Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. jún 2023
5
1902

Výsledky súťaže: Trenčiansky luh - revitalizácia Rekreačno-vzdelávacej zóny

Zvíťazil návrh Viktórie Gáspár, Matúša Janotu, Richarda Kastela, Vladimíra Kováča, Martina Mišíka a Andreja Škrinára.
Výsledky súťaže: Trenčiansky luh - revitalizácia Rekreačno-vzdelávacej zóny

Trenčín vyhlásil vo februári 2023 dvojkolovú krajinársko-architektonickú súťaž návrhov na revitalizáciu rekreačno-vzdelávacej zóny Trenčiansky luh. Projekt má spolu s revitalizáciou parku Gen. M. R. Štefánika rozšíriť infraštruktúru pre konanie kultúrnych a spoločenských aktivít, pripravuje mesto aj vo vzťahu k titulu EHMK2026.

Trenčiansky luh bol v roku 2021 vyhlásený za obecné chránené územie, ktoré je rozdelené na dve zóny. Prvá je Zóna ochrany lužného lesa je bezzásahová. Druhá rekreačno-vzdelávacia zóna je určená aj na aktívnejšie využitie -  práve táto časť je predmetom súťaže. Riešené územie s rozlohu cca 25 000 m2 je vymedzené hrádzou a riekou Váh.

Cieľom plánovanej revitalizácie lokality je vytvoriť priestor pre rekreačno-oddychové aktivity, s komunitnými prvkami, s ohniskami, malými ihriskami a s prvkami pre deti a rodiny, s mobiliárom, s priestormi pre umelecké a komunitné aktivity. Zadanie odporúča akcentovať miesta, z ktorých sú atraktívne pohľady na hrad.

Súťaž prebiehala v dvoch kolách. 

V lehote na predkladanie ponúk bolo vyhlasovateľovi doručených 11 ponúk:

 • Ponuka č. 1 - Ing. Denisa Halajová PhD.
 • Ponuka č. 2 - .Blue.In.Green.s.r.o.
 • Ponuka č. 3 - landart architects s.r.o.
 • Ponuka č. 4 - Ing.arch. Matúš Janota
 • Ponuka č. 5 - 2M ateliér architektúry, s.r.o.
 • Ponuka č. 6 - Hubinsky atelier s.r.o.
 • Ponuka č. 7 - Sobola s.r.o.
 • Ponuka č. 8 - Green Architecture SK, s.r.o.
 • Ponuka č. 9 - Zelený domov s.r.o.
 • Ponuka č. 10 - BETWEEN s.r.o.
 • Ponuka č. 11 - ATELIER DUMA - LIVING GARDENS, s.r.o.

Do 2. kola súťaže postúpili na základe hodnotenia portfólií a libreta 4 súťažné návrhy:

 • Between s.r.o.
 • Ing. arch. Matúš Janota
 • Sobola s.r.o.
 • 2M ateliér architektúry s.r.o.

 

Hodnotiaca komisia v zložení: Anna Dobrucká, Martin Baloga, Ingrid KuľhováPeter Kohout a Juraj Cirfus, rozhodla na základe hodnotenia kvality súťažných návrhov o výsledkoch 2. kola nasledovne:

1. miesto (2.500 €) - návrh č. 2
Autori: Viktória Gáspár, Matúš Janota, Richard Kastel, Vladimír Kováč, Martin Mišík, Andrej Škrinár 

Komentár k súťažnému návrhu:

Tento návrh je komplexný a najlepšie rešpektuje požiadavky mesta na vytvorenie zónovaného rekreačno-vzdelávacieho priestoru a navyše priniesol relevantné podnety nad rámec požiadaviek investora. Autori navrhli funkčné zóny od A (zóna hier), cez zónu B (spoločenská zóna) k zóne C (kľudová zóna) a po zónu D - prechodová zóna k bezzásahovému obecnému chránenému územiu Trenčiansky luh s pôvodným porastom.

Autor si za hlavný motív zobral podporu ekosystému lužného lesa, ktorý je charakteristický vysokým stupňom biodiverzity a synergickým spolupôsobením biologickej zložky (les, vegetácia) a abiotickej zložky (voda - kolísavá hladina vody). Autor ako jediný vychádzal z historickej stopy vodných ramien rieky Váh v riešenom území. Navrhnutým vodným prvkom (ramienko) autor naznačuje niekdajšie rameno rieky, čiže ramienko nie je novotvar, ale podporuje pôvodný charakter krajiny. Ramienkom sa dostane voda z Váhu priamo do riešeného územia, ku stromom "lužného lesa", čím sa podporí udržateľnosť a revitalizácia porastov. Ramienko ústi do Váhu mimo riešeného územia, pričom využíva terénnu depresiu, ktorá podporí odtok vody z územia. Navyše ramienko sa stáva polyfunkčným prvkom, ktorý na jednej stane podporí ekosystém (v období sucha privedie do územia vodu) a na strane druhej bude prvkom urbanistickej štruktúry, formovaným prírodným parkom s prvkami drobnej architektúry nie len pre deti a podporí tak urbanistickú kvalitu a využitie prostredia.

Privedením vody do územia sa návrh líši od ostatných predložených riešení a pre investora prináša pridanú hodnotu nad rámec očakávaní. Autor zostavil medziprofesný tím riešiteľov tak, aby svoje riešenie predstavil ako realizovateľné, čo dokumentoval v návrhu aj výstupmi. Otázkou zostáva prežitie ichtyofauny a iných druhov naviazaných na vodu počas obdobia sucha. Možno by bolo vhodné uvažovať o mieste s väčšou hĺbkou vody, napr. v mieste "rybníčka" pre udržanie vodných druhov. Zaujímavým momentom je i vybavenosť jednotlivých zón územia. Navrhnuté sú prvky, ktoré umožňujú priehľadnosť, čiže návrh nevyužíva bariérové prvky. Vyšším objektom bude len terénna modelácia s amfiteátrom, pre budovanie ktorej bude použitý materiál získaný z výkopov ramienka. Modelácia je však navrhnutá pred hrádzou, takže nepôsobí ako bariéra a navyše odizoluje "dopravný prvok", napr. parkovisko pre alternatívne dopravné prostriedky. Návštevník bude pohľad opierať prioritne na prírodné prvky a na objekty v priehľadoch (hrad). Akcent v priestore budú tvoriť umelecké prvky (môže ísť napr. o náučné tabule pre podporu edukačnej funkcie plochy, alebo o prvky landartu, čo sú dočasné objekty z prírodných materiálov a podporia kultúrnu funkciu územia najmä v urbanizovanej zóne).

Návrhom autor ako jediný ruší jestvujúcu komunikáciu popri Váhu, avšak územie sprístupňuje novou rampou z hrádze, ktorá je navrhnutá v nadväznosti na existujúcu rampu z ul. Ľ. Stárka (pri križovatke s Piešťanskou) a zabezpečí tak prístup zo severu i z juhu. Cez navrhnuté rameno bude vybudovaný "pevný" brod, ktorým bude sprístupnený i vzniknutý ostrovček a bude tak možná jeho údržba potrebnou mechanizáciou.

Záver: Návrh naplnil očakávania mesta, mal najkreatívnejší, silný koncept, ktorý vytvorením vodného ramena umožní luhu stať sa kvalitným verejným rekreačným priestorom prírodného charakteru celomestského až nadmestského významu. Vytvorenie ramena sprístupnení vodu Váhu v hravej a bezpečnej forme i pre deti. Návrh sa zdá byť reálny, akceptovateľný a finančne zvládnuteľný. Predložený návrh znamená pre zadávateľa výborný základ pre kvalitné riešenie zónovaného prírodného priestoru v danom území.

Súťažné panely:

Vizualizácie:


2. miesto (2.500 €) - návrh č. 1: BETWEEN
Autori: Katka Fejo Fejo & Tomáš Hanáček
Spolupráca: Robo Lipták, Mitríková Nikoleta, Samuel Mišových, Daniela Majaková, Viki Neradová

Komentár k súťažnému návrhu:

Autori predstavili veľmi kvalitný, jasný, prehľadný, ucelený návrh podporujúci rekreačno-vzdelávaciu funkciu územia. Návrh preferuje prírodný charakter územia, minimalizuje zásahy do porastov i citlivo pracuje s jestvujúcimi prvkami i s osadením nových prvkov.

Návrh sprístupňuje územie pre pohotovostné vozidlá i údržbu po súčasnej ceste v území.

Do územia sú navrhnuté tri vstupy so schodmi i s rampou. Pre zónovanie autori využili jestvujúce i navrhované porasty, ktoré zadefinujú jednotlivé zóny a tiež vytvoria v území plochy napätia a uvoľnenia, pričom v miestach uvoľnenia vznikajú priehľady na hrad a náprotivný breh.

Autori územie členia na 6 funkčných zón:
1. nástupná zóna s prístavným mólom v súčasnej polohe, ktoré v dlhodobom horizonte môže získavať na význame,
2. edukačná zóna s priestorom pre terénnu modeláciu s pobytovými schodmi (resp. pre edukačný objekt s reverzibilným prestrešením) a s priestorom pre umelecké dielo,
3. zóna hier s multifunkčným ihriskom,
4. spoločenská zóna s možnosťou solária, pláže, oddychu,
5. zóna stretávania sa podporená umeleckým dielom a s výhľadmi na rieku i mesto,
6. kľudová zóna s ohniskami, výhľadmi, ale hlavne pod stromami.

Autori nenásilným spôsobom vnášajú do územia prvky vybavenosti, ktoré nevytvárajú bariéry a ani nie sú dominantné.

Otázna je koncentrácia ohnísk na jednom mieste, ktoré síce vytvára predpoklady na väčšiu opekaciu párty, ale zároveň sťažuje možnosť opekania typologicky rôznych druhov skupín. Zásahy do brehovej hrádzovej línie sú na niektorých miestach nevhodné vo vzťahu k skladbe brehu a nemožnosti rušiť existujúce brehové spevnenie, aj vo vzťahu k profilu dna Váhu, kde spevnený breh prudko spadá do pomerne hlbokej vody, čo sa najmarkantnejšie prejaví v polohe navrhnutej pláže.

Návrh vhodne rieši väzbu daného územia na priľahlé časti mesta i prepojenie s ľavým brehom rieky Váh, akceptuje výhľadovú lávku/cyklotrasu a prepája tiež obidva brehy i "vodnou cestou", keď počíta s plavbou od móla v riešenom území k mólu na protiľahlej strane rieky.

Záver: Porota ocenila umiernenosť a citlivosť návrhu, ktorý minimálnymi zásahmi do prostredia vytvára príjemnú prírodnú atmosféru s relaxačnými a spoločenskými aktivitami. Predložený návrh je dobrou alternatívou k víťaznému návrhu, podmienky súťaže splnil, je však o niečo viac urbanizovaný, ako víťazný návrh.

Súťažné panely:


3. miesto (2.500 €) - návrh č. 4: 2M ateliér architektúry s.r.o. 
Autori: 
Eva Wernerová, Tomáš Pozdech, Miroslav Michalica, Dávid Grega, Filip Hečko

Komentár k súťažnému návrhu:

Hlavná myšlienka je podporiť prírodný charakter územia a charakter lužného lesa. K tomu prispeje minimalizácia spevnených plôch, ktoré sú premietnuté len do jestvujúcej štrkovej cesty po brehu rieky a do štrkovej plochy pri móle. Ostatné prvky komunikačnej siete sú s vegetačným povrchom, ide o štrkové trávniky a o trávobylinné porasty intenzívne kosené.

Územie je v zmysle požiadavky investora členené na tri sekcie, pričom na severe a na juhu sú bezzásahové plochy a v strede územia je aktívna zóna založená prioritne na využití vody a dotyku s vodou. V centrálnej časti sa uvažuje s výrazným mólom, resp. s chodníkom na vode, pričom medzi chodníkom a brehom by mala byť možnosť kúpania sa vo Váhu.

Navrhnutá forma svojim rozsahom však pomerne výrazne zasahuje do prostredia v danej lokalite. Otázna tiež zostáva čistota vody v rieke. V tejto časti je tiež navrhnutá pláž a spoločenské aktivity (ohnisko, ihrisko, lavičky, parkovisko pre bicykle apod.). Pozitívna je snaha minimalizovať bariérové prvky v území, takže územie je priehľadné.

Aby však nepôsobilo monotónne, návrh uvažuje s terénnymi modeláciami, ktoré budú porastené drevinami a vytvoria pozadie niektorým prvkom. Autori popri prírodných hodnotách podporujú v území i kultúrne hodnoty v podobe umeleckých (dočasných či trvalých) umeleckých diel. Ich počet, poloha i forma je variabilná.

Podpora biodiverzity a ekologickej stability územia sa odrazili i v edukačnej zóne, kde sú umiestnené "edukačné lávky" s prípadnými edukačnými prvkami a tabuľami a oddychovým miestom na brehu rieky, ktoré je vnímané ako pozorovateľňa.

Návrh v rámci širších vzťahov uvažuje o dvoch výrazných momentoch:
1. cez územie je navrhnutá cyklistická cesta, ktorá predstavuje prepojenie územia s Vážskou cyklo-magistrálou na pravej strane rieky, ale po vybudovaní cyklistickej lávky bude možné i prepojenie s Vážskou cyklocestou na ľavej strane rieky.
2. Návrh zvažuje sústredenie dažďovej vody v medziblokovom priestore a vedenie dažďovej vody bezpečnostným prepadom do riešeného územia z dôvodu závlahy lužných porastov hlavne v čase dlhšieho obdobia sucha. V danom území je priepustné štrkové podložie a privedením vody sa zvýši udržateľnosť porastov. Tu však je otázna realizovateľnosť tohto návrhu.

Záver: návrh je veľmi príjemný, minimalistický, navodzuje pokojnú atmosféru, avšak lávka nad vodou je z pohľadu vodohospodárov nevhodná a tiež využitie dažďovej vody v Trenčianskom luhu prevedením vody popod hrádzu sa javí ako problematické.

Súťažné panely:


4. miesto (2.500 €) - návrh č. 3: Sobola s.r.o.
Autori: 
Marek Sobola, Ján Janík

Komentár k súťažnému návrhu:

Predložený návrh prináša novú a otáznu kvalitu do územia. Návrh rešpektuje bezzásahové chránené územie Trenčianskeho luhu a do tohto územia nezasahuje. Na druhej strane – v rekreačnej časti luhu je v tomto návrhu na výrub odporúčaných najviac drevín.

Autor formuje prirodzené porasty a mení ich skôr na park prírodného charakteru. Určite takýto prístup v iných polohách mesta by bol vhodný, avšak priamo v danom území nie je žiaduce vytvárať mestský park či lesopark.

Autor tiež pripúšťa viaceré aktivity, ktoré nekorešpondujú s požiadavkami investora. Napr. drevený chodník nad riekou je sporný z hľadiska správy toku a prevádzky elektrárne. Sociálne zariadenie bolo v rámci súťažných podmienok zadefinované v inej polohe - za hrádzou, mimo riešeného územia, jeho presun vo forme objektu so šatňami a bufetom do riešeného územia nie je vhodný.

Posedenie s ohniskom pod prútenou konštrukciou pôsobí v území dominantne. Tiež herné lúky pripomínajú skôr rozvoľnené detské ihriská, čo nebolo zámerom investora. Pozitívne je, že autor rieši prístup do územia po schodoch i rampou pre imobilných.

Prínosom je, že autor vniesol do územia nový a vtipný prvok - kúpajúceho sa Matúša. Tento vtipný prvok by bol zaujímavý, avšak v inej polohe.

Autor vnáša do územia ďalšie nové prvky ako je čitáreň, mólo pre rybárov, meditačné (relaxačné) miesta s možnosťou prekrytia, náučný chodník a pod. Vhodnosť týchto prvkov je nesporná, avšak ich stvárnenie a početnosť je otázna.

Nové prvky sú pomerne výrazné až rušivé. Autor správne a opodstatnene podporuje biodiverzitu vnášaním prírodných prvkov do územia, ako sú rôzne brvná, kusy dreva, zvyšky kmeňov, prútené konštrukcie, voľne uložené kamene, drevené móla, apod.

Snaha o podporu biodiverzity sa uplatňuje i vo vegetačných prvkoch, napr. lúčne porasty, krovité porasty, dosadby lužných drevín, bylinné a intenzívne kosené chodníky, apod. Je potrebné poďakovať spoločnosti za účasť v súťaži a konštatovať, že autorský kolektív zaujímavým spôsobom prejavil svoju tvorivosť.

Záver: návrh je vtipný, inšpiratívny, avšak navrhnuté prvky sú príliš rôznorodé a návrh v niektorých bodoch nedodržal Zadanie a požiadavky na riešenie územia.

Súťažné panely:

 

Zápis z vyhodnotenia súťažných návrhov II.kola:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím