Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. marec 2022
2
3599

Príslušenstvo bytu

Prehľad a sumarizácia pojmu Príslušenstvo bytu v zákonoch, vyhláškach a normách.
Príslušenstvo bytu

Byt pozostáva z obytnej miestnosti, alebo súboru obytných miestností s príslušenstvom. Správny popis príslušenstva bytu zohráva významnú úlohu aj pri predaji a kúpe bytov. Najčastejšie otázky vyvoláva miestnosť pivnica (priestor mimo bytu) a parkovacie státie k bytu v rámci hromadnej garáže, kde dochádza k zámene pojmu nebytový priestor a príslušenstvo bytu.

 

Zákon č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník - znenie účinné od 1.12.2019

 • § 121 ods. 2 - Príslušenstvom bytu sú vedľajšie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom užívali.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • § 43b ods. 4 - Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.
 • § 43b ods. 6 - Príslušenstvo bytu na účely tohto zákona sú miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárske alebo hygienické funkcie bytu.

 

Zákon č. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - znenie účinné od 1.2.2020

 • Nedefinuje
 • § 2 ods. 3 - Nebytovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu (§ 121 ods. 2 Občianskeho zákonníka) ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.
 • § 2 ods. 7 - Podlahovou plochou bytu sa na účely tohto zákona rozumie podlahová plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu (§ 121 ods. 2 Občianskeho zákonníka), bez plochy terás, lodžií a balkónov; to neplatí pri terasách, ktoré nie sú spoločnými časťami domu.
 • § 2 ods. 15 - Skladovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie časť nebytového priestoru v dome určeného podľa rozhodnutia stavebného úradu na skladovanie, ktorá je fyzicky oddelená od ostatných častí tohto nebytového priestoru, ak nejde o príslušenstvo bytu (§ 121 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 01.03.2020

 • Nedefinuje
 • § 17 ods. 7 - Vetranie a osvetlenie príslušenstva bytu sú prípustné aj zo svetlíkovej a vetracej šachty, ak tieto majú pôdorys najmenej 5 m2 a dĺžku kratšej strany najmenej 1 500 mm. Dno šachty má byť prístupné, ľahko čistiteľné, odvodnené a má mať odtok s pachovým uzáverom. Do svetlíkovej alebo vetracej šachty možno napojiť len vetranie miestností rovnakého charakteru po celej výške šachty. Nesmú v nich byť umiestnené rozvody a inštalácie.
 • § 43 ods. 6 - Príslušenstvo bytu musí spĺňať požiadavky podľa slovenskej technickej normy STN 73 4301.

 

Vyhláška č. 259/2008 Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia – znenie účinné od 1.6.2017

 • Nedefinuje

 

Vyhláška č. 300/2009 Z. z.

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov – znenie účinné od 1.10.2019

 • § 9a ods. 2 - Úžitková plocha rodinného domu je súčet všetkých podlahových plôch obytných miestností a príslušenstva rodinného domu (§ 43b ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb.) bez plochy balkónov, lodžií a terás.

 

Zákon č. 443/2010 Z. z.

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní - znenie účinné od 1.1.2022

 • § 2 ods. 1 písm. d) - príslušenstvo bytu je najmä miestnosť určená ako vstupný priestor bytu, kuchyňa s podlahovou plochou do 12 m2, priestor na uskladnenie potravín, priestor na osobnú hygienu, priestor na umiestnenie záchodovej misy a priestor na uloženie predmetov na upratovanie, ak sú tieto miestnosti umiestnené v rámci bytu,
 • § 2 ods. 1 písm. g) - podlahová plocha bytu je súčet plochy jeho obytných miestností, plochy príslušenstva bytu a plochy lodžií, balkónov a terás,
 • § 2 ods. 1 písm. h) - plocha príslušenstva bytu je plocha miestnosti určenej najmä ako vstupný priestor bytu, kuchyne s podlahovou plochou do 12 m2, priestoru na uskladnenie potravín, priestoru na osobnú hygienu, priestoru na umiestnenie záchodovej misy a priestoru na uloženie predmetov na upratovanie, ak sú tieto miestnosti umiestnené v rámci bytu,
 • § 2 ods. 2 - Do plochy obytných miestností a plochy príslušenstva bytu podľa odseku 1 písm. h) sa
  • a) započítava plocha
   • 1. zastavaná kuchynskou linkou,
   • 2. zastavaná zariaďovacími predmetmi,
   • 3. zastavaná kachľami alebo inými vykurovacími telesami,
   • 4. arkierov,
   • 5. výklenkov, ak sú aspoň 1,20 m široké, 2 m vysoké a 0,30 m hlboké,
  • b) nezapočítava plocha
   • 1. schodiskových ramien nachádzajúcich sa v byte,
   • 2. dverných ústupkov a okenných ústupkov.

 

Vyhláška č. 181/2019 Z. z. 

o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu – znenie účinné od 1.1.2022

 • Nedefinuje

 

STN 73 0532

Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky - rok vydania 2013

 • Príloha D (informatívna)
  • Príslušenstvo bytu - vedľajšie priestory, ktoré dopĺňajú obytné miestnosti a plnia komunikačné funkcie, hospodárske funkcie alebo slúžia na hygienu.
  • Všetky priestory druhých bytov - obytné miestnosti druhého bytu a príslušenstvo bytu. Pod príslušenstvom sú myslené WC a kúpeľne, technické a hospodárske miestnosti (napríklad práčovňa a iné), predsieň, hala, chodba. Átria, lodžie a terasy len v prípade, ak priamo susedia s obytnou miestnosťou iného bytu.
  • Nebytový priestor - miestnosť alebo súbor miestností v budove na bývanie, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely, ako na bývanie (kancelárie, obchodné priestory, sklady, garáže a iné). Nebytový priestor nie je príslušenstvo bytu ani priestory domového vybavenia.
 • POZNÁMKY k Tabuľke 1 - Požadované hodnoty zvukovej izolácie medzi miestnosťami v budovách
  • Poznámka 1. - Hlučné miestnosti príslušenstva bytu, najmä WC, kúpeľne a kuchyne by zásadne nemali byť situované vedľa chránených miestností, ako sú napríklad spálne druhých bytov. Hlučné miestnosti s technickými zariadeniami domu by takisto nemali byť situované v susedstve obytných miestností bytov.
  • Zmieňuje v Poznámke 2 pri podmienkach na deliace konštrukcie medzi príslušenstvom rôznych bytov, ktoré Tabuľka 1 explicitne nestanovuje. [podrobnosti v norme]

 

STN 73 4301

Bytové budovy – rok vydania 2021

 • Zmieňuje v článku 3.9 pri definícii bytu.
 • Článok 3.12 - Príslušenstvo bytu sú vedľajšie miestnosti, ktoré plnia komunikačné funkcie, obslužno-servisné funkcie alebo slúžia na osobnú hygienu.
 • Článok 3.14 - Nebytový priestor v bytovej budove je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú určené na iné účely ako na bývanie. Nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu a ani priestory domového vybavenia.
 • Článok 3.18 - Podlahová (úžitková) plocha bytu: súčet plôch obytných miestností a miestností príslušenstva bytu bez plochy balkónov, lodžií a terás. Do podlahovej plochy bytu v bytovom alebo rodinnom dome sa nezapočítava plocha garáže.
 • Zmieňuje v článku 8.1 pri definovaní Delenia bytov (jednoizbový, dvojizbový, ...)
 • Článok 8.3.7 - V prípade, keď je obytná miestnosť určená na spanie, nemôže slúžiť ako jediný priechod do inej obytnej miestnosti. Taktiež nemôže slúžiť ako jediný priechod do príslušenstva bytu, okrem prípadu, keď je toto príslušenstvo určené len pre užívateľov priechodnej spálne.
 • Článok 8.4.1 - Súčasťou bytu má byť príslušenstvo, tvoria ho najmä:
  • Vstupné priestory
  • Komunikácie, schodiská
  • Šatníky
  • Priestory na varenie
  • Priestory na uskladnenie potravín
  • Priestory na osobnú hygienu
  • Ostatné technické priestory
 • Článok 8.4.3 - Priestor na varenie je samostatná kuchyňa alebo prevádzkovo oddelená časť obytnej miestnosti, predsiene alebo haly (napríklad kuchynský kút, nika).

 

Na čo si dať pozor?

 • Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z.).
 • Pozornosť treba upriamiť na pojmy “vedľajšie miestnosti a vedľajšie priestory”. Vedľajšie miestnosti sú neobytné miestnosti v byte, ktoré sú ako súčasť funkčného celku “bytu”  s vlastným uzavretím. Vedľajšie priestory sú neobytné miestnosti, ktoré sú mimo tohto uzavretia (napríklad pivničná kobka, pivnica, sklad).
 • Príslušenstvo bytu sa započítava do podlahovej plochy bytu (§ 2 ods. 7 zákon č. 182/1993 Z. z.)
 • Kvalitu vnútorného prostredia (KVP) z hľadiska akustiky je možné zásadne  zvýšiť  vhodným umiestnením hlučných miestností príslušenstva bytu (najmä WC, kúpeľňa a kuchyňa), ktoré by nemali “susediť” s obytnými miestnosťami druhých bytov.

 

28.3.2022

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím