Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. jún 2022
0
5421

Výsledky súťaže: Košice-Hornád - Nové mestské centrum

Územie s výmerou 124 ha neďaleko historického centra Košíc bude koncentrovať úrady a služby pre obyvateľov z celého Košického kraja.
Výsledky súťaže: Košice-Hornád - Nové mestské centrum

Veľká urbanisticko-architektonická súťaž, ktorú vyhlásilo mesto Košice v decembri minulého roka pozná výsledky. Podľa slov predsedu poroty Petra Beňušku:

...Ide o snáď najvýznamnejšiu urbanistickú súťaž, ktorá bola na Slovensku vypísaná od vzniku samostatnej republiky...

Predmetom súťaže bol urbanisticko-architektonický návrh nového mestského centra Košice - Hornád. Riešené územie vymedzuje zo severu Rampová ulica, zo západu okraj koľajiska hlavnej železničnej trate, z juhu Palackého ulica a križovatka Prešovská - Sečovská vrátane, z východu Prešovská cesta.

Celková výmera riešeného územia je 124 ha.

Do súťaže svoje návrhy odovzdalo 11 autorských kolektívov. V druhej etape hodnotila porota 6 súťažných návrhov. Hodnotiaca komisia v zložení: Peter Beňuška, Oleg Haman, Jakub Jakubík, Michal Chudík, Bohumil Kováč, Petr Kropp a Ladislav Kočiš rozhodla na zasadaní 13 a 14 júna nasledovne:


1. cena (30.000 €) - návrh F: Gogolák + grasse s.r.o.

Komentár k návrhu “F”:

Širšie vzťahy

 • širšie vzťahy sú zdokumentované kvalifikovane a prehľadne, najlepšie spomedzi všetkých návrhov
 • návrh veľkoryso nadväzuje na historický vývoj Košíc a vytvára predpoklad na zvýraznenie metropolitného významu mesta v budúcnosti.

Doprava

 • dobre zvládnuté väzby na širšie okolie mesta
 • veľmi kvalitné dopravné riešenie pre pešiu, automobilovú aj hromadnú dopravu
 • prezentovanie predĺženia Masarykovej ulice do územia je v návrhu málo čitateľné, javí sa komplikovane
 • návrh podceňuje vzťah ŽST a východnej časti riešeného územia, ale môže ho rozvíjať v ďalšom dopracovaní

Štruktúra a kompozícia (invencia)

 • jasná urbanistická koncepcia, ktorá umožní funkčnú flexibilitu a etapizáciu
 • návrh štruktúru vhodným spôsobom napája na historické štruktúry mesta a zároveň zhodnocuje územie okolia Hornádu v riešenom území
 • v južnej časti vo väzbe na ŽST navrhuje výškové stavby, čo bude akcentovať dané ťažisko
 • kompaktným riešením zástavby vytvára podmienky na intenzifikáciu, čo umožňuje rozvoľnenie priestoru pre rieku a zeleň
 • nábrežia sú dosť prírodné, bolo by ich možné doplniť aj o nábrežia mestského charakteru.
 • návrh uvažuje s rôznymi typologickými formami bytových domov

Verejné priestory

 • vhodne vytvára verejné priestory prerušovaním hmotovej línie navrhnutej pozdĺž železničnej trate
 • navrhuje náznaky nábrežnej promenády - v osi v blízkosti ŽST
 • verejné priestory sú zmysluplne a vyvážene diferencované pre jednotlivé časti územia
 • vo východnej časti adekvátne dotvára monumentálny verejný priestor pri areáli leteckej akadémie

Voda a zeleň

 • využíva potenciál rieky Hornád vytvorením ostrova a priľahlého mestského parku
 • pozitívne hodnotené je vytvorenie nádrží so sprievodnou zeleňou na hydromelioračnom kanáli zo sídliska Dargovských hrdinov
 • podrobne rieši rôzne formy zelene, vrátane komplexného riešenia ÚSES

Uzol - železničná stanica

 • navrhuje viaceré vhodné pešie prepojenia popod ŽST s rozvojovým potenciálom dopravného uzla metropolitného charakteru
 • návrh má potenciál, ktorý sa môže okolo ŽST rozvinúť, naznačuje prepojenia ale aj možnosť rozvoja na východnú stranu

Ekonómia a realizovateľnosť návrhu

 • návrh je ekonomicky efektívny pri zachovaní veľkej časti územia nezastavaného – pre verejnú zeleň
 • je možná dobrá etapovitosť realizácie navrhnutého riešenia

 

2. cena (20.000 €) - návrh K: Zoidberg Projekt s.r.o.

Komentár k návrhu “K”:

Širšie vzťahy

 • širšie vzťahy sú prezentované veľmi schématicky
 • v II. etape súťaže nedopracované

Doprava

 • dopravná kostra je navrhnutá koncepčne správne
 • parametre dopravných komunikácií porota hodnotí ako zastaralý koncept „návratu automobilu do mesta“. 
 • správne trasovaná, ale šírkovo predimenzovaná je najmä priečna dopravná tepna (pokračovanie Masarykovej) v smere na sídlisko Dargovských hrdinov a jej napojenie na sever a juh
 • snaží sa transformovať Prešovskú ulicu na mestskú triedu s električkou

Štruktúra a kompozícia (invencia)

 • riešenie mestských priestorov dáva možnosť vybudovania metropolitného charakteru novej štvrte
 • navrhnutá štruktúra je silne mestotvorná,
 • štruktúra chápe budúci vývoj územia v čase, je flexibilná
 • umožňuje aj funkčné zámeny v blokovej zástavbe v budúcnosti,
 • situovanie výškových dominánt vhodne dopĺňa súčasnú panorámu Košíc

Verejné priestory

 • verejné priestory sú logicky zoradené za sebou a napojené na existujúcu štruktúru mesta
 • slabšou stránkou návrhu je vizuálna otvorenosť niektorých priamych verejných priestorov do obvodovej komunikácie pod terénnou hranou,
 • návrh nevyužíva potenciál rieky vytvoriť v niektorých polohách nábrežie mestského typu

Voda a zeleň

 • vhodne umiestňuje zeleň nie iba do parkov, ale aj do uličných priestorov
 • návrh nedopracoval úpravy toku Hornádu a upustil od parkových úprav pozdĺž rieky
 • snaha prinavrátiť vodu do pôvodného koryta mlynského náhonu v trase dnešnej Štefánikovej ulice sa javí ako ťažko realizovateľná

Uzol - železničná stanica

 • v urbanistickej štruktúre na juhu riešeného územia absentuje výraznejšia inklinácia ku železničnej stanici,
 • ZŠT akcentuje v navrhnutých výškach budov, no absentuje priame pešie prepojenie na nové centrum na pravom brehu

Ekonómia a realizovateľnosť návrhu

 • základná štruktúra je realizovateľná, nadčasová, umožňuje prispôsobovať vývoj podmienkam
 • ekonomicky je návrh efektívny, poskytuje dostatok plôch pre rozvoj

 

3. cena (15.000 €) - návrh H: BETWEEN, Katarína Fejo, Tomáš Hanáček, Natália Marková, Tomáš Danko, Zuzana Mihalová

Komentár k návrhu “H”:

Širšie vzťahy

 • širšie vzťahy sú riešené dobre a logicky,
 • V-Z prepojenie - priečna os od dómu ku ŽST je dominantná
 • chýba prepojenie ďalej východným smerom na sídlisko Dargovských hrdinov

Doprava

 • má dostatok spojení s centrom Košíc, okrem južného prepojenia
 • rozšírenie AS sa javí ako funkčne vhodné, odbremeňuje centrum mesta
 • AS je nedostatočne skoordinovaná v kompozícii návrhu
 • električkový okruh je dobre navrhnutý, rozširuje električku s možnosťou napojenia na tramtrain technológiu
 • veľký prínos je hľadanie rozšírenia dopravného terminálu k Hornádu, čo podporuje ťažiskovú funkciu ŽST a rozvoj pešej komunikácie

Štruktúra a kompozícia (invencia)

 • rozloženie funkcií v území je navrhnuté prijateľne
 • urbanisticky návrh pôsobí mestotvorne, v časti územia zachováva parceláciu
 • návrh ponúka možnosť rozmanitosti urbanistickej štruktúry

Verejné priestory

 • dôsledne nepracuje so štruktúrou verejných priestorov
 • nedopovedaná sa javí myšlienka promenádnych priestorov pri rieke Hornád
 • Voda a zeleň
 • systém zelene nevytvára dostatočne silnú koncepčnú os v území, ktorá by bola vhodná a očakávaná

Uzol - železničná stanica

 • zo všetkých návrhov sa najviac zaoberá riešením ŽST
 • hľadanie novej polohy pre AS je správne, no navrhnuté riešenie zablokuje komunikáciu smerom na južnú stranu

Ekonómia a realizovateľnosť návrhu

 • zachovaním niektorých objektov a pôvodnej parcelácie v časti riešeného územia návrh zvyšuje realizovateľnosť a umožňuje rozumnú etapizáciu
 • v návrhu je hustá zástavba, ale zbytočne nízka podlažnosť

 

4. miesto (odmena 5.000 €) - návrh B: MS architekti, s.r.o.

Komentár k návrhu “B”:

Širšie vzťahy

 • z hľadiska širších vzťahov si uvedomuje dôležitosť kontaktu s dómom sv. Alžbety
 • návrh podceňuje potrebu vyššieho počtu peších a cyklistických spojení riešeného územia s centrom mesta cez železnicu.

Doprava

 • zavádza električku do územia, čo je pozitívne hodnotené,
 • Masarykovu ulicu vhodne predlžuje, čím vytvára v území dopravnoobslužný okruh.
 • hlavná os automobilovej dopravy nevhodne rozdeľuje územie a evokuje rýchly priečny tranzit.
 • niektoré úseky električkovej trate sú z hľadiska obsluhy územia navrhnuté neefektívne.
 • platá pre vertikálnu segregáciu dopravy sa javia ako relatívne drahé riešenie.

Štruktúra a kompozícia (invencia)

 • navrhnutá urbanistická štruktúra je čitateľná a zrozumiteľná
 • riešené územie návrh rozdeľuje do troch samostatných celkov s rôznou mierou urbanity, medzi ktorými vytvára prírodné prostredie.
 • cesta v strede územia obklopená zeleňou netvorí charakteristické mestské prostredie.

Verejné priestory

 • vytvára silnú kompozičnú os s mestskou zeleňou
 • na mestský park nadväzuje mestský bulvár, táto väzba by viac svedčila lineárnemu parku o blok nižšie.

Voda a zeleň

 • pozitívom návrhu je vytvorenie nábrežných promenád mestského charakteru v južnej časti územia a možnosti zadržiavania vody v území.
 • veľkým pozitívom návrhu je, že využíva alternatívne zdroje energií
 • rozloha centrálneho parku je ale predimenzovaná a celé riešené územie tak stráca na urbanistickej kompaktnosti.

Uzol - železničná stanica

 • na úkor väzby na železničnú stanicu za jednu z  hlavných kompozičných osí vyzdvihuje väzbu na mestský park.
 • význam uzla stanice je v návrhu podcenený

Ekonómia a realizovateľnosť návrhu

 • návrh južného sektora dáva predpoklady pre 1. etapu realizácie. 
 • nedostatočne využíva kapacitu územia na rozvoj, má navrhnutý najnižší počet obyvateľov

 

5. miesto (odmena 5.000 €) - návrh A: Compass, s.r.o

Komentár k návrhu “A”:

Širšie vzťahy

 • nie sú riešené dostatočne, sú iba schematicky vložené do mapy, bez vyznačenia väzieb.

Doprava

 • dobré napojenie zo železničnej stanice
 • dobre navrhnuté prepojenie Masarykova – Furča
 • nadväzuje na založený dopravný systém v centre mesta a dokončuje vnútorný mestský okruh podporený električkou.
 • pešie prepojenia cez železničnú trať by mali viac reflektovať zástavbu v historickom centre mesta
 • navrhovanej hustote mestských blokov by svedčilo viac peších prepojení cez železničnú trať.

Štruktúra a kompozícia (invencia)

 • návrh aplikuje pomerne schematickú blokovú zástavbu, v ktorej absentuje artikulácia významnejších častí navrhnutej štruktúry vyššími stavbami.
 • nie je dostatočne jasné, kde je budúce centrum.
 • výstavba trochu stereotypná, bez akcentu, nereaguje na okolie a merítko.
 • umiestnenie výškových dominánt je navrhnuté citlivo.
 • navrhnutá výšková zonácia môže byť popretím princípu budovania centra.

Verejné priestory

 • absentuje jasnejšia diferenciácia verejných priestorov, napr. námestia, vnútorné parky a pod.
 • chýba identita miesta

Voda a zeleň

 • Hornád ako inundačné územie je nerealizovateľné, vytvára sa tým väčšia bariéra (dlhšie mosty a lávky) medzi blokmi zástavby (štvrťami)
 • prietok rieky územím je navrhnutý preexponovaným prírodným spôsobom, ktorý územie skôr rozdeľuje ako sceľuje.
 • nevytvára hodnotné prepojenia parkov a území zelene vo V-Z smere

Uzol železničná stanica

 • väzba na hlavnú železničnú stanicu je podcenená.
 • nezhodnocuje jej význam ako katalyzátora pre rast budúcej štvrte

Ekonómia a realizovateľnosť návrhu

 • návrh je efektívny v urbanistickej ekonómii, umiestňuje najviac obyvateľov
 • nerealizovateľné úpravy rieky Hornád
 • etapizácia predpokladá ako prvé riešenie okolia rieky Hornád, čo sa nejaví ako správny prístup, najprv by bolo dobré riešiť stanicu / dopravu, až potom rieku.

 

6. miesto (odmena 5.000 €) - návrh E: Ing. arch. Ivan Matys I.A.M. Projektová a obchodná kancelária

Komentár k návrhu “E”:

Širšie vzťahy

 • sú riešené schématicky, naznačujú iba pešie prepojenie východ-západ

Doprava

 • dopravná sieť sa nejaví ako adekvátna navrhnutému zaťaženiu územia
 • formálne nejasné vedenie komunikácie pri železnici,
 • absentujú prepojenia medzi novým a starým centrom.
 • električku vedie popod ŽST, čím vytvára viacúrovňový dopravný terminál

Štruktúra a kompozícia (invencia)

 • základný koncept je inšpirovaný vodnými kanálmi ako v Utrechte - ktoré sa ale javia ako netypické a lokálne nevhodné riešenie
 • zaoberá sa množstvom nedôležitých detailov.
 • v 1. etape návrh zaujal porotu svojím netradičným riešením, v 2.etape overil, že to nie je správne riešenie
 • organické pôdorysné formovanie blokov medzi kanálmi má v niektorých prípadoch za následok ich prílišné priestorové obmedzenie.
 • návrh nerozvinul myšlienku z 1. etapy – „mesto na vode“
 • expertimentálny, dekonštruktivistický urbanizmus, ktorý nerešpektuje odporúčania poroty z 1. etapy súťaže

Verejné priestory

 • verejné priestory návrh dostatočne neinterpretuje
 • za pobytové priestory sú považované mosty a pešie komunikácie pozdĺž kanálov, čo nie je správny prístup

Voda a zeleň

 • pri nízkych vodných stavoch sú nedosiahnuteľné minimálne sanitárne prietoky pri tak rozvetvenom toku.
 • dobré je hľadanie prepojenia mestského parku smerom na východ až do kopcov na Dargovských hrdinov.

Uzol - železničná stanica

 • uzol riešený schématicky, nezhodnocuje potenciál tohto uzla pre ďalší rozvoj urbanizácie územia

Ekonómia a realizovateľnosť návrhu

 • neaplikovateľné a technicky ťažko realizovateľné riešenie
 • ekonomicky nerealizovateľný návrh

 

Návrhy, ktoré nepostúpili do II. etapy súťaže:

Návrh C: Lukačovič architekti, s.r.o.

 

Návrh D: R.A.U. s.r.o

 

Návrh G: Architektonické štúdio Atrium, s.r.o.

 

Návrh I: LABANC.STUDIO s.r.o.

 

Návrh J: Nekonečno, s.r.o.

 

Zápisnica z hodnotiaceho rokovania poroty v II. etape súťaže:

Za podklady a spoluprácu ďakujeme Tomášovi Sobotovi.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím