Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. september 2021
0
2123

Podkrovie (Povala)

Prehľad a sumarizácia pojmu Podkrovie (Povala) a rozmerové požiadavky na obytnú miestnosť v podkroví v zákonoch, vyhláškach a normách.
Podkrovie (Povala)

Sumarizácia ukáže, že legislatíva vníma Podkrovie ako časť rodinného domu, samostatný byt, viacpodlažný byt alebo spoločnú časť bytového domu. Pojem Povala sa spomína len v norme Bytové budovy. 

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • Nedefinuje
 • Zmieňuje v § 43b ods. 3 pri definovaní rozsahu Rodinného domu
 • Zmieňuje v § 139b ods. 1 písm. a) pri  definovaní rozsahu Jednoduchej stavby (kategória bytové budovy)

 

Zákon č. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - znenie účinné od 1.2.2020

 • Nedefinuje
 • Zmieňuje v § 2 ods. 4 pri definovaní spoločných častí bytového domu
 • Zmieňuje v § 14b ods. 2 písm. e) pri hlasovaní vlastníkov o vstavbe alebo nadstavbe

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020

 • Nedefinuje
 • § 27 ods. 1 - Každé podlažie okrem podlažia, ktoré je prístupné priamo z upraveného terénu, a každý užívaný povalový priestor budovy musia byť prístupné najmenej jedným schodišťom - hlavným. Ďalšie schodištia, pomocné, sa navrhujú predovšetkým na riešenie únikovej cesty v súlade so slovenskými technickými normami. Namiesto schodišťa možno navrhnúť šikmú rampu, ktorá na únikových cestách nesmie mať väčší sklon ako 1 : 8.
 • § 43 ods. 5 - Svetlá výška obytnej miestnosti je daná slovenskou technickou normou. Svetlú výšku obytnej miestnosti možno znížiť na najmenej 2 400 mm a miestností v podkroví na 2 300 mm za podmienky, že ostatné významné stavebno-technické parametre na mikroklímu bytovej budovy sa v každom konkrétnom prípade ustanovia tak, aby sa dodržali základné požiadavky na tvorbu zdravého obytného prostredia.

 

Vyhláška č. 259/2008 Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia – znenie účinné od 1.6.2017

 • § 9 ods. 2 písm. b) - Svetlá výška izby ubytovacieho zariadenia musí mať v podkroví najmenej 2 300 mm, odporúča sa aspoň 2 400 mm.
 • § 9 ods. 2 písm. c) - Svetlá výška izby ubytovacieho zariadenia musí mať v podkroví so skloneným stropom najmenej nad polovicou svojej plochy svetlú výšku najmenej 2 400 mm; v miestach sklonenia má byť najmenšia svetlá výška aspoň 600 mm, pričom do podlahovej plochy miestnosti sa započítava plocha, nad ktorou je najmenšia svetlá výška 1 300 mm.

 

Vyhláška č. 300/2009 Z. z.

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov – znenie účinné od 1.10.2019

 • § 9a ods. 4 - Viacpodlažný byt v bytovom dome sa označí slovom „mezonet“. Ak ide o podlažie, ktoré má aspoň jednu tretinu podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujú na šikmú strešnú alebo stropnú konštrukciu, sa označí slovom „podkrovie“. Byt na medziposchodí sa označí slovom „mezanín“.

 

Zákon č. 443/2010 Z. z.

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní - znenie účinné od 1.1.2021

 • Zmieňuje v § 2 ods. 1 písm. b) pri definovaní rozsahu Rodinného domu

 

Zákon č. 447/2015 Z. z.

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov - znenie účinné od 30.11.2019

 • Zmieňuje v § 6 ods. 3 pri špecifikovaní rozsahu Podlahovej plochy stavby

 

STN 73 4055

Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov - rok vydania 1962

 • Článok 18 – Definuje ohraničenie Podkrovia pre výpočet obostavaného priestoru.

 

STN 73 4301

Bytové budovy - rok vydania 2021

 • Zmieňuje v článku 3.6 pri definovaní rozsahu Rodinného domu.
 • Zmieňuje v článku 3.21 pri definícii Nadstavby.
 • Článok 3.24 - Podkrovie je vnútorný priestor domu určený na účelové využitie, prístupný z posledného nadzemného podlažia, vymedzený krovom a ďalšími konštrukciami. Za podkrovie sa považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica odporúčanej výšky obytnej miestnosti bytovej budovy.
 • Článok 3.25 - Povala je vnútorný priestor domu bez účelového využitia, obvykle prístupný z posledného nadzemného podlažia, vymedzený strešnou konštrukciou.
 • Zmieňuje v článku 5.1.10 pri stanovení počtu podlaží v bytovom dome, kde Podkrovie sa uvádza samostatne (napríklad: dve nadzemné podlažia a podkrovie).
 • Článok 8.3.2 - Svetlá výška obytných miestností v podkroví musí mať najmenej 2 400 mm.
 • Článok 8.3.3 - Trámy a nosníky v podkrovných miestnostiach musia spĺňať podchodnú výšku najmenej 2 100 mm.
 • Článok 8.3.4 - Obytná miestnosť v podkroví musí mať najmenej nad polovicou podlahovej plochy svetlú výšku aspoň 2 400mm. V miestach sklonenia má byť v bytových domoch najmenšia svetlá výška aspoň 600 mm, do podlahovej plochy sa započítava len plocha, nad ktorou je minimálna svetlá výška 1 300 mm. Rovnaké výšky sa odporúčajú aj pre rodinné domy.
 • Článok 8.3.5 - Za podkrovie sa považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica odporúčanej výšky obytnej miestnosti bytovej budovy, čiže 1 300 mm.
Schéma STN 73 4301
Schéma STN 73 4301Peter Marčok

12.9.2021

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím