Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
1. september 2022
0
1133

Zeleň

Prehľad a sumarizácia okrajových podmienok na Zeleň v zákonoch, vyhláškach a normách.
Zeleň

Prehľad sumarizuje okrajové podmienky na zeleň najmä v stavebnej legislatíve, mimo veľkej mierky územných plánov. Súčasťou je aj súhrn súvisiacej dopravnej legislatívy z hľadiska zelene pozdĺž komunikácií.

V prehľade sa nebudem venovať samostatnej kapitole, ktorou je envirolegislatíva.

 

Zákon č. 135/1961 Zb.

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) - znenie účinné od 1.7.2022

 • § 14 Cestná zeleň [podrobnosti v zákone]
 • § 24 písm. k) - Ministerstvo vydá na vykonanie tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy, ustanovia zásady pestovania cestnej zelene.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • § 39b ods. 3 - Rozhodnutie o využívaní územia sa vyžaduje na
  • b) zriadenie alebo zrušenie verejných sadov, parkov, okrasných záhrad a inej zelene, ak sú spojené s terénnymi prácami, s odstraňovaním zelene, s vybavením chodníkmi a inými spevnenými plochami, s umiestnením drobnej záhradnej architektúry a technickým prevádzkovým zariadením na osvetlenie a údržbu zelene,
 • § 39c ods. 2 - Rozhodnutie o chránenej časti krajiny
  Podmienkami rozhodnutia podľa odseku 1 sa určí spôsob ochrany, najmä zákaz, obmedzenie alebo spôsob uskutočňovania stavieb, terénnych úprav, ťažobných prác, výsadby stromov a postreku stromov, hnojenia pôdy, prevádzky vysokofrekvenčných prístrojov, zabezpečujú sa požiadavky dotknutých orgánov a pod.
 • § 66 ods. 4 - V záväzných podmienkach uskutočňovania stavby sa podľa potreby ďalej určí:
  • d) podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby predovšetkým z hľadiska komplexnosti a plynulosti, napojení na siete a zariadenia technického vybavenia, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia stavby a podmienok ochrany zelene, prípadne jej premiestnenia,
 • § 90 ods. 4 - Stavebný úrad môže v podmienkach rozhodnutia o odstránení stavby
  • d) uložiť povinnosť po odstránení stavby upraviť pozemok, zabezpečiť odvádzanie povrchových vôd a vysadiť zeleň,
 • § 139a ods. 9 - Zeleň sú vysadené alebo udržiavané rastliny v sídlach a v ich okolí, ako aj pozdĺž líniových stavieb v ostatnej krajine.

 

Vyhláška č. 35/1984 Zb.

ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) - znenie účinné od 1.7.1984

 • § 17 ods. 4 - Cestné pomocné pozemky slúžia najmä na
  • e) pestovanie cestnej zelene, ak tomu nebráni využitie na účely uvedené pod písmenami a) až d).
 • § 18 (k § 14 zákona) - [podrobnosti vo vyhláške]

 

Vyhláška č. 453/2000 Z. z.

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona - znenie účinné od 1.1.2001

 • § 3 ods. 4 - K návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby prikladá dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach, z ktorej textovej a grafickej časti musia byť dostatočne zrejmé najmä
  • k) - úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené
 • § 9 ods. 1 - Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä
  • g) - návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020

 • § 8 ods. 5 - Odstavná plocha a garáž majú byť usporiadané a zrealizované tak, aby ich užívanie neškodilo zdraviu ľudí a nerušilo prácu, bývanie a pokoj v okolí svojím hlukom alebo zápachom. Odstavná plocha má byť zazelenená.
 • § 13 ods. 6 - Verejné priestranstvo a pozemná komunikácia sa pre stavenisko môžu užívať len v určenom rozsahu a v určenom čase. Po ukončení ich užívania ako staveniska musia byť uvedené do pôvodného stavu, ak nebudú určené na iné využitie. Zeleň v dosahu účinkov staveniska sa musí počas uskutočňovania stavby chrániť pred poškodením.
 • Zmieňuje v § 17 ods. 1 pri posudzovaní denného osvetlenia. Okrem iného, návrh denného osvetlenia sa musí posudzovať vrátane vplyvu stálej zelene.

 

Vyhláška č. 181/2019 Z. z.

o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu - znenie účinné od 15.7.2022

 • § 5 ods. 7 - Ak sa v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome s najmenej štyrmi nadzemnými podlažiami obstaráva extenzívna vegetačná strecha a bytový dom alebo polyfunkčný dom sa nachádza v meste, výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu uvedená v prílohách č. 1 až 3 sa zvýši o 10 eur na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu.
 • § 5 ods. 8 - Extenzívna vegetačná strecha na účely odseku 7 je strecha, ktorá je pokrytá vegetáciou bez závlahového systému a nie je určená na pohyb osôb.

 

Zákon č. 201/2022 Z. z.

o výstavbe - znenie účinné od 1.4.2024

 • § 23 ods. 3 - Zhotoviteľ stavby je povinný
  • i) zabezpečiť ochranu pamiatkových hodnôt a dodržanie požiadaviek ochrany prírody, najmä umožniť hniezdenie vtákov a prezimovanie netopierov a odstraňovať stromy po splnení podmienok podľa osobitného predpisu,
 • § 24 ods. 6 - Projektant je povinný
  • p) utvárať priestor pre umiestnenie prvkov zelenej infraštruktúry,
 • § 26 ods. 3 - Stavbyvedúci je pri organizovaní stavebných prác povinný
  • i) zabezpečiť ochranu pamiatkových hodnôt, ochranu umeleckých diel, prírodných prvkov, stromov, chránených rastlín a chránených živočíchov a iných vecí, ktoré požívajú zákonnú ochranu alebo sú podľa overeného projektu stavby určené na zachovanie na účely budúcej prevádzky stavby alebo v súvislosti s ňou,
 • § 27 ods. 1 - Stavbyvedúci je povinný pri spravovaní staveniska zabezpečiť, aby stavenisko
  • g) bolo prevádzkované tak, aby neohrozovalo bezpečnosť ľudí a zvierat v okolí staveniska, a aby bola zabezpečená ochrana zelene,
 • Príloha č. 2 k zákonu ods. 1 - Drobnými stavbami sú tieto stavby a konštrukcie:
  • j) dom na strome a mobilný dom do 25 m2 zastavanej plochy v zastavanom území; za mobilný dom sa nepovažuje obytné vozidlo s prideleným evidenčným číslom vozidla.

 

Vyhláška č. 69/2024

o územnotechnických požiadavkách na výstavbu - znenie účinné od 1.4.2024

 • § 4 ods. 2 - Na nezastavanej ploche stavebného pozemku sa zachováva a chráni zeleň pred poškodením a navrhuje sa nová výsadba ako súčasť zelenej infraštruktúry zastavaného územia obce.

 

STN 76 0005 až STN 76 0005/Z6

Priestorová úprava vedení technického vybavenia – rok vydania 1985 až 2001

 • Článok 33 - Ukladať pozemné vedenia pod stromy nie je dovolené. Trasy rozvodov musia byť navrhnuté tak, aby neobmedzovali rast stromov vrátane koreňov ani v budúcnosti. Pri ukladaní podzemných rozvodov alebo sadení stromov, nesmie byť vzájomná vzdialenosť vonkajšieho povrchu rozvodov alebo ochrannej konštrukcie od kmeňa stromu menšia ako 1,5 m (merané v pôdorysnom priemete).
 • Článok 114 – Stromy sa môžu sadiť v zastavanom území do pridruženého priestoru miestnych komunikácií - spravidla chodník - v páse vyhradenom pre stožiare vo vzdialenosti od susedných vedení podľa prílohy 2, tab. 4 a pri šírke chodníku 4,5 m.
  Pri sadení nových stromov je treba dať prednosť potrebám podzemných rozvodov a povrchovým zariadeniam. Najmä je nutné brať ohľad na stoky, ktoré by korene stromov narúšali.
  Stromy majú byť sadené tak, aby aj ako vyrastené nerušili intenzitu verejného osvetlenia a umožňovali údržbu a opravy rozvodov.

 

STN 73 6100 a STN 73 6100/Z1

Názvoslovie pozemných komunikácií - rok vydania 1999 a 2003

 • Článok 9.8 - vegetačná úprava [podrobnosti v norme]
 • Článok 9.9 - cestná zeleň [podrobnosti v norme]
  Okrem iného, podľa druhu porastu sa rozoznáva:
  • Cestné stromy
  • Cestné kroviny
  • Kvetinová výsadba
  • Zatrávňovanie
 • Článok 9.10 - zatrávňovanie [podrobnosti v norme]
 • Článok 9.11 - humusovanie [podrobnosti v norme]
 • Článok 9.12 - hydroosev [podrobnosti v norme]

 

STN 73 6110 až STN 73 6110/Z2

Projektovanie miestnych komunikácií - rok vydania 2004 až 2015

 • Článok 15.7 - Vegetačné úpravy [podrobnosti v norme]
 • Článok 16.3.17 - Na navrhovaných parkovacích plochách umiestnených na teréne, kde sú stojiská vo viacerých radoch za sebou, sa musí v priestore medzi protiľahlými stojiskami navrhovať vysoká zeleň v pomere minimálne 1 strom na 4 parkovacie miesta.

 

STN 73 6101 a STN6101/O1

Projektovanie ciest a diaľnic - rok vydania 2008 a 2009

 • Článok 11.6 - Vegetačné úpravy [podrobnosti v norme]

 

STN 73 6131

Stavba vozoviek. Kryty z dlažby, cestných a vegetačných dielcov – rok vydania 2021

 • Článok 6 -  Kryty z vegetačných dielcov [podrobnosti v norme]

 

TP 035 Technické podmienky

Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách - rok vydania 2010

 

TP 018 Technické podmienky

Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (upokojovanie dopravy) - rok vydania 2019

 

Iné zaujímavé odkazy k téme zelene:

 

Princípy a štandardy - Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu vegetačných striech - Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

 

Na čo si dať pozor?

 • Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z.). Normy je potrebné dodržať v prípade, ak sú uvedené priamo v texte všeobecne záväzného právneho predpisu.
 • V priestoroch križovatiek a priechodov pre chodcov treba brať ohľad na zachovanie dostatočného rozhľadu, to sa týka nielen výsadby, ale aj údržby zelene (upravená výška krovín). Podrobne sa tejto téme venujú uvedené dopravne normy.
 • Dbať na výber vhodného typu stromov (veľkosť a tvar koruny), rozostup stromov, aby nebola obmedzená intenzita verejného osvetlenia v dospelom veku stromov.
 • Podmienky možného výrubu drevín alebo ochranu chránených stromov rieši Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

 

1.9.2022

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím