Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. marec 2017
0
7943

Výsledky súťaže Obytná zóna Hviezdoslavova, Nitra

Predstavenie víťazných návrhov a výsledky urbanisticko-architektonickej súťaže na Obytnú zónu Hviezdoslavova v Nitre.
Výsledky súťaže Obytná zóna Hviezdoslavova, Nitra

Predmetom súťaže bol výber najvhodnejšieho riešenia obytného súboru 500 bytov a občianskej vybavenosti na pozemku investora o výmere 21 588 m2 v širšom centre Nitry. 

Do súťaže bolo doručených 21 súťažných návrhov. Všetky návrhy boli overené a hodnotené. 

Postupne predstavíme všetky návrhy (tak, ako nám budú doručené grafické podklady).

Porota rozhodla o poradí nasledovne:
 

1. cena / 6.000 € – Návrh č. 14 
Totalstudio
Autori: Mgr.art. Aleš Šedivec, Mgr.art. Tomáš Tokarčík, Ing.arch. Michal Kontšek, Mgr.art. Tomáš Amtmann

Hodnotenie poroty:

Návrh č. 14 presvedčil porotu svojou jasnou hmotovou organizáciou v podobe riadkovej zástavby s dvoma výškovými dominantami na opačných koncoch vymedzeného územia. Uvedomuje si, že obytný súbor takýchto dimenzií a na tomto mieste bude vždy len samostatným ostrovom a sebavedomo to priznáva. Tomu zodpovedá aj organizácia dopravy po obvode riešeného územia, ktorá bola porotou i príslušným expertom hodnotená veľmi pozitívne. Riadková organizácia bytových domov je tiež ohľaduplná voči jestvujúcej zástavbe rodinných domov, ku ktorým sa obracia prevažne plochami svojich štítových stien. Takáto orientácia bytoviek umožňuje vhodné presvetlenie bytov z východnej a západnej strany. Fasády tvorí súvislá vrstva loggií, ktorá dodáva všetkým obytným izbám nadštandardný komfort. Medzi jednotlivými domami vznikajú veľkorysé plochy kolektívnych priestorov rozličného charakteru a náplne. Zbytkových a nevyužiteľných priestorov je minimum. Pomerne abstraktný návrh súčasne sľubuje patričnú otvorenosť možným budúcim zmenám a úpravám, ktoré proces navrhovania a schvaľovania väčších projektov často prináša a ktoré nie je možné predpovedať. Nemenej podstatným je aj racionálne a ekonomicky zaujímavé prevedenie, ktoré navyše umožňuje bezproblémovú etapizáciu výstavby. Hendikepom tohoto návrhu je pomerne nízky celkový počet bytových jednotiek; porota aj na základe rozpravy s expertmi však vidí možnosti intenzifikácie návrhu bez zmeny schémy zástavby.

Súťažné panely:

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1Autor: Totalstudio
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2Autor: Totalstudio
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3Autor: Totalstudio
Súťažný panel č.4
Súťažný panel č.4Autor: Totalstudio

 

2. cena / 4.000 € - Návrh č. 15 
RULES
Autori: Ing.arch. Rudolf Lesňák, Ing.arch. Ján Miškov, Ing.arch. Zuzana Knežníková, Ing.arch. Matej Kollár, Ing.arch. Peter Gajdarik, Ing.arch. Nina Chochrunová, Bc. Vojtech Demeš

Hodnotenie poroty:

Návrh č. 15 zápĺňa územie viacerými typmi objektov. Na pohľad atraktívna, nižšia časť zástavby, pozostáva z niekoľkých koncentrovaných bytových domov a jednej líniovej bytovky. Táto formácia je doplnená o jeden dominantný doskový výškový dom, ktorý zabezpečuje zvyšok požadovaných obytných kapacít. Prstenec privátnych záhrad po obvode riešeného územia poskytuje vhodný kontakt so susediacou zástavbou rodinných domov. Väčšina plôch medzi domami je určená pre súkromné záhradky prislúchajúce prízemným bytom. Jediným uceleným spoločným priestorom je spevnená plocha s detským a športovým ihriskom. Návrh je bezproblémový z pohľadu svetlotechnického posúdenia, dopravného riešenia a zdá sa byť dielom autorského tímu s patričnými praktickými a technickými skúsenosťami. Z koncepčného hľadiska však pôsobí rutinérsky, vypĺňa riešené územie pragmatickými objemami, pričom neposkytuje verejný priestor dostatočných dimenzií a kvalít. Zásadnejšie výhrady mala porota voči neúmernej hmote doskovému domu, ktorá by v prípade ďalšieho dopracovávania musel doznať zásadnú redukciu.

Súťažné panely:

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1Autor: RULES
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2Autor: RULES
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3Autor: RULES
Súťažný panel č.4
Súťažný panel č.4Autor: RULES

Vizualizácie návrhu:

Situácia
SituáciaAutor: RULES
Vtáčia perspektíva
Vtáčia perspektívaAutor: RULES
Vizualizácia
VizualizáciaAutor: RULES
Vizualizácia
VizualizáciaAutor: RULES

 

3. cena / 2.000 € - Návrh č. 5
Plán B architekti
Autori: Ing.arch. Stanislav Bachleda, Ing.arch. Alan Krajčír, Ing.arch. Pavel Štencl, Ing.arch. Zuzana Simon

Hodnotenie poroty:

Návrh č. 5 je ďalším zástupcom riadkovej organizácie zástavby, ktorú dopĺňa vežový bytový dom v západnom cípe vymedzeného územia. Hustá riadková skladba objektov medzi nimi ponecháva priestor pre súkromné záhrady prízemných bytov, vzbudzuje však určité pochybnosti o zabezpečení denného osvetlenia navrhovanej zástavby. Kľúčovým momentom návrhu je bezpochyby pešia zóna s občianskou vybavenosťou, ktorá prechádza skrz obytný súbor. Tá vo vizualizáciách sľubuje atraktívne prostredie výrazne mestského charakteru. Adekvátnosť takéhoto ambiciózneho návrhu, v danom území, s ohľadom na jeho charakter a reálne možnosti, je však prinajmenšom otázna. Porota považuje za najproblematickejšie dopravné riešenie návrhu, ktoré situuje všetku dopravu do dvoch súvislých podlaží podzemných garáží, čo spôsobuje zásadné komplikácie z pohľadu dopravnej obsluhy územia, prístupnosti bytových domov, bezpečnosti priestorov suterénu, či majetkovo-právnych vzťahov a komplikuje etapizáciu výstavby.

Súťažné panely:

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1Autor: Plán B architekti
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2Autor: Plán B architekti
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3Autor: Plán B architekti
Súťažný panel č.4
Súťažný panel č.4Autor: Plán B architekti
Súťažný panel č.5
Súťažný panel č.5Autor: Plán B architekti
Súťažný panel č.6
Súťažný panel č.6Autor: Plán B architekti

Vizualizácie návrhu:

Zákres do fotografie
Zákres do fotografieAutor: Plán B architekti
Zákres do fotografie
Zákres do fotografieAutor: Plán B architekti
Vtáčia perspektíva
Vtáčia perspektívaAutor: Plán B architekti
Vizualizácia
VizualizáciaAutor: Plán B architekti
Vizualizácia
VizualizáciaAutor: Plán B architekti

 

Záver:

Počas rozpravy poroty v priebehu hodnotenia súťažných návrhov sa potvrdilo, že vzhľadom na požiadavky zadania súťaže a jej rozsahu, bolo vo výbere kľúčové urbanistické riešenie jednotlivých návrhov. Výsledky súťaže naznačujú, že požadovaný počet 500 bytových jednotiek je možné v danej situácii zrealizovať, no porota sa zhodla na tom, že pre dodržanie únosnej miery zaťaženia prostredia, by počet bytov nemal prekročiť hranicu 450 bytov.

Medzi odovzdanými návrhmi je možno sledovať niekoľko prevládajúcich prístupov organizácie výstavby v rámci vytýčeného územia. Príbuzné priestorové koncepty sa dajú rozdeliť do niekoľkých skupín: rozdrobená štruktúra solitérnych domov, riadková skladba bytových domov, bloková zástavba, prípadne superblok a rôzne kombinácie a modifikácie týchto prístupov. Kým solitérne formácie pri požadovanej hustote bývania zväčša postrádali presvedčivý priestor medzi jednotlivými budovami, superblok naopak ponúkal neúmerne veľký spoločný "dvor" neadekvátny lokalite, pre ktorú je charakteristický dostatok rozľahlých voľných plôch v okolím vrátane kvalitnej rekreačnej zelene. Po zhliadnutí všetkých návrhov sa riadková skladba bytových domov javí pre zástavbu danej lokality ako najvhodnejšia.

Z hľadiska dopravného napojenia súťažné kolektívy uvažovali buď so sprístupnením z dvoch strán vytýčeného územia, alebo slepým napojením len z jednej strany. Zaujímavosťou je, že iba jeden návrh ponúkol jednoznačné odsunutie dopravy na perimeter predmetného územia, čo bolo porotou a prizvaným expertom vyhodnotené ako otpimálne. Mnohé návrhy prekvapivo počítali s takmer výlučným presunutím dopravy do suterénu, čo by samozrejme viedlo k mnohým komplikáciám vrátane sťaženej dopravnej obsluhy územia, problematickej etapizácie, bezpečnostného rizika a v neposlednom rade aj k značnému predraženiu výstavby.

 

Zápisnicu poroty nájdete v prílohe nižšie:

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím