Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
6. február 2017
0
21344

Výsledky súťaže návrhov na štadión Futbal Tatran Aréna v Prešove

Súťaž, kde vzhľadom na náročnosť zadania bol značne krátky termím na predloženie súťažných návrhov. Na druhej strane však predsa len bola architektonická súťaž na objekt z verejných zdrojov (viď. iné príklady, napr. Starý most v Bratislave, alebo Národný futbalový štadión...).
Výsledky súťaže návrhov na štadión Futbal Tatran Aréna v Prešove

Futbal Tatran Aréna, s.r.o. vyhlásila ku dňu 9. 11. 2016 verejnú anonymnú architektonickú súťaž s názvom „Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove“. Predmetom súťaže návrhov bolo architektonické a priestorové riešenie futbalového štadióna so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom zelene a statickej dopravy. Účelom súťaže bol výber najvhodnejšieho návrhu, ktorý bude zohľadňovať požiadavky vyhlasovateľa, a ktorý bude súčasťou postupu vedúcemu k uzavretiu zmluvy – Zmluva o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, pre stavebné konanie, pre realizáciu stavby a autorský dohľad nad zhotovením stavby.

V lehote na predkladanie návrhov boli doručené 3 súťažné návrhy.

Odborná porota rozhodla o víťazoch nasledovne:

1.cena: 3.000,-€: návrh č. 3:
Ing. arch. Ľubomír Sakala, Ing. arch. Martin Sakala, spolupráca: Ing. arch. Beáta Kováčová (VSV consulting Slovakia s.r.o.)

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

Komentár poroty k víťaznému návrhu: 

Progres návrhu spočíva v situovaní statickej dopravy pod štadión, ako je to bežné pre riešení tzv. mestských štadiónov (v zástavbe) v zahraničí. Tým si autori otvorili priestor pred hlavnou tribúnou s potenciálom pre kvalitný verejný priestor. Naznačili aj možnú perspektívu vzťahu štadióna s budúcou zástavbou od Čapajevovej ulice, kde správne vyjadrujú názor, že táto stavba by mala byť priechodná tak, aby so štadiónom vytvorila jeden celok – túto možnosť naznačuje grafická príloha textovej časti návrhu. Výkresová časť prezentuje dočasné riešenie s využitím územia na herné plochy variantne využiteľné ako rezervné parkovanie (pozn. poroty : táto možnosť prichádza do úvahy v prípade vylúčenia možnosti parkovať pod štadiónom z bezpečnostných dôvodov). Z hľadísk kvalít urbanistického osadenia, väzieb na súčasné a budúce okolie, progresívne riešenie statickej dopravy a hľadania takej formy hlavnej tribúny, ktorá štadiónu vtisne pečať originality, porota jednomyseľne ohodnotila tento návrh ako víťazný. K tomu prispeli aj priaznivé ekonomické predpoklady na náklady stavby a dodržaná min. kapacita štadióna.

Ďalej porota predkladá vyhlasovateľovi nasledovné odporučenia smerom k víťaznému návrhu.
Podrobná prepracovanosť nemusí byť kladom súťažného návrhu, ktorý v môže v ďalšom projektovom rozpracovaní doznať istých korektúr. Porota navrhuje, aby nimi jednoznačne bolo vytvorenie verejného parteru na stavbe hlavnej tribúny ako aj (aspoň bodovo) aj od strany Bjornsonovej ulice v typových tribúnach. Verejnému priestoru v predpolí štadióna prospeje posun rámp do podzemia smerom k okrajom pozemku, aby sa pred tribúnou otvoril čo najväčší vstupný a rozptylný priestor. „Kukátková“ architektúra tribúny vo farbe klubu pôsobí vedľa typových tribún Sedasportu oživujúco a fasáda pôsobí „mestsky“ – odporúčame ale eliminovať jej lineárnu monotónnosť zmenou rytmu, vkladom nového prvku, názvu štadióna, loga klubu a pod. Na tribúne je potrebné zabezpečiť aj priestor pre ZŤP návštevníkov. Poloha zastávky MHD nie je na vhodnom mieste, mala by byť dimenzovaná aj na nárazovú kapacitu (myslí sa počet prostriedkov HD na zastávke naraz). Riešenie podzemného parkoviska (VIP, požiarne úseky, odvetranie) zrejme dozná ešte zmien, ale princíp porota považuje za správny. Keďže pri pohľade návštevníka z hlavnej tribúny sa otvára na ostatnú časť hľadiska rovnaký pohľad ako na iných štadiónoch Sedasportu na Slovensku, odporúčame, napr. iným spôsobom riešiť nárožia tribún. Nárožia ovládajú stožiare umelého osvetlenia, ktoré svojim tvarom zasiahnu aj do panorámy mesta. Preto je im potrebné ešte venovať pozornosť.

 

2.cena: 1.800,-€: návrh č. 2:
Ing. arch. Ivan Matys

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

Komentár poroty k návrhu č. 2: 

Pozitívom návrhu sú úvahy o širších vzťahoch aj z hľadiska perspektívy riešenia dopravy (napr. vytvorenie železničnej zastávky v dochádzkovej vzdialenosti). Negatívom riešenia je orientácia obslužnej dopravy v predpolí hlavnej tribúny štadióna. Uvoľnenie všetkých štyroch rohov porota hodnotí kladne, pretože prináša oživenie najmä v nárožiach typových tribún (aplikovaných aj v iných mestách) a vytvára tak od nich potrebnú odlišnosť. Kladom sú opatrenia manažmentu dažďovej vody, parking bez zelene je však neprívetivý. Pozitívom je charakter nástupného verejného priestoru, čomu ale nezodpovedá parter tribúny. Absencia verejného parteru (kaviareň, klubová predajňa, predajňa športových potrieb a pod.)- to by prinieslo do priestoru život aj mimo podujatí na štadióne. Fasáda tribúny, aj keď je možné očakávať stavebnú činnosť na parcele medzi ňou a Čapajevovou ul., by sa v mestskom prostredí štadióna nemala redukovať na plné steny. Tribúny sa prispôsobujú tvarovo typovému okoliu, kontrast by danému návrhu bol zrejme prospešnejší.  

 

3. cena: 1.200,-€: návrh č. 1:
Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD. (JHA, s.r.o.)

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

Komentár poroty k návrhu č. 1:

Širšie vzťahy v území absolútne absentujú. Sú redukované iba na situáciu stavby. Absencia verejného priestoru je slabinou návrhu. Negatívom riešenia je skutočnosť, že nástupný priestor pred hlavnou tribúnou je redukovaný na ťažko priechodné parkovisko bez zelene a kapacita je pokrytá na plochách mimo podmienkami zadaného územia. Absentuje vzťah štadióna k MHD (zastávky). Širšie vzťahy sú redukované na situáciu stavby. Absencia verejného priestoru je slabinou návrhu. Nárožia sú oživené viacúčelovými budovami futbalovej akadémie, ktorá je tu nad rámec lokalitného program súťaže. Tieto nárožné budovy prepožičiavajú štadiónu mestský charakter čím čiastočne kompenzuje uzatvorenosť parteru štadióna , ale akadémia v tejto polohe je bez tesných väzieb na tréningové plochy. Architektúra hlavnej tribúny je striedma a tvarovo nadväzuje na typové tribúny. Vo farebnosti riešenia absentujú klubové farby...Podrobnosť riešenia je najmenšia zo všetkých posudzovaných návrhov, napriek tomu však porotou je táto miera pre potreby súťaže považovaná za postačujúcu.

V prílohe nájdete zápisnicu o zasadnutí poroty a posúdenie jednotlivých návrhov:

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím