Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. november 2021
1
5331

Držadlo (Madlo) zábradlia

Požiadavky na držadlo zábradlia, tzv. madlo v zákonoch, vyhláškach a normách.
Držadlo (Madlo) zábradlia

Držadlo je prvok, ktorý slúži na podporu chôdze po schodisku alebo šikmej ploche, môže byť súčasťou zábradlia alebo samostatne osadené na konštrukcii ohraničujúcej schodisko alebo rampu. V prehľade sa nebudem venovať držadlám na dverách, na rebríkových schodoch, vo výťahu a držadlám pre interiérové balkóny v hľadiskách. V závere pre porovnanie uvádzam požiadavku na minimálnu šírku držadla z aktualizovanej Českej normy, platnej od roku 2017, ako dôležitý bod pri návrhu skleného zábradlia na schodisku.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • Nepodmieňuje
 • § 50 ods. 2 - Priestory schodíšť musia byť dostatočne osvetlené a musia byť vybavené bezpečným zábradlím, konštrukčne primeraným druhu stavby, účelu a spôsobu užívania stavby.

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 01.03.2020

 • § 27 ods. 8 - Schodište a rampa, ktorých šírka neprekračuje 1 200 mm, musia byť vybavené jedným zábradlím s výnimkou kruhového schodišťa, ktoré musí mať dve zábradlia. Schodište a rampa širšie ako 1 200 mm musia byť vybavené dvoma zábradliami alebo držadlami. Schodište a rampa širšie ako 2 200 mm musia byť vybavené doplnkovým zábradlím s držadlom, ktoré ich rozdelí na pruhy široké najviac 2 200 mm.
 • Zmieňuje v § 28 ods. 4 pri najmenšej dovolenej výške zábradlia. Do výšky zábradlia sa započítava aj výška držadla. [podrobnosti vo vyhláške]
 • § 28 ods. 8 - Šikmé zábradlie schodišťa a šikmej rampy musí sa zabezpečiť madlom umiestneným vo výške najmenej 900 mm a najviac 1 200 mm. Pri stavbe určenej na pobyt detí do šiestich rokov sa navyše musí umiestniť madlo vo výške najmenej 400 mm a najviac 500 mm a do dvanástich rokov vo výške najmenej 600 mm a najviac 700 mm. Držadlo zábradlia nesmie mať ostré hrany ani výstupy.
 • Príloha - VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY ZABEZPEČUJÚCE UŽÍVANIE NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE
  • 1.3.1. Schodiskové rameno a rampa musia byť po oboch stranách vybavené držadlom vo výške 900 mm. Odporúča sa vybudovať držadlo aj vo výške 750 mm.
  • 1.3.2. Držadlo musí presahovať začiatok a koniec schodiskového ramena alebo rampy najmenej o 150 mm.
  • 1.3.3. Tvar držadla musí umožňovať pevné uchopenie rukou.

 

Vyhláška č. 94/2004 Z. z.

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb  - znenie účinné od 01.01.2019

 • § 53 - V chránených únikových cestách môžu požiarne zaťaženie tvoriť horľavé látky v konštrukciách dverí, podláh, držadiel a okenných rámov, zariaďovacie predmety v priestoroch vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a toaliet. Náhodné požiarne zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie ako 15 kg.m-2.
 • § 72 ods. 3 - Schodiskové rameno a rampa na únikovej ceste musia byť po celej dĺžke rozdelené tak, aby sa ich šírka rovnala najviac štyrom únikovým pruhom; to neplatí na schodiská, ktoré majú najviac šesť schodiskových stupňov.

 

STN 73 0831 až STN 73 0831/Z5

Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory – rok vydania 1979 až 2006

 • Článok 51 - Schodisko na únikovej ceste zo zhromažďovacieho priestoru širšie ako 5 únikových pruhov, musí byť v celej dĺžke okrem odpočívadiel (podiest) pozdĺžne rozdelené stavebnou konštrukciou (ochrannou alebo záchytnou konštrukciou, držadlom (madlom)) po najviac 4 únikových pruhoch. Výnimkou je schodisko s maximálne 6 stupňami, v rámci vyrovnávacieho schodiska vo vstupnom podlaží.

 

STN 73 4130

Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia – rok vydania 1985

 • Článok 11 - Držadlo (Madlo) - prvok slúžiaci na pridržiavanie sa pri chôdzi po schodisku alebo šikmej rampe. Držadlo môže byť súčasťou zábradlia alebo samostatne osadené na konštrukcii ohraničujúcej schodisko, napríklad na stene, na konštrukcii oddeľujúcej výťahovú šachtu.
 • Článok 20 – Maximálny rozmer zábradlia, držadla (madla) alebo schodnice, ktorý nezmenšuje priechodnú šírku schodiskového ramena (platí pre obytné budovy). Maximálny rozmer pri jednostrannom prevedení alebo maximálny súčet pri obojstrannom prevedení:
  • Zábradlie / Zábradlia - max 50 mm
  • Držadlo / Držadlá - max 100 mm
  • Schodnica / Schodnice - max 200 mm
Vlastná schéma a schéma STN 73 4130 - priechodná šírka
Vlastná schéma a schéma STN 73 4130 - priechodná šírkaPeter Marčok
 • Článok 43 - Schodiskové rameno širšie ako 2 750 mm sa doporučuje rozdeliť medziľahlým zábradlím s držadlom (madlom) podľa STN 73 0831.
 • Článok 44 - Schodiskové rameno musí mať držadlo (madlo):
  • Minimálne na jednej strane pri priamočiarych ramenách s priechodnou šírkou do 1 650 mm
  • Minimálne na jednej strane pri zmiešaných ramenách s priechodnou šírkou do 1 100 mm
  • Po obidvoch stranách pri ramenách s väčšou priechodnou šírkou

 

STN 73 0802 až STN 73 0802/Z2/O3

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia – rok vydania 2010 až 2017

 • Článok 6.5.1 - Povrchové úpravy konštrukcií chránených únikových ciest musia byť vždy z nehorľavých látok s výnimkou podláh a držadiel, ktoré môžu byť z horľavých látok.

 

STN 74 3305 a STN 74 3305/O1

Ochranné zábradlia - rok vydania 2014 a 2016

 • Článok 2.3 - Držadlo (zábradlia) je prvok zábradlia určený na to, aby sa ho osoby mohli pridržiavať rukou.
 • Článok 4.5.1 - Na šikmých zábradliach rámp a schodísk sa požaduje držadlo zábradlia. Držadlo sa umiestňuje vo výške od 900 mm do 1 200 mm nad pochôdznou plochou, spravidla na hornom okraji zábradlia.
 • Článok 4.5.2 - Na šikmých zábradliach rámp a schodísk v prevádzkach pre deti sa umiestňuje ďalšie držadlo:
  • Výška = 400 až 500 mm v prevádzkach pre deti do 6 rokov
  • Výška = 600 až 700 mm v prevádzkach pre deti do 12 rokov
Schéma STN 74 3305 - ďalšie držadlo pre deti
Schéma STN 74 3305 - ďalšie držadlo pre detiPeter Marčok
 • Článok 4.5.3 - Na šikmých zábradliach rámp a schodísk v prevádzkach pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z. z. musí byť ďalšie alebo jediné držadlo vo výške 900 mm (napríklad domovy dôchodcov, domovy s ošetrovateľskou službou, zdravotnícke zariadenia a iné).
Schéma STN 74 3305 - ďalšie držadlo
Schéma STN 74 3305 - ďalšie držadloPeter Marčok
 • Článok 4.5.4 - Medzi držadlom (madlom) a stenou alebo konštrukciou zábradlia musí byť svetlá vzdialenosť minimálne 60 mm.
 • Článok 4.5.5 - Prierez profilu držadla má byť vhodný na uchopenie zhora a musí byť možné opísať minimálne ¾ obvodu kružnice s priemerom D:
  • D = 40 až 50 mm v prevádzkach s voľným prístupom dospelých osôb
  • D = 30 až 40 mm v prevádzkach určených pre deti (článok 4.5.2)
Schéma STN 74 3305 - prierez držadla
Schéma STN 74 3305 - prierez držadlaPeter Marčok
 • Článok 4.5.6 - Držadlo zábradlia nesmie mať výčnelky alebo ostré hrany, aby sa v nich alebo o ne nemohli zachytiť prsty počas pridržiavania. Najmä konce rúrkových držadiel musia byť uzavreté alebo ohnuté smerom nadol.
 • Článok 4.5.7 - Držadlo zábradlia má plynulo nadväzovať pri prechode medzi schodiskovým ramenom a odpočívadlom (podestou) alebo v mieste zalomenia schodiska.
 • Článok 4.5.8 - Pri návrhu držadla je potrebné zohľadniť aj materiál. V určitých situáciách je nevhodný materiál so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ > 0,5 W/(m.K).
 • Článok 4.5.9 - Ak je šikmé držadlo zábradlia dlhšie ako 1 500 mm, tak sa odporúča zabezpečiť ho proti šmýkaniu sa osôb po držadle.
 • Článok 4.7.2 - Priestory užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - Ak je držadlo pôdorysne predsadené viac ako 200 mm od línie konštrukcie zábradlia, musí vodiacu líniu (zarážku) pre slepeckú palicu tvoriť samostatný rovnobežný prvok umiestnený 100 až 250 mm nad povrchom pochôdznej plochy. Dodatočný prvok musí byť vo vzdialenosti do 200mm od priemetu držadla.
Schéma STN 74 3305 - zarážka pre slepeckú palicu
Schéma STN 74 3305 - zarážka pre slepeckú palicuPeter Marčok
 • Článok 4.8.3 - Spoľahlivosť držadla na zaťaženie v horizontálnom smere podľa STN EN 1991-1-1 sa preukazuje zaťažovacou skúškou v prípade, ak sa spoľahlivosť nepreukázala statickým výpočtom.
 • Príloha C (normatívna) - Sklenené zábradlie a výplne zábradlí zo skla
  • Článok C.2.2 - Samostatné sklené zábradlie (pripevnené len v úrovni podlahy, skupina E), môže byť bez držadla výhradne len v interiéri s bežnou prevádzkou.

  

STN 73 4301

Bytové budovy – rok vydania 2021

 • Zmieňuje v článku 5.4.8 pri najmenšej dovolenej výške zábradlia. Do výšky zábradlia sa započítava aj výška držadla. Ochranné zábradlia sa navrhujú podľa STN 74 3305.

 

TP 048 Technické podmienky

Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách - rok vydania 2019

 

Na čo si dať pozor?

 • Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z.).
 • Už pri jednostrannom predsadenom “rúrkovom” držadle priemeru 50 mm a normovej svetlej vzdialenosti 60 mm od steny, dochádza k zmenšeniu priechodnej šírky schodiska (STN 73 4130 článok 20).
 • Samostatné sklené zábradlie “bezrámové” upevnené len v úrovni podlahy, môže byť bez držadla výhradne len v interiéri s bežnou prevádzkou.
 • Česká norma ČSN 74 3305 – rok vydania 2017 spresňuje minimálnu šírku držadla na 30 mm, aby nebolo možné pri šikmých sklených zábradliach na schodiskách a rampách považovať za držadlo len hornú hranu skla (vrstvené sklo napríklad 2x 8 mm alebo 2x 10mm takú šírku nesplní). 

 

27.11.2021

Peter Marčok

 

Držadlo, presah na konci schodiska
Držadlo, presah na konci schodiskaZdroj: linkedin.com

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím