Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
29. november 2015
0
143

Gimp oslávil 20. narodeniny

V tých­to dňoch Gimp, je­den z naj­zná­mej­ších grafických open sour­ce prog­ra­mov os­lá­vil dvad­sia­te na­ro­de­ni­ny.
Gimp oslávil 20. narodeniny

21. no­vem­bra 1995 Pe­ter Mat­tis ozná­mil na Use­ne­te dos­tup­nosť sof­tvé­ru Ge­ne­ral Ima­ge Ma­ni­pu­la­tion Prog­ram (nes­kôr bo­la tá­to skrat­ka pre­de­fi­no­va­ná na GNU Ima­ge Ma­ni­pu­la­tion Prog­ram).

Od­vte­dy pro­jekt tes­tu­je no­vé ná­pa­dy, čo vý­dat­ne pod­po­ru­je aj pri­da­nie plug-in ar­chi­tek­tú­ry. Po­čas 20 ro­kov Gimp nab­ral ob­rov­ské množ­stvo fun­kcií, ur­če­ných pre všet­ky ty­py pou­ží­va­te­ľov - od všeo­bec­nej edi­tá­cie ob­ráz­kov cez re­tu­šo­va­nie a ko­rek­cie fa­rieb, gra­fic­ký di­zajn až po ve­dec­ké zob­ra­zo­va­nie.

V ro­koch 2006 a 2012 tím pra­co­val naj­mä na zlep­še­ní pou­ží­va­teľ­ské­ho kom­for­tu. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie Gim­pu sa sta­lo vhod­nej­ším aj pre pro­fe­sio­nál­nych pou­ží­va­te­ľov, rôz­ne nás­tro­je sa sta­li moc­nej­ší­mi a ľah­ko pou­ži­teľ­ný­mi.

V pos­led­ných ro­koch sa pra­cu­je naj­mä na pre­cho­de na no­vý en­gi­ne GEGL, kto­rá má pri­niesť no­vé fun­kcie a vy­ššiu rých­losť. To si vy­ža­du­je pre­pí­sa­nie ale­bo as­poň zlep­še­nie kaž­dej čas­ti zdro­jo­vé­ho kó­du Gim­pu.

Pri príl­eži­tos­ti 20. vý­ro­čia bo­la vy­da­ná no­vá ak­tua­li­zá­cia sú­čas­nej sta­bil­nej ver­zie. Gimp 2.8.16 pri­chá­dza s pod­po­rou sku­pín vrs­tiev vo for­má­toch Open­Ras­ter a Ado­be PSD, s rôz­ny­mi zlep­še­nia­mi pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia, nie­koľ­ký­mi op­ra­va­mi a zme­na­mi aj v ob­las­ti lo­ka­li­zá­cie.

V sú­vis­los­ti s 20. na­ro­de­ni­na­mi sa ak­tua­li­zo­va­la a prep­ra­co­va­la aj webo­vá strán­ka Gim­pu. Je rých­lej­šia a pris­pô­so­bu­je sa rôz­nym veľ­kos­tiam dis­ple­ja.

Po­kiaľ ide o plá­ny do bu­dúc­nos­ti, už čos­ko­ro by sa ma­la ob­ja­viť no­vá sta­bil­ná ver­zia Gimp 2.10. Tá by ma­la prísť s úpl­nou pod­po­rou no­vé­ho en­gi­nu GEGL, ako aj s pod­po­rou 16- a 32-bi­to­vých fa­reb­ných ka­ná­lov a for­má­tu Ope­nEXR, lep­šou sprá­vou fa­rieb a s no­vý­mi nás­troj­mi. Nas­le­du­jú­ca ver­zia Gimp 3.0 prej­de na kniž­ni­cu GTK3 a pri­ne­sie niek­to­ré veľ­mi za­ují­ma­vé a oča­ká­va­né fun­kcie.

Zdroj: itnews, gimp.org

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím