Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. apríl 2015
0
734

Socha Ježiša Krista v Riu de Janeiro - ako robiť 3D modely veľkých objektov

Uni­ver­zi­ta PUC v Rio de Ja­nei­ro, ka­nad­ský vý­rob­ca dro­nov Aeryon a spo­loč­nosť Pix4D, za­obe­ra­jú­ca sa 3D ske­no­va­ním, spo­ji­li svo­je si­ly, aby po­mo­cou dro­nov vy­tvo­ri­li pr­vý de­tail­ný 3D mo­del zná­mej so­chy Je­ži­ša Kr­ista Vy­ku­pi­te­ľa, tý­čia­cej sa nad mes­tom Rio de Ja­nei­ro na vr­cho­le ho­ry Cor­co­va­do, vy­so­kej asi 700 met­rov.
Socha Ježiša Krista v Riu de Janeiro - ako robiť 3D modely veľkých objektov

Za po­mo­ci ka­mier umies­tne­ných na bez­pi­lot­ných lie­tad­lách sa po­da­ri­lo vy­tvo­riť pres­nú rep­li­ku so­chy vy­so­kej 38 met­rov (vrá­ta­ne pod­stav­ca) a s roz­pä­tím rúk 28 met­rov. Ako sa pri tom pos­tu­po­va­lo, to si mô­že­te po­zrieť vo vi­deu.

211272
Youtube

Vďa­ka kvad­ro­kop­té­ram Ayreon Scout pa­miat­ka­ri zís­ka­li viac ako 3500 fo­tog­ra­fií, z nich 2090 pou­ži­li v sof­tvé­ri Pix4Dmap­per Pro na vy­tvo­re­nie textú­ro­va­né­ho 3D mo­de­lu so­chy aj s pod­stav­com, jej te­ra­sy a blíz­ke­ho oko­lia. Keď­že nech­ce­li prísť ani o naj­men­šie de­tai­ly, ko­neč­ný 3D mo­del je zho­to­ve­ný z 134,4 mi­lió­na bo­dov, textú­ro­va­ný mo­del po­zos­tá­va z 2,5 mi­lió­na tro­ju­hol­ní­kov s roz­lí­še­ním 16 384 × 16 384. Vý­sled­ky tvr­dej prá­ce tí­mu v po­do­be mo­de­lu so­chy Je­ži­ša Kr­ista Vy­ku­pi­te­ľa si mô­že­te po­zrieť na strán­ke Sketchfab. Zdroj itnews.sk.

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím