Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. december 2017
0
2713

Architektonické súťaže v roku 2017 - prehľad

Chronologický prehľad ukončených a vyhodnotených architektonických súťaží na Slovensku.
Architektonické súťaže v roku 2017 - prehľad

V roku 2017 bolo zas viac súťaží ako v rokoch predchádzajúcih. Na Slovensku bolo ukončených 20  architektonických a urbanistických súťaží (overených Slovenskou komorou architektov) a viacero súťaží iných (...študentských, súkromných, obecných a komerčných...). Výsledky, i súťažné návrhy prinášame v retrospektívnom prehľade. Zoradené sú podľa druhu v chronologickom poradí, podľa termínov ukončenia a vyhlásenia výsledkov.

Trend rastu súťaží je potešiteľný. Zdá sa, že ich užitočnosť a význam si začínajú uvedomovať samosprávy, i časť súkromných investorov. Horšie je to s ďalším pokračovaním. Málo súťažných návrhov (najmä z verejného sektoru) sa zatiaľ dočkalo realizácie.

Zložité sú aj ďalšie fázy, ktoré nasledujú po súťaži. Či už rokovania o honorári, alebo aj o pozícii a právomociach autorského tímu počas všetkých ďalších projektových a realizačných fáz. Lebo bez reálneho, rozhodujúceho a priameho vplyvu autorov na dielo nemôže vzniknúť kvalitný výsledok (hoci súťažný návrh bol výborný).

Takisto aj samotné súťaženie je mnohokrát entuziastický počin. Súťažné odmeny nie sú vždy adekvátne. V poslednom čase sa vyskytli aj nové, zaujímavé, formy súťaží (vyzvané, kombinované, aj neanonymné s možnosťou priamej osobnej prezentácie návrhov…). Už aj u nás. Zaujímavé sú však české skúsenosti, kde sú súťaže čiastočne už aj slušnejšie honorované i pestrejšie z hľadiska hľadania alternatívnych foriem organizácie.

U susedov je zrejmý trend profesionalizácie prípravy súťaží. Príprava súťaží a s tým spojený servis pre silných investorov môže byť aj zaujímavou profesnou perspektívou. Je to námet aj pre slovenské prostredie. Mimoriadne dôležité je však, aby to neskončilo typicky "našsky", že to bude finančný biznis rôznych aktívnych "obstarávateľov" (ako sme zvyknutí z eurofondov). Čakáme, že sa príležitosti chopia zodpovední kolegovia, s osobným nasadením, garanciou profesionality, objektívnosti a transparentnosti. Že cieľom bude hľadanie najlepšieho riešenia pre spoločnosť a prostredie (nielen "dobrého obchodu").

Nič sa nedeje samo. Bez osobného nasadenia konkrétnych ľudí by sme nemohli prezentovať ani nasledujúce výsledky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave buď konkrétnej súťaže, alebo aspoň zasiali semiačko nepokoja do mysle tých, ktorí sa pripravujú niečo vybudovať.

Kto sa chce v téme súťaží a práce v území rýchlo zorientovať, odporúčame nasledovné publikácie: Je to Manuál súťaží návrhov Slovenskej komory architektov a Územný plán - návod na použitie. Obidva tieto dokumenty sú k dispozícii online, a tak nič nebráni ich podrobnejšiemu preštudovaniu

Téma architektonických súťaží bola aj ústredným motívom odpovedí kolegov v retrospektíve Rok 2017 pohľadom architekta

Podrobný prehľad slovenských architektonických súťaží prinášame v nasledujúcom súhrne:

 

Architektonická súťaž: Štadión - Futbal Tatran Aréna v Prešove

Viac o súťaži si prečítate v tomto článku.

Súťaž, kde vzhľadom na náročnosť zadania bol značne krátky termím na predloženie súťažných návrhov. Na druhej strane však predsa len bola architektonická súťaž na objekt z verejných zdrojov (viď. iné príklady, napr. Starý most v Bratislave, alebo Národný futbalový štadión...).

Predmetom súťaže návrhov bolo architektonické a priestorové riešenie futbalového štadióna so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom zelene a statickej dopravy. Do súťaže boli doručené 3 súťažné návrhy. 

 

Architektonická súťaž: Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy

Predstavenie všetkých súťažných návrhov nájdete tu.

Predmetom verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov bol architektonický návrh úprav územia multifunkčného areálu na pozemku bývalej materskej školy a na priľahlom pozemku na ulici Janka Kráľa v Šahách a architektonický návrh rekonštrukcie a nadstavby hospodárskeho pavilónu bývalej materskej školy. Účelom súťaže bolo nájsť optimálne priestorové usporiadanie dotknutej časti mesta Šahy, získať najlepší návrh prestavby hospodárskeho pavilónu bývalej materskej školy a vybrať spracovateľa projektovej dokumentácie.

Porota udelila tri ceny a jednu odmenu. Zvíťazili “mladé pušky” v celkom zaujímavom zložení - trojica mladých autorov/bakalárov doplnených pedagógom z FA STU. Aj toto je zaujímavou črtou otvorených transparentných anonymných súťaží, kde majú aj mladí architekti možnosť dostať sa k zaujímavým zákazkám. Pre klienta je samozrejme veľmi dôležitý garant - autorizovaný architekt SKA ako člen tímu, ktorý by mal byť zárukou profesionálneho výkonu v praxi.

 

Architektonicko-výtvarná súťaž: Uvítací monument mesta Dudince

Zhodnotenie súťaže a prezentáciu víťazov nájdete tu.

Mesto Dudince vypísalo súťaž, ktorej cieľom bol návrh uvítacieho monumentu na vstupe do mesta. 

Úplne na začiatku je asi dobré spomenúť špecifickosť tejto súťaže, ktorá bola hneď po vypísaní diskutovaná. Témou polemík boli odmeny, ktoré sú skôr na symbolickej úrovni. Podmienky a kritériá každej súťaže sú vždy verným odrazom stavu spoločnosti a subjektov, ktoré sa na procesoch zúčastňujú. Iniciátorom je vypisovateľ súťaže. Súkromník si zaslúži také návrhy, aké podmienky vytvorí pre súťažiacich. Pri verejných, najmä štátnych zákazkách by (v dobre fungujúcej spoločnosti) mali byť vždy vytvorené podmienky pre hľadanie najlepšej kvality. Niekedy sú vypisovateľmi malé obce - ktoré majú väčšinou minimum prostriedkov. (Vždy však poteší, a treba to oceniť, ak chcú kvalitné návrhy a dobrú architektúru).

 

Urbanisticko-krajinárska súťaž: Námestie Andreja Hlinku s parkom v Žiline

Výsledky súťaže si môžete pozrieť v tomto článku.

Cieľom súťaže bolo získanie návrhov s najvhodnejším využitím verejného mestského priestranstva (námestia s parkom - sadom SNP) a výber spracovateľa štúdie prestavby námestia Andreja Hlinku s Farskými schodmi a Sadu SNP.

Doručených bolo päť súťažných návrhov. Súťažné podmienky spĺňali tri návrhy, ktoré boli ďalej hodnotené. Prvá cena nebola udelená. Porota udelila len druhé miesto, na ktorom sa umiestnili architekti z Laborátoria architektúry krajiny - LABAK

 

Urbanisticko-architektonická súťaž: Obytná zóna Hviezdoslavova, Nitra

O víťazných projektoch sme informovali tu.  Súťažné 1-10 návrhy sme predstavili tu.  Zvyšné návrhy boli predstavené tu.

Predmetom súťaže bol výber najvhodnejšieho riešenia obytného súboru 500 bytov a občianskej vybavenosti na pozemku investora o výmere 21 588 m2 v širšom centre Nitry. 

Do súťaže bolo doručených 21 súťažných návrhov. Víťazmi sa stali architekti z Totalstudia.

 

Krajinársko architektonická súťaž: Obnova parku Janka Kráľa v Trnave

Výsledky súťaže si môžete pozrieť v tomto článku.

Účelom súťaže bolo získať najlepší návrh komplexnej obnovy parku Janka Kráľa. Mesto Trnava hľadalo pestré riešenia funkčne odlišných častí parku so zaujímavou, modernou, nadčasovou, ale aj tradičnou vybavenosťou, ktorá umožní naplnenie mnohorakých, trvalých aj sezónnych (dočasných) aktivít, záujmov a cieľov rôznych skupín návštevníkov v zdravom a trvalo udržateľnom prírodnom prostredí s nezameniteľnou identitou parku. Súťaže sa zúčastnilo osem tímov.

 

Architektonická súťaž: Rekonštrukcia a dostavba objektu Domu kultúry Dúbravka

Výsledky nájdete tu.

Súťaž na významný objekt od Imricha Ehrenbergera, ktorý sa stal už neoddeliteľnou súčasťou obrazu Dúbravky, priniesla ťažké zadanie a vyvolala veľký záujem verejnosti o výslednú podobu návrhov. 

Účelom súťaže bolo vyhľadať optimálne riešenie verejných priestorov v kontexte stavby v centrálnom území  mestskej časti Bratislava - Dúbravka, vytvorenie plnohodnotného mestského prostredia s námestím a s doplnením jeho funkcií a vznik verejných a poloverejných priestorov a zelených plôch v rozvojovej osi Dúbravky ako podklad pre rokovanie s víťazným uchádzačom o zadaní zákazky.

Súčasťou poroty bol aj architekt Imrich Ehrenberger - autor pôvodnej budovy, ktorý svoj názor o súťaži zhrnul  v rozhovore s architektom Štefanom Moravčíkom.

 

Urbanisticko architektonická súťaž: Nemocnica budúcnosti v Martine

Výsledky súťaže sme predstavili tu. Všetky návrhy nájdete tu.

Súťaž, ktorá bola zaujímavá viacerými parametrami. Predmetom súťaže bolo asi jedno z najťažších typologických zadaní - komplexné urbanistické a architektonické riešenie novej, samostatnej nemocnice (integrovanej v rámci jestvujúceho areálu JLF UK v Martine).

Zadanie bolo takisto zaujímavé aj v kontexte prípravy štátnych nemocníc, napríklad v Bratislave, kde diskusia o procese ich prípravy, umiestnenia, podoby, formy výberu… prebieha už desiatky rokov s veľmi rozpačitými a nejednoznačnými výsledkami.

Hoci aj v prípade Martinskej nemocnice v priebehu prípravy súťaže vzniklo niekoľko otázok - najmä o primeranosti (nedostatočnosti) výšky odmien za návrh a garancií kontinuity pokračovania pre víťazný kolektív, nazdávame sa, že prezentovaná súťaž môže byť príkladom ako by sa u podobných zadaní malo postupovať. Zveriť návrh riešenia a rozhodovanie profesionálom. A to v absolútne transparentnej podobe anonymnej architektonickej súťaže, overenej Slovenskou komorou architektov. Kde rozhoduje odborná porota zložená z väčšiny nezávislých a nestranných architektov, doplnená odborníkmi priamo z prostredia nemocnice a budúcich používateľov. Porota podrobila prísnej analýze nielen architektonicko-urbanistické kvality ale aj funkčnosť návrhov a ich adekvátnosť pre požadovanú medicínsku prevádzku priamo lekármi a manažmentom nemocnice.

Súťaž priniesla riešenia, ktoré vytvárajú nádejný prísľub k tomu, aby nová martinská nemocnica bola naozaj dobrou nemocnicou. Nemocnicou funkčnou a najmä omnoho prívetivejšou k pacientovi (v porovnaní so štandardom s ktorým sa bežne stretávame). 

 

Architektonická súťaž: Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline

Všetky projekty sme predstavili tu.

Predmetom riešenia bol jeden z najstarších funkcionalistických domov na Slovensku od Michala Maximiliána Scheera. Do súťaže sa prihlásilo sedem autorských kolektívov. 

Porota vybrala ako víťazný návrh architektov Petra Zibrina, Pavla Zibrina a Ľubomíra Kružela a zhodnotila ho nasledovne:  Návrh ponúkol “dospelú” architektúru a vyvážené riešenie po všetkých stránkach. Oceňujeme kvalitu architektúry, rešpektovanie hmotovej skladby, úctu k Ružičkovmu domu a jeho originálne začlenenie do dispozície súboru. 

 

Architektonická súťaž: Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove

O ocenených návrhoch sme informovali tu.

Po tom, ako Leopoldov v roku 2014 získal návrh svojho nového mestského úradu prostredníctvom otvorenej architektonickej súťaže, sa snažil opäť rovnakým spôsobom získať riešenie ďalšej dôležitej otázky - prestavby budovy kina z roku 1932 na kultúrne centrum.

Požiadavky na program boli široké a očakávania veľké. Ako budovu navrhnúť dostatočne flexibilnú pre všetky požadované aktivity a ako jej pri tom zachovať, respektíve vybudovať identitu? Nakoľko citlivo a nakoľko razantne treba vstupovať do existujúceho výrazu budovy a ako navonok artikulovať posun, ktorý absolvovala jej programová náplň za takmer 90 rokov od jej vzniku? Ako zapojiť do hry predpolie budovy? - to sú len niektoré z otázok, s ktorými sa museli vysporiadať súťažiaci.

Porota na hodnotila 14 návrhov.

 

Ideová urbanisticko-architektonická súťaž: Luník IX

Výsledky súťaže nájdete tu. Všetky súťažné návrhy nájdete tu.

Ostro sledovaná súťaž. Luník IX nie je len stavebná štruktúra, je to symbol a synonymum problému integrácie (neintegrácie) rómskej komunity a jej spôsobu života v konfrontácii so životom väčšinového obyvateľstva.

Zo zadania “...Mesto Košice vyhlásilo verejnú ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorej cieľom je pretvorenie starého fenoménu Luníka IX na nový, príťažlivejší model sídliska, umožňujúci posun spoločenskej jednotky (jedinca/rodiny) od ubytovania vo forme nocľahárne až k vlastnému bývaniu…”

Cieľ je správny. Problémom je, že riešenie asi nemôže byť iba architektonické. Nie je to prioritne iba otázka formy ale najmä obsahu. Je to problém široký. Multidisciplinárny. Najmä sociologický. Nie je riešiteľný bez cieľovej skupiny. Bez toho, že práve obyvatelia sa stotožnia s výsledkom. Že to bude “ich” rozhodnutie ako (a akou formou) sa rozhodnú pokračovať so svojim životom. Že im to nebude “nanútené” zvonku, že výsledkom bude ich vlastné vnútorné presvedčenie a stotožnenie sa s cieľom, že sa toho “chytia vlastnými rukami” a bude im na výsledku záležať. Že “budú participovať”. Že prostredie si aktívne (napr. aj za pomoci zvonka) vybudujú a budú sa oň starať a udržiavať ho.

Nik nerieši (zatiaľ o tom nevieme) problém komplexne, tak ako by si vyžadoval. Nie “úradnícky” (tam sa minulo už mnoho peňazí a času), ale naozaj odborne a profesionálne. Vytvorením tímu tých najlepších odborníkov, ktorí by mali naozaj priestor, podmienky a čas na reálnu, dlhodobú a zmyslupnú prácu (spolu s úzkym zapojením adresátov - obyvateľov).

Preto si dovtedy, kým nemáme k dispozícii seriózne odpovede a riešenia, treba vážiť všetky pokusy, ktoré sa problém snažia riešiť aspoň čiastkovo. Vysoko si ceníme aktivitu tých ľudí, čo súťaž pripravili i tých, čo sa do nej zapojili. Vzhľadom na podmienky i vypísané ceny a odmeny ide o entuziastický a nezištný prístup oboch zúčastnených skupín. A od architektov sa (ako mnohokrát) očakáva, že vo svojom voľnom čase sa nesebecky zapoja a vyriešia problémy, ktoré nevedia vyriešiť iní :-)

Aj pre spomenuté skutočnosti bolo vypísanie súťaže ostro sledované a diskutovné. Výsledky so záujmom očakávané. Poďme sa pozrieť, ako to dopadlo a poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa nebáli prezentovať svoje názory.

Ukazuje sa, že architekti naozaj rozmýšľajú v širších súvislostiach. Súťažné návrhy priniesli viacero zaujímavých podnetov a otvorili ešte viac otázok i námety pre rozhodovanie - ako postupovať v praxi ďalej

 

Krajinársko-architektonická súťaž: Obnova sídliskového a školského dvora „Agátka“ v Trnave

O ocenených návrhoch sme informovali tu.

Predmetom súťaže bol návrh riešenia obnovy sídliskového a školského dvora „Agátka“. Lokalita sa nachádza v mestskej časti Trnava - východ, východne od centrálnej mestskej zóny, medzi ulicami Hlboká, Starohájska, Vladimíra Clementisa a Spartakovská. Súťaže sa zúčastnili štyri autorské kolektívy, ktoré riešili náročné a rozsiahle zadanie.

Súťaže sa zúčastnili štyri autorské kolektívy.

 

Architektonicko-krajinárská súťaž: Úprava verejného priestranstva „Pomník padlých hrdinov“ v Banskej Štiavnici

O výsledkoch súťaže sme informovali tu.

Cieľom súťaže bolo vytvorenie viacúčelového oddychového a zhromaždovacieho priestoru. Návrh samotného riešenia mal oživiť riešený verejný priestor a prispôsobiť sa kontextu prostredia Pamiatkovej rezervácie mesta.

Do súťaže sa prihlásilo 6 súťažných návrhov. Porota sa rozhodla neudeliť prvé miesto.

 

Architektonická súťaž: Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach

Víťazné návrhy sme prezentovali v tomto článku.

Účelom súťaže bolo získať najlepší návrh architektonického riešenia budovy kultúrneho domu a súvisiacich exteriérových priestorov, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského života mesta na jeho hlavnom námestí.

Do súťaže návrhov bolo doručených 11 návrhov.

 

Architektonická súťaž: Dom kultúry Nitrianske Pravno

O ocenených návrhoch sme informovali tu.

Obec Nitrianske Pravno koncom júna vyhlásila verejnú anonymnú architektonickú súťaž na návrh budovy kultúrneho domu v lokalite námestia. Cieľom vyhlasovateľa bolo získať najlepší návrh architektonického riešenia budovy, ktorý prispeje k rozvoju spoločenského a športového života obce. Návrh mal zahŕňať aj úpravy priľahlých exteriérových priestorov na pozemkoch obce.

Do súťaže návrhov bolo doručených 10 súťažných návrhov. 

 

Urbanistická súťaž: Koncepcia Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom

Výsledky súťaže nájdete tu.

Mesto Dubnica nad Váhom vyhlásilo v júni verejnú anonymnú jednokolovú urbanistickú súťaž na návrh koncepcie územného plánu mesta. Podľa zadania bolo účelom súťaže získanie najlepšieho urbanistického návrhu usporiadania územia mesta a jeho rozvoja, získanie najlepších podnetov pre metodiku územného plánu a získanie spracovateľa územného plánu mesta Dubnica nad Váhom, ktorého súťažný návrh vyhodnotí porota ako najlepší spomedzi všetkých hodnotených návrhov.

Súťaž na územný plán sídla (jeho spracovateľa) nie je celkom obvyklá. Oprávnená je dokonca otázka, či korektná súťaž na územný plán sídla je vôbec možná? Najmä z toho dôvodu, že na rozdiel od architektonických súťaží, alebo súťaží na drobnejšie urbanistické mierky (napr. námestie, súbor stavieb, zónu...) to nie je v prvom rade iba otázka tvorivosti, invencie a talentu... Je to najmä o komplexnom poznaní územia a miestnych špecifík. Je to dlhodobá, rozsiahla, multidisciplinárna, koordinačná a manažérska činnosť. Skôr spoločenská dohoda a určenie vyvážených "pravidiel hry" pre subjekty činné v území. Vytvorenie nástrojov a dokumentov pre jeho riadenie. Je to "politikum", hľadanie kompromisov a dohôd medzi mnohými subjektmi a vplyvmi tak, aby výsledok rešpektoval prírodné, spoločenské i technické faktory v záujme obyvateľov. Koordinácia množstva ďalších subjektov s parciálnymi záujmami a v neposlednom rade vyladenie územnoplánovacích nástrojov v záujme harmonického rozvoja celého prostredia... V princípe dobrý urbanistický návrh sa nedá urobiť iba v rámci štandardných časových (a ekonomických) rámcov, ktoré poskytuje "obyčajná súťaž". Preto možno aj túto súťaž chápať ako experiment sondujúci možnosti a limity architektonického súťaženia. Mojim osobným poznatkom ako člena poroty je, že témou urbanistickej súťaže nemôže byť "vyriešenie urbanistického plánu", ale skôr výber vhodného spracovateľa, ktorý ukáže schopnosti a potenciál "že to vie urobiť". V tomto smere súťaž v Dubnici ukázala svoj zmysel a preukázala, že na Slovensku je stále dosť schopných a kvalifikovaných tímov, ktoré vedia prezentovať svoje kvality. Mesto Dubnica dostalo k dispozícii výborné podklady pre výber zhotoviteľa územného plánu. 

Do súťaže návrhov bolo doručených 6 súťažných návrhov. Porota sa rozhodla udeliť prvé miesto návrhu od architektov z ateliéru  ARCH.EKO.

 

Ideová súťaž: Revitalizácia Námestia slobody v Bratislave

Výsledky súťaže si môžete pozrieť v tomto článku.

„Súťaž na revitalizáciu Námestia slobody bola súťažou ideovou, nejaké idey sa našli, ale žiadna nebola lepšia ako tá, ktorú nesie námestie dnes. Nenašla sa idea, ktorá by vyvrátila pôvodný koncept - ktorá by povedala - tá pôvodná idea bola zlá,“ zhodnotil Ing. arch. Komrska, náhradný člen súťažnej poroty.

Očakávanie výsledku ideovej súťaže bolo, že vypisovateľ získa návrh, ktorý bude použitý ako podklad pre vypracovanie potrebnej povoľovacej a realizačnej dokumentácie. Ani jeden z predložených súťažných návrhov nepriniesol ucelený a použiteľný koncept kvalitatívnej transformácie existujúceho námestia. Transformácie, ktorá nie je primárne postavená na priestorovej konfigurácii, ale hlavne na aktivizačnej spoločenskej zmene obsahovej náplne mimoriadne dôležitého verejného priestoru. Z týchto dôvodov, po dôkladnej úvahe poroty, a jednomyseľným hlasovaním nebola udelená prvá a druhá cena.  

Porota sa rozhodla udeliť až tretiu cenu.

 

Architektonická súťaž: Kratiny 2+

Zhodnotenie súťaže a prezentáciu víťazov nájdete tu.

Architektonická súťaž, ktorá vznikla z privátnej iniciatívy. 

Predmetom verejnej architektonickej súťaže Kratiny 2+ bol návrh dvoch rodinných domov a seniorskej bunky v kontexte s komplexným návrhom využitia pozemku pre tri generácie. Cieľom bolo čo najoptimálnejšie usporiadanie objektov v snahe získať priestorovo a funkčne bezkolízne prepojenie spoločných zón a zároveň zachovať istú mieru súkromia jednotlivých rodín. Hlavnou úlohou bolo navrhnúť symbiotické bývanie dvoch mnohopočetných rodín ako aj seniorskej bunky. Zámerom bolo vytvoriť dva samostatné rodinné domy so zdieľanými pridruženými funkciami a záhradný domček.
 
Súťaž bola hodnotená dvojkolovo. Do prvého kola súťaže bolo doručených 15 súťažných návrhov. V druhom kole boli súťažiaci pozvaní, aby prezentovali svoje návrhy pred porotou. Po prezentáciách opäť zasadla porota, ktorá rozhodla o výsledkoch súťaže.

Do prvého kola súťaže bolo doručených 15 súťažných návrhov.

 

Urbanisticko-architektonická súťaž: Areál športu Dubeň v Žiline

O víťazných projektoch sme informovali tu.

Zriedkavé zadanie, veľká architektonická výzva.

Predmetom súťaže bol návrh športového areálu celomestského významu  v lokalite Budatín - Sihoť, na pravom nábreží rieky Váh.

Do súťaže bolo odovzdaných 9 súťažných návrhov, o ktorých porota rozhodovala v dvoch kolách hodnotenia. Na spojenom prvom a druhom mieste sa umiestnili súčasne dva návrhy, ktoré porota vybrala ako víťazné. Odmenené boli aj nevíťazné návrhy s odôvodnením, že do súťaže priniesli čiastkové námety a návrhy.

 

Architektonická súťaž: Revitalizácia nemeckého kultúrneho domu v Rači

Predstavenie všetkých súťažných návrhov nájdete tu.

Predmetom bol ideový návrh využitia a prestavby budovy Nemeckého kultúrneho domu a jej začlenenie do urbánnej štruktúry v lokalite „Barónka“. Účelom súťaže bolo získať ideové námety pre najlepší návrh usporiadania vnútorných častí budovy kultúrneho domu a súvisiacich exteriérových priestorov, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského života obce.

Do súťaže bolo odovzdaných 7 súťažných návrhov. 

 

Okrem súťaží, ktoré boli vyhlásené pod záštitou Slovenskej komory architektov, prebehlo niekoľko ďalších architektonických súťaží, ktoré prinášame v nasledujúcom súhrne:

 

Projektová dokumentácia - Nový park v Leopoldove“ (premena starého cintorína na park s detským ihriskom).

O výsledkoch súťaže sme informovali tu.

Zámerom mesta Leopoldov je revitalizácia verejného priestoru v centre mesta - bývalého cintorína. 

Vzhľadom na to, že sa jedná o zákazku neveľkého rozsahu, bol proces obstarávania nastavený čo najekonomickejšie, konal sa preto tzv. francúzskym modelom (nejdná sa o "súťaž návrhov", ako ju definuje Zákon o verejnom obstarávaní). V prvom kole sa hodnotili predložené ponuky, ktoré obsahovali cenu, aspoň jednu referenciu a motivačný list. Komisia na svojom zasadnutí  po preštudovaní a hodnotení 16 prijatých ponúk určila pre postup do 2. kola troch účastníkov. Postupujúci uchádzači vypracovali koncepčné štúdie a osobne ich odprezentovali pred komisiou a zastupiteľstvom.

 

Vojenský dvor Malacky

Výsledky súťaže si môžete pozrieť v tomto článku. Všetky súťažné návrhy si môžete pozrieť tu.

Cieľom súťaže bolo nájsť pre vymedzenú lokalitu, ktorá je vo vlastníctve súkromných spoločností čo najlepšie urbanistické riešenie územia s prihliadnutím na možnosti trhu, dannosti územia a potreby mesta Malacky. Súťaž bola neverejná. Boli vyzvané vybrané architektonické ateliéry oslovené vyhlasovateľom.

Keď sa pozrieme na súťažné podmienky, profesionálne pripravené podklady, zrozumiteľné zadanie, i následné úsilie venované procesu hodnotenia návrhov, tak je to počin, ktorý v slovenských podmienkach posúva prax zas o kúsok ďalej - smerom, ktorý môže priniesť novú kvalitu (i chuť do ďalších súťaží, ktoré majú zmysel). Poteší že zadaním bol nielen “tradičný developerský počin”, kde sa prioritne hodnotia tabuľky s metrami zastavanej plochy a obostavaných objemov. Mali sme pocit, že investori prikladali dôležitosť aj takým nie cekom exaktne merateľným parametrom, akými sú kvalita bývania a prostredia, identita a vízia, urbánne atribúty novovzniknutých sídelných častí, verejné priestranstvá, dôraz na etapizovateľnosť, na schopnosť návrhu vysporiadať sa s rizikami nepredvídateľného realitného trhu (aby jeho jednotlivé etapy boli priebežne schopné fungovať aj bez nutnosti dokončenia celého výhľadového riešenia), na funkčnosť a udržateľnosť… a vôbec skôr na komplexnú kvalitu riešenia, ako iba na krátkodobý developerský profit.

 

Obnova Hlavného námestia v Šamoríne

Viac o súťaži si prečítate v tomto článku.

O súťaž, pri ktorej bolo zdôraznené, že jej výsledky v budúcnosti nebudú mať záväzný charakter pre žiadneho z jej účastníkov ani pre vypisovateľa, javilo záujem až trinásť architektov. Mestský úrad im poskytol všetky potrebné informácie a podklady pre vypracovanie návrhu, ale napriek značnému počiatočnému záujmu boli do termínu predkladania súťažných návrhov odovzdané tri štúdie. Do súťaže sa zapojila projekčná kancelária, tím vysokoškolských študentov a súkromný projektant. Ich práce boli vyhodnotené komisiou menovanou z členov mestského zastupiteľstva, odborových komisií MZ a príslušného odboru Mestského úradu. Počas hodnotenia samozrejme každý z jej členov postupoval podľa svojho subjektívneho uváženia, zohľadniac predovšetkým výhody a nevýhody, atraktivitu a možnosti realizácie projektu.

 

Monument Oravskej priehrady

Zhodnotenie súťaže a prezentáciu víťazov nájdete tu.

Výber víťazného návrhu v súťaži na pietne miesto a pamätník pre obyvateľov zatopených obcí prebehol netradičnou formou. O víťazoch rozhodlo hlasovanie poroty v kombinácií s verejným hlasovaním. Do súťaže sa prihlásilo 12 tímov.

 

Nové oratórium

Výsledky súťaže si môžete pozrieť v tomto článku.

Súťaž na architektonické riešenie priestorov oratória - mládežníckeho strediska pri kostole Márie pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici v Bratislave vyhlásili Saleziáni don Bosca.

Konkrétnu formu súťaže pomohlo formulovať štúdio 2021 - v prvom kole bolo oslovených 13 architektonických štúdií, ktoré vytypovala porota ako vhodných účastníkov od ktorých sa dá očakávať hodnotný názor na riešenú problematiku. Boli medzi nimi zabehnuté ateliéry aj čerství absolventi univerzity.

V prvom kole sa požadovalo odovzdanie jedného plagátu s koncepciou riešenia a jeho osobná prezentácia. Prezentácie sa zúčastnilo sedem z oslovených tímov. Po ich prezentácii a diskusii porota vybrala tri tímy, ktoré boli požiadané o ďalšie rozpracovanie návrhu, boli nimi n/a, Ján Studený + Peter Stec a Juraj Najar. Tri tímy mali k dispozícii mesiac na rozpracovanie návrhu, samostatne ho prišli odprezentovať pred porotou, mali približne hodinu času na prezentáciu rozpracovania a na konzultáciu so saleziánmi. Po ďalšom mesiaci na dopracovanie odprezentovali svoje návrhy. 

 

Kontajnerové stojisko pre Bratislavu

O víťazných projektoch sme informovali tu.

Nebola to štandardná "overená komorová súťaž". Interná mestská súťaž (aj s celkom reprezentatívnou "záštitou" - primátorom hlavného mesta Ivom Nesrovnalom, spoločne s generálnym riaditeľom spoločnosti OLO Branislavom Cimermanom a hlavnou architektkou hlavného mesta Ingrid Konrad).

V rámci súťaže bolo predložených 17 súťažných návrhov. Tie boli posudzované odbornou hodnotiacou porotou, zloženou zo zástupcov Magistrátu hlavného mesta, spoločnosti OLO a ďalších prizvaných odborníkov. Predsedníčkou poroty bola hlavná architektka hlavného mesta Ingrid Konrad.

 

Showroom Schüco

Zhodnotenie súťaže a prezentáciu víťazov nájdete tu.

Spoločnosť Schüco vyhlásila Výzvu, ktorej cieľom bolo nájsť čo najlepší návrh a jeho spracovateľa pre vytvorenie showroomu v Bratislave. 

 Do prvého kola sa prihlásilo 18 záujemcov. Do druhého kola komisia pozvala tri ateliéry.

 

Študentská súťaž Xella

Výsledky súťaže nájdete tu.

Zadaním tohtoročnej súťaže bolo vytvorenie návrhu pre centrum zbierok súčasného moderného umenia Moravskej galérie, ktoré bude slúžiť súčasne aj pre organizovanie vzdelávacích a výtvarných projektov.

Porota zložená z činných architektov a riaditeľa Moravskej galérie sa 8. a 9. marca zišla v Miestodržiteľskom paláci v Brne pri hodnotení viac ako päťdesiatich návrhov, na ktorých sa podieľalo vyše dvesto študentov fakúlt architektúry z Česka i Slovenska.

 

Študentská súťaž: ISOVER Multi-Comfort House 2017

Výsledky súťaže nájdete tu.

Zadaním pre medzinárodnú študentskú súťaž bola zóna Gran Blas Area v Madride, ktorá bola postavená v 50. a 60. rokoch minulého storočia. 

Úlohou študentov v súťaži bolo skvalitniť obytné a sociálne prostredie pre obyvateľov v dvoch vybraných obytných sekciových domoch.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím