Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. apríl 2015
0
557

Socha Ježiša Krista v Riu de Janeiro - ako robiť 3D modely veľkých objektov

Uni­ver­zi­ta PUC v Rio de Ja­nei­ro, ka­nad­ský vý­rob­ca dro­nov Aeryon a spo­loč­nosť Pix4D, za­obe­ra­jú­ca sa 3D ske­no­va­ním, spo­ji­li svo­je si­ly, aby po­mo­cou dro­nov vy­tvo­ri­li pr­vý de­tail­ný 3D mo­del zná­mej so­chy Je­ži­ša Kr­ista Vy­ku­pi­te­ľa, tý­čia­cej sa nad mes­tom Rio de Ja­nei­ro na vr­cho­le ho­ry Cor­co­va­do, vy­so­kej asi 700 met­rov.
Socha Ježiša Krista v Riu de Janeiro - ako robiť 3D modely veľkých objektov

Za po­mo­ci ka­mier umies­tne­ných na bez­pi­lot­ných lie­tad­lách sa po­da­ri­lo vy­tvo­riť pres­nú rep­li­ku so­chy vy­so­kej 38 met­rov (vrá­ta­ne pod­stav­ca) a s roz­pä­tím rúk 28 met­rov. Ako sa pri tom pos­tu­po­va­lo, to si mô­že­te po­zrieť vo vi­deu.

186859
Youtube

Vďa­ka kvad­ro­kop­té­ram Ayreon Scout pa­miat­ka­ri zís­ka­li viac ako 3500 fo­tog­ra­fií, z nich 2090 pou­ži­li v sof­tvé­ri Pix4Dmap­per Pro na vy­tvo­re­nie textú­ro­va­né­ho 3D mo­de­lu so­chy aj s pod­stav­com, jej te­ra­sy a blíz­ke­ho oko­lia. Keď­že nech­ce­li prísť ani o naj­men­šie de­tai­ly, ko­neč­ný 3D mo­del je zho­to­ve­ný z 134,4 mi­lió­na bo­dov, textú­ro­va­ný mo­del po­zos­tá­va z 2,5 mi­lió­na tro­ju­hol­ní­kov s roz­lí­še­ním 16 384 × 16 384. Vý­sled­ky tvr­dej prá­ce tí­mu v po­do­be mo­de­lu so­chy Je­ži­ša Kr­ista Vy­ku­pi­te­ľa si mô­že­te po­zrieť na strán­ke Sketchfab. Zdroj itnews.sk.

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím