Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
26. september 2021
2
6320

Okenný parapet (okno ako zábradlie)

Sumarizácia rozmerových požiadaviek na okenný parapet alebo okno doplnené o zábranu proti pádu v zákonoch, vyhláškach a normách.
Okenný parapet (okno ako zábradlie)

Pri riešenií znížených alebo "nulových" parapetov je potrebné dodatočné zábradlie alebo bezpečnostnú funkciu preberie zasklenie okna. V návrhu je nutné zohľadniť, či sa jedná o pevné zasklenie (neotvárateľné okno), ktoré vie plniť funkciu zábradlia alebo otvárateľné krídlo okna, kde musí byť zábradlie doplnené. Podmienky pre presklené výplne plniace funkciu zábrany proti pádu definuje norma pre Ochranné zábradlia STN 74 3305 v normatívnej Prílohe C.

 

Vyhláška č. 59/1982 Zb.

ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení - znenie účinné od 30.11.1990

Pracovné a prevádzkové objekty a priestory

 • § 26 ods. 1 - Zábradlie nie je potrebné, ak je bezpečnosť osôb spoľahlivo zaistená iným spôsobom (napríklad parapetmi, múrom, inou konštrukciou).

 

Vyhláška č. 94/2004 Z. z.

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb – znenie účinné od 1.1.2019

Náhradná úniková možnosť

 • § 60 ods. 4 písm. a) - otvárateľný otvor v obvodovej konštrukcii so svetlou výškou najmenej 0,8 m a šírkou najmenej 0,6 m a s výškou parapetu najviac 1,2 m nad úrovňou podlahy,

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020 do 31.3.2025

 • § 28 ods. 1 - Pri každej pochôdznej ploche stavby, kde je nebezpečenstvo pádu osôb a ku ktorej je možný prístup osôb, sa musí zabezpečiť ochranným zábradlím, prípadne inou zábranou, ktorá musí bezpečne odolávať zaťaženiu pôsobiacemu vo vodorovnom aj zvislom smere.
 • § 28 ods. 4 - Najmenšia dovolená výška zábradlia vrátane držadla je: [podrobnosti vo vyhláške]
 • § 28 ods. 6 - V bytovom dome a v prevádzke určenej deťom musí byť zábradlie plné alebo s tabuľovou výplňou, so stĺpikovou výplňou zo zvislých tyčových prvkov alebo s mriežkovou výplňou. Medzery v zábradlí nesmú byť širšie ako 120 mm v bytovom dome a 80 mm v prevádzke určenej deťom.
 • § 31 ods. 2 - Okenný parapet v obytnej a pobytovej miestnosti, pod ktorým je voľný vonkajší priestor hlbší ako 0,5 m, musí byť vysoký najmenej 850 mm alebo musí byť vybavený zábradlím najmenej do tejto výšky.
 • VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY ZABEZPEČUJÚCE UŽÍVANIE NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE
  • 2.1.1. Parapet v obytnej miestnosti určenej na užívanie osobou na vozíku nemôže byť vyššie ako 700 mm nad podlahou.
  • 2.1.4. Okno a presklená stena s parapetom nižším ako 500 mm musia mať spodnú časť do výšky 400 mm chránenú ochranným plechom, mriežkou alebo iným podobným spôsobom. Vo výške 1 400 mm až 1 600 mm musia mať výrazný pás so šírkou najmenej 50 mm alebo pruh zo značiek s rozmermi 50 mm x 50 mm, vzdialenými od seba najviac 150 mm, zreteľne viditeľný oproti pozadiu. Vo výške 1 100 mm nad úrovňou podlahy musia byť zabezpečené ochrannou tyčou.

 

Zákon č. 201/2022 Z. z.

o výstavbe - znenie účinné od 1.4.2025

 • Nešpecifikuje

 

STN 74 3305 a STN 74 3305/O1

Ochranné zábradlia - rok vydania 2014 a 2016

 • Článok 1 – Norma sa vzťahuje aj na parapety a steny zhotovené zo skla, ktoré plnia funkciu zábrany proti neúmyselnému pádu. 
 • Článok 4.2 - Kapitola o najmenšej dovolenej výške zábradlí [podrobnosti v norme].
 • Článok 4.2.3 - Ak priľahlá konštrukcia do výšky 500 mm vytvára na strane pochôdznej plochy  približne vodorovnú plošinu šírky od 130 mm do 300 mm (umožňujúcu státie), musí byť výška zábradlia od tejto plošiny najmenej 900 mm.
 • Článok 4.2.3 POZNÁMKA - Plošina šírky viac ako 300 mm sa považuje za pochôdznu plochu a výška zábradlia sa musí určiť podľa Článku 4.2.
Schéma STN 74 3305 - plošina umožňujúca státie
Schéma STN 74 3305 - plošina umožňujúca státiePeter Marčok
 • Článok 4.4.3 písm. a) - Na pochôdznej ploche s voľným prístupom dospelých osôb, prípadne detí do 12 rokov spravidla pod dohľadom dospelých osôb (napr. v bytových budovách, v ubytovacích zariadeniach a v budovách obchodu a služieb) nesmú byť medzery vo výplni zábradlia (zvislé a šikmé v uhle do 45° od zvislice) širšie ako 120 mm.
 • Článok 4.4.5 písm. a) - Na pochôdznej ploche s voľným hromadným prístupom detí do 12 rokov v prevádzkach pre deti (napr. v materských a základných školách, v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach pre deti) nesmú byť medzery vo výplni zábradlia (zvislé a šikmé v uhle do 45° od zvislice) širšie ako 80 mm.
 • Príloha C - Sklené zábradlie a výplne zábradlia zo skla
  • Článok C.1 - Typy zasklení s funkciou zábradlia alebo výplne zábradlia (Skupina C)
  • Článok C.2 - Typy skiel a ich použitie [podrobnosti v norme]

 

STN EN 14351-1+A2

Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere - rok vydania 2019

 • Tabuľka NA.11 POZNÁMKA - Pri parapete alebo pevnom ráme okna, ktorý je nižšie ako 850 mm nad podlahou sa odporúča osadenie bezpečnostným sklom, plniacim funkciu zábradlia alebo výplne zábradlia podľa STN 74 3305 alebo doplnenie zábradlia minimálne do výšky podľa normy STN 74 3305.

 

STN 73 4301

Bytové budovy - rok vydania 2021

 • Článok 5.1.11 - Ak je vedľa bytovej budovy umiestnená komunikácia pre chodcov, musí byť horná hrana parapetu okna obytnej miestnosti najmenej 1 800 mm nad komunikáciou, alebo musí byť medzi budovou a komunikáciou najmenej 3 000 mm široká plocha zelene (meraná v horizontálnej rovine).
 • Článok 5.1.11 - Pri novonavrhovaných bytových budovách (priečelie s oknami z obytných miestností) sa vzdialenosť od hrany komunikácie odporúča aspoň 6 000 mm. V existujúcej zástavbe sa prihliada na miestne podmienky.
 • Článok 5.4.8 - Kapitola o najmenšej dovolenej výške zábradlí [podrobnosti v norme].
 • Článok 5.4.9 - Medzery v zábradliach bytovej budovy nesmú byť širšie ako 120 mm, odporúča sa 80 mm. Výplň zábradlia z horizontálnych prvkov je z dôvodu bezpečnosti neprípustná.
 • Bezbariérový byt
  • Článok 8.7.2 - Okenný parapet v obytnej miestnosti by nemal byť vyššie ako 700 mm nad podlahu.
  • Článok 8.7.2 - Ak je okno v druhom alebo vyššom podlaží, musí byť z vonkajšej stany vo výške 1 100 mm nad podlahou ochranná tyč.
  • Článok 8.7.4 - Zasklená stena alebo Francúzske okno musí byť do výšky 400 mm nad podlahou chránené proti rozbitiu.

 

Na čo si dať pozor?

 • Vo všeobecnosti dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 11 zákona č. 60/2018 Z. z.). ALE: Požiadavky normy sú záväzné, ak je odkaz na slovenskú technickú normu alebo technickú normalizačnú informáciu uvedený priamo v texte všeobecne záväzného právneho predpisu (zákony, nariadenia, vyhlášky, ...).
 • Parapet vysoký najmenej 850 mm nevyžaduje žiadne iné konštrukcie z hľadiska bezpečnosti

 

 • Parapet vysoký viac ako 500 mm vyžaduje:
  • Pri pevnom zasklení - dodatočné zábradlie do výšky minimálne 850 mm nad podlahu alebo zasklenie chrániace pred pádom
  • Pri otvárateľnom okne - dodatočné zábradlie do výšky minimálne 850 mm nad podlahu
 • Parapet do výšky 500 mm a šírky menšej ako 130 mm vyžaduje:
  • Pri pevnom zasklení - dodatočné zábradlie do výšky minimálne 850 mm nad podlahu alebo zasklenie chrániace pred pádom
  • Pri otvárateľnom okne - dodatočné zábradlie do výšky minimálne 850 mm nad podlahu
 • Parapet do výšky 500 mm a šírky 130 až 300 mm (vznikne plošina umožňujúca státie) vyžaduje:
  • Pri pevnom zasklení - dodatočné zábradlie do výšky minimálne 900 mm nad plošinu (parapet) alebo zasklenie chrániace pred pádom
  • Pri otvárateľnom okne - dodatočné zábradlie do výšky minimálne 900 mm nad plošinu (parapet)
 • Parapet do výšky 500 mm a šírky väčšej ako 300 mm (vznikne pochôdzna plocha) vyžaduje:
  • Pri pevnom zasklení - dodatočné zábradlie do výšky podľa tabuľky STN 74 3305 nad pochôdznu plochu (parapet) alebo zasklenie chrániace pred pádom
  • Pri otvárateľnom okne - dodatočné zábradlie do výšky podľa tabuľky STN 74 3305 nad pochôdznu plochu (parapet)
 • "Nulový" parapet (Francúzske okno) vyžaduje:
  • Pri pevnom zasklení - dodatočné zábradlie do výšky podľa tabuľky STN 74 3305 nad podlahu alebo zasklenie chrániace pred pádom
  • Pri otvárateľnom okne - dodatočné zábradlie do výšky podľa tabuľky STN 74 3305 nad podlahu
  • Pri vetracom okne (klapke) - obmedzovač otvorenia na 120 mm (prevádzky pre deti 80 mm) a zasklenie chrániace pred pádom

 

 • Podmienky zasklenia chrániaceho pred pádom a vrstvy izolačných skiel vzhľadom na bezpečnosť špecifikuje článok 5.4.27.4 normy STN 74 6200.
 • Ak je zábradlie kotvené do konštrukcie okien, dverí a zasklených stien, stáva sa súčasťou týchto výrobkov v zmysle článku 6.1.25 normy STN 74 6200.

 

26.9.2021
aktualizácia 9.6.2024

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím