Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. november 2015
0
272

Facebook pripravuje technológiu na komunikáciu prostredníctvom virtuálnej reality

Chce zlep­šiť zá­žit­ky z vir­tuál­nej reali­ty pri­da­ním fy­zic­kej spät­nej väz­by.
Facebook pripravuje technológiu na komunikáciu prostredníctvom virtuálnej reality

Spo­loč­nosť „chce vy­bu­do­vať za­ria­de­nie, kto­ré vám umož­ní byť kde­koľ­vek, kde len chce­te, s kým­koľ­vek a bez oh­ľa­du na geog­ra­fic­ké hra­ni­ce", po­ve­dal tech­no­lo­gic­ký šéf Fa­ce­boo­ku Mi­ke Schroep­fer v rám­ci po­du­ja­tia Web Sum­mit v Dub­li­ne.  

Interakcie v reálnom čase so spät­nou väz­bou a vir­tuál­ne ob­jekty, to nie sú v princípe neobvyklé veci. Ale aby prostredie bolo dosť prirodzené a realistické, to už áno. Ocu­lus Touch má prísť v dru­hom štvrťro­ku bu­dú­ce­ho ro­ka. Facebook dúfa, že práve tento model by mohol sprostredkovať želanú funkčnosť. Vďa­ka ne­mu bu­de pou­ží­va­teľ môcť používať vo vir­tuál­nej reali­te svo­je ru­ky. (Prezentované ovládacie zariadenia vyzerajú trochu neprakticky. Lepšie by boli napr. virtuálne rukavice, alebo snímanie pohybu rúk bez akýchkoľvek mechanických ovládačov ako napr. Leap Motion).

Facebook spo­jil si­ly so spo­loč­nos­ťou Surreal Vi­sion a mo­men­tál­ne pra­cu­je na tech­no­ló­gii umož­ňu­jú­cej strea­mo­va­nie ak­tuál­ne­ho pros­tre­dia do vir­tuál­nej reali­ty.

0
Youtube

Ap­li­ká­cia Me­dium, podľa Oculusu „di­gi­tál­na hli­na" (di­gi­tal clay), umožní používateľovi mo­de­lo­vať prostredie pod­ľa svo­jich pred­stáv. Za­ria­de­nie, kto­ré­ho pro­to­typ te­raz Surreal Vi­sion prip­ra­vu­je, umož­ní použiť vytvorené  ob­jek­ty v head­se­te VR. Ukazuje sa, že by to mohlo byť použiteľné. A ak by "skajpovanie" poskytnuté facebookom mohlo v reálnom čase poskytnúť aj reálne verné interakcie osôb + možnosti pridania virtuálneho prostredia, umožnilo by to nielen atraktívnu službu, ale aj zaujímavý nástroj napríklad aj pre architektonickú tvorbu a prezentáciu vytvorených výsledkov.

Najväčším konkurenčným projektom v tejto oblasti by mohol byť Microsoft HoloLens.

Zdroj: Mashable

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím