Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. november 2016
0
5352

Vyhodnotenie súťaže návrhov Obnova Ružového parku v Trnave

Všetky návrhy s hodnotením poroty.
Vyhodnotenie súťaže návrhov Obnova Ružového parku v Trnave

Mesto Trnava vyhlásilo dňa 26. septembra 2016 verejnú anonymnú kombinovanú urbanisticko-architektonickú a krajinársku súťaž návrhov “Obnova Ružového parku v Trnave”.

Predmetom súťaže bolo  riešenie lokality Ružového parku so záhradou pri barokovej Emmerovej vile s  priľahlým územím parku a brehmi toku Trnávka. Predmetné územie  sa nachádza v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava.

Súťaže sa mohol zúčastniť každý kto je oprávnený na činnosť podľa §4 a §4a Zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie a spĺňa podmienky účasti podľa ods. 1, §32 Zákona č.343/2015 (Zákon o verejnom obstarávaní).

Účelom súťaže bolo získať najlepší návrh komplexnej obnovy Ružového parku tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky, s požiadavkami na najvyššiu kvalitu urbanisticko - architektonického a krajinárskeho riešenia.

Cieľom návrhu obnovy Ružového parku bolo skĺbiť  dve výrazové  slohové etapy,  a  to barokovú pri jestvujúcom objekte Kalokagatie (Emmerova vila) s  ostatnou rano-modernistickou časťou parku a bezprostredným okolím toku Trnávky.   Priestor parku bolo potrebné ďalej plynule naviazať na  verejný priestor Námestia SNP, ktorý je v zmysle platného Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava zaradený z hľadiska obnovy medzi mestské priestory reprezentačného charakteru s vysokou mierou zachovanej historickej štruktúry.

Súťaž bola vyhlásená ako jednokolová, projektová, vedúca k uzatvoreniu zmluvy na zhotovenie projektovej dokumentácie obnovy. Zo 6-tich doručených návrhov, bolo hodnotených všetkých  6 návrhov.

Porota zasadala na hodnotiacom zasadnutí, dňa 10. novembra 2016, v riadnom zložení: 

Riadni členovia poroty: Ing. arch. Tomáš Guniš, Ing. arch. Peter Purdeš, Ing. Zoltán Balko, Ing. arch. Bohuslav Pernecký, Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Náhradníci poroty: Ing. arch. Milan Horák, Ing. arch. Rastislav Bocán
Experti poroty s poradným hlasom: JUDr. Peter Bročka, LL. M., Ing. arch. Gabriela Kvetanová, Ing. Jarmila Garaiová
Predsedom poroty bol  Ing. Zoltán Balko.

Porota vybrala najlepšie návrhy, ktoré získali ocenenia podľa hodnotenia v zmysle kritérií súťažných podmienok. Porota neudelila prvú cenu, udelila 2 druhé ceny, tretiu cenu a 2 odmeny podľa poradia na základe celkového počtu pridelených bodov.

Ocenené a odmenené návrhy porota určila nasledovne:

1. cena  - nebola udelená 

2. cena (1.800,- €)
Návrh č. 2: Ing. Júlia Straňáková, Ing. Denisa Halajová, PhD., Ing. Veronika Vaculová 

3. cena (1.800,- €)
Návrh č. 4: Ing. Tamara Reháčková, PhD., Ing. Miriam Heinrichová, PhD., Ing. Ivan Stankoci, PhD. 

4. cena (1.000,- €)
Návrh č. 1: Dr.Ing. Peter Demčko, Bc. Viera Tipulová, Bc. Alica Polakovičová    

Odmena (500,- €)
Návrh č. 3: Ing. Anna Dobrucká, Ing. Zdenka Rosincová 

Odmena (400,- €)
Návrh č. 6: Ing. Andrea Líšková, Ing.arch. Simona Belicová, Bc. Lukáš Kopiar

 

Predstavujeme Vám všetky návrhy so základnou charakteristikou a komentárom poroty:

2. miesto  (1.800,-€): Návrh č.2
Ing. Júlia Straňáková, Ing. Denisa Halajová, PhD., Ing. Veronika Vaculová

Úryvok  z textovej časti návrhu:

Riešené územie Ružového parku je pomerne rôznorodé a vyžaduje citlivé prepojenie troch charakterom rozličných území - rano-modernistického riešenia Ružového parku, pôvodne barokovej záhrady Emmerovej vily a  koryta rieky Trnávka. V návrhu využívame práve túto rôznorodosť prostredia ako základ programu parku. Využívame tak potenciál dnes „nedostupnej“ rieky, ako aj historickú stopu pôvodného koryta rieky, či pôvodnej barokovej záhrady a rano-modernistickej podoby rozária.

Širšie vzťahy - súťažný panel
Širšie vzťahy - súťažný panel
Situácia - súťažný panel
Situácia - súťažný panel
Vizualizácie - súťažný panel
Vizualizácie - súťažný panel

Hodnotenie poroty:

Návrh dobre zohľadňuje požiadavky kladené vyhlasovateľom v súťažných podmienkach a rešpektuje prelínanie jednotlivých slohových typov územia parku do jednotného celku. Veľmi citlivo a prirodzene prepája riešené územie s kontaktným územím Námestia SNP.  Záhrada Kalokagatie (Emmerova vila) je riešená v náznaku ako baroková záhrada tak, aby mohla byť využívaná multifunkčne pre rozličné podujatia a výstavy. Prínosom riešenia je vytvorenie jednoduchej  pobytovej piknikovej lúky južne od objektu bývalej Emmerovej vily. Návrh vhodne oživuje členitosť koryta rieky Trnávka zvlnením a zúžením prietoku a tým zlepšením jej prietokových pomerov a zároveň výsadbou vegetácie. Ideový návrh je riešený tak, že je schopný reagovať na ďalšie požiadavky vyhlasovateľa a je možné ho ďalej kreovať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. Vytvára tak základný rámec na možnosť dopracovania do ďalších stupňov projektovej dokumentácie.

Odporúčania poroty:

V návrhu je potrebné viacej upresniť  detaily riešenia plochy parteru s rozáriom, využiť aj zdvihnutie výsadby ruží  formou pergol. Potrebné je doriešiť prirodzené a veľmi využívané pešie prepojenie Streleckej ulice s parkom pri severozápadnom nároží objektu Kalokagatie (Emmerova vila). Ďalej by bolo vhodné mierne upraviť  polohy lávok tak, aby obe ústili do priestoru záhrady knižnice v jej krajných polohách s možnosťou využívania aj pre uvažovanú dostavbu občianskej vybavenosti v bytovom dome na Rázusovej ulici.  

 

2. miesto  (1.800,- €):  Návrh č.4
Ing. Tamara Reháčková, PhD., Ing. Miriam Heinrichová, PhD., Ing. Ivan Stankoci, PhD  

Úryvok  z textovej časti návrhu:

V pomerne malom priestore sa stretávajú tri historické etapy, tri časové vrstvy a to  baroková, rano-modernistická  a „najvyššia“ vrstva reprezentuje súčasnosť. Cieľom návrhu je pridať Ružovému parku štvrtú vrstvu – budúcnosť. Vzniká tak vyvážený celok, v ktorom vedľa seba nachádzajú svoje miesto historické etapy, ktoré tu zanechali svoju stopu, prerozprávané do moderného jazyka a riešenie reflektujúce súčasné požiadavky na stvárnenie parkového priestoru.

Širšie vzťahy - súťažný panel
Širšie vzťahy - súťažný panel
Situácia - súťažný panel
Situácia - súťažný panel
Vizualizácie - súťažný panel
Vizualizácie - súťažný panel

Hodnotenie poroty:

Návrh dobre zohľadňuje požiadavky kladené vyhlasovateľom v súťažných podmienkach a rešpektuje prelínanie jednotlivých slohových typov územia parku do jednotného celku. Navyše vkladá výrazne do návrhu, ako to pomenováva „štvrtú vrstvu“, ktorá reprezentuje súčasnú modernú architektúru. Porota vyzdvihla riešenie ranno-modernistickej úpravy parku aj vo forme oporných múrikov a pergol, čím získa výsadba ruží v tejto časti parku dominantný charakter. Zaujímavo a prínosne je riešená aj časť sprístupnenia toku Trnavky a premostenie vo forme plata s riešením využitia pobytovej časti aj v úrovni koryta toku. Návrh podčiarkol ten fakt, že priestor Námestia SNP je potrebné otvoriť pohľadovo a prepojiť s priestorom parku. Nástupný priestor chápe skôr ako súčasť námestia s vytvorením priehľadu na jestvujúce pôvodné zábradlie toku pri objekte knižnice.  Ideový návrh je riešený tak, že je schopný reagovať na ďalšie požiadavky vyhlasovateľa a je možné ho kreovať  v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. Vytvára tak základný rámec na možnosť dopracovania do ďalších stupňov projektovej dokumentácie.

Odporúčania poroty:

V návrhu je potrebné zredukovať počet navrhnutých prvkov a zjednodušiť tvaroslovie v štvrtej vrstve (budúcnosť) predloženého návrhu, s dôrazom hlavne na zjednodušenie plochy v južnej časti  riešeného územia a priľahlom brehu Trnávky a potenciálnym vytvorením možnosti premostenia a napojenia uvažovanej občianskej vybavenosti bytového domu na Rázusovej ulici.

 

3. miesto  (1.000,- €):  Návrh č.1
Dr. Ing. Peter Demčko, Bc. Viera Tipulová, Bc. Alica Polakovičová

Úryvok  z textovej časti návrhu :

Predkladaný návrh rieši Ružový park ako objekt, ktorý má spĺňať náročné funkčné a výtvarné požiadavky na park pre krátkodobú rekreáciu obyvateľov mesta Trnava a návštevníkov. Navrhované dispozičné riešenie sa snaží sceliť slohovú rôznorodosť územia parku - barokovo-modernú záhradu vyhradeného charakteru v objekte Kalokagatie, rano-modernistickú úpravu v kontakte s Námestím SNP a voľne riešenú časť parku okolo toku Trnávky, ktorý zapája do organizmu parku formou sedacích schodov bez zníženia prietokového profilu toku.  Cieľom návrhu je navrhnúť obnovu parku tak, aby motivoval návštevníkov k zastaveniu, pobytu v príjemnom prostredí, udržiavaniu sociálne žiaducich kontaktov a budovaniu  povedomia príslušnosti k lokálnej komunite, ako i pocitu zodpovednosti za okolité prostredie.

Širšie vzťahy - súťažný panel
Širšie vzťahy - súťažný panel
Situácia - súťažný panel
Situácia - súťažný panel
Vizualizácie - súťažný panel
Vizualizácie - súťažný panel

Hodnotenie poroty:

Návrh dobre zohľadňuje funkčné požiadavky kladené vyhlasovateľom v súťažných podmienkach a rešpektuje prelínanie jednotlivých slohových typov územia parku do jednotného celku. Návrh vytvára dve silné kompozičné osi v prepojení na druhú stranu brehu toku Trnávka, južná je formálna, delí zbytočne kompaktnú plochu zelene na 2 časti. Typ náznaku barokovej záhrady má okrem okrasnej funkcie aj úžitkovú funkciu, ktorá by limitovala jej budúce funkčné využitie. V kontakte s južným vymedzením barokovej záhrady je zbytočne vložená pešia komunikácia, ktorá prepája  územie s východnou stranou parku a tak ešte viacej člení plochu parku. Ako nedostatok riešenia je možné označiť aj predimenzované a monotónne riešenie prístupu k toku.

 

Odmena   (500,- €):  Návrh č.3
Ing. Anna Dobrucká, Ing. Zdenka Rosincová

Úryvok  z textovej časti návrhu:

Návrh vychádza z presvedčenia autorov, že každá plocha by mala mať vlastnú identitu, aby upútala svojou jedinečnosťou. Rozárium dáva možnosť riešiť prvky, ktoré by sa ťažko riešili na inom území, dáva možnosť uplatnenia romantických prvkov, prezentáciu ducha prelomu 19. a 20.storočia, ale dáva možnosť i vytvoriť adaptačné plochy a prvky na súčasné potreby a podmienky.  Strategickými cieľmi bolo  podporiť a prezentovať historický kontext,  podporiť relaxačnú funkciu plochy  Ružového parku a  poňať ho ako istý druh Rozária - teda edukačnej plochy prezentujúcej ruže,  funkčne podporiť zeleň v území a podporiť ju i v širšom kontexte. Ďalej tu bola snaha na priľahlých plochách  dosiahnuť vyššiu kvalitu dizajnu verejného priestranstva,  vytvoriť edukačnú plochu - expozíciu ruží s menovkami,  podporiť mikroklimatickú funkciu plochy ako „subjadro“ systému sídelnej zelene,  podporiť spoločenskú funkciu plochy i s ohľadom na objekt Kalokagatie a jej funkčnú náplň a sprístupniť vodný tok pri minimálnom zásahu do jeho súčasného koryta.

Širšie vzťahy - súťažný panel
Širšie vzťahy - súťažný panel
Situácia - súťažný panel
Situácia - súťažný panel
Vizualizácie - súťažný panel
Vizualizácie - súťažný panel

Hodnotenie poroty:

Návrh splnil  súťažné podmienky z hľadiska funkčného využitia.  Návrh je ale  predimenzovaný z hľadiska počtu prvkov - dominánt, čím sa vytvára neucelenosť  riešeného územia. Stráca sa tým hlavný akcent riešenia.  Celkovo návrh prekračuje rámec únosnosti územia. Ako príklad je možné uviesť rozsah výsadby ružových záhonov, kompozíciu vzrastlých stromov ako aj počet navrhnutých lávok cez Trnávku.   

Napriek uvedeným nedostatkom riešenia porota sa rozhodla odmeniť návrh za invenčné zaradenie historických odkazov regiónu a výtvarných detailov do návrhu.

 

Odmena   (400,- €):  Návrh č.6
Ing. Andrea Líšková, Ing.arch. Simona Belicová, Bc. Lukáš Kopiar

Úryvok  z textovej časti návrhu :

Cieľom návrhu bolo reagovať na súčasnú situáciu parku s nevyužitým potenciálom a navrhnúť účelné a zaujímavé riešenie pridaním potrebných funkcií a opäť vytvoriť miesto, ktoré bude slúžiť pre zábavu, kultúru a oddych pre všetky vekové skupiny. Vychádzali sme predovšetkým z plynutia hlavných peších väzieb  - s nadväznosťou na námestie a Hlavnú ulicu, pešie prepojenie smerom k City Arene a amfiteátru, prípadne múzeu. Vzniká tak os, spájajúca hlavné kultúrne dominanty starého mesta, ktorého je park neodmysliteľnou súčasťou. Ideovo sme pri tvorbe návrhu podľa peších väzieb vytvorili základné pomyselné funkčné „časti“ Ružového parku, ktoré sú navzájom prepojené a zároveň nadväzujú  na spomínané širšie väzby okolia.

Širšie vzťahy - súťažný panel
Širšie vzťahy - súťažný panel
Situácia - súťažný panel
Situácia - súťažný panel
Vizualizácie - súťažný panel
Vizualizácie - súťažný panel

Hodnotenie poroty:

Návrh splnil súťažné podmienky. Dispozícia barokovej záhrady ale nezodpovedá charakteru barokového výrazu. V návrhu absentuje riešenie zodpovedajúceho napojenia na Námestie SNP.   Súťažiaci takisto vôbec neriešili rano-modernistické stvárnenie severnej časti parku, návrh viac-menej v tejto časti preberá riešenie jestvujúcich peších trás.   V kontakte s južným vymedzením barokovej záhrady je zbytočne vložená pešia komunikácia, ktorá prepája  územie s východnou stranou parku a tým odčleňuje záhradu od ostatnej časti parku.

Napriek uvedeným nedostatkom riešenia porota sa rozhodla odmeniť návrh za  invenčné zapojenie bezprostredného okolia toku Trnávky do riešeného územia.

 

Návrh č.5
Ing. Eugen Guldan, PhD. Ing. Zuzana Andrejovská

Úryvok  z textovej časti návrhu:

Pri návrhu sme brali na zreteľ verejnosťou navštevované budovy v tesnej blízkosti, ako je novovybudovaná CITY Aréna, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Základná škola a verejná knižnica Juraja Fándlyho i plánovanú výstavbu obytnej časti. Dôležité bolo zakomponovanie cyklotrasy, ktorá prechádza parkom. Spojenie baroka v časti Kalokagatie s moderným parkom v jeden harmonický koncept bolo nosnou myšlienkou celého návrhu. Samotný názov Ružový park sa niesol v podvedomí počas navrhovania v dvoch formách. Ruže sa ocitli v parku ako jediná kvetinová výsadba a ružová ako farba je aj na parkovom mobiliári.

Širšie vzťahy - súťažný panel
Širšie vzťahy - súťažný panel
Situácia - súťažný panel
Situácia - súťažný panel
Vizualizácie - súťažný panel
Vizualizácie - súťažný panel

Hodnotenie poroty:

Návrh splnil súťažné podmienky. V návrhu úplne absentuje rano-modernistické  riešenie severnej časti územia parku a  takisto zodpovedajúce riešenie náväznosti na Námestie SNP. Súťažiaci  značne predimenzovali riešenie peších komunikácií, vytvárajú cez územie nelogické trasy pretínajúce barokovú záhradu.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím