Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
2. jún 2023
1
939

Ekovýchovné a návštevnícke centrum Národného parku Nízke Tatry

Výzva na predloženie ponuky.
Vyhlásenie2.6.2023
15:00
Odovzdanie návrhov22.6.2023
12:00
VyhlasovateľSpráva Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
AdresaPartizánska cesta 3799/69,
Banská Bystrica,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. Marek Halmo
+421 949 581 914

Zámerom Správy Národného parku Nízke Tatry je vytvoriť atraktívne ekovýchovné a návštevnícke centrum v objekte bývalého Horského hotela Pusté pole v katastri obce Telgárt.

Správa Národného parku Nízke Tatry vyhlasuje výzvu na predloženie ponúk na vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie rekonštrukcie objektu bývalého Horského hotela Pusté pole na ekovýchovné a návštevnícke centrum. Lokalita sa nachádza v katastri obce Telgárt, blízko hraníc troch samosprávnych krajov - Banskobystrického, Košického a Prešovského. Nachádza sa tiež na rozhraní troch národných parkov: NP Nízke Tatry, NP Muránska planina a NP Slovenský raj.

Zámerom Správy Národného parku Nízke Tatry ako vyhlasovateľa súťaže je vytvoriť atraktívne ekovýchovné a návštevnícke centrum. Primárnou funkciou objektu je ekovýchovné centrum pre žiakov materských, základných a stredných škôl s ubytovaním (škola v prírode) s kapacitou minimálne 25 osôb. Ďalšou funkciou objektu je návštevnícke centrum, ktoré má poskytnúť informácie o národnom parku a možnostiach jeho spoznávania.

V návrhu je nutné pracovať nielen s objektom, ale aj s okolím bývalého horského hotela a do areálu doplniť exteriérové vybavenie, podporujúce ekovýchovnú funkciu objektu. Všetky úpravy v areáli by mali rešpektovať charakter prírodného prostredia národného parku a nenarúšať ráz lesníckej osady. Zámerom nie je z lokality vybudovať zábavný park, ale osvetové stredisko, ktoré pútavým a inovatívnym spôsobom sprostredkováva povedomie o ochrane prírody.

Projekt "Ekovýchovné a návštevnícke centrum Národného parku Nízke Tatry - Pusté pole” s kódom 302071CTV8 je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci výzvy "Príprava projektov infraštruktúry národných parkov".

Obr. 1: Ortofotomapa riešeného územia.
Obr. 1: Ortofotomapa riešeného územia.

Budúcu zákazku tvorí:

  1. Prípravná fáza projektu a prieskumné práce (najmä dendrologický prieskum, geologický prieskum, hydrologický prieskum, konzultácie na miestnom stavebnom úrade)
  2. Architektonická štúdia stavby a interiéru 
  3. Dokumentácia pre územné rozhodnutie
  4. Dokumentácia pre stavebné povolenie
  5. Dokumentácia pre realizáciu stavby a interiéru
  6. Súpis prác a dodávok
  7. Inžiniering

(Samostatnú položku tvorí Autorský dohľad, ktorého cena nie zahrnutá v PHZ, ale je potrebné ho naceniť. Verejný obstarávateľ bude túto časť financovať z iných zdrojov.)

Predpokladané investičné náklady 1 900 000,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky: 178 000,- EUR bez DPH

Typ súťaže:

Jednoetapová, účastníci predkladajú portfólio a cenovú ponuku

Lehoty:

Lehota na predkladanie ponúk: 22.6.2023 do 12:00 hod.
Lehota dodania predmetu Zákazky okrem "Autorského dohľadu" je 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, najneskôr však 30.11.2023.

Porota:
Členovia poroty:
Mag. arch. Peter Stec, ArtD.
Ing. Ivana Pasečná, PhD.
Mag. Marek Kuchta

Náhradníci poroty:
Ing. arch. Jaromír Krobot
Ing. arch. Matúš Antolík

Pomocné orgány poroty:
Mgr. Marek Halmo
Ing. Branislav Šarmír

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najlepší pomer ceny (K1) a kvality (K2).

  • K1: Za uchádzačom ponúknutú celkovú cenu vyjadrenú v EUR s DPH verejný obstarávateľ udelí maximálne 10 bodov (10% hodnotenia).
  • K2: Za kritérium kvality (uchádzačom predložené portfólio jeho projektov) bude pridelených maximálne 90 bodov (90% hodnotenia). Uchádzač predloží celkovo 3 referenčné projekty s ich stručným opisom. Referenčné projekty majú ilustrovať schopnosť uchádzača spracovať tento typ zákazky. Preferuje sa predloženie realizovaných projektov porovnateľného zadania a rozsahu (projekt podobnej typológie, rekonštrukcie, interiérového riešenia, a pod.). Uchádzač môže predložiť aj projekty, ktoré neboli realizované a štúdie.

Kontaktný bod

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom alebo českom jazyku výhradne prostredníctvom Informačného systému EVO. Odkaz na profil zákazky:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/470550

pozn.: Dňa 02.06. bolo zaslané Oznámenie do Vestníka verejného obstarávania. Odkaz na profil zákazky bude dostupný v predpokladanej lehote 06.06.

Hlavný odkaz na stiahnutie súťažných podkladov:
Súťažné podklady - Google Drive

Alternatívny odkaz na stiahnutie súťažných podkladov:
Súťažné podklady - Icedrive

 

Výzva na predloženie ponuky:

 

Súťažné zadanie:

Zadanie pripravili Adam Lukačovič a Lívia Gažová.
Verejné obstarávanie zabezpečujú Marek Halmo a Branislav Šarmír / obstaráme, s.r.o..

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím