Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. január 2016
0
1052

Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie v Bratislave - súťaž

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto vyhlásila súťaž návrhov na architektonicko-urbanistické riešenie verejných priestorov Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežia v Bratislave ako kontaktných priestorov vo väzbe na trasu realizovanej električkovej radiály do Petržalky (Štúrova ulica - Šafárikovo námestie - Bosákova).
Vyhlásenie28.1.2016
00:00
Odovzdanie návrhov7.3.2016
16:00
VyhlasovateľMestská časť Bratislava – Staré Mesto
AdresaVajanského nábrežie 3,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. Anton Gábor
+421 2 59 246 256

Podľa súťažných podmienok je cieľom súťaže je získať najvhodnejšie architektonicko-urbanistické riešenie obsahujúce návrh priestorového usporiadania jednotlivých „sub-priestorov“, vrátane definovania nového (rozšíreného) funkčného využitia. Účelom súťaže je vygenerovať optimálne urbanisticko-architektonické riešenie oboch verejných priestorov vo väzbe na trasu nosného systému MHD – električky do Petržalky a zhodnotiť a architektonicky vyriešiť tieto rozdielne typy verejných priestorov v atraktívnej polohe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto so zreteľom na ich celomestský až nadmestský význam.

Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 7.3.2016 do 16:00 hod.

Informácie o súťaži na portáli Úradu ptre verejné obstarávanie sú tu.

1. Názov súťaže :
Verejné priestory Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie
v Bratislave

2. Identifikácia vyhlasovateľa :
Názov organizácie: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Adresa organizácie: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO: 00 603 147
Internetová adresa organizácie: www.staremesto.sk
Kontaktná e-mailova adresa: podatelna@staremesto.sk
spracovateľ súťažných podmienok:
Ing. Tatiana Beláková - odb. spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie
Ing. Anton Gábor
sekretár súťaže: Ing. Anton Gábor tel.: +421 2 59 246 256 E-mail: anton.gabor@staremesto.sk
overovateľ súťažných návrhov: Ing. Tatiana Belákova

3. Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom súťaže je návrh architektonicko-urbanistického riešenia verejných priestorov Šafárikovo
námestie a Fajnorovo nábrežie v Bratislave, ako kontaktných priestorov vo väzbe na trasu realizovanej
električkovej radiály do Petržalky (Štúrova ulica - Šafárikovo námestie - Bosákova) v lokalite Bratislava
– Staré Mesto.
Účelom súťaže je vygenerovať optimálne urbanisticko-architektonické riešenie oboch verejných
priestorov vo väzbe na trasu nosného systému MHD – električky do Petržalky a zhodnotiť
a architektonicky vyriešiť tieto rozdielne typy verejných priestorov v atraktívnej polohe mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto so zreteľom na ich celomestský až nadmestský význam, ktoré tým rozšíria
ponuku kvalitných verejných priestorov a doplnia chýbajúce funkcie občianskej vybavenosti verejného
priestoru. Cieľom súťaže je získať najvhodnejšie architektonické riešenie obsahujúce návrh priestorového
usporiadania jednotlivých „sub-priestorov“, vrátane definovania nového (rozšíreného) funkčného
využitia. V kontexte uskutočnenej verejnej diskusie bude možné implementovať aj závery získané z tejto
diskusie.

4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia : architektonicko-urbanistická
podľa okruhu účastníkov : verejná anonymná
podľa počtu kôl : jednokolová

5. Podmienky účasti v súťaži :
Autorizácia v Slovenskej komore architektov a splnenie podmienok osobného postavenia uchádzača
podľa §26 a §28 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.

6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov :
Súťažné podmienky budú zverejnené na portáli ÚVO, na nahliadnutie na internetovej stránke Slovenskej
komory architektov www.komarch.sk a od 27.01.2016 budú k dispozícii na nahliadnutie na internetovej
stránke mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – www.staremesto.sk.
Súťažné podmienky a podklady poskytne vyhlasovateľ v elektronickej forme (CD) a súťažiaci si ich
môžu prevziať u vyhlasovateľa osobne v pracovných dňoch: pondelok - štvrtok od 8:00 do 16:00
a v piatok od 8:00 do 14:00 alebo si ich môžu vyžiadať zaslaním žiadosti na e-mail adresu:
anton.gabor@staremesto.sk.

7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
www.staremesto.sk, www.komarch.sk, vo Vestníku VO a osobitne listom každému hodnotenému
súťažiacemu.

8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena : 5 000 eur;
2. cena : 3 000 eur;
3. cena : 2 000 eur;
Náhrady za spracovanie návrhov sa neposkytujú. Všetky výdavky spojené so spracovaním návrhu a jeho
doručením organizátorom súťaže znášajú súťažiaci.
Súťažná porota môže rozhodnúť o inom rozdelení cien, prípadne o udelení odmien znížením cien,
prípadne neudelení odmien a cien v plnej výške.

9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 27. 01.2016
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 7.3.2016 do 10:00 hod.
Termín odovzdania návrhov: do 7.3.2016 do 16:00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 14.3.2016
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 24.3.2016
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 60 dní od vyhlásenia výsledkov

10. Zloženie poroty :
Predseda poroty:
nezávislí na vyhlasovateľovi:
 Ing. arch. Juraj Hermann, autorizovaný architekt SKA
Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
 Ing. arch. Ľubomír Boháč, autorizovaný architekt SKA, zástupca starostu mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto
 Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, autorizovaný architekt SKA, Magistrát hl. mesta SR
Bratislava – Sekcia územného plánovania
 Ing arch. Martin Gajdoš autorizovaný architekt SKA, poslanec mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto

nezávislí na vyhlasovateľovi:
 Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, autorizovaný architekt ČKA
 Ing. arch. MgA Pavel Nasadil, autorizovaný architekt ČKA
 Ing. arch. Pavol Paňák, autorizovaný architekt SKA
Náhradníci poroty:
nezávislý na vyhlasovateľovi:
 Ing. arch. Ľubomír Mezovský, autorizovaný architekt SKA
 Ing. arch. Peter Žalman, CSc., autorizovaný architekt SKA
Experti poroty : Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc.
Ing Jozef Moravčík
Bc. Ivan Bútora

11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Ide o postup v zmysle § 103 - § 108 (súťaž návrhov)/ zákona o verejnom obstarávaní ako architektonická
verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby
postupom podľa § 58 ods.1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. Výzva na priame rokovacie konanie
podľa § 58 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní s autorom víťazného návrhu je podmienená
vyčlenením a odsúhlasením finančných prostriedkov z rozpočtu vyhlasovateľa na spracovanie projektovej
dokumentácie priestorov vymedzených v časti A2 bod 5.1 ako plochy A1, B1 týchto súťažných
podmienok, miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava Staré Mesto. Zákazka môže byť zadaná
len účastníkovi, ktorý preukáže splnenie zákonom predpísaných podmienok podľa § 26 zákona a ďalších
podmienok v súlade s ustanoveniami § 28 ods. 1 písm. g) zákona, ktoré sú uvedené v oznámení.

12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
Overené súťažné podmienky číslo KA-25/2016 z dňa 21. januára 2016

Súťažné podmienky sú tu.

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím