Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. apríl 2017
0
2796

Obnova Parku Janka Kráľa v Trnave - predstavenie všetkých súťažných návrhov

Predstavujeme všetky súťažné návrhy na revitalizáciu parku neďaleko autobusovej stanice na Prednádraží.
Obnova Parku Janka Kráľa v Trnave - predstavenie všetkých súťažných návrhov

Mesto Trnava vyhlásilo ku dňu 16. 12. 2016 verejnú anonymnú krajinársko - architektonickú súťaž návrhov „Obnova Parku Janka Kráľa v Trnave“, ktorej účelom bolo získať najlepší návrh komplexnej obnovy parku Janka Kráľa tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky, s požiadavkami na najvyššiu kvalitu krajinársko - architektonického riešenia.

Cieľom súťaže bolo získať najvhodnejšie a najlepšie krajinársko-architektonické riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Parku Janka Kráľa v Trnave, ktoré sa stane východiskom pre jeho obnovu.

Mesto Trnava hľadalo pestré riešenia funkčne odlišných častí parku so zaujímavou, modernou, nadčasovou, ale aj tradičnou vybavenosťou, ktorá umožní naplnenie mnohorakých, trvalých aj sezónnych (dočasných) aktivít, záujmov a cieľov rôznych skupín návštevníkov v zdravom a trvalo udržateľnom prírodnom prostredí s nezameniteľnou identitou parku.

O výsledkoch rozhodla porota nasledovne:

1.cena – 6.000,-€

Návrh E: Ing. Eugen Guldan, PhD. , Ing. Zuzana Andrejovská, Bc. Lýdia Kolarčíková

Úryvok z textovej časti návrhu: Pri návrhu sme brali do úvahy bezpečnosť parku pre ľudí, jeho výrazný potenciál byť sociálno-spoločenským priestorom, návrhy od Trnavčanov a v neposlednom rade historicky daný vznik parku, ako zeleného pásu pri železničnom depe. Na to, aby bol park opäť bezpečným miestom pre ľudí, je nevyhnutná jeho rekonštrukcia, v rámci ktorej sme navrhli vytvorenie mikropriestorov vhodných nielen na presun, ale aj krátkodobý alebo dlhší pobyt s rôznymi funkciami určených všetkým vekovým kategóriám. Rešpektovali sme pôvodné hranice parku, park sme zmodernizovali, jasne sme vymedzili priestor pre rôznych návštevníkov (rodiny s deťmi, mládež, peší, cyklisti, bežci,...), ich trasy a pobytové priestory v niektorých častiach sledujú rovnakú líniu, v iných sa úplne rozchádzajú pre maximálny komfort, kolízie peších a cyklistov sú minimalizované.

Hodnotenie poroty: Návrh splnil podmienky obstarávateľa. Je veľmi vyrovnaný vo vyváženosti riešenia vo všetkých funkčných častiach parku. Dobre spracovaná reálnosť a realizovateľnosť riešenia. Koncepcia návrhu je pružná s bezkolízne riešenou cyklo-dopravou a dobre reaguje na napojenie pešej prevádzky parku.

Odporúčania poroty: Prehodnotiť návrh v prospech posilnenia nástupu predstaničného priestoru. Citlivé posilnenie vodných prvkov v území a posilnenie aleje popri hlavnom chodníku.

 

2.cena – 3.600,-€

Návrh A: KrajArch s.r.o., Galanta – Ing. Zuzana Pšenáková, PhD., Mgr.art. Pavel Suško, Ing. Dominika Šimorová, Ing. Eva Teplická

Úryvok z textovej časti návrhu: Návrh parku vychádza z historických súvislostí (stále prítomného genia loci pôvodného staničného parku), súčasnej funkcie izolačného pásu od železničnej trate a využitia ako líniový park, ktorý momentálne nedostatočne napĺňa potreby návštevníkov. Cieľom však nie je „industriálny dizajn“, ale príjemné, typicky parkové prostredie s množstvom zelene a kvalitného pobytového priestoru s jemne „historickým železničiarskym“ nádychom, navrhnuté však s ohľadom na potreby súčasného návštevníka a moderného mesta.

Hodnotenie poroty: Návrh reaguje na požiadavky zadania projektu. Rešpektuje súčasný kompozičný stav zelene. Pracuje s konfiguráciou terénu. Bezkonfliktné napojenie chodníkov a cyklochodníkov. Dobre spracovaná realizovateľnosť návrhu.

Odporúčania poroty: V predstaničnom priestore preriešiť umiestnenie „zelenej čakárne“ bližšie k výstupištiam AS a urbanizovanému územiu. Nesúrodé spracovanie tvaroslovia a nevyváženosť prvkov drobnej architektúry. Predimenzované aktivity detského ihriska.

 

3.cena – 2.400,-€

Návrh F: Flera s.r.o. Praha, Česká republika – Ing. Ferdinand Leffler, Ing. Tomáš Sklenář, spoluautori : Ing. Natália Vataščinová, Ing. Lukáš Rábek, Ing. Dita Landovská, Ing. Markéta Hadačová, Ing. Katarína Gloneková

Úryvok z textovej časti návrhu: Jedna z najvýznamnejších polyfunkčných plôch mesta Trnava, ako izolačný pás a historicky natiahnutá ruka vnútromestského diania je park Janka Kráľa. Park nadobudol od založenia jedinečnú atmosféru vzrastlých stromov linúcich sa i po stredovej osi parku, ktoré však svojím stavom vyžadujú citlivú prebierku podľa zdravotného stavu a vnímavú dosadbu novej zelene. Významné a strategické prepojenie cyklotrasy k Trnavským rybníkom má neoceniteľný význam, avšak plní kolízny charakter v spojitosti so zmiešanými aktivitami a premávkou vo vnútornom členení parku.

Hodnotenie poroty: Kvalitne riešený nástupný priestor s vyváženou architektonickou a krajinárskou zložkou návrhu. Dobre riešená analýza priestorových a dispozičných pomerov. Veľmi dobre riešené trasovanie a  komunikačné napojenia cyklotrasy.

Odporúčania poroty: Príliš intenzívne riešenie lesoparkovej časti, kompozičná preťaženosť. Predimenzované pešie plochy pozdĺž hlavnej osi. Náročnejšia realizovateľnosť.

 

Neocenené súťažné návrhy bez uvedenia poradia:

Návrh B: Ing. Peter Vaňo

Úryvok z textovej časti návrhu: Koncepcia riešenia zachováva pôvodné členenie parku na tri základné zóny – predstaničný pobytový priestor, prepojovacia kľudová alej a lesopark pre športové aktivity pri sídlisku. Logickým rozvrhnutím primeraných aktivít ponúka širokospektrálne využitie pre návštevníkov. Projekt rieši komplexnú revitalizáciu mestského parku, so zameraním na potreby cieľových skupín, s nutným posilnením multifunkčného zázemia a vytvorenie kreatívneho prostredia pre realizáciu kultúrnych aktivít a podujatí, ako aj umiestnenie umeleckých artefaktov. Základným dizajnovým princípom bol navolený kontrast medzi organickým trasovaním komunikačných ťahov s geometriou navrhovaných objektov a architektonických prvkov. 

 

Návrh C: Ing.arch. Milan Zelina, Ing. Eva Wernerová, Ing. Boris Aresta 

Úryvok z textovej časti návrhu: v parku vytvárame pomocou základného rastra (cca 120m, môže byť akýkoľvek, podľa aktuálnej potreby) územia pre tzv. komunitné klubové plochy, objekty. Tieto budú predstavovať ucelené, samostatné jednotky v parku s rôznym zameraním ( napr. klub univerzity, kluby stredných škôl, aerobic klub, klub železničných modelárov a pod.), ohradené v prípade potreby oplotením ale v základe len umiestnením tzv. živých plotov, zelených bariér. Komunitné plochy budú v prenájme na pozemku mesta Trnava v rámci plôch parku s vymedzenou plochou, kde budú vykonávať svoju činnosť a budú vykonávať (v predom stanovenej forme) údržbu a správu na pozemku.

 

Návrh D: Ing. Michal Štiga a Ing. Ivana Štigová, MSc.

Úryvok z textovej časti návrhu: Park Janka Kráľa má úžasný potenciál stať sa hodnotnou zelenou „oázou“ v urbanizovanom prostredí. Našim prioritným cieľom je zachovať jeho prírodný charakter s čo najmenšími intervenciami. Nemyslíme si, že by mal byť preplnený množstvom aktivít či detských ihrísk, prioritou je pre nás zeleň, ktorá má slúžiť na oddych a relaxáciu. Je nevyhnutné podporovať biodiverzitu na jeho území. Park je biocentrom v ÚSES mesta Trnava a našim návrhom ho v maximálnej možnej miere, s prihliadnutím na jeho umiestnenie v živej urbanistickej štruktúre mesta, podporujeme a obohacujeme. Našim návrhom ponúkame kvalitný prírodn ý priestor s mo žnosťou relaxácie a možnosťou pasívneho aj aktívneho oddychu.

 

Návrh G: Ing. arch. Michal Tatranský, Ing.arch. Jana Tartaľová, Ing.arch. Michal Tartaľ, Ing. Zuzana Rusková, Ing.arch. Eva Putrová, CSc., Ing.arch. Monika Jendrálová

Úryvok z textovej časti návrhu: Idea: Aby park nebol len tranzitným prechodovým miestom pre ľudí, ale ponúkal im pobyt plný zážitkov. Zastav sa, sadni si, počúvaj stromy. 

 

Návrh H: Bc. Patrik Mádel, DiS.,  Ing.arch. Kristína Kalašová,  Ing.arch. Juraj Furdík, CSc.

Úryvok z textovej časti návrhu: Zámerom návrhu obnovy parku je vytvorenie harmonického prelínania prírodného prostredia s aktívnymi priestormi rôznych funkcií, ktoré vyúsťujú do hlavného nástupného priestoru charakteru námestia pričleneného k autobusovej a železničnej stanice. Komplexná obnova územia zahŕňa ozdravenie jestvujúceho porastu s návrhom doplnenia aleje drevín. Súčasná situácia si vyžaduje návrh nových spevnených povrchov a mobiliáru. Návrh uplatňuje adaptačné opatrenia na dopady zmeny klímy a organicky prepája park s priľahlým okolím. 

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím