Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
2. jún 2024
1
391

Núdzové odvodnenie striech / bezpečnostný priepad / chrlič

Prehľad a sumarizácia technických požiadaviek pri núdzovom odvodnení striech v zákonoch, vyhláškach a normách.
Núdzové odvodnenie striech / bezpečnostný priepad / chrlič

Núdzové odvodnenie sa navrhuje, aby nedochádzalo k preťaženiu a poškodeniu striech, balkónov, lodžií (ohraničených atikou) pri prívalových dažďoch. Pri vyššej intenzite zrážok, ako sú storočné dažde dochádza v krátkom čase k zvyšovaniu hladiny zrážkovej vody a k väčšiemu namáhaniu hydroizolačnej vrstvy. Zrážková voda, ktorú nedokážu strešné vpuste odviesť môže prenikať do konštrukcií, čo prináša vysoké náklady na opravu. Správne navrhnuté núdzové / bezpečnostné odvodnenie zabezpečí nezávislé a spoľahlivé riešenie v takýchto situáciách.

V prehľade sa nebudem venovať výpočtom a dimenzovaniu, za ktoré zodpovedá príslušný špecialista.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.4.2024 do 31.3.2025

 • Nešpecifikuje
 • § 49 ods. 3 - Strechy stavieb musia zachytávať a odvádzať zrážky a zabraňovať ich vnikaniu do stavebných konštrukcií.

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020 do 31.3.2025

 • § 26 ods. 1 - Strešná konštrukcia musí chrániť stavbu pred účinkami vonkajšej klímy, zachytávať a odvádzať zrážkové vody, zabraňovať ich vnikaniu do konštrukcií a zachytávať sneh a ľad tak, aby neohrozovali chodcov a účastníkov cestnej premávky. Povrchová úprava strechy stavby musí spĺňať požiadavky na zabránenie šírenia prelietavého ohňa a ohňa po povrchu.
 • § 29 ods. 5 - Balkón a lodžia musia byť odvodnené tak, aby neznehodnocovali žiadnu inú časť stavby. Ak majú pôdorysnú plochu väčšiu ako 5 m2, musia byť odvodnené do dažďového odpadového potrubia.

 

Zákon č. 201/2022 Z. z.

o výstavbe - znenie účinné od 1.4.2025

 • Nešpecifikuje

 

STN 73 3610 a STN 73 3610/Z1

Klampiarske práce stavebné - rok vydania 1987 a 2001

 • Článok 7 - Množstvo klampiarskych výrobkov sa udáva v jednotkách:
  • a) v kusoch (ks)
   strešné okná a poklopy, horné a výtokové kolená, odskoky, odbočky, prechodové kusy, výpusty vody, objímky, žľabové čelá, kotlíky, hrdlá, háky, chrliče vody, krycie manžety, lopatkové snehové zachytávače, lemovanie stĺpikov zábradlia a stĺpikov komínových lavičiek, striešky ventilačných rúr a pod.

 

STN EN 12056-3

Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov. Časť 3: Odvodnenie striech. Navrhovanie a výpočet - rok vydania 2002

 • Článok 5.4.1 - Pri odvodňovaní plochých striech je nutné zohľadniť únosnosť a konštrukciu strechy.
 • Článok 5.4.2 - Akýkoľvek vtok, prepad alebo chrlič musí byť navrhnutý tak, aby nedochádzalo k spätnému vzdutiu, ktoré by prekročilo dovolené zaťaženie strechy a tak, aby žiadna voda nemohla vnikať pod strešný plášť (krytinu), napríklad v mieste spojov.
 • Článok 7.3.1 - Pre ploché strechy s atikou sa navrhujú najmenej dva vtoky strešných žľabov (alebo jeden vtok strešného žľabu a núdzový prepad) pre každú časť plochej strechy.
 • Článok 7.4 - Núdzové odvodnenie
  Núdzové vtoky alebo prepady sa majú navrhovať pre ploché strechy s atikou a pre strešné žľaby zaatikové, medzistrešné a prípadne zvláštne, aby sa zmenšilo riziko vnikania dažďovej vody do budovy alebo preťažovaniu konštrukcie.

 

STN 73 1901 a STN 73 1901/O1

Navrhovanie striech. Základné ustanovenia – rok vydania 2005

 • Článok 7.1 - Tvar striech má zabezpečiť odtok zrážkovej vody alebo prevádzkovej vody zo striech do vonkajších alebo vnútorných odpadových potrubí, alebo k strešnému odkvapu.
 • Príloha G (informatívna)
  • Článok G.21 - Pre jednu strešnú plochu s vnútorným odvodnením sa majú z hľadiska bezpečnosti navrhovať najmenej dve vnútorné odpadové potrubia. Ak sa navrhne len jedno vnútorné dažďové odpadové potrubie , odporúča sa pre strechu doplniť bezpečnostný priepad.
  • Článok G.22 - Pri plochej streche s vnútorným odvodnením, ktorá je v styku s obvodovou stenou s prečnievajúcou vertikálnou časťou (tzv. atikou), musí byť strecha doplnená bezpečnostným priepadom (staršie pomenovanie, chrličom).
  • Článok G.23 - Spodná hrana priepadu (staršie pomenovanie, chrlič) je 10 cm nad úrovňou povrchu strešnej krytiny.

 

STN 73 6760

Kanalizácia v budovách - rok vydania 2009

 • Článok 10.6 - Návrh strešných vtokov sa riadi požiadavkami STN EN 12056-3.
 • Článok 13.1 - Ak budova nemá spracovaný prevádzkový poriadok budovy, je potrebné funkčnosť kanalizačných prvkov (lapačov strešných splavenín, podlahových vpustov, strešných vtokov, armatúr proti spätnému vzdutiu) prekontrolovať najmenej 2-krat do roka, ak je to potrebné musia sa vyčistiť.

 

Na čo si dať pozor?

 • Vo všeobecnosti dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 11 zákona č. 60/2018 Z. z.). ALE: Požiadavky normy sú záväzné, ak je odkaz na slovenskú technickú normu alebo technickú normalizačnú informáciu uvedený priamo v texte všeobecne záväzného právneho predpisu (zákony, nariadenia, vyhlášky, ...).
 • Uvedené požiadavky pre núdzové odvodnenie treba uplatňovať aj pri balkónoch a lodžiách ohraničených atikou bez medzier pri podlahe.
 • Po vzore revidovanej ČSN 75 6760 by spodná hrana bezpečnostného priepadu nemala byť vyššie ako:
  • vstup na strechu, balkón alebo lodžiu
  • strešné okno alebo svetlík
  • vyústenie potrubia vzduchotechniky alebo iné prestupy hydroizolácie
  • Tiež je potrebné pripomenúť aj nízko položené fotovoltaické panely a ich elektroinštaláciu.
 • Malé dimenzie chrličov alebo bočné vtoky cez atiku trpia na zamŕzanie alebo rýchlejšie a ľahšie upchatie.
 • Zaústenie chrliča alebo núdzového priepadu by malo byť riešené tak, aby znížilo riziko znečistenia alebo zavlhnutia fasády. V mieste bezpečnostných priepadov stojí za zváženie výber odolnejšieho povrchu fasády.
 • Problémy na fasáde môžu spôsobiť balkónové a lodžiové chrliče rovnakej dĺžky, navrhnuté v jednej línii nad sebou (znečistená voda padá na nižšie chrliče a špliecha na okolitú fasádu).

 

 • Pri veľkoplošných strechách sa osvedčuje kombinácia bezpečnostných strešných vtokov (umiestnených nad úrovňou základných vtokov) a bezpečnostných priepadov v atike (umiestnených nad úrovňou bezpečnostných vtokov).
Vlastná schéma - kombinácia bezpečnostných strešných vtokov a bezpečnostných priepadov v atike
Vlastná schéma - kombinácia bezpečnostných strešných vtokov a bezpečnostných priepadov v atikePeter Marčok

 

Preklad európskej normy EN 12056-3 do českého jazyka ponúka neštandardné pomenovanie, ktoré bolo v príspevku nahradené nasledovne:

 • výtok = vtok
 • přeliv = prepad / priepad
 • plochá střecha s římsami = plochá strecha s atikou
 • nouzové výtoky = núdzové odvodnenie / núdzový vtok

 

2.6.2024

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím