Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. február 2022
0
8473

Zábradlie na schodiskách a rampách

Požiadavky na zábradlia pre schodiská alebo rampy v zákonoch, vyhláškach a normách.
Zábradlie na schodiskách a rampách

Prehľad sumarizuje kde a za akých podmienok je v schodiskovom priestore alebo na rampe pre chodcov vyžadované zábradlie alebo medziľahlé zábradlie pre pozdĺžne rozdelenie únikových ciest. V prehľade sa nebudem venovať všeobecným základným požiadavkám, ktoré definuje STN 74 3305, ako je napríklad výška zábradlia, výplň zábradlia a tiež zábradliam pre rebríkové schodiská.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • § 50 ods. 2 - Priestory schodíšť musia byť dostatočne osvetlené a musia byť vybavené bezpečným zábradlím, konštrukčne primeraným druhu stavby, účelu a spôsobu užívania stavby.

 

Vyhláška č. 59/1982 Zb.

ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení - znenie účinné od 30.11.1990

Pracovné a prevádzkové objekty a priestory

Komunikácie vo výrobných a prevádzkových budovách

 • § 17 ods. 2 - Najmenšia šírka schodišťových ramien musí byť 1,1 m. Voľné strany schodov a odpočívadiel musia byť vybavené zábradlím. Každé schodišťové rameno musí mať záchytné držadlo aspoň na jednej strane.

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020

 • § 27 ods. 8 - Schodište a rampa, ktorých šírka neprekračuje 1 200 mm, musia byť vybavené jedným zábradlím s výnimkou kruhového schodišťa, ktoré musí mať dve zábradlia. Schodište a rampa širšie ako 1 200 mm musia byť vybavené dvoma zábradliami alebo držadlami. Schodište a rampa širšie ako 2 200 mm musia byť vybavené doplnkovým zábradlím s držadlom, ktoré ich rozdelí na pruhy široké najviac 2 200 mm.
 • § 28 ods. 1 - Pri každej pochôdznej ploche stavby, kde je nebezpečenstvo pádu osôb a ku ktorej je možný prístup osôb, sa musí zabezpečiť ochranným zábradlím, prípadne inou zábranou, ktorá musí bezpečne odolávať zaťaženiu pôsobiacemu vo vodorovnom aj zvislom smere.
 • § 28 ods. 2 - Zábradlie sa má zriadiť na voľnom okraji pochôdznej plochy v súlade so slovenskými technickými normami (STN 74 3305) v závislosti od zatriedenia pochôdznej plochy. Za voľný priestor sa nepovažuje priestor zakrytý konštrukciou, ktorá bezpečne znáša zaťaženie pešou prevádzkou. 
 • § 28 ods. 5 - Pri schodišti, prípadne pri šikmej rampe so zrkadlom musí najmenšia dovolená výška zábradlia zodpovedať slovenským technickým normám (STN 74 3305).
 • § 28 ods. 8 - Šikmé zábradlie schodišťa a šikmej rampy musí sa zabezpečiť madlom. [podrobnosti v samostatnom článku]

 

Vyhláška č. 94/2004 Z. z.

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb  - znenie účinné od 1.1.2019

 • § 72 ods. 3 - Schodiskové rameno a rampa na únikovej ceste musia byť po celej dĺžke rozdelené tak, aby sa ich šírka rovnala najviac štyrom únikovým pruhom; to neplatí na schodiská, ktoré majú najviac šesť schodiskových stupňov.
 • § 68 ods. 2 - Najmenšia šírka nechránenej únikovej cesty je jeden únikový pruh; únikový pruh je priestor únikovej cesty so šírkou 0,55 m.

 

STN 73 0831 až STN 73 0831/Z5

Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory – rok vydania 1979 až 2006

 • Článok 51 - Schodisko na únikovej ceste zo zhromažďovacieho priestoru širšie ako 5 únikových pruhov, musí byť v celej dĺžke, okrem odpočívadiel (podest) pozdĺžne rozdelené stavebnou konštrukciou (ochrannou alebo záchytnou konštrukciou, držadlom (madlom)) po najviac 4 únikových pruhoch. Výnimkou je schodisko s maximálne 6 stupňami, v rámci vyrovnávacieho schodiska vo vstupnom podlaží.

 

STN 73 4130

Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia – rok vydania 1985

 • Článok 20 – Maximálny rozmer zábradlia, držadla (madla) alebo schodnice, ktorý nezmenšuje priechodnú šírku schodiskového ramena (platí pre obytné budovy). Maximálny rozmer pri jednostrannom prevedení alebo maximálny súčet pri obojstrannom prevedení:
  • Zábradlie / Zábradlia - max 50 mm
  • Držadlo / Držadlá - max 100 mm
  • Schodnica / Schodnice - max 200 mm
Vlastná schéma a schéma STN 73 4130 - priechodná šírka
Vlastná schéma a schéma STN 73 4130 - priechodná šírkaPeter Marčok
 • Článok 43 - Schodiskové ramená a podesty musia mať na voľných stranách zábradlie podľa STN 74 3305
 • Článok 43 - Schodiskové rameno širšie ako 2 750 mm sa doporučuje rozdeliť medziľahlým zábradlím s držadlom (madlom) podľa STN 73 0831.
 • Článok 44 - Schodiskové rameno musí mať držadlo (madlo). [podrobnosti v samostatnom článku]

 

STN 73 5305 až STN 73 5305/c

Administratívne budovy – rok vydania 1979 až 1989

 • Článok 37 tretí odstavec – Zábradlie schodísk a ostatných pochôdznych plôch musí vyhovovať požiadavkám STN 74 3305.

 

STN 74 3305 a STN 74 3305/O1

Ochranné zábradlia - rok vydania 2014 a 2016

 • Článok 2.8 - pochôdzna plocha je plocha určená na pobyt alebo pohyb osôb (po rovine, po schodoch alebo po šikmej rampe (STN 73 4130)) s pôdorysnými rozmermi najmenej 300 mm x 300 mm. Za pochôdznu plochu sa považuje aj každý schodiskový stupeň.
 • Článok 2.10 - voľný priestor je priestor pod úrovňou pochôdznej plochy, do ktorého môžu neúmyselne spadnúť osoby z jej voľného okraja.
 • Článok 4.1.1 - Zábradlie je nutné zhotoviť na voľnom okraji pochôdznej plochy, za ktorou je voľný priestor. Medzné rozmery voľného priestoru:
  • Šírky 150 mm a hĺbky 500 mm – priestor s voľným prístupom dospelých osôb, prípadne detí do 12 rokov spravidla pod dohľadom dospelých osôb (napr. v bytových budovách, v ubytovacích zariadeniach a v budovách obchodu a služieb).
  • Šírky 100 mm a hĺbky 300 mm – priestor s voľným hromadným prístupom detí do 12 rokov v prevádzkach pre deti (napr. v materských a základných školách, v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach pre deti).
  • Pre zhromaždovacie priestory (STN 92 0101) a komunikácie k ním vedúce platí prísnejší limit na hĺbku voľného priestoru (300 mm pri priestoroch “s voľným prístupom osôb” a 200 mm pri “prevádzkach pre deti”).
Vlastná schéma a schéma STN 74 3305 - voľný priestor
Vlastná schéma a schéma STN 74 3305 - voľný priestorPeter Marčok
 • Článok 4.2.2 - Pre schodiská alebo šikmé rampy so zrkadlom rozhoduje o určení výšky zábradlia v prvom kroku šírka zrkadla a následne hĺbka voľného priestoru:
  • Zrkadlo menšie ako 200 mm - hĺbka voľného priestoru je daná najväčšou konštrukčnou výškou podlažia (vzdialenosť k nižšie ležiacej podlahe, stupnici alebo podeste).
  • Zrkadlo širšie ako 200 mm – hĺbka voľného priestoru je daná dnom schodiskového zrkadla budovy.
  • Poznámka - Šírka zrkadla sa meria medzi najviac vystúpenými súvislými prvkami ako sú držadlá (madlá) alebo schodnice.
Schéma STN 74 3305 - šírka zrkadla
Schéma STN 74 3305 - šírka zrkadlaPeter Marčok
 • Článok 4.4.3 písm. d) - Na pochôdznej ploche s voľným prístupom dospelých osôb, prípadne detí do 12 rokov spravidla pod dohľadom dospelých osôb (napr. v bytových budovách, v ubytovacích zariadeniach a v budovách obchodu a služieb) môže byť medzera medzi predsadeným zábradlím a voľným koncom schodiskových stupňov maximálne 50 mm (pôdorysný priemet medzery).
Schéma STN 74 3305 - predsadené zábradlie (priestor s voľným prístupom dospelých osôb)
Schéma STN 74 3305 - predsadené zábradlie (priestor s voľným prístupom dospelých osôb)Peter Marčok
 • Článok 4.4.5 písm. e) - Na pochôdznej ploche s voľným hromadným prístupom detí do 12 rokov v prevádzkach pre deti (napr. v materských a základných školách, v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach pre deti) môže byť medzera medzi predsadeným zábradlím a voľným koncom schodiskových stupňov maximálne 30 mm (pôdorysný priemet medzery).
Schéma STN 74 3305 - predsadené zábradlie (priestor s voľným hromadným prístupom detí do 12 rokov)
Schéma STN 74 3305 - predsadené zábradlie (priestor s voľným hromadným prístupom detí do 12 rokov)Peter Marčok
 • Článok 4.5.1 - Na šikmých zábradliach rámp a schodísk sa požaduje držadlo zábradlia. [podrobnosti v samostatnom článku]
 • Príloha A (normatívna) - Meranie hĺbky voľného priestoru [podrobnosti v norme].

 

STN 73 4301

Bytové budovy – rok vydania 2021

 • Článok 5.4.8 - Ochranné zábradlia sa navrhujú podľa STN 74 3305

 

TP 048 Technické podmienky

Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách - rok vydania 2019

 

Na čo si dať pozor?

 • Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z.).
 • Odsadenie konštrukcie zábradlia a šírka zrkadla ovplyvňuje požadovanú výšku zábradlia. Najmä pri výškových stavbách je ekonomický rozdiel, či bude mať zábradlie celkovú výšku 1000 mm alebo 1200 mm.
 • Ak je schodiskové rameno situované vedľa celopresklenej fasády, môže medzi schodiskom a sklom vzniknúť “voľný priestor”, ktorý bude širší ako medzný rozmer (150 mm alebo 100 mm), čo by si vyžiadalo konštrukciu zábradlia aj keby mala fasáda zasklenie chrániace pred pádom.

 

27.2.2022

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím