Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. marec 2017
0
3583

Výsledky súťaže Námestie Andreja Hlinku s parkom, Žilina

Predstavenie súťažných návrhov a výsledky súťaže na urbanisticko-krajinárske riešenie Námestia A. Hlinku s priľahlým parkom.
Výsledky súťaže Námestie Andreja Hlinku s parkom, Žilina

Mesto Žilina vyhlásilo ku dňu 2. 1. 2017 urbanisticko - krajinársku súťaž návrhov na „Námestie Andreja Hlinku s parkom“, ktorej cieľom bolo získanie návrhov s najvhodnejším využitím verejného mestského priestranstva (námestia s parkom – sadom SNP) a výber spracovateľa štúdie prestavby námestia Andreja Hlinku s Farskými schodmi a Sadu SNP.

Doručených bolo päť súťažných návrhov. Súťažné podmienky spĺňali tri návrhy, ktoré boli ďaľej hodnotené.
Prvá cena nebola udelená.
Porota rozhodla o poradí nasledovne:

2. zvýšená cena vo výške  2.000,- € návrh  „D“

Laboratórium architektúry krajiny - LABAK, Bratislava
Autorský kolektív: Ing. arch. Matúš Antolík, Ing. Anna Kvasniaková Ing. arch. Peter Lényi, Ing. Michal Marcinov, Ing. Andrej Morávek a Bc. Katarína Stanislavová, Ing. arch. Marián Lucký

Hodnotenie poroty:

Návrh sa najviac priblížil požiadavkám vyhlasovateľa. Jeho pozitívom je jednoznačnosť riešenia charakteristických a diferencovaných pólov, ktorými sú námestie a park.

Jednoduchá forma riešenia plochy námestia vhodne reaguje na tvar jeho vymedzenia a charakter okolitej zástavby. Súčasne vytvára vhodné predpoklady pre jeho realizovateľnosť. Prepojenie parku s námestím je tvorené zeleným prstencom, ktorý logicky člení priestor na aktívnu plochu a možnú pobytovú plochu pod vzrastlou zeleňou, ktorá i týmto spôsobom nadväzuje na relaxačný charakter parku . Včlenenie zelene do námestia predstavuje zlepšenie mikroklímy priestoru (vlhkosť, tieň, tlmenie hluku / hygienické požiadavky...). Návrh úsporne narába s mobiliárom, umiestňuje ho logicky pod zeleným prstencom.

Pozitívom je umocnenie mestskej veduty, pohľadov na Balustrádu a Katedrálu... Porota kladne sa hodnotí i funkčno-prevádzkové riešenie návrhu logické a bezkonfliktné pešie ťahy, cyklotrasy...). Návrh vhodne pracuje s variantným využitím námestia, s variabilitou funkčnej náplne plochy námestia počas jednotlivých ročných období. Riešenie je graficky kvalitne prezentované.

Pripomienky:

Rizikovým faktorom návrhu je možná strata pohľadového kužeľa z Národnej ulice na Balustrádu, ako aj výhľadu na objekt galérie. Preto je potrebné preveriť vhodnú druhovú skladbu výsadby, priestorové vysadenie a usporiadanie stromov, ako aj vhodnú výšku nasadenia koruny...
Z návrhu nie je zrejmé riešenie možného diferencovaného charakteru povrchov na námestí najmä z hľadiska vodopriepustnosti.
Návrh v parkovej časti nenaplnil očakávania inovatívneho prístupu k riešeniu Sadu SNP. Konštatovanie, že sad je dobrý a potrebuje len údržbu, je pre porotu nepostačujúci. V parku, ktorý bol v minulosti koncipovaný ako promenádny, je žiadúce zvýrazniť jeho, už v súčasnosti jestvujúcu, pobytovú funkciu, ktorá v tejto časti mesta absentuje. Kopírovanie jestvujúcich chodníkov neumožňuje dostatočne slobodné využívanie pobytovej plochy parku.

Objektová a hmotová skladba jestvujúcich objektov v dotyku s riešeným územím nebola predmetom súťaže, preto sa porota vo svojom hodnotení nezaoberala prepojením dvoch obchodných centier v dotyku so západnou časťou v súťaži riešeného územia.

Odporúčania: 

  • Uvažovať v ploche námestia aj s možnosťou riešenia zadržiavania dažďovej vody v území (sústredenie dažďovej vody na ploche námestia, či riešiť princíp zavlažovania zelene...). 
  • Vyhnúť sa riziku zamedzenia priehľadu z Národnej ulice smerom na žilinskú vedutu. 
  • Riešiť prepojenie zastávky MHD na Kálove s námestím a parkom. 
  • V Sade SNP prehodnotiť navrhnutú kompozíciu, najmä rozsah jestvujúcich chodníkov v prospech pobytových hodnôt parku (redukovať navrhnuté chodníky v Sade SNP) pri uplatnení inovatívnych prístupov prinášajúcich nový náboj a nové možnosti využitia plôch parku. 
  • Porota dáva na zváženie návrat súsošia Žilinské panny od akad. sochára Kompánka do priestoru novo navrhovanej pobytovej fontány. 
  • Overiť optimálne umiestnenie a architektúru TIK/u, dodržať prepojenie námestia s jestvujúcou zastávkou MHD na Hodžovej ulici a prepojenie námestia s Kalovom. Vzhľadom na orientáciu a veľkosť námestia zabezpečiť optimálne klimatické podmienky.

 

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Vizualizácia:

Súťažné návrhy, ktoré sa neumiestnili na ocenených a odmenených poradiach:

Návrh „A“ - NewGardenDesign, Bratislava
Autor: Ing. Eugen Guldan, PhD.
Spolupráca: Ing. Zuzana Andrejovská, Mgr. Art Marek Petrek

Hodnotenie poroty:

Návrh nenaplnil základné požiadavky vyhlasovateľa, ako aj hodnotiace kritéria - inovatívnosť... Negatívom je prílišná fragmentácia plochy, čo v rámci plošného riešenia, ako aj vo vertikálnej dimenzií. Nevhodné je i umiestnenie vodných prvkov do hlavných komunikačných ťahov. Tento jav zamedzuje priechodnosti od fasád námestia. Negatívom je zmenšenie parku na úkor námestia, ktoré neprinieslo výrazné pozitívum riešenia. Rovnako je možné konštatovať malý prínos v riešení samotného parku. Nevhodné je rovnako umiestnene sôch od akademických sochárov Pribiša a Kompánka. Priestor hľadiska pri Auditóriu je umiestnený nelogicky, rovnako je veľkosť je neadekvátna.

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Vizualizácie:

 

Návrh „B“:
Autor: Ing. arch. Rudolf Tupý, Žilina
Spolupráca: Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., Žilina
Vizualizácie: Ing. arch. Ľubomír Kružel, ml., Žilina

Hodnotenie poroty:

Návrh je v rozpore s UPN mesta Žilina. Na námestí okrem objektu TIK-u a verejných WC sa neuvažuje s novou výstavbou, rovnako ako s výstavbou pod úrovňou terénu. V podmienkach súťaže je síce prípustná výstavba objektu TIK-u, ale nie v rozsahu návrhu. Súťažný návrh ruší existujúcu plochu námestia po líniu Národná – Farské schody a jeho plochu presúva smerom do parku až po sochu R. Pribiša. Námestie tak stráca svoju funkciu v rámci mesta a predovšetkým výrazne zasahuje do celkovej koncepcie a väzieb jeho priestoru s historickým jadrom. Zo súčasného námestia vytvára v zásade pešie prepojenie medzi Národnou ulicou a Mariánskym námestím. Podporuje to na jednej strane novou stavbou z južnej strany a návrhom ďalšej dostavby pred OC Mirage v línii Farských schodov, čím, okrem iného, zásadne potláča jeho variabilitu.

Návrhom novej dominantnej hmoty „rampy na Balustrádu“ vyčleňuje z námestia predovšetkým Galériu. Túto naopak hlavným vstupom orientuje do novo navrhnutej „bočnej“ obslužnej komunikácie ktorá prepája navzájom ulice Štefánikovu, Republiky a Pivovarskú s dôsledkom zvýšenia množstva dopravy na nich za cenu „niekoľkých parkovacích miest“ v priestore dnešného námestia. Návrhom podzemného prepojenia Štefánikovej ulice s OC Mirage a Kálovom vťahuje do centra mesta silnú dopravu a  Štefánikovu ulicu, dnes s ukľudnenou – v zásade obslužnou dopravou, mení na zaťaženú komunikáciu, ktorou by malo byť OC obsluhované. Problematické je aj jej vyústenie na Kálov. Preloženie potoka – kanálu Všiváka vyvolá obrovské technické a územné problémy.

Porota kriticky hodnotila zastavanie územia novým objektom, ktorý zamedzuje vizuálnemu kontaktu na vedutu Žiliny a ktorý je súčasne prevádzkovou bariérou k jestvujúcim objektom, čím vytvára znefunkčnenie parteru týchto budov. Návrh je necitlivým zásahom do priestoru námestia, do veduty, historickej hodnoty a dominantného vnútromestského pohľadu na mesto Žilina. Navrhnuté riešenie je ekonomicky náročné a neprimerané k navrhnutému výsledku. Rovnako je možné konštatovať, že riešenie neprinieslo impulzy pre riešenie samotného parku.

 

Panel č.1
Panel č.1

Vizualizácie:

 

V prílohe nájdete Zápisnicu zo zasadania poroty a odporúčania k jednotlivým návrhom:

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím