Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
6. október 2017
0
3938

Nové oratórium - výsledky súťaže

Súťaž na architektonické riešenie priestorov oratória - mládežníckeho strediska pri kostole Márie pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici v Bratislave vyhlásili Saleziáni don Bosca.
Nové oratórium - výsledky súťaže

Konkrétnu formu súťaže pomohlo formulovať štúdio 2021 - v prvom kole bolo oslovených 13 architektonických štúdií, ktoré vytypovala porota ako vhodných účastníkov od ktorých sa dá očakávať hodnotný názor na riešenú problematiku. Boli medzi nimi zabehnuté ateliéry aj čerství absolventi univerzity.

Porotu tvorili:
- Pavol Paňák, architekt
- Peter Lényi, architekt
- Ondrej Gavalda, dizajnér
- Fero Kubovič, salezián, direktor
- Ján Krupa, salezián
- Rastislav Sitár, správca saleziánskych nehnuteľností
- Martina Strížencová, stav. inžinierka. rozpočtárka.

V prvom kole sa požadovalo odovzdanie jedného plagátu s koncepciou riešenia a jeho osobná prezentácia. Prezentácie, ktorá sa konala 11.7.2017 sa zúčastnilo sedem z oslovených tímov. Po ich prezentácii a diskusii porota vybrala tri tímy, ktoré boli požiadané o ďalšie rozpracovanie návrhu, boli nimi n/a, Ján Studený + Peter Stec a Juraj Najar.

Tri tímy mali k dispozícii mesiac na rozpracovanie návrhu, samostatne ho prišli odprezentovať pred porotou 10.8.2017, mali približne hodinu času na prezentáciu rozpracovania a na konzultáciu so saleziánmi.

Po ďalšom mesiaci na dopracovanie odprezentovali svoje návrhy 18.9.2017, po diskusii porota jednohlasne vyhodnotila ako víťazný návrh ten od štúdia n/a.

Účasť v prvom kole nebola honorovaná. Tímy, ktoré postúpili do druhého kola boli honorované zhodne sumou 3000€ bez ohľadu na umiestnenie. Víťazný tím bude vyzvaný na spoluprácu - jej predmetom bude dopracovanie návrhu podľa pripomienok vyhlasovateľa a spracovanie ďalších projektových fáz, aby sa projekt mohol v dohľadnom čase začať relizovať.

Všetkým tímom úprimne ďakujeme za ich prácu a nadšenie.

1. cena - n/a

Hodnotenie poroty:
Návrh plynule pokračuje v línii, ktorú autori predstavili ešte v prvom kole súťaže. Zmeny v podrobnom riešení dispozície rekonštruovanej budovy vychádzajú z požiadaviek vyhlasovateľa z predchádzajúcich hodnotení, v niektorých detailoch narazili na mantinely súčasných podmienok vyhlasovateľa - nemožnosť narušiť sklady prenajímané tretej strane v 1. podzemnom podlaží zapríčinila menej efektívny tok potravín a polohu jedálne, než by bolo možné dosiahnúť presunom skladu. Tento bod bude korigovaný po tom, ako vyhlasovateľ preverí možnosti dohody s nájomcom.

Fasáda prízemného podlažia novonavrhovanej budovy je priebežná s fasádou existujúcej budovy. Herná plocha sa nachádza v úrovni parteru, ktorý je presklený na obidvoch dlhších stranách a umožňuje priehľad ulica-dvor, čo bolo prijaté veľmi pozitívne. Presah druhého nadzemného podlažia vytvára hľadisko popri pozdĺžnych stranách ihriska a zároveň krytý exteriér voči dvoru aj voči ulici.

Lokalitný program je organizovaný funkčne a spĺňa požiadavky vyhlasovateľa.

Nečakaným veľkým benefitom návrhu je umiestnenie kaplnky do priestoru nárožného schodiska. Autori preukázali, že vzdanie sa tohoto komunikačného jadra bude z hľadiska prevádzkového aj protipožiarneho úniku akceptovateľné.

Kontakt novej a starej budovy rieši foyer, ktorého široké schodisko má ambíciu fungovať ako hľadisko a priestor celkovo ako príležitostná sála.

Figúra budovy je definovaná najmä presahmi 2.np a strechou, tvorenou shedovými svetlíkmi, pôdorysne vyosenými smerom na sever. Svetĺíky umožnia osvetlenie interiéru difúznym severným svetlom.

Riešenie dvora je dobré, vyhlasovateľ uvažuje nad preusporiadaním zón a prvkov pri podrobnejšom riešení v ďalšej fáze návrhu.

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

2. cena - Ján Studený a Peter Stec

Hodnotenie poroty:
Návrh pokračuje v rozvíjaní koncepcie "rovina DISK", ako spoločného podnosu všetkých aktivít komplexu (Dom, Ihrisko, Škola, Kostol), čo bolo prijaté pozitívne. Ako jediný z návrhov sa snaží riešiť aj dvor kostola a jeho ohraničenie od ulice - v tomto smere vyhlasovateľ neuvažuje z možným otvorením, keďže by to nereflektovalo potreby aktivít komplexu. Návrh vytvára prepojenie medzi dvorom kostola a dvorom oratória, prostredníctvom dvoch výrazných komunikačných uzlov (krížení).

Uličná fasáda novonavrhovanej hmoty je zarovnaná s fasádou existujúcej budovy, dvor je dostatočne veľký. Telocvičňa je v úrovni parteru presklená na obidvoch dlhších stranách, je umožnený priehľad ulica-dvor, čo bolo prijaté veľmi pozitívne.

Prezentované riešenie nosného systému telocvične predkladá ekonomický spôsob preklenutia priestoru v priečnom smere, ale pochybnosti spôsobilo potenciálne menej ekonomické riešenie pozdĺžnych obvodových stien s presklením po celej dĺžke a mohutným nosníkom v dĺžke celej telocvične, podopretým iba na troch miestach. Podobne, spôsob a nutnosť vysokej precíznosti riešenia detailov fasády vyvolali obavu ohľadom ich ekonomickej náročnosti.

Riešenie presklených plôch na hale bez presahov a s orientáciou na všetky svetové strany predpokladá dopad priameho svetla na hernú plochu.

Výrazným prvkom návrhu je priestor na styku nového a existujúceho objektu, tzv. Maashaus. Z návrhu nebolo celkom zrejmý jeho štatút ako interiéru / nevykurovaného interiéru / poloexteriéru. Kdže je kľúčový pre budúci organizačný /či prevádzkový/ vzťah nového a jestvujúceho objektu mal by byť jednoznačne definovaný.

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

3. cena - Juraj Najar

Hodnotenie poroty:
Porota hodnotila vývoj návrhu od poslednej konzultácie kladne najmä v rovine riešenia návrhu komunikácií a prevádzkových náväzností, ale naďalej vidí viacero problematických miest - návrh obsahuje rôzne zúženia, kolízne body a zbytočne komplikované trasy, čo ústi v neergonomickosť pohybu, ťažšiu orientáciu a prehľad.

Hmota budovy je z uličnej strany odsadená od hranice pozemku smerom do dvora. Plocha, ktorá týmto odsadením vznikla na strane ulice, je od chodníka oddelená zeleným pásom. To sa deje na úkor veľkosti oveľa hodnotnejšej pobytovej plochy dvora, preto porota toto rozhodnutie hodnotila negatívne.

Voľba umiestniť úroveň telocvične na úroveň 1. podzemného podlažia bola vyhodnotená ako neodôvodnená a komplikácie v prevádzke, ktoré spôsobila, boli posúdené ako výraznejšie, než by bol prínos zo zníženia výšky hmoty budovy voči ulici. Prístup pre pohybovo znevýhodnených návštevníkov na plochu ihriska je zložitý.

Umiestnenie multifunkčného ihriska do centra dvora bolo miestnou časťou poroty posúdené ako prínos, keďže je preferované, aby sa hlučnejší program dvora nachádzal tu. Rovnako porota kladne hodnotila výraz priestoru dvora.

Materiálové riešenie fasády bolo prijaté ako formalistické.

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

Návrhy tímov, ktoré sa zúčastnili prvého kola v abecednom poradí:

Compass architekti

Hodnotenie poroty:
Za problematické porota vyhodnotila priestorové usporiadanie jednotlivých priestorov - ako zbytočne lineárne a aditívne. Za nedostatok považuje i nedodržanie požiadavky ľahkej asistovateľnosti.

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

Grau

Hodnotenie poroty:
Porota označila ako negatívne najmä prílišnú formálnosť novej budovy telocvične. Jej forma nezodpovedá obsahu a je v celkovej kontradikcii s vnútorným priestorom nádvoria.

Panel č.1
Panel č.1

 

Toito

Hodnotenie poroty:
Porota za negatívum návrhu považuje prílišnú fragmentáciu vnútorného nádvoria, ktorá neumožňuje ľahkú asistovateľnosť v priestore. Ako problémové sa javí i komunikačné prepojenie jednotlivých funkčných prvkov.

Panel č.1
Panel č.1

 

What architects

Hodnotenie poroty:
Porota ocenila otvorenie priestoru do ulice. Negatívom návrhu však je roztrieštenie objemov do samostatných hmôt s čím súvisí následné problémové komunikačné prepojenie medzi nimi. Koncepcia prekračuje i finančné možnosti zadávateľa.

Panel č.1
Panel č.1

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím