Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. september 2021
0
10646

Podkrovie (Povala)

Prehľad a sumarizácia pojmu Podkrovie (Povala) a rozmerové požiadavky na obytnú miestnosť v podkroví v zákonoch, vyhláškach a normách.
Podkrovie (Povala)

Sumarizácia ukáže, že legislatíva vníma Podkrovie ako časť rodinného domu, samostatný byt, viacpodlažný byt alebo spoločnú časť bytového domu. Pojem Povala sa spomína len v norme Bytové budovy. 

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.4.2024 do 31.3.2025

 • Nedefinuje
 • Zmieňuje v § 43b ods. 3 pri definovaní rozsahu Rodinného domu
 • Zmieňuje v § 139b ods. 1 písm. a) pri  definovaní rozsahu Jednoduchej stavby (kategória bytové budovy)

 

Zákon č. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - znenie účinné od 1.4.2024 do 31.3.2025

 • Nedefinuje
 • Zmieňuje v § 2 ods. 1 písm. g) pri definovaní spoločných častí bytového domu
 • Zmieňuje v § 14b ods. 2 písm. e) pri hlasovaní vlastníkov o vstavbe alebo nadstavbe

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020 do 31.3.2025

 • Nedefinuje
 • § 27 ods. 1 - Každé podlažie okrem podlažia, ktoré je prístupné priamo z upraveného terénu, a každý užívaný povalový priestor budovy musia byť prístupné najmenej jedným schodišťom - hlavným. Ďalšie schodištia, pomocné, sa navrhujú predovšetkým na riešenie únikovej cesty v súlade so slovenskými technickými normami. Namiesto schodišťa možno navrhnúť šikmú rampu, ktorá na únikových cestách nesmie mať väčší sklon ako 1 : 8.
 • § 43 ods. 5 - Svetlá výška obytnej miestnosti je daná slovenskou technickou normou. Svetlú výšku obytnej miestnosti možno znížiť na najmenej 2 400 mm a miestností v podkroví na 2 300 mm za podmienky, že ostatné významné stavebno-technické parametre na mikroklímu bytovej budovy sa v každom konkrétnom prípade ustanovia tak, aby sa dodržali základné požiadavky na tvorbu zdravého obytného prostredia.

 

Vyhláška č. 259/2008 Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia – znenie účinné od 1.6.2017

 • § 9 ods. 2 písm. b) - Svetlá výška izby ubytovacieho zariadenia musí mať v podkroví najmenej 2 300 mm, odporúča sa aspoň 2 400 mm.
 • § 9 ods. 2 písm. c) - Svetlá výška izby ubytovacieho zariadenia musí mať v podkroví so skloneným stropom najmenej nad polovicou svojej plochy svetlú výšku najmenej 2 400 mm; v miestach sklonenia má byť najmenšia svetlá výška aspoň 600 mm, pričom do podlahovej plochy miestnosti sa započítava plocha, nad ktorou je najmenšia svetlá výška 1 300 mm.

 

Vyhláška č. 300/2009 Z. z.

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov – znenie účinné od 1.4.2024

 • § 9a ods. 3 - Podlahová plocha stavby je tvorená vnútorným priestorom stavby okrem zvislých konštrukcií, ktorého svetlá výška medzi úrovňou podlahy a stropom alebo strešnou konštrukciou dosahuje najmenej 1,3 m. Do výmery podlahovej plochy stavby sa započítava plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne najmenej 1,2 m široké, 0,3 m hlboké a 2 m vysoké od podlahy. Do výmery podlahovej plochy stavby sa započítava plocha zabratá vykurovacími telesami, inštalačnými predmetmi, technickým zariadením, strojovým vybavením alebo kuchynskou linkou. Za podlahovú plochu stavby sa po splnení parametrov uvedených v prvej až tretej vete považuje aj podlahová plocha podkrovia ako vnútorný priestor stavby prístupný z posledného nadzemného podlažia vymedzený podlahou a konštrukciou krovu alebo ďalšími stavebnými konštrukciami. Do výmery podlahovej plochy stavby sa nezapočítava podlahová plocha výťahovej šachty, schodiska vrátane plochy medziposchodia, balkónu, lodžie, terasy bez presklenia a šachty s rozvodmi.
 • § 9a ods. 5 - Viacpodlažný byt v bytovom dome sa označí slovom mezonet. Ak ide o podlažie, ktoré má aspoň jednu tretinu podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujú na šikmú strešnú konštrukciu alebo stropnú konštrukciu, označí sa slovom podkrovie. Byt na medziposchodí sa označí slovom mezanín.

 

Zákon č. 443/2010 Z. z.

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní - znenie účinné od 1.1.2024

 • Zmieňuje v § 2 ods. 1 písm. b) pri definovaní rozsahu Rodinného domu

 

Zákon č. 447/2015 Z. z.

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov - znenie účinné od 30.11.2019 do 31.3.2025

 • Zmieňuje v § 6 ods. 3 pri špecifikovaní rozsahu Podlahovej plochy stavby

 

Zákon č. 201/2022 Z. z.

o výstavbe - znenie účinné od 1.4.2025

 • Nedefinuje
 • Zmieňuje v § 2 ods. 12 pri definícii Zmeny účelu stavby. Za zmenu účelu stavby sa považuje aj stavebná úprava, ktorou sa mení podkrovie na trvalé bývanie.
 • Zmieňuje v § 2 ods. 14 pri definícii Nadstavby. Zvýšenie stavby o podkrovie sa považuje za Nadstavbu.
 • Zmieňuje v Prílohe č.3 pri definícii Jednoduchej stavby, odstavec bytové budovy na bývanie a budovy na individuálnu rekreáciu.

 

Vyhláška č. 392/2023 Z. z.

o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia - znenie účinné od 1.4.2024

 • § 2 Vymedzenie pojmov - Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
  • aa) regulatívom výšky zástavby - limit minimálnej alebo maximálnej výšky zástavby v metroch od najnižšieho bodu styku budovy s pôvodným terénom alebo minimálnym alebo maximálnym počtom štandardných podlaží od najnižšieho bodu styku budovy s pôvodným terénom, do počtu štandardných podlaží sa započíta aj podkrovie alebo ustúpené podlažie, ktorého podlažná plocha je väčšia ako 50 % podlažnej plochy najvyššieho štandardného podlažia nachádzajúceho sa pod ním,

 

STN 73 4055

Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov - rok vydania 1962

 • Článok 18 – Definuje ohraničenie Podkrovia pre výpočet obostavaného priestoru.

 

STN 73 4301

Bytové budovy - rok vydania 2021

 • Zmieňuje v článku 3.6 pri definovaní rozsahu Rodinného domu.
 • Zmieňuje v článku 3.21 pri definícii Nadstavby.
 • Článok 3.24 - Podkrovie je vnútorný priestor domu určený na účelové využitie, prístupný z posledného nadzemného podlažia, vymedzený krovom a ďalšími konštrukciami. Za podkrovie sa považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica odporúčanej výšky obytnej miestnosti bytovej budovy.
 • Článok 3.25 - Povala je vnútorný priestor domu bez účelového využitia, obvykle prístupný z posledného nadzemného podlažia, vymedzený strešnou konštrukciou.
 • Zmieňuje v článku 5.1.10 pri stanovení počtu podlaží v bytovom dome, kde Podkrovie sa uvádza samostatne (napríklad: dve nadzemné podlažia a podkrovie).
 • Článok 8.3.2 - Svetlá výška obytných miestností v podkroví musí mať najmenej 2 400 mm.
 • Článok 8.3.3 - Trámy a nosníky v podkrovných miestnostiach musia spĺňať podchodnú výšku najmenej 2 100 mm.
 • Článok 8.3.4 - Obytná miestnosť v podkroví musí mať najmenej nad polovicou podlahovej plochy svetlú výšku aspoň 2 400mm. V miestach sklonenia má byť v bytových domoch najmenšia svetlá výška aspoň 600 mm, do podlahovej plochy sa započítava len plocha, nad ktorou je minimálna svetlá výška 1 300 mm. Rovnaké výšky sa odporúčajú aj pre rodinné domy.
 • Článok 8.3.5 - Za podkrovie sa považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica odporúčanej výšky obytnej miestnosti bytovej budovy, čiže 1 300 mm.
Schéma STN 73 4301
Schéma STN 73 4301Peter Marčok

Na čo si dať pozor?

 • Definícia a okrajové podmienky technických pojmov sa mierne odlišujú, preto je nutné vopred si uvedomiť, pre aký účel a podľa akého predpisu má byť údaj uvedený.
 • Vo všeobecnosti dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 11 zákona č. 60/2018 Z. z.). ALE: Požiadavky normy sú záväzné, ak je odkaz na slovenskú technickú normu alebo technickú normalizačnú informáciu uvedený priamo v texte všeobecne záväzného právneho predpisu (zákony, nariadenia, vyhlášky, ...).

 

12.9.2021
aktualizácia 15.4.2024

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím