Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. apríl 2022
0
4228

Prístupová komunikácia

Požiadavky na prístupovú komunikáciu v zákonoch, vyhláškach a normách.
Prístupová komunikácia

Stavebný zákon požaduje, aby každá stavba bola prístupná z cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie a túto požiadavku posudzuje v jednotlivých konaniach. Detailnejšie požiadavky (mimo dopravnej legislatívy) vnáša najmä legislatíva požiarnej ochrany. V prehľade sa nebudem venovať podrobnostiam, ktoré definuje STN 73 6110 pre projektovanie miestnych komunikácii.

 

Zákon č. 135/1961 Zb.

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • § 1 ods. 2 - Pozemné komunikácie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na
  • a) diaľnice,
  • b) cesty,
  • c) miestne cesty,
  • d) účelové cesty.
 • § 1 ods. 3 - Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych cestách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.
 • § 4a - Cesty [podrobnosti v zákone]
 • § 4b - Miestne cesty [podrobnosti v zákone]
 • § 22 - Účelové cesty [podrobnosti v zákone]
 • § 24k ods. 1 - Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „miestna komunikácia“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „miestna cesta“ v príslušnom gramatickom tvare.
 • § 24k ods. 2 - Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „účelová komunikácia“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „účelová cesta“ v príslušnom gramatickom tvare.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • § 39a ods. 2 - V podmienkach na umiestnenie stavby sa určia požiadavky
  • b) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na siete technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane požiadaviek na úpravu jeho nezastavaných plôch,
 • § 39b ods. 2 - V podmienkach nového využívania územia sa určí najmä spôsob, akým sa má územie upraviť, usporiadať, zalesniť, odvodniť, pripojiť na pozemné komunikácie, na siete a zariadenia technického vybavenia územia, spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z blízkosti chránených častí krajiny a zo stanovísk dotknutých orgánov a určenia požiadaviek na ochranu existujúcich stavieb a zelene. Podmienkami rozhodnutia podľa odseku 1 sa môže určiť aj kapacitná únosnosť využívania územia na voľnočasové alebo rekreačné potreby obyvateľstva vrátane limitov pre ubytovacie kapacity.

 • § 43i ods. 3 - Stavenisko musí
  • c) mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
 • § 47 - Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb
  • b) stavba bola prístupná z cesty, miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie,
 • § 66 ods. 4 - V záväzných podmienkach uskutočňovania stavby sa podľa potreby ďalej určí:
  • d) podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby predovšetkým z hľadiska komplexnosti a plynulosti, napojení na siete a zariadenia technického vybavenia, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia stavby a podmienok ochrany zelene, prípadne jej premiestnenia,

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020

 • § 7 ods. 1 - Stavba podľa druhu a účelu musí mať kapacitne vyhovujúce pripojenie na pozemné komunikácie, prípadne na účelové komunikácie.
 • § 7 ods. 2 - Pripojenie stavby na pozemné komunikácie musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spôsobom pripojenia vyhovovať požiadavkám bezpečného užívania stavby a bezpečného a plynulého prevádzkovania na priľahlých pozemných komunikáciách. Podľa druhu a účelu stavby musí pripojenie spĺňať aj požiadavky na dopravnú obsluhu, parkovanie a prístup a použitie požiarnej techniky.
 • § 7 ods. 4 - Prístupové cesty k stavbe musia byť zhotovené do začatia užívania stavby.
 • § 19 ods. 10 - Pozemné komunikácie sa musia navrhnúť v súlade so slovenskými technickými normami (napríklad STN 73 6101, STN 73 6110) tak, aby sa zabezpečila požadovaná drsnosť krytu vozovky, jasné priestorové usporiadanie, viditeľnosť, čitateľnosť zvislých značiek, vodorovného dopravného značenia a iného cestného vybavenia na bezpečnosť cestnej premávky.
 • § 29 ods. 2 - Balkón, lodžia a arkier nesmú svojím umiestnením znižovať funkčnosť a ohrozovať prevádzku verejného priestoru. Výška umiestnenia ich spodného obrysu nad chodníkom musí byť najmenej 3 000 mm a nad cestou najmenej 4 500 mm.
 • § 54 ods. 2 - Stavba na zhromažďovanie väčšieho počtu osôb musí
  • a) byť situovaná a vybavená tak, aby bola v najvyššej možnej miere zaručená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v tejto stavbe alebo v jej blízkosti; pre požiarne alebo iné pohotovostné vozidlo musí byť zriadená vyhovujúca prístupová komunikácia, prípadne nástupná plocha,

 

Vyhláška č. 94/2004 Z. z.

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb  - znenie účinné od 01.01.2019

 • Zmieňuje v § 7 ods. 3 pri náhradnom spôsobe určenia prvého nadzemného podlažia.
 • § 81 ods. 2 - Zariadeniami umožňujúcimi zásah sú
  • a) prístupové komunikácie,
  • b) nástupné plochy,
  • c) zásahové cesty,
  • d) požiarne zariadenia.
 • § 82 ods. 1 - Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah; ak prístupová komunikácia vedie k rodinnému domu, táto vzdialenosť môže byť najviac 50 m.
 • § 82 ods. 2 - Prístupová komunikácia podľa odseku 1 nemusí byť vybudovaná k samostatne stojacej stavbe, ak náklady na jej vybudovanie by boli neúmerne vysoké alebo ak sa nachádza v ťažko prístupnom mieste alebo na odľahlom mieste.
 • § 82 ods. 3 - Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN; do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh.
 • § 82 ods. 4 - Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m.
 • § 82 ods. 5 - Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla.

 

STN 73 6100 a STN 73 6100/Z1

Názvoslovie pozemných komunikácií - rok vydania 1999 a 2003

 • Článok 2.1 - Pozemná komunikácia [podrobnosti v norme]
 • Článok 2.6 - Cesta [podrobnosti v norme]
 • Článok 2.15 - Miestna komunikácia [podrobnosti v norme]
 • Článok 2.19 - Účelová komunikácia [podrobnosti v norme]

 

STN 73 6110 až STN 73 6110/Z2

Projektovanie miestnych komunikácií - rok vydania 2004 až 2015

 • Článok 3.1 - Rozdelenie miestnych komunikácií [podrobnosti v norme]
 • Článok 3.5.1 - Návrh miestnych komunikácií musí rešpektovať zásady bezpečnosti:
  • g) Možnosť využitia ich ako prístupové komunikácie pre požiarne vozidlá a iné špeciálne vozidlá.

 

STN 73 0802 až STN 73 0802/Z2/O3

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia – rok vydania 2010 až 2017

 • V článku 10.2.1.1 sú uvedené podmienky pre vzdialenosť prístupovej komunikácie od vchodov alebo ukončenie pri nástupnej ploche, v prípade objektov menovite uvedených v požiarnych normách a v prípade objektov, v ktorých sú iba požiarne úseky bez požiarneho rizika.
 • Článok 10.2.1.2 - Za dostačujúcu prístupovú komunikáciu sa považuje:
  • a) Spevnená pozemná komunikácia šírky najmenej 300 cm (STN 73 6100)
  • b) Obslužná prístupová miestna komunikácia (STN 73 6110) za podmienok:
   • ba) Voľná šírka najmenej 300 cm (do šírky sa nezapočítava parkovací pruh).
   • bb) Komunikácia navrhnutá na zaťaženie najmenej 80 kN najviac zaťaženou nápravou hasičských vozidiel.
 • V článku 10.2.1.3 sú uvedené podmienky, kedy je možné použiť Spevnené pozemné komunikácie  podľa článku 10.2.1.2, bod a) pre objekty v závislosti od podlažnosti a výšky objektu [podrobnosti v norme].
  • V ostatných prípadoch musí byť prístupová komunikácia aspoň Obslužná prístupová miestna komunikácia podľa STN 73 6110.
 • V článku 10.2.1.4 sú uvedené podmienky pre obmedzenie alebo možnosť parkovania pri jednopruhových alebo viacpruhových prístupových komunikáciách [podrobnosti v norme].
  • Ďalej sa odporúča rozšírenie jednopruhovej komunikácie v mieste požiarnych hydrantov na odstavenie hasičského vozidla.
 • Článok 10.2.2.1 - Výjazdy a prejazdy medzi blokovou zástavbou, vjazdy určené na príjazd hasičských vozidiel na oplotené pozemky, (na ktorých sú stavebné objekty, ako občianska vybavenosť, priemyselné závody a iné) musia mať svetlý rozmer najmenej 350 cm široký a 400 cm vysoký.

 

STN 73 4301

Bytové budovy – rok vydania 2021

 • Článok 4.1.4 - Z hľadiska požiarnej bezpečnosti pre umiestňovanie bytových budov a prístupových komunikácií (vjazdy, podjazdy, rampy) vrátane nástupných plôch pre hasičskú techniku platia súvisiace právne predpisy.
 • Článok 4.1.5 - Prístupy k bytovým budovám musia okrem iného kapacitne a technicky vyhovovať pre hasičskú a obslužnú techniku.
 • Článok 5.4.5 - Spodný obrys balkónu, lodžie alebo arkiera na vonkajších verejných alebo súkromných priestranstvách je najmenej 3 m nad komunikáciou pre chodcov a najmenej 4,5 m nad cestnou komunikáciou.
Schéma STN 73 4301 - spodný obrys vystupujúcich častí budovy
Schéma STN 73 4301 - spodný obrys vystupujúcich častí budovyPeter Marčok

 

Na čo si dať pozor?

 • Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z.).
 • Od 1.6.2021 cestný zákon upravuje pojem “miestna komunikácia a účelová komunikácia” na “miestna cesta a účelová cesta”.
 • Slovné spojenie “prístupová komunikácia” je používané v bežnej reči, v legislatíve sa používa slovné spojenie “napojenie na pozemné komunikácie” alebo “pripojenie na pozemné komunikácie” .
 • Hasičmi požadovaná šírka 3m sa vzťahuje na priamy úsek cesty, v miestach väčších rádiusov musí byť šírka väčšia vzhľadom na veľkosť hasičských zásahových automobilov.

 

16.4.2022

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím