Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. apríl 2016
0
1037

Záverečné zhodnotenie súťaže "Verejné priestory Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie" a videoprezentácia víťazných návrhov

Záverečné zhodnotenie súťaže "Verejné priestory Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie" a videoprezentácia víťazných návrhov

Priebeh rokovania, postup hodnotenia a odporúčania poroty vyhlasovateľovi:

Odborná porota verejnej anonymnej architektonicko–urbanistickej súťaže návrhov na riešenie verejných priestorov Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežia v Bratislave konštatuje, že súťaž v plnej miere splnila svoj účel. Posudzovanie súťažných návrhov prebehlo regulérne podľa schválených podmienok súťaže. Súťažné návrhy boli posudzované anonymne. Členovia poroty pristupovali k hodnoteniu jednotlivých návrhov nestranne, s cieľom objektívne posúdiť klady aj zápory každého súťažného návrhu. Súťaž bola oboslaná pätnástimi kvalitnými urbanisticko–architektonickými návrhmi, z ktorých žiadny nebolo potrebné pre nedostatočnú kvalitu vylúčiť z riadneho posudzovania. Odborná porota si pred začiatkom posudzovania súťažných návrhov nestanovila žiadne preferujúce, alebo obmedzujúce kritériá, ktoré by viedli na začiatku k obmedzeniu posudzovania niektorých súťažných návrhov. Kolektívnemu posudzovaniu jednotlivých návrhov predchádzalo individuálne samoštúdium všetkých návrhov jednotlivými členmi poroty. Na základe diskusie nad jednotlivými návrhmi boli rozhodnutia poroty prijímané na základe ohodnotenia návrhu bodovaním jednotlivými členmi poroty. Výsledné bodové ohodnotenie návrhov bolo jednoznačné, takže je možné konštatovať, že záverečné výsledky predstavujú názor celej poroty.

Predmetom riešenia súťaže boli dva pomerne heterogénne verejné mestské priestory. Výsledky súťaže dokazujú, že rovnaký prístup súťažiacich k obom priestorom sa neosvedčil. Niektorí súťažiaci boli preto so svojimi návrhmi úspešnejší na Šafárikovom námestí, kde bolo potrebné analyzovať a akceptovať jeho historický vývoj, existujúce funkčné väzby v prostredí, priestorové vzťahy na existujúcu zástavbu námestia a komunitné požiadavky na riešenie týchto verejných priestorov. Na Fajnorovom nábreží boli úspešnejší autori súťažných návrhov, ktorí vo svojich návrhoch zohľadnili obmedzenia tohto inundačného územia, ako aj jasnú požiadavku vyhlasovateľa súťaže na vytvorenie multifunkčného univerzálneho priestoru nielen pre oddychové a relaxačné aktivity, ale aj pre zhromažďovanie osôb a usporiadanie exteriérových koncertov a podujatí pre širšie publikum.

Výsledkom súťaže sú preto dve znížené 1. ceny bez určenia poradia pre dva súťažné návrhy, ktoré odporúča odborná porota vyhlasovateľovi súťaže na ďalšie dopracovanie smerujúce k predprojektovej a projektovej príprave realizácie verejných priestorov, samostatne pre Šafárikovo námestie súťažný návrh č. 10 a samostatne pre Fajnorovo nábrežie súťažný návrh č. 7.

Odborná porota ocenila 3. cenou návrh č. 14 najmä pre veľmi dobre zvládnuté hmotovo priestorové riešenie sektoru B2 s riešením podzemného parkoviska a prepojením na nástup a pešie komunikácie nového Starého mosta.

Za odvážny jednotný konceptuálny prístup ku všetkým riešeným verejným priestorom na Šafárikovom námestí a Fajnorovom nábreží odborná porota udelila Odmenu súťažnému návrhu č. 8.

Na základe výsledkov súťaže na riešenie Šafárikovho námestia odborná porota odporúča vyhlasovateľovi súťaže iniciovať zmenu územného plánu v časti prechodovej zóny medzi parkom s Kačacou fontánou a verejným parkom na ploche A1, tak ako to definuje súťažný návrh č. 10 s tým, že odborná porota sa prikláňa k variante riešenia nového objektu v stope Landererovho paláca. Následne odborná porota odporúča vyhlasovateľovi zaviazať budúceho investora nového objektu uzatvárajúceho Šafárikovo námestie zo severu, aby na jeho riešenie vypísal verejnú architektonickú súťaž.

Pozrite si videoprezentáciu víťazných návrhov vo videu nižšie. Návrhy predstavia Hans-Michael Földeak a Peter Lényi. Prezentácia víťazných návrhov sa konala v rámci konferencie WhatCity.

124
Youtube

Posudky poroty k víťazným a oceneným súťažným návrhom:

Súťažný návrh č. 7 - 1. miesto Fajnorovo nábrežie (Ing. Boris Hrbáň a f&b cc – Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, M. Sc.; Malia Bennaceur, architecte dplg; Juliette Guichard, architecte hmonp)

"Porota oceňuje kultivované a citlivé riešenie obidvoch lokalít, rešpektujúce širšie priestorové a funkčné väzby so snahou o korekciu narušených urbanistických vzťahov. Dôsledná koncepcia univerzálnej kultúrnej, spoločenskej a oddychovej plochy – pláže – dobre prepája a dopĺňa Fajnorovo nábrežie s nábrežím Euroeva a predpokladá celomestské intenzívne využitie. Má zodpovedajúcu veľkorysosť a čitateľnosť. Zámer je realizovateľný a hospodárny a nefixuje územie do budúcnosti. Prilahlé parkovisko je vhodným a nutným doplnením dopravnej obsluhy v lokalite. Napojenie na predpolie mostu však dostatočne nevyužíva potenciál pre pešie väzby a interpretuje svah „iba“ ako záhradu. Koncepcia Šafárikovho námestia ako kompaktnej parkovej platformy je čitateľná a jednoduchá a zároveň silná. Pozitívne ovplyvňuje parter priľahlých ulíc a domov. Mlatová plocha ako provizórium na doplnenie stratenej stopy po Landererovom paláci, je správnym predpokladom ku ukončeniu chýbajúceho bloku. Celková kompozícia návrhu, hospodárnosť a vyrovnanosť všetkých mestských zložiek má predpoklad ku dobrému prijatiu koncepcie širšej verejnosti."

Súťažný návrh č. 10 - 1. miesto Šafárikovo námestie (2021 architekti + Labak - Ing. arch. Peter Lényi; Ing. arch. Ondrej Marko; Ing. arch. Marián Lucký; Ing. Michal Marcinov; Dipl. Ing. Dominika Čerepkaiová; Monika Bočková; Lenka Borecká)

"Kvalita tohto návrhu tkvie v koncepcii budúcej stratégie komponovania Šafárikovho námestia. Nesúrodosť jeho južnej chránenej figúry voči jeho severnej ploche a jej heterogénneho rámca, ktorá vznikla zničením Landererovho paláca, ktorý tieto priestranstvá prirodzene oddeľoval, rieši v dvoch časových horizontoch. V reálnom – blízkom horizonte vkladá medzi obe priestorové ťažiská rozdielnej atmosféry sprostredkujúcu spevnenú plochu prostého rastra pre rozmanité mestské aktivity. Také, ktoré parková úprava severnej a južnej časti nemôže saturovať. V dlhodobom výhľade je toto vložené priestranstvo otvorené vsadeniu objektu, ktorý môže v rôznej miere vernosti interpretovať historickú situáciu. Jeho figúru návrh neurčuje, dôležité je, že ju predpokladá. Fyzické oddelenie južnej a severnej časti areálu s patričnou mierou prepojenia by malo byť strategickým zámerom mesta. Takto sa môže obnoviť absentujúca mestská celistvosť v mieste historicky prvého premostenia Dunaja. Vložený parkový pavilón občianskej vybavenosti na rozhraní severnej parkovej úpravy a variabilnej spevnenej plochy prirodzene priečne oddeľuje a zároveň obsluhuje priestranstvá nesúrodého hmotovo-architektonického rámca. Je priečnym predĺžením posledného objektu severovýchodnej zástavby Štúrovej ulice, ktorý má nárožný, nie štítový charakter – je to legitímna, historicky naznačená priečna línia. V ďaľšom je potrebné korigovať niektoré aspekty – dekoratívnosť parkových úprav severnej časti, podiel vysokej zelene či charakter povrchu strednej sprostredkujúcej mestskej plochy a pod. Takáto koncepcia umožňuje v blízkom čase a pri reálnych investíciach kultivovať toto verejne frekventované priestranstvo a pripravovať náročnejšiu etapu jeho definitívneho dokomponovania. V zóne nábrežia a okolí FFUK je návrh menej presvedčivý pre príliž široký repertoár úprav podväzujúcich variabilnosť možných aktivít. Návrh je kvalitný aj svojou jednoduchou a výpovednou grafickou úpravou."

Súťažný návrh č. 8 - odmena (Prof. akad. arch. Imrich Vaško; MgA.; Shota Tsikoliya M.Sc.; MgA. Lenka Janušková)

"Návrh prezentuje riešenie daných priestorov námestia a nábrežia ako hybridnú krajinu. Objekt je „krížencom“ domu a krajiny. Strecha je obytným parkom. V útrobách sú navrhnuté jednotlivé prevádzky. Návrh vo svojom dôsledku pôsobí moderne a monumentálne. Dom by sa stal určite atrakciou svojho miesta a bol by kvalitným zástupcom súčasnej architektúry. Problémom návrhu je zložitá etapizácia a vysoká finančná náročnosť stavebno-koncipovaného objektu. Porota ocenila odmenou súčasný výraz a odvahu autora."

Súťažný návrh č. 14 - 3. miesto (AKJ s.r.o. – Ing. arch. Juraj Jančina; Ing. arch. Jozef Kijonka; Ing. arch. Jozef Bátor; Ing. arch. Jozef Karlubík; Ing. arch. Lukáš Maršalka)

"Silnou stránkou návrhu je riešenie lokality a parkoviska. Porota ocenila navrhnutie garáží s vytvorením verejného priestoru. Uzatvorenie námestia domom je logické a vychádza z historických súvislostí. Problémom časti návrhu je prerušenie kontinuity námestia promenádou."

Priestor starej tržnice počas prezentácie
Priestor starej tržnice počas prezentácie
Verejnosť si mohla pozrieť všetky súťažné panely
Verejnosť si mohla pozrieť všetky súťažné panely

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím