Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. september 2022
5
2952

Revitalizácia Námestia Republiky - výsledky súťaže

Víťazom urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaže sa stal ateliér Gro architekti.
Revitalizácia Námestia Republiky - výsledky súťaže

Hlavné mesto SR Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy v marci vyhlásili súťaž na spracovanie návrhu revitalizácie Námestia republiky, ktoré má potenciál byť centrálnym zhromažďovacím priestorom mestskej časti Petržalka.

Architektonická súťaž prebiehala v  dvoch kolách. Do 1. kola prišlo 9 návrhov, z ktorých porota vybrala tri najlepšie, ktoré postúpili do 2. kola, kde mali súťažiaci priestor zapracovať pripomienky od porotcov.  

Víťazom urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaže na revitalizáciu Námestia republiky, ktoré je považované za lokálne centrum Petržalky, sa stal ateliér Gro architekti. Vďaka súťaži sa podarilo nájsť vhodný koncept verejného priestoru, ktorý pritom vie slúžiť aj ako miesto pre príležitostné kultúrne a spoločenské podujatia. Súťaž zastrešoval Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v  spolupráci s  hlavným mestom a mestskou časťou Bratislava-Petržalka. Budúca revitalizácia námestia sa neuskutoční naraz, ale bude v rokoch rozdelená do viacerých etáp.   

Kvalitné urbanistické riešenie pre dôležité územie prináša novú identitu verejného priestoru, zeleň, nové riešenie cyklistickej a pešej dopravy, ale aj nové možnosti pre kultúru, šport či relax. Návrh podľa poroty ponúka realizovateľný koncept, ktorý rešpektuje charakter Petržalky.

Porota na víťaznom návrhu ocenila, že preberá existujúci geometrický kontext Petržalky. Nové Námestie republiky je podľa poroty zasadené v zeleni a na obdĺžnikovej ploche vhodne koncentruje niekoľko rôznorodých aktivít, ktoré sa postupom času vedia doplniť ďalšími.

Plánovaná revitalizácia bude rozdelená do viacerých etáp, keďže Námestie republiky je jedným z najväčších verejných priestorov v mestskej časti Petržalka. Celková plocha riešeného územia v súťaži bola 75 200 m2.

 

Námestie formujú dva hlavné komunikačné ťahy a to Jirásková ulica a chodník pre peších medzi železničnou stanicou a  plánovanou električkovou zastávkou.

„Námestie sa tak prirodzene delí do troch častí – skatepark, časť určenú pre spoločenské akcie s kaviarňou a verejnými toaletami, a zónu v okolí novej fontány, kde sme umiestnili stánok so zmrzlinou a cyklokiosk. Medzi týmito tromi plochami s kľúčovými funkciami sa nachádzajú relaxačné zóny so zeleňou,“ priblížil Juraj Palovič z ateliéru Gro architekti.

Prioritne sa upraví centrum námestia, kde pribudne pódium, menší objekt pre kaviareň s verejnými toaletami a technickým zázemím pre spoločenské akcie. V ďalších fázach projektu sa revitalizujú zelené plochy a okolie Chorvátskeho ramena, ako aj obľúbený skate park.

Gro architekti v návrhu prichádzajú s nápadom, že umiestnenie skateparku v rámci spojitého námestia ponecháva zelenú plochu pri Chorvátskom ramene voľnú, čo umožní do budúcna riešiť zelenú líniu, ktorá je prítomná v celej dĺžke Chorvátskeho ramena, a ktorá sa v bode dotyku námestia zväčšuje. Okolité zelené plochy tak vyvažujú spevnenú centrálnu plochu. 

Aktuálne nie je naplno využitý ani potenciál vodnej plochy, čo majú zmeniť  pobytové schody a lepší prístup k vode priamo z námestia. Obyvatelia sa môžu tešiť aj na psiu lúku. Súčasťou námestia má byť aj drobná občianska vybavenosť.    

Návrh prináša aj kvalitné riešenia pre zlepšenie bezpečnosti v dopravnej situácii pre chodcov a cyklistov. Pribudnú bezpečnejšie priechody pre chodcov aj nové cyklochodníky.  

V nasledujúcich rokoch prejde úpravami aj blízke okolie Námestia republiky, čo celkovo zvýši atraktivitu verejných priestorov v tejto mestskej časti. Neďaleko námestia už dnes vyrastá električková trať prepájajúca centrum mesta s novou polyfunkčnou zónou Janíkov dvor, ktorého podobu MIB zverejnil začiatkom júla. Plánované štyri lávky cez Chorvátske rameno zas prispejú k zlepšeniu pešieho pohybu po najväčšom sídlisku v strednej Európe. 

 

Výsledky súťaže:

 

1. miesto: gro architekti
Autorský tím: Juraj Palovič, Katarína Siváková, Jakub Čerešník, Lukáš Bím, Martin Malachovský

Komentár poroty:

Návrh číslo 6 najlepšie spĺňa dosiahnuté kvality vo vzťahu k zadaniu. Identita návrhu preberá existujúci kontext Petržalky a rozvíja ho v silnej geometrickej forme obdĺžnikovej plochy – nového Námestia republiky zasadeného v zeleni. Obdĺžniková plocha alebo aj „koberec aktivít“ koncentruje niekoľko rôznorodých aktivít, ktoré sa postupom času vedia zahusťovať a plniť ďalšími aktivitami. Silná geometrická štruktúra námestia, ktorá tvorí jej identitu bude v rôznych vývojových/stavebných fázach námestia stále prítomná. Porota oceňuje kontrast pevných hrán a voľného vnútra. Kvalita malej navrhovanej architektúry je umiernená a primeraná. Porota umiestnila tento návrh na 1. miesto aj z dôvodu, že prípadné drobné zmeny v nadväzujúcich stupňoch PD sú najjednoduchšie realizovateľné (napr. pootočenie pódia smerom ku Kauflandu), pričom naďalej zachovávajú základný koncept návrhu.

Z hľadiska dopravy – automobilovej, cyklo a pešej prináša návrh najlepšie riešenie, ktoré vytvára nové prepojenia a pôsobí urbanisticky najucelenejšie. Pešie napojenia aktívne prepájajú novo-navrhované zastávky autobusu Markova s existujúcimi chodníkmi, vytvárajú napojenia pri Cik Cak centre a navrhujú bezpečnejšie prechody pre chodcov vďaka zeleným pásom skrz Jiráskovú ulicu. Zároveň návrh rieši a upravuje prepojenie námestia a Chorvátskeho ramena. Návrh prináša komunikačný koridor kolmý na Chorvátske rameno ako predprípravu na lávku, námestie vie však fungovať aj samostatne bez nej.

Návrh prichádza s nápadom, že umiestnenie skateparku v rámci spojitého námestia ponecháva zelenú plochu pri Chorvátskom ramene voľnú, čo umožní do budúcna riešiť zelenú líniu, ktorá je prítomná v celej dĺžke Chorvátskeho ramena, a ktorá sa v bode dotyku námestia zväčšuje. Za pozitívum bolo tiež vnímané umiestnenie tribúny, ktorá umožní sledovanie športových podujatí a podporí pobytovú kvalitu skateparku.

Porota však upozorňuje na obavy z priepustnosti veľkej spevnenej plochy námestia. Z technického hľadiska bude potrebné pri spresňovaní návrhu hľadať také riešenia, ktoré umožnia však vody aj v rámci spevnenej plochy. Porota tiež dáva na zváženie preriešenie pergoly, ktorá by pri danej veľkosti mala plniť okrem úkrytu pred svetlom a dažďom aj ďalšie, pridané funkcie k námestiu. Je potrebné tiež zvážiť nutnosť rotácie pamätníka a z toho vyplývajúcej úpravy existujúcej stromovej výsadby. Bolo by vhodné zachovať ho v jeho v pôvodnej pozícii a zapracovať do „lemu koberca“. V ďalších krokoch bude tiež potrebné návrh námestia racionálne rozfázovať.

Návrh pracuje so zeleňou ako hmotou, ktorá vyvažuje silnú ústrednú figúru námestia. V ďalšej fáze spracovania bude potrebné sa zaoberať konkrétnymi sortimentami, vhodnými do urbánneho prostredia v čase meniacej sa klímy a plnohodnotne plniace ekosystémové služby. Zároveň porota odporúča zamerať sa i na kompozičný aspekt výsadieb využitím napr. stromoradí a alejí, ktoré podporia komunikačné trajektórie v území. Taktiež odporúčame dopracovať zelené ostrovy v námestí z pohľadu ich tvarového definovania a funkcie.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

2. miesto: Amulet + sustektecl + Veronika Brabcová
Autorský tím: Peter Bureš (Amulet), Jan Skoček (Amulet), Vojtěch Tecl (sustektecl), Adam Šustek (sustektecl), Veronika Brabcová

Komentár poroty:

Návrh č. 4 pristupuje k riešeniu námestia netradične – predstavuje víziu urbánneho lesa, v ktorom sú rozmiestnené jednotlivé časti programu – skatepark, zhromažďovacia plocha, pamätník – ktoré na seba nadväzujú a prelínajú sa vpeších ťahoch. Toto riešenie vytvára niekoľko priestorov s vlastným charakteroma rôznou mierou otvorenosti / súkromia. Napriek vyššej miere členitosti námestia, porota oceňuje, že návrh pôsobí jednotne, ako ucelený priestor. Za pozitívum bol vnímaný aj silný vzťah geometrie centrálneho priestoru námestia voči pozícii Chorvátskeho ramena – smerovanie osi námestia kolmo na rameno.

Príjemným vstupom od autorov do územia nad rámec zadania bol uroboros, prechádzajúci celým námestím, ktorý návštevníka sprevádza rôznymi charaktermi krajiny. Tento prístup vytvára priestor pre rôzne vekové kategórie návštevníkov, môže byť tiež spolu sďalšími prvkami ako vodný vír a „brouzdaliště“ (plytká vodná plocha) inovatívnym prístupom kvytvoreniu možností pre hru detí na námestiach.

Návrh vhodne napĺňa požiadavky na programové riešenie aprimerane rozmiestňuje jednotlivé funkcie na námestie.Porota oceňuje rozšírenie spevnenej zhromažďovacej plochy omlatové plochy na východe a západe, ktoré v prípade väčšieho podujatia vedia slúžiť ako rozšírenie plochy pre publikum alebo priestor pre mobilné gastro. Tento návrh najlepšie pracuje s umiestnením kaviarne, ktorá komunikuje s viacerými funkciami súčasne a nadväzuje na Chorvátske rameno a prípadnú budúcu lávku. Porota oceňuje ajzakomponovanie pamätníka do nového návrhu pri jeho súčasnej polohe, vrátane vzrastlej vegetácie po jeho obvode.

Napriek tomu, že porota rozumiesnahe pristupovať k stavebnej časti projektu (spevneným plochám) ekonomicky, v novom riešení priestoru sa očakávala aktualizácia peších a cyklistických prepojení vo vzťahu k súčasným a budúcim potrebám námestia. Celkové dopravné riešenie bolo vnímané ako menej uspokojivé - návrh zveľkej miery konzervuje aktuálny stav peších koridorov, absentujú nové potrebné prepojenia pre chodcov aj cyklistov. Za pozitívum návrhu je vnímaný prístup k umiestneniu lávky - návrh funguje dobre s aj bez lávky, keďže samotné riešenie lávky bolo vzadaní výhľadové a nebolo predmetom tejto súťaže.

Nosným prvkom návrhu bola vegetácia. Autori s jej pomocou vytvárajú rôzne kvality priestoru – rôzne druhy krajiny na jednom námestí. Každá výsadba vzrastlýchdrevín v meste dosiahne svoj efekt v čase až po dlhšom období. Týka sa to všetkých návrhov. Avšak hlavná myšlienka návrhu č. 4 je postavená práve na efekte, ktorý vegetácia docieli až po niekoľkých dekádach, a vzhľadom na extrémne stanovištné podmienky nie je isté, či vôbec. Autori pracovali so sortimentom, navrhujú konkrétne druhy stromov, otázna je však udržateľnosť a reálnosť takejto intervencie.

Voľba určitých druhov stromov – napríklad borovíc - sa nepokladá vzhľadom na zmenu klímy a na ňu nadväzujúcich problémov s prežitým týchto druhov za vhodnú. Zároveň existuje obava z cenovej náročnosti takejto realizácie vegetácie a náročnosti jej budúcej údržby (napr. borovica umiestnená v mlate opadáva a umiestnenie sedenia priamo pod ňou by znamenalo zvýšený režim údržby). Porota umiestnila tento návrh na 2. miesto najmä kvôli obave z dozretia hlavnej myšlienky do cieleného stavu a pochybnostiach o dosiahnutí potrebnej výšky a hustoty vegetácie tak, ako sa v návrhu prezentuje.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

3. miesto: young.s architekti s. r. o.
Autorský tím: Jozef Bátor, Tomáš Medlen, Michaela Perejdová, Kristína Rózsová, Lucia Višváderová, Katarína Ďurišová
(ateliér G.Arch)

Komentár poroty:

Návrh č. 9 pracuje s rozčlenením územia na menšie časti, každá s vlastným charakterom vegetácie aprogramu. Porota má však dojem, že urbánne rozplánovanie návrhu je príliš striktné a absentuje v nej zjednocujúca zložka. Charakterovo návrh pripomína výstavnícku inscenáciu, kde v každej časti prevažuje iný typ výsadby. Bez danej výsadby by však územie pozostávalo z ortogonálnej siete chodníkov, bez hlbšieho účelu. Práve z tohto dôvodu sa porota domnieva, že zložka vegetácie je v tomto návrhu braná skôr ako grafická výplň.

Z dôvodu veľkej diverzity vegetácie sa predpokladá finančne najnáročnejšia údržba z pomedzi všetkých troch návrhov. Domnievame sa, že postupom času by si obyvatelia lokality vytvorili diagonálne výšľapy v striktných geometrických plochách na úkor zelene. Les v centre námestia by v kontakte s ostatnými funkciami neplnil svoju úlohu. Bežecká dráha na rozdiel od návrhu č. 4 v celkovom koncepte zaniká.

Za pozitívum návrhu je vnímané kolmé orientovanie hlavného zhromažďovacieho priestoru na Chorvátske rameno a čiastočnú flexibilitu pri prípadnom preusporiadaní programu. Za problematické sa považuje silné zvýraznenie diagonálnej trasy prechádzajúcej cez námestie bez riadneho ukončenia - v tomto prípade sa križuje so skateparkom. V návrhu absentuje práca s pešími trasami a racionálnym spôsobom prepojenia potrebných bodov v území.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím