Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. marec 2019
0
9089

Výstavba bytového komplexu Andromeda na sídlisku KVP, Košice - výsledky súťaže

Vyzvaná súťaž na riešenie bytového komplexu a občianskej vybavenosti na pozemku s výmerou takmer tridsaťtisíc metrov štvorcových. Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov.
Výstavba bytového komplexu Andromeda na sídlisku KVP, Košice - výsledky súťaže

Účelom vyzvanej jednokolovej urbanisticko-architektonickej súťaže je výber najvhodnejšieho riešenia bytového komplexu a občianskej vybavenosti na pozemku investora o výmere 27765 m2 na sídlisku KVP v Košiciach. Návrh bolo potrebné spracovať so zohľadnením väzieb na súčasnú zástavbu a zároveň na potenciálne možnosti rozvoja územia (s prihliadnutím na stanovisko ÚHA mesta Košice, ktoré špecifikuje podiel zastavanej plochy). Cieľom investora je maximálne využitie pozemku podľa možností lokality. Počíta s realizáciou minimálne 400 bytov a prislúchajúcej občianskej vybavenosti.

Zoznam súťažiacich vyzvaných vyhlasovateľom:

AM - ARCH, Košice
ar.chitect, Košice
ATELIER 69 - ARCHITEKTI, Praha
Compass, Bratislava 
Pačay architekti, Košice
Petr Hájek Architekti, Praha
re:architekti studio, Praha
Vallo Sadovsky Architects, Bratislava

 

Porota určila poradie nasledovne:

Víťaz: re:architekti studio, Praha

Anotácia:
"Do svažitého terénu řešeného území vkládáme tři linie. Dvě linie domů a jednu linii ulice mezi nimi. Křivka linií reaguje na tvar a morfologii dané parcely. V jedné linii domů stojí věže v druhé nízké bytové domy. Tam kde se linie otevřou navrhujeme nové parkové náměstí. Celá zástavba graduje směrem k Moskevské třídě, kde dosáhne výška věží výšky sousedních věžáků. Linie věží nechává možnost průhledů, linie nízkých domů nechává možnost průchodu. Mezi liniemi domů vzniká pohodlné sousedství s řadou nečekaných průhledů a obrazů. Lapidární schéma, které v sobě nese mnohost."

Komentár poroty:

 • Nová hmotová štruktúra je dopravne napojená na Wuppertálsku ulicu, autori navrhujú novú automobilovú komunikáciu v údolí v smere S – J s vyznačením dvoch možných napojení na Wuppertálsku ulicu, každý bytový dom má v suteréne vlastné parkovanie.
 • Princíp roztrúsenej (šachovnicovej) zástavby s dobre premyslenou filozofiou vizuálnych vzťahov v riešenom území (dve línie domov, Z líniu tvoria vežové domy, gradujúce smerom k Moskovskej triede, V líniu tvoria nízke domy).
 • Návrh reaguje na existujúce priečne pešie osi, ktoré prepájajú riešené územia so sídliskom KVP návrhom dvoch veľkostne diferencovaných námestí v J a v S časti riešeného územia, čo zvyšuje jedinečnosť návrhu a jednoznačne vyjadruje vzťah k Wuppertálskej ulici (Wuppertálsku ulicu návrh chápe ako mestskú ulicu.
 • Priestory medzi domami sú jasne definované, sú stvárnené s príjemnou eleganciou a nepredstieranou hodnotou,
 • Veľmi komplexný a konzistentný návrh, nenásilný voči okoliu, s výškovou gradáciou a detailne preriešenými vnútroblokovými priestormi.
 • Návrh prezentuje veľmi kultivovanú a solídnu architektúru (artikulácie vstupov, proporcie, okná so zníženými parapetmi, prísnosť, kvalitné loggie) s dôsledným a premysleným riešením dispozícií bytov (výhľady na dve svetové strany, možnosť priečneho prevetrávania, nárožné terasy, náznak riešenia interiérov).
Panel č. 1
Panel č. 1Autor: re:architekti studio
Panel č. 2
Panel č. 2Autor: re:architekti studio
Panel č. 3
Panel č. 3Autor: re:architekti studio
Panel č. 4
Panel č. 4Autor: re:architekti studio
Panel č. 5
Panel č. 5Autor: re:architekti studio
Panel č. 6
Panel č. 6Autor: re:architekti studio
Panel č. 7
Panel č. 7Autor: re:architekti studio
Panel č. 8
Panel č. 8Autor: re:architekti studio
Panel č. 9
Panel č. 9Autor: re:architekti studio
Panel č. 10
Panel č. 10Autor: re:architekti studio
Panel č. 11
Panel č. 11Autor: re:architekti studio
Panel č. 12
Panel č. 12Autor: re:architekti studio
Panel č. 13
Panel č. 13Autor: re:architekti studio

 

2. miesto: Compass Architekti, Bratislava

Anotácia:
"Hlavnou myšlienkou návrhu je nenarušiť plynulosť biokoridoru, ale naopak snaha zatraktívniť ho pre ľudí. Hmotovo by mal byť návrh koncipovaný tak aby zmiernil veľký kontrast medzi socialistickou výstavbov panelových bytových domov na západe a rodinnými domami na východe.Vzhľadom k atraktivite biokoridovu sa objemové riešenie prispôsobuje svažitému terénu. Jednoznačný šachovnicový urbanistický koncept bodových bytových domov v zeleni zachováva existujúcim bytovým domom priehľady a zároveň vytvára kvalitné výhľady novým bytovým domom na priľahlú zeleň. Urbanistická koncepcia maximalizuje plochy fasád ktoré možno preslniť. Návrh zachováva kvalitný topologický pohyb v území a vytvárav sebe novú funkčnú kompozičnú os stredom urbanistickej štruktúry."

Komentár poroty:

 • Dopravné napojenie z Wuppertálskej ulice, územia vnútroblokov nie sú rušené automobilovou dopravou, pešia komunikácia stredom štruktúry v S – J smere sa javí ako vhodné riešenie, priechodnosť územia v pozdĺžnom a priečnom smere je dobrá, návrh dobre reaguje na priečnu pešiu os zo sídliska KVP (kostol na Triede KVP, budova pošty) návrhom malého námestia, vzťah k Wuppertálskej ulici je jasný a čitateľný,
 • Princíp roztrúsenej zástavby (jednotný šachovnicový koncept rozvinutý na celé územie, jeden koncept popisuje celé územie).
 • Koncept jasný a elementárny, v hmotovej štruktúre vyjadruje názor na prechod medzi hmotovou štruktúrou sídliska KVP a hmotovou štruktúrou súboru RD na Topásovej ulici, preferuje viac mestský výraz ako sídliskový, čo je pozitívne, netvorí zbytočné nové dominanty, zachováva priehľady na novú zástavbu, nie na zástavbu sídliska KVP.
 • Hmoty sú vhodne štruktúrované (mestské vily, bytové domy), čo tvorí príjemnú mierku a vysokú kvalitu vnútorných priestorov s bohatými zelenými plochami.
 • 4 typy domov s flexibilnou dispozíciou, kvalitne osadených rešpektujúc geomorfológiu, problematickým sa javí fungovanie terás, súkromných a verejných medzipriestorov.
 • Málopodlažná zástavba sa javí diskutabilná, rovnako aj ekonomická náročnosť objektov parkingu v suterén.
Panel č. 1
Panel č. 1Autor: Compass Architekti
Panel č. 2
Panel č. 2Autor: Compass Architekti
Panel č. 3
Panel č. 3Autor: Compass Architekti
Panel č. 4
Panel č. 4Autor: Compass Architekti
Panel č. 5
Panel č. 5Autor: Compass Architekti

 

3. miesto: Vallo Sadovsky Architects, Bratislava

Anotácia:
"Poloha pozemku a náväznosť na okolitú zástavbu navádzajú na umiestnenie lineárnych domov v smere juh sever, ktoré sú preslnené z oboch strán. V tomto riešení má základy aj náš urbanistický návrh. Umiestnili sme tu domy, ktoré sú uložené v smere vrstevníc, pričom kopírujú východnú a západnú hranicu pozemku. Tieto lineárne objekty sme začali deliť kvôli priepustnosti územia a odstráneniu vizuálnej bariéry medzi domami a zeleňou. Táto urbanistická schéma tak vytvára dva druhy priestorov. Prvým druhom sú priestory medzi objektami - zelené dvory. Umožňujú obyvateľom sídliska plynulý, rýchly a priamy prechod do zeleného údolia. Druhým priestorom je stredový lineárny park, ktorý prechádza celým naším územím z juhu na sever. Park začína na južnej strane malým námestím, ktoré dopĺňa zeleň vo forme stromov umiestnených v pravidelnom rastri. Objekty sú navrhované ako ustupujúce terasovité hmoty, čo pomáha priehľadom z jestvujúcej zástavby na západnej a východnej strane pozemku."

Komentár poroty:

 • Urbanistický koncept založený na princípe roztrúsenej zástavby, hmotová štruktúra (dve línie domov medzi nimi lineárny park) je dopravne napojená na Wuppertálsku ulicu, autori navrhujú v údolí ďalšiu automobilovú komunikáciu v smere S – J.
 • Wuppertálsku ulicu chápu autori ako plnohodnotnú mestskú ulicu, s návrhom námestia v J časti územia, ktoré sa zdá byť problematické najmä z aspektu geomorfológie a z aspektu väzby ku križovatke.
 • Priečna a pozdĺžna priechodnosť územia je vhodne riešená, priestory medzi domami sú jasne definované, práca s verejným priestorom kvalitná s jednoznačne definovanou vnútroblokovou líniou, určenou na šport a oddych.
 • Architektonické riešenie eklekticky pôsobiacich “zikkuratov“ pôsobí v riešenom území rozpačito, nevytvára očakávaný prechod medzi dvoma existujúcimi štruktúrami (sídlisko KVP a súbor RD na Topásovej ulici).
 • V dispozičnom riešení bytov sa javia byť problematické terasy so severnou orientáciou.

Portfólio:

Vizualizácie:

Vizualizácia
VizualizáciaAutor: Vallo Sadovsky Architects
Vizualizácia
VizualizáciaAutor: Vallo Sadovsky Architects
Vizualizácia
VizualizáciaAutor: Vallo Sadovsky Architects
Vizualizácia
VizualizáciaAutor: Vallo Sadovsky Architects
Vizualizácia
VizualizáciaAutor: Vallo Sadovsky Architects

Výkresy:

Axonometria
AxonometriaAutor: Vallo Sadovsky Architects
Urbanistický návrh
Urbanistický návrhAutor: Vallo Sadovsky Architects
Rez územím
Rez územímAutor: Vallo Sadovsky Architects

 

Ostatné vyzvané kolektívy v abecednom poradí:

AM - ARCH, Košice

Anotácia:
"Našim hlavným zámerom, s ktorým vstupujeme do navrhovaného územia je zachovať pôvodné a tým novým jasne zadefinovať vstup na KVP od centra mesta tvorený novou výškovou dominantou. Čo chceme zachovať a čo si na danom území ceníme je zelené priestranstvo, ktoré lemuje potok. Zo západu je zas územie obohnané osempodlažnou hradbou panelových bytových domov. Hlavnou myšlienkou celkovej koncepcie nášho návrhu je vstúpiť na toto územie so zástavbou, ktorá bude obe strany premosťovať no nebude medzi ne stavať bariéru. Pri návrhu tejto časti zástavby sme kládli dôraz na zachovanie profilu údolia v tvare písmena „V“. Byty sú orientované na juh s dostatkom slnka a výhľadmi do údolia. Medzi domami vznikajú upravené zelené plochy pre komunitný život."

Komentár poroty:

 • Dopravne je navrhovaná štruktúra napojená na Wuppertálsku ulicu, čím sa uvoľňuje územie údolia pre rekreačno-oddychové aktivity a zeleň, navrhovaná štruktúra umožňuje priehľady smerom na V, do údolia a na súbor RD na Topásovej ulici.
 • Dve výškové dominanty vyznačujú nástup na KVP z centra mesta.
 • Navrhovaná štruktúra pozostáva z dvoch vzájomne neharmonicky a rozpačito pôsobiacich celkov (dve hmoty vertikál v J časti územia, šesť terasovitých priečne uložených hmôt v S časti územia), v dispozičnom riešení oboch hmôt dochádza k problémom z hľadiska orientácie k svetovým stranám a výhľadom.
 • Navrhovaná štruktúra, aj keď v časti kopíruje terén, pôsobí príliš schematicky, pôsobí dojmom veľkej hustoty, vyvoláva problémy z hľadiska kvality vnútroblokových priestorov.
Panel č. 1
Panel č. 1
Panel č. 2
Panel č. 2
Panel č. 3
Panel č. 3
Panel č. 3
Panel č. 3
Panel č. 3
Panel č. 3

 

Ar.chitect, Košice

Anotácia:
"Urbanistický návrh komplexu spočíva v snahe správne umiestniť hmoty komplexu medzi jestvujúce štruktúry sídliska a zelené údolie s neďalekej zástavbou rodinných domov pri splnení všetkých podmienok zadania investora a regulatívov územného plánu. Časť prvého bloku /najjužnejšia sekcia/ má v súlade s územným plánom športovo-rekreačné využitie, prípadne iné občianske vybavenie. Severovýchodný cíp pozemku je určený pre verejnú zeleň. Viacpodlažná sekcia bloku je delená na dve hmoty materiálovým odlíšením. Posledné podlažia sekcií sú ustúpené. Uličné hmoty a fasády sú štrukturované tak aby vytvárali rozmanitý pocit z ulice a narúšali jednotvárnosť štruktúr sídliska."

Komentár poroty:

 • Dopravne je navrhovaná štruktúra napojená na Wuppertálsku ulicu, čím sa uvoľňuje územie údolia pre rekreačno-oddychové aktivity a zeleň, navrhovaná štruktúra pôsobí hmotovo vyvážene a ucelene, umožňuje priehľady smerom na V, do údolia a na súbor RD na Topásovej ulici.
 • Prílišné rozšírenie priečneho profilu Wuppertálskej ulice je diskutabilné, evokuje dojem „mestskej triedy“, čo sa v tomto prípade nejaví opodstatnené.
 • Navrhovanú štruktúru tvorí 5 blokov skladajúcich sa z vertikálnej a horizontálnej hmoty, kde jeden koncept popisuje celé územie.
 • Jasné definovanie vnútroblokov je kvalitou, štruktúra pôsobí pocitom veľkej hustoty, aj keď umožňuje dobrú priechodnosť.
 • Návrh jasne definuje vzťah k Wuppertálskej ulici, chápe ju ako mestskú ulicu s aktívnym parterom.
 • Architektonický výraz vychádza z módnych tendencií, používa príliš mnoho výrazových a tvaroslovných prvkov, ktoré nezodpovedajú funkcii bývania, materiálové a farebné riešenie je príliš rôznorodé.
Panel č. 1
Panel č. 1
Panel č. 2
Panel č. 2
Panel č. 3
Panel č. 3
Panel č. 4
Panel č. 4
Panel č. 4
Panel č. 4

 

Ateliér A69 architekti, Praha

Anotácia:
"Jako by se tu schylovalo k bitvě. Na protějších stranách údolí proti sobě stojí dva tábory, každý z jiného urbanistického světa. Na západní straně stojí pedantsky seřazená armáda toho, co zbylo z funkcionalistické svaté války. Z východní strany, ze skrytu malých zahrádek, se jí vysmívá a pošklebuje potutelná armáda postmoderních trollů. Pokusili jsme se v našem návrhu zkombinovat benefity a redukovat negativa obou systémů. Z funkcionalistického konceptu jsme si vypůjčili ideu volně plynoucího prostoru, prostupnosti území, volného horizontu, prorůstání krajiny a architektury. Z tradičního modelu individuální zástavby jsme si zase vypůjčili užší vztah k terénu, k půdě. Schopnost individualizace, schopnost vytvářet prostředí s různým společenským statutem; privátní, poloveřejný, komunitní prostor. A příjemné měřítko. Naše kompozice se skládá v podstatě ze dvou architektonických prvků; válcových věží a nízkopodlažní podnože. Válcové formy věží mají řadu výhod. Umožňují oslunit a osvětlit efektivně využité dispozice, jsou směrově neutrální, takže nevytvářejí roviny fasád, které by se vzájemně konfrontovaly, nebo by preferovaly nějaký konkrétní směr. Nemají agresivní rohy, nevytvářejí nudné a nekonečné desky. Prostor mezi nimi plyne svobodně, nezrychleně. A samozřejmě starý známý optický trik, vnímáme je jako daleko subtilnější než ortogonální formy se stejnou kapacitou."

Komentár poroty súťažného návrhu:

 • Princíp roztrúsenej zástavby dopravne napojenej z Wuppertálskej ulice, čím sa uvoľňuje územie údolia pre rekreačno-športové využitie.
 • Jeden jasný, elementárny a konzistentný koncept popisuje celé územie, v hmotovej štruktúre vyjadruje názor na výraz navrhovanej štruktúry medzi sídliskom KVP a súborom RD na Topásovej ulici, ktorý má harmonický a pôsobivý výraz.
 • Návrh nedostatočne vyjadruje vzťah k Wuppertálskej ulici, vzťah ku geomorfológii, nie sú dostatočne artikulované vnútroblokové priestory.
 • Architektonické a dispozičné riešenie objektov je na vysokej úrovni (komfort loggií, spoločné priestory, vstupy do objektov).
Panel č. 1
Panel č. 1
Panel č. 2
Panel č. 2
Panel č. 3
Panel č. 3
Panel č. 4
Panel č. 4
Panel č. 5
Panel č. 5
Panel č. 6
Panel č. 6
Panel č. 7
Panel č. 7
Panel č. 8
Panel č. 8

 

Pačay architekti, Košice

Anotácia:
"Spôsob zástavby je koncipovaný do dvoch celkov. Južná časť s tromi bodovými bytovými domami a vybavenosťou, a severnú časť s nižšou formou zástavby. Južná časť je reakciou na okolitú zástavbu vežiakových bytových domov a tvorí dominantu navrhovanej zástavby. V jej parteri a polozapustenej časti je umiestnená občianska vybavenosť. V nadzemných podlažiach sú bytové jednotky, na najvyšších ustúpených podlažiach sú situované byty so strešnými terasami. Orientácia ustúpených podlaží je zvolená podľa výhľadov do najbližšieho okolia. V severnej časti zástavby sme navrhli len objekty s prevažnou funkciou bývania. Orientácia hmôt objektov v tejto časti je východ - západ, čo má podporiť zachovanie priehľadov pre okolitú jestvujúcu zástavbu bytových aj rodinných domov a elimináciu vzniku pomyselnej "hradby" na východnom svahu sídliska. Situovanie hmôt kolmo na svah umožnilo prácu s výškou osadenia objektov. Na východnej strane sú hmoty odsadené od terénu. Presahujú nad park, kde sú už nepriaznivé pomery presvetlenia, čí vznikajú zákutia pre kryté aktivity v parku. Architektonické stvárnenie objemov reaguje na maximálne otvorenie sa na južnú stranu a uzatváranie sa zo severu. Južná strana je navrhnutá členitá a otvorená, naopak severné strany objektov sú otvorené minimálne s použitím “zelených stien” dotvárajúce atmosféru medzipriestorov a výhľadových pomerov. Južnú a severnú časť zástavby prepája parkovanie čiastočne zapustené v teréne."

Komentár poroty:

 • Dopravne je navrhovaná štruktúra napojená na Wuppertálsku ulicu, čím sa uvoľňuje územie údolia pre rekreačno-oddychové aktivity a zeleň.
 • Priečne uloženie navrhovaných objemov (v smere V – Z) uvoľňuje priehľady na súbor RD na Topásovej ulici, chce eliminovať vznik pomyselnej hradby, čo však vedie k jednostranne orientovaným bytom a devalvácii výhľadov (negatívum návrhu), vo V časti priečnych štruktúr, ktoré sú podoprené stĺpmi, vytvára neosvetlené a neoslnené územia.
 • Navrhovaná štruktúra pôsobí dojmom klasického sídliska s veľkou hustotou obyvateľov na hektár.
 • Architektonický výraz a rôzny charakter navrhovanej štruktúry pôsobí egocentricky, nevyrovnane, nepokojne a rozpačito.
Panel č. 1
Panel č. 1
Panel č. 2
Panel č. 2
Panel č. 3
Panel č. 3
Panel č. 4
Panel č. 4
Panel č. 5
Panel č. 5

 

Petr Hájek Architekti, Praha

Anotácia:
"Bydlení je navrženo do souboru věží. Věže mají, oproti jiným typologiím, vynikající ekonomii v poměru zastavěného prostoru, společných prostor, komunikací a čisté obytné plochy. Přidanou hodnotou jsou nádherné výhledy a obytný park v parteru. Dvacet obytných věží je na pozemku rovnoměrně umístěno tak, aby byl z každého bytu výhled do okolí a zároveň se minimalizovalo narušení soukromí přímým pohledem do oken sousedů. Dané řešení také přispívá k dobré prosluněnosti jednotlivých bytových jednotek. Relativně drobná půdorysná stopa domů má za cíl uchránit co největší plochu pozemku pro využití jako pobytový veřejný park s lavičkami a hřišti."

Komentár poroty:

 • Dopravne je navrhovaná štruktúra napojená na Wuppertálsku ulicu, ale autor navrhuje v riešenom území (V od Wuppertálskej ulice) ďalšiu automobilovú komunikáciu, ktorá obsluhuje V líniu roztrúsenej zástavby v údolí.
 • Jedná sa o silný, jednoznačný koncept, ktorý ale pôsobí v danom území príliš schematicky, nereaguje na danosti a špecifiká existujúceho kontextu, ide skôr o akademický prístup, výškové zónovanie zástavby nezohľadňuje prechod medzi dvoma odlišnými štruktúrami.
 • Príliš technické a problematické sa javí dopravné riešenie (statická doprava), čo rezultuje k rezignácii na pochopenie Wuppertálskej ulice ako mestskej ulice.
 • Jedná sa roztrúsenú štruktúru bytových domov, ktorých malá pôdorysná stopa maximalizuje plochy zelene, jej výraz je síce silný, avšak riešenie pôsobí veľmi schematicky, neprekračuje úroveň ideového riešenia.
 • Prostredie medzi bytovými domami môže pôsobiť anonymne, neosobne, jeho kvalita môže byť diskutabilná
Panel č. 1
Panel č. 1
Panel č. 2
Panel č. 2
Panel č. 3
Panel č. 3

Porota zasadala v nasledovnom zložení:

Riadni členovia poroty
Závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Miroslav Kacej - konateľ spoločnosti Andromeda Invest, s.r.o.
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Viktor Malinovský - autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Irakli Eristavi - autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. MArch Adam Gebrian
Ing. arch. Anton Reitzner - autorizovaný architekt SKA

Náhradníci poroty
Závislí na vyhlasovateľovi:
Mgr. Martin Eliaš - konateľ spoločnosti Andromeda Invest, s.r.o.
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Peter Stano - autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Ladislav Bobčák - autorizovaný architekt SKA

Prizvaní experti:
Ing. arch. Petronela Királyová
Ing. Pavel Titl, PT Inžiniering - doprava
Ing. arch. Ladislav Kočiš

Záverečné odporúčania poroty vyhlasovateľovi súťaže - Andromeda Košice:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím