Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. november 2022
1
2734

NBS vyhlasuje architektonicko-urbanistickú súťaž na trvalé záložné pracovisko v Kremnici

Verejná projektová dvojetapová architektonicko-urbanistická súťaž na nový objekt Národnej banky Slovenska.
Vyhlásenie11.11.2022
12:00
Odovzdanie návrhov23.1.2023
17:00
VyhlasovateľNárodná banka Slovenska
AdresaImricha Karvaša 1,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Adam Lukačovič
+421 908 663 748
info@adamlukacovic.com

Budova s jej okolím bude primárne slúžiť ako trvalé záložné pracovisko (TZP), v mimoriadnych situáciách ako priestor pre umiestnenie havarijných tímov, ktoré budú vykonávať prácu pre zachovanie základných funkcionalít banky prostredníctvom vzdialeného pripojenia na bankové systémy.

V čase, keď sa nebude využívať ako TZP, bude sekundárnou funkciou objektu vzdelávacie stredisko pre zamestnancov NBS s možnosťou vzdelávania širokej verejnosti napr. v téme finančnej gramotnosti. V tomto režime využitia sa budú priestory využívať prevažne na výjazdové rokovania a pracovné porady, reprezentačné kultúrne akcie, kongresy... Objekt bude slúžiť aj pre potreby Múzea mincí a medailí, ktoré je súčasťou Národnej banky Slovenska, pre kultúrno-edukačné podujatia, ako digitalizačné pracovisko a depozitárne priestory.

Viaceré objekty NBS, vrátane jej sídla v Bratislave, vznikali v spolupráci s renomovanými architektmi a NBS má záujem v tejto tradícii pokračovať. Návrh nového objektu by mal predstavovať výnimočnú architektonickú a ekologickú kvalitu.

Riešené územie sa nachádza sa na svahovitom pozemku so severo-západnou orientáciou, s celkovým prevýšením približne 28 m, na kraji historického centra Kremnice nad potokom Skalka. Lokalita Kremnice nie je pre vyhlasovateľa neznáma. Od roku 1994 je tunajšie Múzeum mincí a medailí súčasťou NBS. Národná banka vlastní a spravuje aj mestský hrad a ďalšie objekty v meste. V Kremnici sa od stredoveku ťažilo zlato a striebro, čo prispelo aj k jeho rozvoju sídla na mesto s kráľovskými výsadami. V roku 1328 tu kráľ Karol I. založil mincovňu, ktorá už takmer sedem storočí nepretržite vyrába mince, vrátane slovenských eurocentov.

Kontext kvalitnej súčasnej architektúry v Kremnici chýba. Okrem obnovy historických pamiatok a individuálnej výstavby rodinných domov sa v Kremnici za posledné roky až desaťročia nerealizoval žiaden zámer podobného charakteru. Myšlienka vstupu do urbanizmu mesta, ktorý ponúka táto súťaž, sa tak môže stať zaujímavým precedensom pre širšie územie, ktorý možno vnímať ako príležitosť pre budúci rozvoj mesta.

Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

 

Vyhlasovateľ
Názov: Národná banka Slovenska
Adresa: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
IČO: 30 844 789
DIČ: 2020815654
IČ DPH: SK2020815654

Internetová adresa inštitúcie
Profil verejného obstarávateľa

Osoba zodpovedná vo veciach verejného obstarávania
Meno: RNDr. Vladimír Kubánek
Tel.: +421 25787 1225
Email: vladimir.kubanek@nbs.sk

Sekretár súťaže
Meno: Ing. arch. Adam Lukačovič
Tel.: +421 908 663 748
Email: info@adamlukacovic.com

 

Účel súťaže

Účelom súťaže je získať spracovateľa architektonicko-urbanistického riešenia návrhu a spracovateľa komplexnej projektovej dokumentácie, vychádzajúcej z víťazného návrhu pre všetky výkonové fázy projektov až po realizáciu stavby.

 

Formát súťaže

Verejná projektová dvojetapová architektonicko-urbanistická súťaž

 

Okruh účastníkov

Účastníkom môže byť jedine fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon regulovaného povolania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 5 ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej len „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste vykonávania regulovaného povolania, či mieste inej adresy účastníka, ak ide o zahraničného účastníka.

 

Termíny

  • Lehota na predkladanie súťažných návrhov v 1. etape 23.01.2023 do 17:00
  • Lehota na predkladanie súťažných návrhov v 2. etape 17.04.2023 do 17:00
  • Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov a súťažných návrhov 22.05.2022

Vyhlasovateľ umožňuje účastníkom absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, ktorého hlavná časť je voľne prístupná. Účastníkom sa obhliadka odporúča, aby si sami overili charakteristiku územia, ktorej porozumenie je nevyhnutné na prípravu a predloženie súťažného návrhu. V prípade záujmu o obhliadku uzavretej časti pozemku parc. č. 740, na ktorom sa nachádza Angyalov dom, si účastníci dohodnú konkrétny čas obhliadky najneskôr dva pracovné dni pred lehotou na predkladanie súťažných návrhov v 1. etape u kontaktnej osoby: Ing. Jozef Hric, e-mail: jozef.hric@nbs.sk, telefonický kontakt: +421 908 124 905.
Organizovaná obhliadka sa nekoná.

 

Porota

Riadni členovia poroty:
Nezávislí na vyhlasovateľovi

  • MgA. Marcela Steinbachová, PhD. - autorizovaná architektka ČKA, predsedníčka poroty
  • Ing.arch. Peter Moravčík - autorizovaný architekt SKA
  • Ing. arch. Kornel Kobák - autorizovaný architekt SKA
  • Ing.arch. Martin Jančok - autorizovaný architekt SKA

Závislý na vyhlasovateľovi:

  • Ing. Boris Mísař - riaditeľ odboru technických služieb NBS

Náhradníci poroty

Nezávislý na vyhlasovateľovi

  • Mgr. art. Martin Varga - autorizovaný architekt SKA

Závislý na vyhlasovateľovi

  • Ing. Karol Lintner - riaditeľ odboru ochrany a bezpečnosti NBS

 

Ceny a odmeny

V súťaži budú udelené podľa poradia návrhov v 2. etape tieto ceny:

1. cena: 35 000,00 €
2. cena: 28 000,00 €
3. cena: 22 000,00 €

Súťažným návrhom z 2. etapy, ktorým nebola udelená cena za 1. - 3. miesto, môže byť udelená odmena. O jednotlivých výškach odmien rozhodne porota. Výška odmeny nemôže byť nižšia ako 10 000,00 €.

Suma vyhradená na odmeny: 20 000,00 €

 

Kontaktný bod

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom alebo českom jazyku výhradne prostredníctvom Informačného systému Josephine. Súťažné podklady alebo doplnenie súťažných podkladov budú verejným obstarávateľom zverejnené prostredníctvom systému Josephine na profile zákazky.

Dokumenty na stiahnutie:

Hlavný odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok -  Google Drive

Alternatívny odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok - Icedrive

Ortofotomapa s vyznačením riešeného územia
Ortofotomapa s vyznačením riešeného územia
Pohľad na riešené územie
Pohľad na riešené územie

 

Súťažné podmienky:

 

Zadanie:

 

Zmluva o dielo - informatívny dokument:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím