Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. jún 2023
2
2666

Výsledky súťaže: Revitalizácia parku Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne

Zvíťazil návrh Petra Steca, Jána Studeného, Petra Pasečného a Lucie Paulíkovej.
Výsledky súťaže: Revitalizácia parku Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne

Trenčín vyhlásil vo februári 2023 dvojkolovú krajinársko-architektonickú súťaž návrhov na revitalizáciu parku Gen. M. R. Štefánika. Projekt má spolu s revitalizáciou revitalizáciu rekreačno-vzdelávacej zóny Trenčiansky luh rozšíriť infraštruktúru pre konanie kultúrnych a spoločenských aktivít, pripravuje mesto aj vo vzťahu k titulu EHMK2026.

Park s rozlohou cca 45.000 m2 sa nachádza na východnom okraji historického centra mesta, medzi ul. Gen. M. R. Štefánika a železničnou traťou, na východnom okraji parku je železničná a autobusová stanica. V súčasnosti slúži hlavne ako príjemná spojnica medzi centrom mesta a stanicami.

Cieľom revitalizácie územia je transformácia "tranzitného" priestoru na kultúrno-spoločenský park. Zmena náplne má potenciál vytvoriť atraktívne prostredie a pritiahnuť nových návštevníkov. Zadanie odporúča akcentovať miesta, z ktorých sú atraktívne pohľady na hrad (napr. pri existujúcom altánku).

Súťaž prebiehala v dvoch kolách. 

V lehote na predkladanie ponúk bolo vyhlasovateľovi doručených ponúk:

  • Ponuka č. 1 - .Blue.In.Green. s.r.o.
  • Ponuka č. 2 - landart architects s.r.o.
  • Ponuka č. 3 - Sobola , s.r.o.
  • Ponuka č. 4 - Zelený domov s.r.o.
  • Ponuka č. 5 - Mag. Arch. Peter Stec, ArtD
  • Ponuka č. 6 - BETWEEN s.r.o.

Do 2. kola súťaže postúpili na základe hodnotenia portfólií a libreta 4 súťažné návrhy:

  • Between s.r.o.
  • Mag. arch. Peter Stec, ArtD
  • Sobola s.r.o.
  • Zelený domov s.r.o.

 

Hodnotiaca komisia v zložení: Martin Baloga, Anna DobruckáIngrid Kuľhová, Peter Kohout a Juraj Cirfus, rozhodla na základe hodnotenia kvality súťažných návrhov o výsledkoch 2. kola nasledovne:

1. miesto (4.000 €) - návrh č. 2
Autori: Mag. Arch Peter Stec, Ing. Akad.arch Ján Studený, Ing. Peter Pasečný, Ing. Lucia Paulíková
Spolupráca: Ing. Alena Tundérová

Komentár k súťažnému návrhu:

Víťazný návrh v najväčšom rozsahu spĺňa požiadavky mesta Trenčín na revitalizáciu parku Gen. M. R. Štefánika. Návrh najlepšie reaguje na požiadavku zadania – vytvoriť z „tranzitného“ parku kultúrno spoločenský park.

Porota vyzdvihla jasnú organizáciu územia - sústredením atraktívnych funkcií v okolí centrálnej osi a povýšením tejto osi zo základného komunikačného ťahu na kompaktnú ucelenú verejnú plochu s možnosťami viacerých kultúrnych, spoločenských či relaxačných aktivít získa centrálna časť parku charakter mestského pešieho bulváru so zaujímavým priestorovým a materiálovým prevedením, čo v danej polohe parku – na dotyku s historickým centrom a na hlavnom pešom ťahu zo železničnej i autobusovej stanice umožní reálnu transformáciu parku a umožní príjemné – aj dlhodobejšie trávenie času.

Návrh umiestnením priestoru určenému pre kultúrne podujatia správne reaguje na existujúci objekt bývalej železničnej stanice a ich vzájomnými vzťahmi umožňuje vytvorenie funkčnej i pocitovej synergie.

Návrh zároveň atraktívne reaguje na oba hlavné nástupy do parku – od centra mesta vytvorením predpolia pri objekte ZUŠ, ktoré vytvára vhodné možnosti aktivizovania ZUŠ do exteriéru, predpolie smerom od železničnej stanice vytvára jasný nástup do parku a signalizuje nové kultúrne funkcie v parku.

Sústredením spoločenských funkcií pri centrálnej osi zároveň vznikajú možnosti v ostatných častiach parku vytvoriť kľudnejšie miesta s intímnejšou atmosférou.

Dôležité je tiež spomenúť prácu s dažďovou vodou, ktorú chcú autori zadržať prostredníctvom miernych terénnych depresií v území a dažďovými záhonmi. Tiež spevnené plochy budú spádované k zeleni, aby voda zo spevnených plôch mohla vsakovať do pôdy. Miestami bude použitá drenážna dlažba či iné vsakovacie povrchy. Návrh akceptuje i dendrologický prieskum a definuje stromy na výruby z dôvodu ich zdravotného stavu, resp. prevádzkovej bezpečnosti. Zároveň však návrh uvažuje s dosadbami a s vytvorením aleje pri ulici Gen. M. R. Štefánika. Potrebné je však preferovať z viacerých dôvodov dreviny listnaté pred ihličnatými. Kompaktný porast je skôr potrebné sústrediť k dopravnej tepne zo severnej strany, pretože kompaktný porast bude plniť i hygienickú funkciu. Hlavná kompozičná os v parku bude podporená trvalkovými záhonmi, pre ktoré bude potrebné riešiť závlahový systém.

Súťažné panely:

Vizualizácie:


2. miesto (4.000 €) - návrh č. 1: BETWEEN
Autori:  
Katka Fejo Fejo & Tomáš Hanáček
Spolupráca: Robo Lipták, Mitríková Nikoleta, Samuel Mišových, Daniela Majaková, Viki Neradová

Komentár k súťažnému návrhu:

Porota hodnotila návrh ako prínosný hlavne tým, že sa jedná o ďalší návrh, ktorý zásadnejšie vstupuje do rozloženia kultúrnych funkcií v parku. Podobne ako víťazný návrh umiestňuje ústredný prvok - miesto pre konanie kultúrnych akcií k centrálnej komunikačnej osi, čím kladie dôraz na tranzitujúcich ľudí ako pozitívny, na rozdiel od víťazného návrhu však nevytvára dostatočnú synergiu s objektom pôvodnej železničnej stanice.

Návrh tiež pozitívne reaguje na hlavné nástupy do parku, čím vhodne prepája riešenie parku s okolitou mestskou štruktúrou a vytvára atraktívne predpolia, v smere od železničnej stanice však na úkor existujúceho objektu.

Návrh je spracovaný citlivo k existujúcim prírodným atmosféram jednotlivých častí parku, vytvára atraktívne presvetlené miesta, čím vhodne reaguje na možnosti rozptýlenia návštevníkov aj mimo centrálnej osi parku.

Súťažné panely:


3. miesto (4.000 €) - návrh č. 3: Sobola s.r.o. 
Autori: Mgr. Ing. Phd. Marek Sobola, Ing. Ján Janík

Komentár k súťažnému návrhu:

Návrh je riešený pomerne konzervatívne vo vzťahu k súčasnej podobe parku a zachováva pôvodné zónovanie parku, čím nevytvára širšie možnosti na interakcie a synergie a skôr zachováva jeho súčasnú atmosféru, vrátane riešenia predpolí - nástupov do parku. Návrh rieši územie parku skôr ako homogénnu aktívnu zónu.

Nakoľko návrh nerieši zásadnejšie a principiálnejšie premiestnenie funkcií v parku, potenciál hlavného pešieho ťahu sa nezvyšuje. Priestor pre kultúrne podujatia návrh ponecháva v súčasnej polohe pri altánku. Altánok je redizajnovaný, avšak v podobnom duchu ako súčasný altánok – neposkytuje vhodné parametre pre konanie kultúrnych akcií, pričom návrh nevytvára ideálne predpoklady pre umiestnenie požadovaného plnohodnotného mobilného pódia.

Súťažné panely:


4. miesto - Zelený domov s.r.o. (návrh č. 4) - cena za súťažný návrh 4.000 €
Autori: 
Ing. Dominika Lovasiková, Ing. Zuzana Weberová, Mgr. Marek Adamov, Ing. Jakub Fuska, PhD.

Komentár k súťažnému návrhu:

Návrh je riešený podobne konzervatívne ako návrh na 3. mieste – vychádza zo zachovania hlavných funkčných zón v parku podľa súčasného stavu a dopĺňa ich o nové prvky a redizajn ich priestorového stvárnenia. V návrhu prevláda snaha o rovnomerné rozmiestnenie funkcií, s nevyužitím potenciálu centrálnej osi, komunikácie - spojnice centra so železničnou a autobusovou stanicou.

Altánok je redizajnovaný jeho znížením - odstránením prstencového záhonu okolo pôvodného altánku, okolo altánku je vytvorené nové prstencové zastrešenie časti hľadiska, ktoré síce priestor skompaktňuje, ale zároveň ho robí neprehľadnejším a ruší efekt existujúcej presvetlenej plochy, ktorých je v parku pomerne málo. Zároveň chýba vhodné miesto pre umiestnenie požadovaného plnohodnotného mobilného pódia.

Návrh nereaguje na požadované budúce prepojenie cez ul. Gen. M. R. Štefánika na hrad cez tzv. Vitekov chodník, neprispôsobuje tomu komunikačnú sieť ani predmetnú zónu parku.

Súťažné panely:

 

Zápis z vyhodnotenia súťažných návrhov II.kola:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím