Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. apríl 2022
0
20847

Prístupová komunikácia

Požiadavky na prístupovú komunikáciu v zákonoch, vyhláškach a normách.
Prístupová komunikácia

Stavebný zákon požaduje, aby každá stavba bola prístupná z cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie a túto požiadavku posudzuje v jednotlivých konaniach. Detailnejšie požiadavky (mimo dopravnej legislatívy) vnáša najmä legislatíva požiarnej ochrany. V prehľade sa nebudem venovať podrobnostiam, ktoré definuje STN 73 6110 pre projektovanie miestnych komunikácii.

 

Zákon č. 135/1961 Zb.

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • § 1 ods. 2 - Pozemné komunikácie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na
  • a) diaľnice,
  • b) cesty,
  • c) miestne cesty,
  • d) účelové cesty.
 • § 1 ods. 3 - Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych cestách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.
 • § 4a - Cesty [podrobnosti v zákone]
 • § 4b - Miestne cesty [podrobnosti v zákone]
 • § 22 - Účelové cesty [podrobnosti v zákone]
 • § 24k ods. 1 - Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „miestna komunikácia“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „miestna cesta“ v príslušnom gramatickom tvare.
 • § 24k ods. 2 - Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „účelová komunikácia“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „účelová cesta“ v príslušnom gramatickom tvare.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • § 39a ods. 2 - V podmienkach na umiestnenie stavby sa určia požiadavky
  • b) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na siete technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane požiadaviek na úpravu jeho nezastavaných plôch,
 • § 39b ods. 2 - V podmienkach nového využívania územia sa určí najmä spôsob, akým sa má územie upraviť, usporiadať, zalesniť, odvodniť, pripojiť na pozemné komunikácie, na siete a zariadenia technického vybavenia územia, spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z blízkosti chránených častí krajiny a zo stanovísk dotknutých orgánov a určenia požiadaviek na ochranu existujúcich stavieb a zelene. Podmienkami rozhodnutia podľa odseku 1 sa môže určiť aj kapacitná únosnosť využívania územia na voľnočasové alebo rekreačné potreby obyvateľstva vrátane limitov pre ubytovacie kapacity.

 • § 43i ods. 3 - Stavenisko musí
  • c) mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
 • § 47 - Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb
  • b) stavba bola prístupná z cesty, miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie,
 • § 66 ods. 4 - V záväzných podmienkach uskutočňovania stavby sa podľa potreby ďalej určí:
  • d) podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby predovšetkým z hľadiska komplexnosti a plynulosti, napojení na siete a zariadenia technického vybavenia, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia stavby a podmienok ochrany zelene, prípadne jej premiestnenia,

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020

 • § 7 ods. 1 - Stavba podľa druhu a účelu musí mať kapacitne vyhovujúce pripojenie na pozemné komunikácie, prípadne na účelové komunikácie.
 • § 7 ods. 2 - Pripojenie stavby na pozemné komunikácie musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spôsobom pripojenia vyhovovať požiadavkám bezpečného užívania stavby a bezpečného a plynulého prevádzkovania na priľahlých pozemných komunikáciách. Podľa druhu a účelu stavby musí pripojenie spĺňať aj požiadavky na dopravnú obsluhu, parkovanie a prístup a použitie požiarnej techniky.
 • § 7 ods. 4 - Prístupové cesty k stavbe musia byť zhotovené do začatia užívania stavby.
 • § 19 ods. 10 - Pozemné komunikácie sa musia navrhnúť v súlade so slovenskými technickými normami (napríklad STN 73 6101, STN 73 6110) tak, aby sa zabezpečila požadovaná drsnosť krytu vozovky, jasné priestorové usporiadanie, viditeľnosť, čitateľnosť zvislých značiek, vodorovného dopravného značenia a iného cestného vybavenia na bezpečnosť cestnej premávky.
 • § 29 ods. 2 - Balkón, lodžia a arkier nesmú svojím umiestnením znižovať funkčnosť a ohrozovať prevádzku verejného priestoru. Výška umiestnenia ich spodného obrysu nad chodníkom musí byť najmenej 3 000 mm a nad cestou najmenej 4 500 mm.
 • § 54 ods. 2 - Stavba na zhromažďovanie väčšieho počtu osôb musí
  • a) byť situovaná a vybavená tak, aby bola v najvyššej možnej miere zaručená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v tejto stavbe alebo v jej blízkosti; pre požiarne alebo iné pohotovostné vozidlo musí byť zriadená vyhovujúca prístupová komunikácia, prípadne nástupná plocha,

 

Vyhláška č. 94/2004 Z. z.

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb  - znenie účinné od 01.01.2019

 • Zmieňuje v § 7 ods. 3 pri náhradnom spôsobe určenia prvého nadzemného podlažia.
 • § 81 ods. 2 - Zariadeniami umožňujúcimi zásah sú
  • a) prístupové komunikácie,
  • b) nástupné plochy,
  • c) zásahové cesty,
  • d) požiarne zariadenia.
 • § 82 ods. 1 - Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah; ak prístupová komunikácia vedie k rodinnému domu, táto vzdialenosť môže byť najviac 50 m.
 • § 82 ods. 2 - Prístupová komunikácia podľa odseku 1 nemusí byť vybudovaná k samostatne stojacej stavbe, ak náklady na jej vybudovanie by boli neúmerne vysoké alebo ak sa nachádza v ťažko prístupnom mieste alebo na odľahlom mieste.
 • § 82 ods. 3 - Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN; do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh.
 • § 82 ods. 4 - Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m.
 • § 82 ods. 5 - Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla.

 

STN 73 6100 a STN 73 6100/Z1

Názvoslovie pozemných komunikácií - rok vydania 1999 a 2003

 • Článok 2.1 - Pozemná komunikácia [podrobnosti v norme]
 • Článok 2.6 - Cesta [podrobnosti v norme]
 • Článok 2.15 - Miestna komunikácia [podrobnosti v norme]
 • Článok 2.19 - Účelová komunikácia [podrobnosti v norme]

 

STN 73 6110 až STN 73 6110/Z2

Projektovanie miestnych komunikácií - rok vydania 2004 až 2015

 • Článok 3.1 - Rozdelenie miestnych komunikácií [podrobnosti v norme]
 • Článok 3.5.1 - Návrh miestnych komunikácií musí rešpektovať zásady bezpečnosti:
  • g) Možnosť využitia ich ako prístupové komunikácie pre požiarne vozidlá a iné špeciálne vozidlá.

 

STN 73 0802 až STN 73 0802/Z2/O3

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia – rok vydania 2010 až 2017

 • V článku 10.2.1.1 sú uvedené podmienky pre vzdialenosť prístupovej komunikácie od vchodov alebo ukončenie pri nástupnej ploche, v prípade objektov menovite uvedených v požiarnych normách a v prípade objektov, v ktorých sú iba požiarne úseky bez požiarneho rizika.
 • Článok 10.2.1.2 - Za dostačujúcu prístupovú komunikáciu sa považuje:
  • a) Spevnená pozemná komunikácia šírky najmenej 300 cm (STN 73 6100)
  • b) Obslužná prístupová miestna komunikácia (STN 73 6110) za podmienok:
   • ba) Voľná šírka najmenej 300 cm (do šírky sa nezapočítava parkovací pruh).
   • bb) Komunikácia navrhnutá na zaťaženie najmenej 80 kN najviac zaťaženou nápravou hasičských vozidiel.
 • V článku 10.2.1.3 sú uvedené podmienky, kedy je možné použiť Spevnené pozemné komunikácie  podľa článku 10.2.1.2, bod a) pre objekty v závislosti od podlažnosti a výšky objektu [podrobnosti v norme].
  • V ostatných prípadoch musí byť prístupová komunikácia aspoň Obslužná prístupová miestna komunikácia podľa STN 73 6110.
 • V článku 10.2.1.4 sú uvedené podmienky pre obmedzenie alebo možnosť parkovania pri jednopruhových alebo viacpruhových prístupových komunikáciách [podrobnosti v norme].
  • Ďalej sa odporúča rozšírenie jednopruhovej komunikácie v mieste požiarnych hydrantov na odstavenie hasičského vozidla.
 • Článok 10.2.2.1 - Výjazdy a prejazdy medzi blokovou zástavbou, vjazdy určené na príjazd hasičských vozidiel na oplotené pozemky, (na ktorých sú stavebné objekty, ako občianska vybavenosť, priemyselné závody a iné) musia mať svetlý rozmer najmenej 350 cm široký a 400 cm vysoký.

 

STN 73 4301

Bytové budovy – rok vydania 2021

 • Článok 4.1.4 - Z hľadiska požiarnej bezpečnosti pre umiestňovanie bytových budov a prístupových komunikácií (vjazdy, podjazdy, rampy) vrátane nástupných plôch pre hasičskú techniku platia súvisiace právne predpisy.
 • Článok 4.1.5 - Prístupy k bytovým budovám musia okrem iného kapacitne a technicky vyhovovať pre hasičskú a obslužnú techniku.
 • Článok 5.4.5 - Spodný obrys balkónu, lodžie alebo arkiera na vonkajších verejných alebo súkromných priestranstvách je najmenej 3 m nad komunikáciou pre chodcov a najmenej 4,5 m nad cestnou komunikáciou.
Schéma STN 73 4301 - spodný obrys vystupujúcich častí budovy
Schéma STN 73 4301 - spodný obrys vystupujúcich častí budovyPeter Marčok

 

Na čo si dať pozor?

 • Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z.).
 • Od 1.6.2021 cestný zákon upravuje pojem “miestna komunikácia a účelová komunikácia” na “miestna cesta a účelová cesta”.
 • Slovné spojenie “prístupová komunikácia” je používané v bežnej reči, v legislatíve sa používa slovné spojenie “napojenie na pozemné komunikácie” alebo “pripojenie na pozemné komunikácie” .
 • Hasičmi požadovaná šírka 3m sa vzťahuje na priamy úsek cesty, v miestach väčších rádiusov musí byť šírka väčšia vzhľadom na veľkosť hasičských zásahových automobilov.

 

16.4.2022

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím