Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. marec 2023
0
651

Výsledky súťaže: Proměna sadu Dr. Milady Horákové - Ostrava

Druhé miesto obsadil návrh česko-slovenského autorského kolektívu v zložení: Vladimír Sitta, Jakub Kopec, Michal Marcinov a Barbora Hrmová.
Výsledky súťaže: Proměna sadu Dr. Milady Horákové - Ostrava

Výsledky jednokolovej krajinársko-architektonickej súťaže. Cieľom mesta Ostrava je premena sadu na park celomestského významu. Úlohou autorov bolo definovať vhodnú funkčnú  náplň, s prihliadnutím na históriu miesta a vyriešiť priestupnosť parku v širších urbanistických vzťahoch. Samozrejmosťou je dôraz vyhlasovateľa na ekonomickú primeranosť a udržateľnosť.

Súťažné návrhy rozvíjajú priestor v okolí kultúrneho domu a plánovanej novej koncertnej sály z dielne architekta Stevena Holla. Konštrukcia novej budovy bude vynesená cez pôvodný objekt na severnú stranu smerom do parku Milady Horákovej. Vďaka presklenej stene osvetlenie interiéru v noci osvieti aj časť priľahlého parku.

Porota v jednokolovej užšej krajinársko-architektonickej súťaži hodnotila 8 návrhov. Zvíťazil ateliér míza architekti, druhé miesto obsadil návrh česko-slovenského autorského kolektívu v zložení: Vladimír Sitta, Jakub Kopec, Michal Marcinov a Barbora Hrmová.

 

Ocenené a odmenené súťažné návrhy:

1. cena (700 000 Kč) - míza architekti
Autori: Ing. Hana Tomaštíková, Ing. arch. Tomáš Minarovič, Ing. arch. David Zatloukal
Spolupráca: Ing. arch. Klára Lanžhotská

Komentár poroty:

Vítězný návrh nejlépe zhodnocuje cenné části současného parku s přirozeným doplněním náplně a funkčního napojení na okolí. Park vůči novostavbě koncertního sálu působí umírněně a nesnaží se jí konkurovat. Návrh využívá původní založení parku a nenásilným způsobem jej převádí do soudobé formy. Kladně je hodnoceno zachování současné promenády a rehabilitace osy východ-západ, uzavírající a vymezující prostor kolem nové filharmonie. Doplněním užitného parteru severně od zachovaného Dětského ráje 2 dochází k oddělení interiéru parku od nemocničního komplexu. Celá východní strana parku je tak uzavřena vhodně sdruženými aktivitami. Autoři respektují současné umístění soch a s přesunutými plastikami zacházejí přiměřeným způsobem. Porota pouze doporučuje zvážit umístění sochy Vítězství práce, která by měla zůstat vícepohledová. Posunutím přechodu na ulici Varenská a vedení cyklostezky po organicky tvarované diagonále vzniká funkční a bezkolizní propojení pro cyklistickou dopravu přes park. Současně je v návrhu posílena druhá významná příčná trasa pro pěší tranzit mezi zastávkou tramvají a nákupním centrem. Zvolená forma propojení však neoslabuje hlavní koncepční prvky v parku. V území bývalého židovského hřbitova návrh nenásilnou formou zachovává pietní význam místa. Bohužel porota není přesvědčena, že je možno vynechat současné diagonální propojení přes tento prostor směrem k Domu energetiky. V napojení na ulici 28. října autoři navrhují nový městský prostor navázaný na třídu 28.října, který je postavený na současném rastru cest. Umístěním ovocného sadu dojde k odclonění současného areálu Dětského ráje 2 a zároveň k vymezení reprezentativního parteru navrhované filharmonie. Návrh zároveň vhodně zachovává centrální palouk s průhledem na sochu Rudolfa Valenty. Práce s vegetací zde není nahodilá, ale je jasně etapizována v rámci návrhu postupu prací. Ekonomická udržitelnost vychází z minima novotvarů v rámci struktury parku. V některých místech se porotě zdá, že není dostatečné sdružené vedení cestní sítě. Porota doporučuje hierarchii a trasování cestní sítě dopracovat. Porota důrazně doporučuje zvážit proporci vstupního prostoru na kolonádu. Jako pozitivní bylo shledáno řešení sociálního zázemí a kavárny. Architektonicko-provozní řešení objektu se zdá vyhovující. Naopak porota upozorňuje, že není možné zrušit trafostanici v severní části parku. Celkově je návrh dopracován do detailů.

 

2. cena (500 000 Kč) - Ing. Vladimír Sitta, Ing. arch. Jakub Kopec, Art.D., Ing. Michal Marcinov, Barbora Hrmová
Spolupráca: Magda Mikundová, Lucia Pecháčková, Katarína Stanislavová, Zuzana Včeláková

Komentár poroty:

Porotu velmi zaujal koncept řešení celého prostoru, který je oproti ostatním návrhům nejvíce otevřený vůči okolí parku a plynule na něj navazuje. Jasně čitelný koncept návrhu rovněž nabízí velkou flexibilitu při postupném rozvíjení parku s ohledem na aktuální potřeby. Návrh vytváří společenskou zónu po obvodu parku a centrální část, zahrnující i koncertní sál, ponechává pro klidovější funkce. Tzv. aktivní „membrána“ zároveň vhodně odděluje židovský hřbitov. Na severní straně do ulice Varenské však tuto „membránu“ porota považuje za předimenzovanou. a s ohledem na provoz ulice Varenské ne příliš vhodnou. Porota má pochybnost, že by mohla z této strany parku "membrána" naplnit očekávání autora i zadavatele. Soudobý koncept je doplněn výrazným odkazem na pietní místa v parku, projevující se řadou stél, vymezujících tichou a zklidněnou část parku. Do srdce parku umisťuje prostřednictvím kubistického altánu vzpomínku na původní krematorium. Altán je doplněn hvězdicovitou strukturou cest, která zajišťuje přirozený průchod parkem. S novotvarem koncertního sálu pracuje koncept tak, že jej přímo zapojuje do celkového řešení, čehož dosahuje rozvolněním tvaru bazénku – vodního zrcadla na severní straně a taktéž protažením „membrány“ do předprostoru z třídy 28.října. Z pohledu poroty však propojení obou záměrů působí velmi přirozeně. Tímto krokem však návrh vybízí k dialogu mezi autory koncepce parku a filharmonie. Přestože výzva k dialogu nemusí být vyslyšena, zůstává návrh dostatečně otevřený stávajícímu řešení parteru filharmonie s geometricky řešenou vodní plochou. Neekonomické se jeví zrušení areálu Dětského ráje 2. V návrhu není jednoznačně doplněno dětské hřiště. Pozitivní se jeví dosadby nových stromů, zejména v židovské části, kde stromy navazují na původní linie. Porota kladně hodnotí řešení zahrady v nemocniční části. Stávající sochy byly zachovány na svém místě a byly do parku zakomponovány vhodným způsobem (v případě realizace návrhu by však měla být zachována přirozená vícepohledovost sochy Vítězství práce). Příliš rozlehlé mlatové plochy mohou skýtat vyšší nárok na kvalitní realizaci (zejména v kontaktu se stávajícími dřevinami) a následnou údržbu.

 

3. cena (300 000 Kč) - Ing. Marek Holán, Jakub Chvojka
Spolupráca: Vendula Markevičová, Jiří Markevič

Komentár poroty:

Návrh oproti ostatním zcela přepisuje podobu parku a má snahu přinést novou kvalitu do území. Zdůrazňuje diagonálu vedoucí od Domu kultury k nákupnímu centru. Vnitřní provoz je svázán elipsou s funkcí promenády. Přínosné se jeví urbanizování parteru podél ulice 28. října a vhodně akcentované nástupy do parku, které jsou v odpovídajícím měřítku vůči velikosti parku. Nevýhodou oné velkorysosti je nerespektování vegetace velké části stromů, zejména v místě navrženého monumentálního jezera. Tyto prostory jsou na první pohled lákavé, nicméně v nereálném měřítku (jak z prostorového a ekonomického hlediska, tak i z hlediska udržitelnosti). Velkorysý nicméně diskutabilní se jeví mobiliář ve formě dubových krystalů a jeho udržení v čase. Stejně tak realizace květinových záhonů. Objem zemních prací a přesun hmot v rámci vybudování jezera se z pohledu udržitelného stavění jeví neopodstatnitelné. Ke stávajícím uměleckým dílům v parku přistupuje návrh vhodným způsobem, s výjimkou sochy Vítězství práce, jejíž nové umístění vůbec neřeší.


Odmena (50 000 Kč) - Ing. Maxim Turba, Ing. arch. Janaa Strachotová, Radka Špičáková, Ing. arch. Michal Mihalčík
Spolupráca: Ing. Miroslav Vondřich, Jiří Sedláček, MgA. Michal Sljusar

Komentár poroty:

Návrh vytváří vnitřní provozní okruh, který koncepčně vychází ze stávající situace a je doplněn o další pěší trasy. Na okruh se váže programová náplň parku. Zdůrazněna jsou tři ohniska aktivit – koncertní sál, pobytový prostor s kavárnou a vodní plochou a dětské hřiště. Porota oceňuje jednoznačný názor na zahradu nemocnice. Trasování cest se zdá promyšlené, chybí pouze v současné době frekventované diagonální propojení směrem k nákupnímu centru, včetně nástupního místa v severozápadní části parku. Celkově se návrh jeví propracovaný, včetně navazujícího okolí. Pochybnost vyvolává velkorysost vodní plochy. Řešení Varenské ulice může být podnětem do budoucna. Nevyhovující se jeví práce s uměleckými objekty v parku a neúměrná formálnost užití květinových záhonů při ulici 28. října. Tento prostor je naddimenzovaný a tvoří zátěž pro město i komplikuje jeho využití. Pozitivem je přeložení cyklostezky. Problematická se jeví clona z keřů, která může být zdrojem problémů vyplývajících z vizuální uzavřenosti parku. Jezero je vnímáno jako přínos pro biodiverzitu a mikroklima parku, avšak velikost vodní plochy je neadekvátní zdrojům vody. Naopak úvaha o površích nových komunikací je hospodárná. Větší pozornost autorů byla věnována bylinnému patru než stromové kostře. Odměna je udělena za přístup, citlivé členění parku i umístění funkcí.

Protokol o priebehu súťaže:

Zdroj: ČKA

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím