Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
1. september 2022
0
293

Zeleň

Prehľad a sumarizácia okrajových podmienok na Zeleň v zákonoch, vyhláškach a normách.
Zeleň

Prehľad sumarizuje okrajové podmienky na zeleň najmä v stavebnej legislatíve, mimo veľkej mierky územných plánov. Súčasťou je aj súhrn súvisiacej dopravnej legislatívy z hľadiska zelene pozdĺž komunikácií.

V prehľade sa nebudem venovať samostatnej kapitole, ktorou je envirolegislatíva.

 

Zákon č. 135/1961 Zb.

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) - znenie účinné od 1.7.2022

 • § 14 Cestná zeleň [podrobnosti v zákone]
 • § 24 písm. k) - Ministerstvo vydá na vykonanie tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy, ustanovia zásady pestovania cestnej zelene.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • § 39b ods. 3 - Rozhodnutie o využívaní územia sa vyžaduje na
  • b) zriadenie alebo zrušenie verejných sadov, parkov, okrasných záhrad a inej zelene, ak sú spojené s terénnymi prácami, s odstraňovaním zelene, s vybavením chodníkmi a inými spevnenými plochami, s umiestnením drobnej záhradnej architektúry a technickým prevádzkovým zariadením na osvetlenie a údržbu zelene,
 • § 39c ods. 2 - Rozhodnutie o chránenej časti krajiny
  Podmienkami rozhodnutia podľa odseku 1 sa určí spôsob ochrany, najmä zákaz, obmedzenie alebo spôsob uskutočňovania stavieb, terénnych úprav, ťažobných prác, výsadby stromov a postreku stromov, hnojenia pôdy, prevádzky vysokofrekvenčných prístrojov, zabezpečujú sa požiadavky dotknutých orgánov a pod.
 • § 66 ods. 4 - V záväzných podmienkach uskutočňovania stavby sa podľa potreby ďalej určí:
  • d) podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby predovšetkým z hľadiska komplexnosti a plynulosti, napojení na siete a zariadenia technického vybavenia, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia stavby a podmienok ochrany zelene, prípadne jej premiestnenia,
 • § 90 ods. 4 - Stavebný úrad môže v podmienkach rozhodnutia o odstránení stavby
  • d) uložiť povinnosť po odstránení stavby upraviť pozemok, zabezpečiť odvádzanie povrchových vôd a vysadiť zeleň,
 • § 139a ods. 9 - Zeleň sú vysadené alebo udržiavané rastliny v sídlach a v ich okolí, ako aj pozdĺž líniových stavieb v ostatnej krajine.

 

Vyhláška č. 35/1984 Zb.

ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) - znenie účinné od 1.7.1984

 • § 17 ods. 4 - Cestné pomocné pozemky slúžia najmä na
  • e) pestovanie cestnej zelene, ak tomu nebráni využitie na účely uvedené pod písmenami a) až d).
 • § 18 (k § 14 zákona) - [podrobnosti vo vyhláške]

 

Vyhláška č. 453/2000 Z. z.

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona - znenie účinné od 1.1.2001

 • § 3 ods. 4 - K návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby prikladá dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach, z ktorej textovej a grafickej časti musia byť dostatočne zrejmé najmä
  • k) - úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené
 • § 9 ods. 1 - Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä
  • g) - návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020

 • § 8 ods. 5 - Odstavná plocha a garáž majú byť usporiadané a zrealizované tak, aby ich užívanie neškodilo zdraviu ľudí a nerušilo prácu, bývanie a pokoj v okolí svojím hlukom alebo zápachom. Odstavná plocha má byť zazelenená.
 • § 13 ods. 6 - Verejné priestranstvo a pozemná komunikácia sa pre stavenisko môžu užívať len v určenom rozsahu a v určenom čase. Po ukončení ich užívania ako staveniska musia byť uvedené do pôvodného stavu, ak nebudú určené na iné využitie. Zeleň v dosahu účinkov staveniska sa musí počas uskutočňovania stavby chrániť pred poškodením.
 • Zmieňuje v § 17 ods. 1 pri posudzovaní denného osvetlenia. Okrem iného, návrh denného osvetlenia sa musí posudzovať vrátane vplyvu stálej zelene.

 

Vyhláška č. 181/2019 Z. z.

o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu - znenie účinné od 15.7.2022

 • § 5 ods. 7 - Ak sa v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome s najmenej štyrmi nadzemnými podlažiami obstaráva extenzívna vegetačná strecha a bytový dom alebo polyfunkčný dom sa nachádza v meste, výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu uvedená v prílohách č. 1 až 3 sa zvýši o 10 eur na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu.
 • § 5 ods. 8 - Extenzívna vegetačná strecha na účely odseku 7 je strecha, ktorá je pokrytá vegetáciou bez závlahového systému a nie je určená na pohyb osôb.

 

Zákon č. 201/2022 Z. z.

o výstavbe - znenie účinné od 1.4.2024

 • § 23 ods. 3 - Zhotoviteľ stavby je povinný
  • i) zabezpečiť ochranu pamiatkových hodnôt a dodržanie požiadaviek ochrany prírody, najmä umožniť hniezdenie vtákov a prezimovanie netopierov a odstraňovať stromy po splnení podmienok podľa osobitného predpisu,
 • § 24 ods. 6 - Projektant je povinný
  • p) utvárať priestor pre umiestnenie prvkov zelenej infraštruktúry,
 • § 26 ods. 3 - Stavbyvedúci je pri organizovaní stavebných prác povinný
  • i) zabezpečiť ochranu pamiatkových hodnôt, ochranu umeleckých diel, prírodných prvkov, stromov, chránených rastlín a chránených živočíchov a iných vecí, ktoré požívajú zákonnú ochranu alebo sú podľa overeného projektu stavby určené na zachovanie na účely budúcej prevádzky stavby alebo v súvislosti s ňou,
 • § 27 ods. 1 - Stavbyvedúci je povinný pri spravovaní staveniska zabezpečiť, aby stavenisko
  • g) bolo prevádzkované tak, aby neohrozovalo bezpečnosť ľudí a zvierat v okolí staveniska, a aby bola zabezpečená ochrana zelene,
 • Príloha č. 2 k zákonu ods. 1 - Drobnými stavbami sú tieto stavby a konštrukcie:
  • j) dom na strome a mobilný dom do 25 m2 zastavanej plochy v zastavanom území; za mobilný dom sa nepovažuje obytné vozidlo s prideleným evidenčným číslom vozidla.

 

STN 76 0005 až STN 76 0005/Z6

Priestorová úprava vedení technického vybavenia – rok vydania 1985 až 2001

 • Článok 33 - Ukladať pozemné vedenia pod stromy nie je dovolené. Trasy rozvodov musia byť navrhnuté tak, aby neobmedzovali rast stromov vrátane koreňov ani v budúcnosti. Pri ukladaní podzemných rozvodov alebo sadení stromov, nesmie byť vzájomná vzdialenosť vonkajšieho povrchu rozvodov alebo ochrannej konštrukcie od kmeňa stromu menšia ako 1,5 m (merané v pôdorysnom priemete).
 • Článok 114 – Stromy sa môžu sadiť v zastavanom území do pridruženého priestoru miestnych komunikácií - spravidla chodník - v páse vyhradenom pre stožiare vo vzdialenosti od susedných vedení podľa prílohy 2, tab. 4 a pri šírke chodníku 4,5 m.
  Pri sadení nových stromov je treba dať prednosť potrebám podzemných rozvodov a povrchovým zariadeniam. Najmä je nutné brať ohľad na stoky, ktoré by korene stromov narúšali.
  Stromy majú byť sadené tak, aby aj ako vyrastené nerušili intenzitu verejného osvetlenia a umožňovali údržbu a opravy rozvodov.

 

STN 73 6100 a STN 73 6100/Z1

Názvoslovie pozemných komunikácií - rok vydania 1999 a 2003

 • Článok 9.8 - vegetačná úprava [podrobnosti v norme]
 • Článok 9.9 - cestná zeleň [podrobnosti v norme]
  Okrem iného, podľa druhu porastu sa rozoznáva:
  • Cestné stromy
  • Cestné kroviny
  • Kvetinová výsadba
  • Zatrávňovanie
 • Článok 9.10 - zatrávňovanie [podrobnosti v norme]
 • Článok 9.11 - humusovanie [podrobnosti v norme]
 • Článok 9.12 - hydroosev [podrobnosti v norme]

 

STN 73 6110 až STN 73 6110/Z2

Projektovanie miestnych komunikácií - rok vydania 2004 až 2015

 • Článok 15.7 - Vegetačné úpravy [podrobnosti v norme]
 • Článok 16.3.17 - Na navrhovaných parkovacích plochách umiestnených na teréne, kde sú stojiská vo viacerých radoch za sebou, sa musí v priestore medzi protiľahlými stojiskami navrhovať vysoká zeleň v pomere minimálne 1 strom na 4 parkovacie miesta.

 

STN 73 6101 a STN6101/O1

Projektovanie ciest a diaľnic - rok vydania 2008 a 2009

 • Článok 11.6 - Vegetačné úpravy [podrobnosti v norme]

 

STN 73 6131

Stavba vozoviek. Kryty z dlažby, cestných a vegetačných dielcov – rok vydania 2021

 • Článok 6 -  Kryty z vegetačných dielcov [podrobnosti v norme]

 

TP 035 Technické podmienky

Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách - rok vydania 2010

 

TP 018 Technické podmienky

Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (upokojovanie dopravy) - rok vydania 2019

 

Iné zaujímavé odkazy k téme zelene:

 

Princípy a štandardy - Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu vegetačných striech - Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

 

Na čo si dať pozor?

 • Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z.). Normy je potrebné dodržať v prípade, ak sú uvedené priamo v texte všeobecne záväzného právneho predpisu.
 • V priestoroch križovatiek a priechodov pre chodcov treba brať ohľad na zachovanie dostatočného rozhľadu, to sa týka nielen výsadby, ale aj údržby zelene (upravená výška krovín). Podrobne sa tejto téme venujú uvedené dopravne normy.
 • Dbať na výber vhodného typu stromov (veľkosť a tvar koruny), rozostup stromov, aby nebola obmedzená intenzita verejného osvetlenia v dospelom veku stromov.
 • Podmienky možného výrubu drevín alebo ochranu chránených stromov rieši Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

 

1.9.2022

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím