Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. december 2016
0
1133

Prehľad súťaží v roku 2016

Chronologický prehľad všetkých vyhodnotených architektonických súťaží na Slovensku.
Prehľad súťaží v roku 2016

Rok 2016 bol z hľadiska počtu súťaží prelomový. Počet architektonických súťaží potešiteľne narástol. V priebehu roku bolo na Slovensku ukončených trinásť architektonických a urbanistických súťaží (ďalšie štyri overené súťaže SKA boli vyhlásené, prebiehajú a vyhodnotené budú v roku 2017). Výsledky, i súťažné návrhy prinášame v retrospektívnom prehľade.  Zoradené sú v chronologickom poradí, podľa termínov ukončenia a vyhlásenia výsledkov.

Trend rastu súťaží je potešiteľný. Zdá sa, že ich užitočnosť a význam si začínajú uvedomovať samosprávy, i časť súkromných investorov. Nič sa nedeje samo. Je to výsledok systematickej snahy o osvetu a popularizáciu tejto témy. Mnoho vykonala Komora i iniciatívni jednotlivci. Bez osobného nasadenia konkrétnych ľudí by to nešlo. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave buď konkrétnej súťaže, alebo aspoň zasiali semiačko nepokoja do mysle tých, ktorí sa pripravujú niečo vybudovať.

Zvlášť sme sa potešili dvom veľmi užitočným publikáciám, ktoré sú výborným nástrojom pre záujemcov, ktorí uvažujú o architektonickej súťaži, alebo sa stretávajú s problematikou územného rozvoja a plánovania sídiel. Je to Manuál súťaží návrhov Slovenskej komory architektov a Územný plán - návod na použitie. Obidva tieto dokumenty sú k dispozícii online, a tak nič nebráni komukoľvek, kto sa chce dozvedieť viac serióznych informácií o problematike, aby si ich mohol kedykoľvek preštudovať.

Téma architektonických súťaží bola aj ústredným motívom odpovedí kolegov v retrospektíve Rok 2016 pohľadom architekta. A že problematika súťaženia nie je taká jednoduchá, rozoberáme v závere tejto ankety.

Podrobný prehľad slovenských architektonických súťaží prinášame v nasledujúcom súhrne:

 

Ideová súťaž na výber výstavného projektu na 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach 2016

Viac o súťaži si prečítate v tomto článku, víťazný návrh predstavujeme tu.

Do súťaže bolo prihlásených 24 projektov. Zvíťazil návrh autorov Benjamína Brádňanského, Petra Hájka, Víta Haladu, Jána Studeného a Mariána Zervana (VŠVU v Bratislave a Trnavská univerzita v Trnave) nazvaný Starosť o architektúru - na príklade jedného domu: areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. 

„Autorský tím, ktorý porota vybrala, aby reprezentoval Slovensko na tohtoročnom architektonickom bienále, sa rozhodol prezentovať príbeh jednej stavby, Slovenskej národnej galérie.

Podľa nášho názoru ide o jednu z mála stavieb nedávnej minulosti na Slovensku, ktorá má potenciál zaujať široké medzinárodné publikum. Nejde ale len o predstavenie stavby vo veľkom modeli v mierke 1:8, ale o predstavenie celého procesu: od úvah o vzniku takejto stavby, cez jej prípravu, rôzne fázy projektu, realizácie, užívania, cez následné chátranie, diskusiu o uzavretí a možnom búraní, až po súťažné návrhy rôznych slovenských architektov na rekonštrukciu. Zápas o túto stavbu je priesečníkom mnohých frontových línií architektonických i mimoarchitektonických.," vyberáme zo stanoviska poroty k víťaznému návrhu.

 

Architektonická súťaž „Žilina – Bulvár“

Predstavenie všetkých súťažných návrhov nájdete tu.

Cieľom súťaže bol návrh prestavby priestoru Ulice Antona Bernoláka v Žiline, ktorá je v Žiline známejšia pod názvom Bulvár, na verejné mestské priestranstvo. Očakávaným výsledkom súťaže bol nový atraktívny verejný mestský priestor, ktorý by funkčne nahradil potrebnú oddychovú a kultúrno-spoločenskú funkciu dnes zastavaného námestia Ľ. Štúra na hlavnej pešej osi Žiliny v smere sever – juh. Nový verejný priestor by mal naďalej plniť pobytovú funkciu a tiež úlohu hlavného pešieho ťahu mesta.

Štrnásť hodnotených návrhov v súťaži prinieslo veľa impulzov a ideí. Zvíťazil autorský kolektív v zložení: Ing. arch. Igor Hianik (IN ARCHITEKTI), Ing. arch. Nikola Winková (IN ARCHITEKTI) a Ing. arch. Miroslav Kollár (k-architekti).

Idea modernizácie Bulváru stavia na základných princípoch hmotovo-priestorovej, funkčno-prevádzkovej a imaginárnej substancie. Necháva vyznieť artikuláciu fasád a pohráva sa s prísne naloženou symetriou. Maximálne vťahuje architektonickú hmotu do formovania priestoru.

 

Architektonicko - urbanistická súťaž Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie 

O súťaži sme informovali v tomto článku. Zhodnotenie súťaže a prezentáciu víťazov nájdete tu.

Zámerom súťaže bolo navrhnúť sústavu verejných priestorov s funkciami orientovanými na kultúrnospoločenské, voľnočasové aktivity a rekreáciu, mestskú zeleň. Vybavenia jednotlivých "subpriestorov" majú poskytnúť menšie oddychovo-rekreačné zariadenia a drobné ihriská pre športové aktivity detí.

Ako víťazný návrh na riešenie Fajnorovho nábrežia určila porota projekt tímu Boris Hrbáň a f&b cc. Na projekte pracovali: Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, M. Sc.; Malia Bennaceur, architecte dplg; Juliette Guichard, architecte hmonp

Ako najlepší projekt pre Šafárikovo námestie bol zvolený súťažný návrh ateliérov 2021 architekti + Labak. Tím pracoval v zložení: Ing. arch. Peter Lényi; Ing. arch. Ondrej Marko; Ing. arch. Marián Lucký; Ing. Michal Marcinov; Dipl. Ing. Dominika Čerepkaiová; Monika Bočková a Lenka Borecká

 

Materská škola Selce

O víťazných projektoch sme informovali tu.

Cieľom súťaže bolo v areáli základnej školy návrhom novej stavby v náväznosti na rekonštrukciu jestvujúcich objektov získať riešenie, ktorého realizácia vytvorí moderné a podnetné prostredie pre vzdelávanie a starostlivosť o deti v predškolskom veku.

Do súťaže bolo prihlásených 43 návrhov. Tento počet považuje porota za prejav aktuálnosti témy najmä pre mladých architektov. Súťažné návrhy majú štandardnú solídnu úroveň, z ktorej mimoriadne nevynikol žiaden súťažný návrh. Napriek rôznorodému prístupu v poslednom hodnotiacom kole sa stretli kvalitatívne pomerne vyrovnané súťažné návrhy. Súťažné návrhy priniesli rôznorodosť pohľadov na využitie pozemku, vzťah k okolitým budovám a typologický prístup k riešeniu vlastného objektu.

Víťazný súťažný návrh vidí porota ako najvývojaschopnejší a tiež výhodný z hľadiska realizovateľnosti. Porota je presvedčená, že vo víťaznom návrhu získala obec riešenie, ktoré plne uspokojí jej požiadavky a ktorého realizácia prispeje ku kultivovanému prostredia pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže a bude mať parametre nového komunitného centra obce.

V súťaži zvíťazil návrh ateliéru studio B52 (Ing. arch. Michal Lang, Ing. arch. Boris Benedek, Ing. arch. Ján Pieš)

 

Vyhliadková veža na Dubni

Výsledky súťaže si môžete pozrieť v tomto článku.

Do verejnej architektonickej súťaže na návrh vyhliadkovej veže na Dubni sa prihlásilo 45 návrhov. Idea postaviť vyhliadkovú vežu na hrebeni kopca Dubeň nie je nová. Už v roku 1995 mesto Žilina vypísalo architektonickú súťaž, ktorej účelom bolo navrhnúť tam architektonické riešenie ikonickej stavby v tvare dvojkríža. Mala sa nachádzať približne na priesečníku hrebeňa kopca Dubeň a osi Národnej ulice. Tento zámer realizovaný nebol. Aj vďaka tomu je dnes možné opätovne sa venovať tejto téme, ale v menšej mierke a bez silného podtextu, ktorý do nej prinášal symbol dvojkríža. Podklady pre súťaž vznikli počas letného študentského workshopu.

Zvíťazil návrh Ing. arch. Ladislava Vikartovského, spolupracoval Ing. arch. Gábor Nagy.

"Napriek tomu, že autori umiestnili vežu v dotyku s chodníkom tak, ako väčšina súťažiacich, porota ocenila využitie príležitosti vytvorenia parteru v spodnej časti objektu. Objekt je jednoduchý, realizovateľný v požadovanej sume, spĺňa všetky očakávania definované v súťažných podmienkach. Objekt pôsobí stabilne a bezpečne v spodnej časti, smerom hore mení svoj charakter a splýva s okolitým prostredím. V diaľkových pohľadoch pôsobí nenápadne, čím zachováva súčasný obraz krajiny.," uvádza v hodnotení porota.

 

Súťaž návrhov na riešenie športovo-rekreačného areálu Šaľa – Jozefov

Výsledky nájdete tu.

V rámci verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže bolo doručených a hodnotených päť súťažných návrhov.

Porota vyhodnocovala súťažné návrhy v dvoch kolách. Ocenené návrhy a predovšetkým víťazné riešenie priniesli zaujímavé podnety pre vypisovateľa súťaže. I napriek nižšiemu počtu návrhov bola súťaž úspešná a splnila svoj účel.

V súťaži zvíťazil návrh košického ateliéru Atrium.

"Kreatívny a inovatívny urbanisticko-prevádzkový koncept reagujúci na kontext územia. Nadväzuje na charakter členenia územia, urbanistickej štruktúry a na prírodné danosti lokality (rieku Váh a lužný les). Prináša prevádzkovo čitateľný koncept riešenia s presvedčivou filozofiou koncentrácie a uvoľnenia zastavaných a voľných zelených plôch vrátane verejných priestorov. Prínosom je i premyslená etapizácia výstavby. Maximálne využíva potenciál územia.," zhodnotila návrh porota.

 

Súťaž návrhov na riešenie viacpodlažného parkoviska v Poprade

Všetky návrhy nájdete tu.

Vyhlasovateľ ocenil kvalitu a rôznorodosť riešení. Mesto Poprad dostalo celkovo devätnásť návrhov. Víťazná štúdia by mala byť pilotným projektom pre budovanie parkovacích domov v meste. „Dostali sme množstvo návrhov a bolo v nich toľko inovácií, koľko som ešte v rámci garáži nevidel. Vo víťaznom návrhu je obsiahnutých asi 260 parkovacích miest, čo na 90 percent vyrieši problém s parkovaním v tejto časti sídliska,“ povedal člen poroty Slavomír Božoň. „Ide o pilotný projekt, ktorý by mal mať využitie aj v ďalších častiach mesta. Súťaž má zmysel, preto chceme pri riešení ďalších urbanistických otázok v meste pokračovať touto cestou,“ dodal primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.

1. miesto obsadil ateliér SPDe. Autorský kolektív sa zúčastnil v zložení: Ing. arch. Štefan Lichvár, Ing. arch. Mária Lichvárová, Ing. arch. Michal Petráš a Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. Spolupracovali: Ing. arch. Marek Šeregi, PhD., Ing. arch. Martina Valentová, Ing. arch. Lenka Petrová a Ing. arch. Martin Vachálek

Hodnotenie poroty: „kvalitné prevádzkovo-konštrukčné riešenie, čistý architektonický výraz podporený ekologickými prvkami, možnosť použitia v iných lokalitách, kvalita urbanisticko-architektonického začlenenia do územia“

 

Dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím

Všetky projekty sme predstavili tu.

Letné kúpalisko v Nitre patrí svojou polohou a prírodným charakterom medzi cenné oddychové rekreačné miesta v užšom centre Nitry. Kúpalisko sa nachádza v mestskom parku - pod hradným kopcom s výhľadom na dôležité symboly mesta - hradný vrch a vrch Zobor. Od návrhu sa očakávalo že zohľadní túto polohu a bude pristupovať citlivo k prostrediu. Vyhlasovateľ súťaže MsÚ Nitra požadovalo, aby bol areál plnohodnotným a moderným areálom pre celoročnú rekreáciu obyvateľov mesta Nitra. Mesto hľadalo optimálne riešenie, ktoré bude ekonomicky a prevádzkovo efektívne a prinesie novú architektonickú kvalitu.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 12 návrhov.

1. cenu získal projekt autorského kolektívu v zložení: Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Patrícia Botková, Ing. arch. Martin Hudec, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Andrej Šabo a Ing. arch. Samuel Zeman. Spolupracoval Ing.arch. Peter Janeček.

Porota ocenila návrh ako víťazný z niekoľkých dôvodov. Jedná sa o spojenie mimoriadne citlivého, vnímavého vstupu do územia s civilnou, prehľadnou architektúrou vnútorných a vonkajších plôch. Autori pracovali s jednotným výškovým spojením ochodze a „rímsy samotnej haly“. Veľmi decentne vytvárali akcent nad bazénmi čím v parku podčiarkujú silu nízkej budovy akoby pavilónu. Celkové riešenie nevytvára vizuálnu bariéru v parku, skôr sa stáva jeho súčasťou.

Výborný architektonický návrh bol adekvátne a veľmi vyrovnane graficky spracovaný. Výrazovo sa jedná o síce nenápadný, neukričaný, zato mimoriadne kultivovaný architektonický počin v súčasnom výrazovom jazyku.

 

Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici – Majeri

O ocenených návrhoch sme informovali tu. Všetky návrhy sú predstavené v tomto článku.

V rámci návrhu bolo potrebné vyriešiť obnovu a prezentáciu zaniknutého cintorína spôsobom, ktorý vytvorí dôstojné pietne miesto venované obetiam 1. sv. vojny a obnovu jednotlivých hrobových miest, ktoré je možné obnoviť v počte cca 450. Súťaž mala priniesť názor na komplexné riešenie pietneho miesta, priestorové usporiadanie a novú architektonickú kvalitu s možnosťou postupnej realizácie. 

Z trinástich návrhov doručených bolo hodnotených jedenásť.

Porota určila ako najlepší projekt kolektívu v zložení: Ing. arch. Benjamín Bradňanský, Ing. arch. Víto Halada a Maroš Greš.

"Projekt obnovy vojenského cintorína z 1. svetovej vojny chápeme nielen ako možnosť obnovy pietneho priestoru - svedka krutosti rokov 1914-1918 ale aj ako možnosť obnovy priestoru zabúdania, ktorý je svedkom nielen dôb historických ale stále aj súčasných. V tomto zmysle nechápeme obnovu cintorína ako jeho fyzickú rekonštrukciu, ktorá už nie je ani možná, ale ako projekt mentálnej obnovy priestoru spomínania a vložením novej životaschopnej vrstvy." objasňujú návrh autori.

 

Športová hala Bratislava – Vajnory

Výsledky súťaže nájdete tu.

Predmetom súťaže návrhov bolo architektonické a hmotovo-priestorové riešenie viacúčelovej športovej haly so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom statickej dopravy k navrhovanej stavbe.

Hodnotených bolo 12 návrhov. 

Zvíťazil kolektív hantabal architekti. Na projekte pracovali: Ing. arch. Juraj Hantabal, Ing. arch. Michaela Hantabalová a Ing. arch. Jakub Hanták.

"Hlavnou prednosťou návrhu je vhodne zvolená celková filozofia riešenia športovej haly a celého areálu, ktorá je doložená veľmi výpovednou schémou. Z nej je jednoznačne vidieť, že autori sa zamerali na merítko športovej haly, ktorú riešili v širšom kontexte urbanistických vzťahov, kde v bezprostrednom okolí riešeného územia dominuje zástavba rodinných domov. Autori znížili merítko čiastočným zapustením haly do terénu a tým sa výškou stavby prispôsobili okolitej štruktúre tak, že hala svojou výškou zapadá do kontextu vidieckeho charakteru zástavby a nepôsobí rušivo, čo predkladaný návrh graficky dokladuje zakreslením haly do panorámy obce. 

Architektonické riešenie haly je veľmi účelné. Autori pracujú s pravidelnými tvarmi a hmotami. Pozitívom riešenia je presklenie haly na severovýchod, teda do časti predpolia haly.," zhodnotila víťazný projekt porota.

 

Obnova Ružového parku v Trnave

O ocenených návrhoch sme informovali tu. Všetky nývrhy sú predstavené v tomto článku.

Predmetom súťaže bolo riešenie lokality Ružového parku so záhradou pri barokovej Emmerovej vile s priľahlým územím parku a brehmi toku Trnávka. Predmetné územie sa nachádza v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava.

Do súťaže sa zapojilo päť autorských tímov. Porota neudelila prvú cenu, udelila 2 druhé ceny.

Druhú cenu získal návrh kolektívu v zložení: Ing. Júlia Straňáková, Ing. Denisa Halajová, PhD., Ing. Veronika Vaculová. Na rovnocenom druhom mieste sa umiestnil aj projekt autorov Ing. Tamara Reháčková, PhD., Ing. Miriam Heinrichová, PhD., Ing. Ivan Stankoci, PhD.

2. miesto - Návrh č.2: Ing. Júlia Straňáková, Ing. Denisa Halajová, PhD., Ing. Veronika Vaculová
2. miesto - Návrh č.2: Ing. Júlia Straňáková, Ing. Denisa Halajová, PhD., Ing. Veronika Vaculová
2. miesto - Návrh č.4: Ing. Tamara Reháčková, PhD., Ing. Miriam Heinrichová, PhD., Ing. Ivan Stankoci, PhD
2. miesto - Návrh č.4: Ing. Tamara Reháčková, PhD., Ing. Miriam Heinrichová, PhD., Ing. Ivan Stankoci, PhD

 

Cvernovka

O výsledkoch súťaže sme informovali tu.

Spoločnosť YIT Slovakia vyhlásila 5. septembra 2016 medzinárodnú architektonicko-urbanistickú súťaž na ideové a funkčné riešenie areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Do užšej vyzvanej súťaže spoločnosť oslovila architektonické ateliéry väčšinou zo Slovenska a Českej republiky, na základe ich predchádzajúcich skúseností s projektmi podobného významu a rozsahu. Z 12 vyzvaných ateliérov odovzdalo návrhy 10.

Na území kedysi industriálneho areálu by mala vzniknúť nová štvrť, ktorá bude prepájať historický odkaz lokality s novou architektúrou a zároveň s funkčným zakomponovaním národnej kultúrnej pamiatky - objektu bývalej Pradiarne, ktorej rekonštrukcia a konverzia sa v súčasnosti pripravuje.

Víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže sa stal architektonický ateliér Compass Architekti z Bratislavy. Podľa odbornej poroty, ktorá nakoniec o víťazovi rozhodla jednohlasne, víťazný autorský tím priniesol jasné riešenie areálu v zmysle zadania, a súčasne koncept, ktorý umožňuje ďalší rozvoj lokality. Návrh priniesol jedno z najlepších urbanistických riešení v súťaži a vyzdvihol pamiatkovo chránený objekt Pradiarne prostredníctvom nového verejného priestoru – námestia.

Vyhliadková veža Kvetnica

Víťazné návrhy sme prezentovali v tomto článku.

Zámerom bolo, aby sa navrhovaná vyhliadková veža stala objektom s potenciálom zatraktívniť pre širokú verejnosť plánovaný lesopark celomestského významu, iniciovať jeho intenzívnejšie využívanie a skultúrňovanie s odkazom na bohatú históriu a prírodné danosti.

Porote bolo doručených 42 súťažných návrhov, z ktorých všetky splnili formálne podmienky účasti v súťaži. Predložené súťažné návrhy boli spracované na vysokej technickej, odbornej a grafickej úrovni. Hodnotenie sa uskutočnilo dvojkolovo.

1. miesto obsadil návrh ateliéru NIVEAU architekti v zlložení: Ing. arch. Vladimír Torda a Ing. Stanislava Tordová.

Hodnotenie poroty: "Vhodné začlenenie do okolitej krajiny, výtvarne a architektonicky výrazne emotívne a nápadité riešenie, výborne zvládnuté funkčne a prevádzkovo, objekt svojím nadčasovým riešením prináša do krajiny atraktívny turistický artefakt, vyjadruje symbiózu architektúry a prírody."

V súčasnosti sú vypísané ďaľšie 4 súžaže: Obnova parku Janka Kráľa v Trnave, Obytná zóna Hviezdoslavova v NitreZákladná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti v Šahách a Súťaž na premenu starého cintorína v Leopoldove.

Pripravuje sa aj súťaž na prestavbu námestia Andreja Hlinku v Žiline, ktorá by mala byť vyhlásená v januári.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím