Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. máj 2022
1
1528

Pavlač

Prehľad a sumarizácia technických požiadaviek na Pavlač v zákonoch, vyhláškach a normách.
Pavlač

Zrušená norma STN ISO 6707-1 (Pozemné a inžinierske stavby. Slovník. Časť 1: Všeobecné termíny) definovala pavlač v článku 4.4.7 ako lodžiu alebo balkón, ktorými sa umožňuje prístup do určitého počtu pobytových jednotiek.

Pavlač ako vonkajšiu komunikáciu možno výhodne využiť pri eliminácii vonkajšej hlukovej záťaže alebo pri nevhodnej orientácii budovy. Z hľadiska energetiky je možné pavlačovým riešením dôkladne oddeliť vykurované a nevykurované priestory. Pavlač je možné riešiť ako otvorenú, polootvorenú alebo uzavretú (zasklenú). Keďže okrem bežnej komunikácie plní aj funkciu únikovej cesty, je potrebné splniť požiadavky požiarnej ochrany.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • Nedefinuje

 

Zákon č. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - znenie účinné od 1.2.2020

 • Nedefinuje
 • § 2 ods. 4 - Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020

 • Nedefinuje
 • § 17 ods. 6 - Byt nesmie byť vetraný do priestorov domového vybavenia alebo domovej komunikácie s výnimkou otvorenej pavlače.

 

Vyhláška č. 94/2004 Z. z.

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb  - znenie účinné od 01.01.2019

 • § 48 - Povrchové úpravy stavebných konštrukcií vo vnútri požiarneho úseku a povrchové úpravy a obklady obvodových stien z vonkajšej strany stavby nesmú prispievať k šíreniu požiaru; uvedené sa považuje za splnené aj vtedy, ak sa postupuje podľa osobitného predpisu STN 92 0201.
 • § 54 ods. 1 - Spoločná komunikácia, do ktorej vedú dvere z obytných buniek (§ 94 ods. 2), musí tvoriť
  • a) chránenú únikovú cestu alebo
  • b) samostatný požiarny úsek bez požiarneho rizika.
 • § 57 ods. 1 - Vonkajšia komunikácia oddelená od susedných požiarnych úsekov požiarnymi deliacimi konštrukciami, v ktorých sú požiarne otvorené plochy umiestnené vyššie ako 1,7 m nad úrovňou tejto komunikácie, je čiastočne chránenou únikovou cestou.
 • § 70 - Podlaha po oboch stranách dverí, ktorými prechádza úniková cesta, musí byť vo vzdialenosti rovnajúcej sa aspoň šírke únikovej cesty v rovnakej výškovej úrovni; to neplatí na podlahu pri dverách, ktoré vedú na voľné priestranstvo, na terasu, plochú strechu, balkón, pavlač a podobne.

 

STN 92 0201-3 až STN 92 0201-3/Z4

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb - rok vydania 2000 až 2020

 • Článok 4.2.1 - Vonkajšia komunikácia (pavlač, terasa, lodžia), ktorá je oddelená od susedných požiarnych úsekov požiarnymi stenami s požiarne otvorenými plochami, umiestnenými vyššie ako 1 700 mm nad úrovňou podlahy komunikácie, je podľa predpisu (Vyhláška č. 94/2004 Z. z.) čiastočne chránenou únikovou cestou podľa Článku 4.1b).
 • POZNÁMKA k článku 4.2.3 - Odporúča sa, aby požiarne otvorené plochy susedného požiarneho úseku pod čiastočne chránenou únikovou cestou tvorili najviac 30 % obvodovej konštrukcie s vodorovným požiarnym pásom predsadeným alebo ustúpeným v šírke najmenej 1 200 mm.
 • Článok 5.2.1 - Vonkajšia komunikácia (exteriérové schodisko, pavlač) tvorí chránenú únikovú cestu typu A alebo B, ak sú dodržané požiadavky konštrukcie a stavebné materiály podľa predpisu (Vyhláška č. 94/2004 Z. z.).
 • POZNÁMKA k článku 5.2.2 - Pri nepoužití žiadnych zábran obmedzujúcich zadymenie a obmedzujúcich účinok vysokých teplôt, odporúča sa, aby požiarne otvorené plochy z nižších podlaží alebo susedných požiarnych úsekov boli vo zvislom smere nižšie ako 9,0 m a v ostatných smeroch ďalej ako 4,5 m.

 

STN 92 0201-2 a STN 92 0201-2/O1

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie - rok vydania 2017 a 2020

 • Článok 5.14.1 - Exteriérové povrchové úpravy a exteriérové obklady obvodových stien môžu obsahovať len materiály, komponenty a stavebné výrobky s triedami reakcie na oheň A1 alebo A2, ak:
  • c) sa jedná o obvodové steny na vonkajších schodiskách, pavlačiach a iných vonkajších komunikáciach stavby, ktoré slúžia ako čiastočne chránené únikové cesty alebo chránené únikové cesty.
 • Článok 5.14.2 - Požiadavky podľa článku 5.14.1 sa nevzťahujú na obvodové steny:
  • c) v mieste styku s horizontálnou konštrukciou (vystupujúcou alebo ustupujúcou) do výšky 300 mm.

 

STN 73 0802 až STN 73 0802/Z2/O3

Norma platí pre zmeny dokončených stavieb (stavebné povolenie do 31.12.2001)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia – rok vydania 2010 až 2017

 • Článok 6.2.7.10.9 - Tepelnoizolačný kontaktný systém [podrobnosti v norme]
 • Článok 7.1.2 - Nechránená úniková cesta [podrobnosti v norme]
 • Článok 7.1.3 - Chránená úniková cesta [podrobnosti v norme]
 • Článok 7.3.1.2 - Dvere na únikových cestách [podrobnosti v norme]

 

STN 73 4301

Bytové budovy - rok vydania 2021

 • Článok 3.16 - Pavlač je exteriérová horizontálna domová komunikácia umiestnená na fasáde, ktorá sprístupňuje jednotlivé byty.
 • Článok 5.3.7 - Obytné miestnosti a príslušenstvo bytu sa nesmú vetrať do priestorov domového vybavenia alebo priestorov domových komunikácií s výnimkou otvorených pavlačí.
 • Zmieňuje v článku 6.1.2 b) a 6.1.2 d) pri opise základných druhov bytových domov.
 • Článok 6.3.7 - V pavlačovom bytovom dome musia mať vstupy do bytov zádveria.
 • Článok 6.3.8 - Pavlače a domové komunikácie nesmú byť užšie, ako šírka schodiskového ramena.

 

Pri návrhu pavlače je vzhľadom na obdobné konštrukčné riešenie potrebné vychádzať aj z požiadaviek pre balkóny a lodžie (výška spodného obrysu, požiadavky na podlahu, odvodnenie). [podrobnosti v samostatnom článku]

 

Na čo si dať pozor?

 • Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z.).
 • Pavlač je výhodné orientovať na sever alebo východ.
 • Uzavretá pavlač môže tvoriť hlukovú bariéru pre jednotlivé byty pri nepriaznivých vonkajších hlukových pomeroch. Uzavretím pavlače sa ale strácajú výhody “vonkajšej komunikácie”.
 • Otvorená pavlač zabezpečuje prirodzené priečne prevetranie bytov.
 • Pri otvorených pavlačiach nie sú vstupy do bytov chránené, do dispozície je potrebné začleniť zádverie (STN 73 4301).
 • Pri otvorených pavlačiach treba počítať aj so zimnou údržbou, zastrešenie vyrieši veľa, ale s nafúkaným snehom si neporadí.
 • Neoddeliteľnou súčasťou pavlače je aj schodisko, pri viacpodlažných stavbách aj výťah.
 • Keďže pavlač zväčša tvorí aj únikovú cestu, projektant požiarnej ochrany predpíše podmienky pre materiály, komponenty a stavebné výrobky (vstupné dvere, okná, exteriérový obklad, exteriérový podhľad, zateplenie a podobne).

 

22.5.2022

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím