Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. august 2022
0
445

Park Černovická pískovna v Brne - výsledky súťaže

Ako navrhnúť mestský park s možnosťou postupnej realizácie na mieste fungujúcej pieskovne?
Park Černovická pískovna v Brne - výsledky súťaže

Výsledky súťaže s neobvyklým zadaním revitalizácie územia pieskovne a jej premeny na park. 

Ateliéry stáli pred neľahkou úlohou. "Jak navrhnout strategii proměn, které budou časově souznít s pokračující těžbou. Jak plánovat lidské zásahy tak, aby vzniklo robustní společenství člověka a přírody?... Soutěž byla pro ty odvážné a přemýšlivé i jakýmsi testem schopností jít za omšelá, bezpečná klišé, která jsou bohužel převládajícím modem operandi mnoha krajinářských kanceláří u nás," vysvetľuje zadanie súťaže predseda poroty Ing. Vladimír Sitta.

U našich západných susedov sme v minulosti predstavili sprístupnenie lomu, alebo veľké projekty revitalizácie krajiny po ukončení ťažby hnedého uhlia (tu a tu).

Predmetom aktuálnej súťaže bol návrh urbanisticko-krajinárskeho riešenia parku Černovická pískovna, ktorý vznikne rozsiahlou transformáciou súčasného ťažobného priestoru a priliehajúcich území v juhozápadnej časti Brna. Zámerom kancelárie architekta mesta Brna je vznik nového moderného parku celomestského významu, ktorý okrem svojho rekreačného a relaxačného využitia zaistí podmienky pre existenciu a ďalší rozvoj miestneho prírodného bohatstva.

Účelom súťaže bolo nájsť a oceniť optimálne riešenie transformácie územia dotknutého mnohými protichodnými záujmami, ktoré splnia požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v súťažných podmienkach a umožnia následne zadať zákazku na spracovanie nadväzujúcich výkonových fáz projektových prác.

Porota koncom apríla posudzovala 5 návrhov.

 

Hodnotiaca komisia v zložení: Petr Hladík, Petra Quittová, Michal Sedláček, Petr Kučera, Vladimír Sitta, Zdeňka Vydrová a Jiří Sádlo rozhodla o výsledkoch súťaže nasledovne:

1. miesto (350 000,- Kč) – Ing. Radek Prokeš
Autori/Autorky: Ing. Radek Prokeš, Ph.D., Ing. Martina Havlová, Ph.D., Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Veronika Hladíková, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ph.D., Ing. arch. Lukáš Grasse
Spolupráca: Ing. Tereza Hrubá, doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.

Komentár poroty:

Porota vysoce hodnotí kontextuální uvažování – park je součástí tkaniva města a současně svébytným celkem nezaměnitelného charakteru. Návrh charakterizuje programatická otevřenost – místo spektakulárního cílového řešení nabízí spíše strategii k dalšímu postupu. Budoucí podoba tak může být definována i budoucími uživateli, mezi něž patří jak lidé, tak i flóra a fauna. Ke konceptu lze přidávat spíše než ubírat. Jinými slovy robustnost návrhu spočívá právě v jeho flexibilitě. Park se dá nazvat i místem objevu – vzhledem k topografii, vegetaci a rozlehlosti.

Jako jediný návrh zabíhá do okolní struktury města a propojuje se s širším okolím. Odkazuje na post-těžební krajinu a nabízí alternativní postupy dotěžování. Navržené terénní modelace umožňují výhledy do širokého okolí a nabízí neobvyklé pohledy na město. Za určitý nedostatek porota považuje absenci detailnějších výškových údajů, zvláště ve spojení s komunikacemi.

Management vývoje parku je detailně propracován a dá se předpokládat, že navrhovaná péče nepřekročí finanční možnosti zadavatele.

 

2. miesto (250 000,- Kč) – Ing. Jana Zuntychová, Ing. arch. Mgr. Adam Lacina, Ing. arch. Mgr. Jan Pospíšil

Komentár poroty:

Návrh disponuje velkými přednostmi, ale také určitými nedostatky. Ve zvýšené míře akcentuje přírodní podmínky a postupný proces odtěžování dává vzniknout autentické těžební krajině s širokou škálou stanovišť pro biotu i uživatele. Pozitivem projektu je také propracovaný návrh managementu lokality, a to až do konkrétních biotechnických postupů. Logická je etapizace a realizovatelnost první etapy bez významných překážek.

Slabinou je přebujelá cestní síť, která protiřečí filozofii konceptu a celý návrh tak problematizuje. Autoři dostatečně nepracují s vizuálním i provozním napojením na organismus města, s přístupností lokality. Parkování je řešeno velmi schematicky. Zásadní překážkou je umístění stěny náhradního významného krajinného prvku, kterou z důvodu plánovaného zavezení jižní jámy nebude možné realizovat v navrženém rozsahu. Zamýšlené architektonické objekty mají spíše generický výraz, než že by reagovaly na unikátní charakter místa.

 

3. miesto (180 000,- Kč) – ra15 a.s.
Autori: doc. Ing. arch. Radek Lampa; Ing. Renata Bartková, DiS., MBA; Ing. arch. Kateřina Havlová; Ing. arch. Oksana Dzabarjan; Ing. Libor Hrdoušek; Maxim Petricov
Spolupráca: Mgr. Marie Vymazalová, Ph.D. ; Tomáš Zděblo; Ing. Jiří Vítek

Komentár poroty:

Návrh předkládá jasný názor na budoucí podobu území spočívající v dynamické morfologii nově navržených terénních modelací. Rozmisťuje v území různé funkce a aktivity, ale celkový návrh se jeví jako do jisté míry schematický. Distribuci atraktivit v severní části území porota neshledala jako logickou, např. je velká vzdálenost od vhodného zázemí (kavárna, toalety). Jako nadbytečná je také vnímána rozhledna, jelikož už samotný vrchol kopce poskytuje dostatečný rozhled.

Řešení cestní sítě do jisté míry postrádá detail a drobné měřítko pěšin či stezek. Jasně vymezuje trasy cyklistické dopravy. V jižní části území ovšem porota hodnotí kolmé cyklistické propojení jako rušivé s ohledem na okolní přírodě blízké prostředí. Je i nadbytečné vzhledem k budoucí výstavbě komunikací v lokalitě. U vstupů do řešeného území jsou vhodně rozmístěna parkoviště v dostatečném rozsahu.

Co se týče vodních prvků, nejvýraznějším zásahem je biotopové jezero v kaňonu. Nutné by ovšem bylo prověřit realizovatelnost tohoto zásahu co se týče konstrukce nepropustných vrstev, rozlohy a hloubky spojených s údržbou a rizikem eutrofizace. Jako hlavní zdroj vody návrh uvažuje sběr dešťovky a předkládá srozumitelné schéma tohoto řešení. Koncepce sbírání vody pro nový potok v jižní části území je spekulativní včetně trasování potoka vysoko nad úrovní dna kaňonu. Problematické se jeví umístění části stěny náhradního významného krajinného prvku v jižní jámě, která má být zavezena. Vegetace a péče o ni jsou řešeny příliš schematicky.

 

Odmena (180 000,- Kč) – PS studio s.r.o.
Autori: Ing. arch. Pavel Šemora; Ing. Kateřina Šamánková; Ing. Romana Turečková; Ing. Anna Popelová; Ing. Tereza Tichá; Mgr. Jan Oprchal

Komentár poroty:

Zatímco ostatní návrhy silně akcentují přírodní charakter lokality, tento návrh jej sice proklamuje, nabízí však ve výsledku řešení s vyšší intenzitou tradičního managementu parkového typu a velké množství tvrdě definovaných aktivit. Výrazné terénní modelace teras odkazují spíše na morfologii krajiny rekultivovaných výsypek než na mozaikovitou a dynamicky heterogenní kulturní krajinu okolí Brna a sklouzávají k formalismu. Dynamika modelace terénu je nepřirozeně spojována rigidně definovanými objekty ramp. Cesty jsou vedeny dlouhými fádními oblouky, které umožňují rychlý průchod nebo průjezd lokalitou, nikoliv pomalé procházky a objevování. Umístění a formální pojednání parkovišť není akceptovatelné. Problematická je velikost a především udržitelnost vodní plochy (riziko rybí obsádky a eutrofizace). Porota má pochybnosti o funkčnosti hnízdních stěn ve formě periodicky obnovovaných kapes. Naopak porota oceňuje práci s objemem těžených a navážených hmot tak, aby byla zachována co největší část z vytěžené stěny. Logická je také etapizace návrhu s realizovatelností první etapy bez větších překážek a přístupnost z jihovýchodu.

Katalóg súťažnýh návrhov:

864
Youtube

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím