Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. júl 2022
1
1313

Odvodnenie podzemných garáží

Prehľad a sumarizácia technických požiadaviek pri odvodnení podzemnej garáže v zákonoch, vyhláškach a normách.
Odvodnenie podzemných garáží

Pri návrhu, ako bude riešená zachytávaná voda na podlahe podzemnej garáže je potrebné zohľadniť rôzne okrajové podmienky, mimo samotných nákladov je potrebné zohľadniť konštrukčné riešenie stavby, “hĺbku” podzemných podlaží, polohu vonkajšej kanalizácie, typ budovy, prevádzku, ale aj nutný spôsob odvodnenia technologických miestností nachádzajúcich sa v rámci podzemných podlaží.

V prípade nesprávneho návrhu dochádza pri viacpodlažných garážach najčastejšie k pretekaniu vody cez stropné konštrukcie a následnému kvapkaniu na vozidlá alebo vzlínaniu vody do stenových konštrukcií technologických miestností ,skladov a spoločných priestorov.

Na záver popíšem jedno z možných “štandardných” riešení pre viacpodlažné podzemné garáže.

V prehľade sa nebudem venovať súvisiacim odborným témam, ako je návrh vhodnej ochrany železobetónových konštrukcií, riešeniu podláh a kanalizačným prvkom.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • Nešpecifikuje

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020

 • § 36 ods. 5 - V miestnosti a v priestore s mokrým čistením podlahy, alebo kde zariaďovací predmet nie je napojený na vnútornú kanalizáciu, musí sa v podlahe osadiť kanalizačný vpust. Pokiaľ to druh prevádzky vyžaduje, vpust sa vybaví lapačom nečistôt.

 

Zákon č. 201/2022 Z. z.

o výstavbe - znenie účinné od 1.4.2024

 • Nešpecifikuje

 

STN 73 6058 až STN 736058/b

Hromadné garáže. Základné ustanovenia – rok vydania 1987 až 1989

 • Článok 39 – Podlahy v garážach majú mať spád najmenej 0,5% a majú byť vybavené podlahovými vpustami na odtok vody z mokrých vozidiel alebo namrznutého snehu. Podlahy musia byť trvanlivé a odolné proti pôsobeniu kvapalín, minerálnych olejov, pohonných hmôt a chloridov podľa STN 74 4505 a musia mať stupeň horľavosti A podľa STN 73 0823. V prípade betónových podláh sa odporúča použiť prevzdušnený betón podľa STN 73 6171. (Poz. Norma STN 73 6171 bola nahradená normou STN 73 6123)
 • Článok 62 – Pre odvodnenie garáže musí byť kanalizácia len v priestoroch, kde sú výtoky vnútorného vodovodu a podlahové vpuste. Kanalizácia sa navrhuje podľa STN 73 6760.

 

STN 73 6760

Kanalizácia v budovách - rok vydania 2009

 • Článok 2.59 - Výtlačné potrubie je potrubie za čerpacím zariadením, ktorým sa prečerpáva odpadová voda.
 • Článok 10.2 - Pre vpusty v budovách platí STN EN 1253. Vpusty sa navrhujú podľa zaťaženia a jednotlivých tried STN EN 1253-1.
 • Článok 10.3 - Ak sa použijú iné kanalizačné prvky ako vpusty, napríklad žľaby alebo vaničky, musia spĺňať požiadavky stavebného výrobku.
 • Článok 10.5 - Podlahové vpusty nemožno navrhnúť:
  • a) až d) nesúvisí s príspevkom
  • e) v mieste kde parkuje motorové vozidlo v budove, napríklad garáž

 

STN 74 4505

Podlahy. Spoločné ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie – rok vydania 2022

 • Článok 4.3.4 - Odvodňovací žľab alebo podlahový vtok nesmie vystupovať nad podlahu.
 • Článok 4.13.1 - [podrobnosti v norme], okrem iného:
  • Ak je podlaha vystavená pôsobeniu zrážkovej vody alebo prevádzkovej vody, musí byť podlaha vodotesná. Podlaha nesmie umožňovať vnikanie vlhkosti do susedných stavebných konštrukcii alebo prenikanie vlhkosti do nižších podlaží. Napojenie podlahy na vystupujúce konštrukcie musí byť vodotesné.
  • Voda zachytená na podlahe sa odstraňuje buď spádovaním podlahy do odvodňovacieho systému alebo vysatím pri upratovaní alebo sa ponechá na podlahe aby sa odparila. Odporúčaný je odvodňovací systém.
  • POZNÁMKA 1. - [podrobnosti v norme], okrem iného, pre hromadné garáže sa odporúča spádovanie podlahy a odvodňovací systém. V prípade, ak sa vnesená voda bude odstraňovať vysávaním, treba uvažovať s pravidelným režimom priemyselného vysávača v období počas sneženia. V hromadných garážach s dlhodobým parkovaním automobilov (bytové domy) sa odstraňovanie vody vysávaním neodporúča, z dôvodu hromadenia vody pod dlhodobo zaparkovanými autami.

 

Na čo si dať pozor?

 • Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z.).
 • Odvádzanie vody nemusí byť zabezpečené pod výtokmi hadicových zariadení a sprinklerových stabilných hasiacich zariadení (STN 73 6760 čl. 10.1).
 • Obmedzenie návrhu podlahových vpustov v mieste, kde parkuje motorové vozidlo, je priamo myslená zóna pod vozidlom, kde by nebol prístup k vpusti pod dlhodobo parkujúcim vozidlom. Nebolo by možné dopĺňať vodu do zápachovej uzávierky.
 • Podlahové vpusty je potrebné osadzovať do miest s najväčším priehybom stropnej konštrukcie. Tieto miesta sú známe z výkresov a posudku projektanta statiky.
 • V prípade odvodnenia garáže odvodňovacím systém do kanalizácia, je požiadavkou orgánu štátnej správy odpadovú vodu predčistiť v odlučovači ľahkých kvapalín minerálneho pôvodu, tzv. odlučovač ropných látok - ORL (Odlučovače ľahkých kvapalín minerálneho pôvodu majú samostatnú kapitolu v norme STN 75 6101 čl. 5.5.15).
 • Pre prípad havárie, či už je spôsobená prasknutím vnútorných rozvodov vody alebo zatopením podzemných priestorov z exteriéru v prípade prívalových dažďov je vhodné navrhnúť suchú havarijnú šachtu (jímku) pre prenosné pohotovostné čerpadlo.
 • Celistvosť stropných dosiek a podláh narušujú aj dilatačné a pracovné škáry, preto je vhodné riešiť ich ako vodotesné stavebné prvky.

 

 

Časté “štandardné” riešenie viacpodlažnej podzemnej garáže

 • V podzemných podlažiach je umiestnený parking, technologické priestory a pivnice.
 • Je využívaná takzvaná nulová podlaha na ŽB stropných doskách a aj základovej doske.
 • Na čistenie parkovacích miest sa používa čistiaci stroj. Odpadové vody z čistiaceho stroja sa odvádzajú do odlučovača ropných látok - ORL.
 • V parkingu sú osadené podlahové vpuste. Ak to úroveň podlažia umožňuje, niektoré sú zaústené priamo do gravitačnej kanalizácie, ostatné sú zvedené do suchých havarijných šachiet (jímok) v základovej doske v najnižšom podlaží.
 • V technologických miestnostiach sú podľa potreby osadené podlahové vpuste a žľaby, princíp odvodnenia je rovnaký ako pri parkingu.
 • Odpadové vody sú prečerpávané prečerpávačmi cez výtlačné potrubie do ležatého gravitačného potrubia pod stropom.
 • Šachty (jímky), ktoré slúžia pre garáž sú suché – havarijné. V prípade naplnenia šachty sa použije pohotovostné čerpadlo odložené v sklade, ktoré sa napojí na výtlačné potrubie.
 • Prečerpávače sú trvalo osadené len v šachtách určených pre technológie a sú trvalo napojené na výtlačné potrubie.
Schéma kanalizácie s prečerpávaním vo viacpodlažnej podzemnej garáži.
Schéma kanalizácie s prečerpávaním vo viacpodlažnej podzemnej garáži.Peter Marčok

 

17.7.2022

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím