Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. február 2022
1
1270

Apartmán (Štúdio)

Prehľad a sumarizácia pojmu Apartmán, ktorý nie je definovaný v relevantných zákonoch, vyhláškach a normách.
Apartmán (Štúdio)

Používaný pojem Apartmán nie je známy legislatíve, v sumarizácii nájdete najčastejšie status “nedefinuje”. Apartmán sa aktuálne spomína v STN 73 6110 pre projektovanie miestnych komunikácii a v zákone o dani z pridanej hodnoty.

Sumarizáciu začnem vyhláškou, ktorá už nie je platná, ministerstvo hospodárstva v nej ustanovovalo klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia. Pozornosť si zaslúži, že pri definícií Apartmánu sa uvádzal pojem “Obývacia miestnosť” a nie pojem “Obytná miestnosť” ktorý používa ostatná stavebná legislatíva.

Vyhláška č. 277/2008 Z. z. - predpis bol zrušený

ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried - koniec platnosti a účinnosti 18.2.2021

 • § 5 ods. 8 - Apartmán je súbor dvoch alebo viacerých miestností na ubytovanie hostí. Jedna z týchto miestností spĺňa podmienky obývacej miestnosti. Súčasťou apartmánu je hygienické zariadenie. Apartmán v prípade apartmánového domu je vybavený kuchynkou alebo kuchynským kútom a možno ho nazvať i apartmánovým bytom.
 • § 5 ods. 9 - Štúdio je izba, ktorej súčasťou je kuchynský kút a hygienické zariadenie.
 • § 5 ods. 10 - Obývacia miestnosť je časť ubytovacieho objektu, apartmánu alebo apartmánového bytu určená na denný pobyt hosťa, čomu zodpovedá jej vybavenie. V obývacej miestnosti nie sú umiestnené stále lôžka. Vo vykurovacom období sa vykuruje.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • Nedefinuje
 • § 43b ods. 2 - Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
 • § 43b ods. 4 - Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.
 • § 43b ods. 5 - Obytná miestnosť je miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie.
 • § 43c ods. 1 - Nebytové budovy sú stavby, v ktorých je viac ako polovica ich využiteľnej podlahovej plochy určená na nebytové účely. Medzi nebytové budovy patria
  • § 43c ods. 1 písm. a) - hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty,

 

Zákon č. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - znenie účinné od 1.2.2020

 • Nedefinuje
 • § 2 ods. 1 - Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky.
 • § 2 ods. 2 - Bytovým domom (ďalej len „dom”) sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 • § 2 ods. 3 - Nebytovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu (§ 121 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb.) ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.

 

Zákon č. 162/1995 Z. z.

o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) - znenie účinné od 1.10.2019

 • Nedefinuje

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020

 • Nedefinuje
 • § 17 ods. 2 - Obytná miestnosť musí mať zabezpečené dostatočné denné osvetlenie, priame vetranie a má byť dostatočne vykurovaná s možnosťou regulácie tepla.

 

Vyhláška č. 94/2004 Z. z.

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb  - znenie účinné od 01.01.2019

 • § 94 ods. 1 - Stavby na bývanie alebo ubytovanie sú stavby alebo ich časti určené na bývanie alebo ubytovanie. Stavby na bývanie a ubytovanie sa podľa počtu obytných buniek v stavbe členia
  • a) na stavby skupiny A,
  • b) na stavby skupiny B.
 • § 94 ods. 2 - Obytná bunka je
  • a) byt (§ 121 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb., Zákon č. 182/1993 Z. z.),
  • b) izba alebo skupina izieb s príslušenstvom na ubytovanie najviac 20 osôb. 
 • § 94 ods. 5 - Stavba na bývanie a ubytovanie skupiny B je stavba s viac ako dvoma obytnými bunkami.

 

Zákon č. 582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - znenie účinné od 11.12.2021

 • Nedefinuje
 • Zmieňuje v § 37 pri dani za ubytovanie v ubytovacom zariadení (apartmánový dom).

 

Zákon č. 222/2004 Z. z.

o dani z pridanej hodnoty - znenie účinné od 1.1.2022

 • § 38 ods. 9 - Na účely odsekov 5 a 8 sa apartmánom v bytovom dome (Zákon č. 182/1993 Z. z.) rozumie miestnosť alebo súbor miestností v bytovom dome, ktorý je spôsobilý plniť rovnakú funkciu ako byt.

 

Vyhláška č. 259/2008 Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia – znenie účinné od 1.6.2017

 • Nedefinuje

 

STN 73 6110 až STN 73 6110/Z2

Projektovanie miestnych komunikácií - rok vydania 2004 až 2015

 • Zmieňuje v článku 16.3.10 v tabuľke 20 pri návrhu odstavných a parkovacích stojísk (STN 73 6110/Z2)
  • Odstavné stojiská
  • Druh objektu:  Viacpodlažné bytové domy - dočasné bývanie (napr. apartmány)
  • Účelová jednotka:  byt / dom
  • Stojisko pripadá na uč. jednotku:  1 / apartmán

 

STN 73 4301

Bytové budovy - rok vydania 2021

 • Nedefinuje

 

Na čo si dať pozor?

 • Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z.).
 • Z pohľadu legislatívy nie sú apartmány určené na trvalé bývanie.
 • Za povšimnutie stojí usmernenie pre katastrálne úrady z roku 2007:
  • Katastrálny bulletin č. 3/2007 (č. LPO – 7764/2007, otáz. č. 31)
   Ako zapísať do katastra nehnuteľnosti apartmán v bytovom dome?
   Podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, v katastri nehnuteľností sa evidujú byty a nebytové priestory. Pojem byt je definovaný v zákone NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ako vec určená na bývanie. Nakoľko katastrálny zákon nepozná pojem apartmán, zapíše do katastrálneho operátu apartmán ako byt – vec určená na bývanie, aj keď ide o sezóne bývanie, označený podľa údajov katastra t. j. číslom bytu, číslom poschodia v dome súp. č. stavby, na pozemku parc. č. a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podiel na pozemku, resp. priľahlom pozemku, alebo iné právo k pozemku. Z uvedeného vyplýva, že apartmán zapíšeme do katastra ako byt.

 

22.2.2022

Peter Marčok 

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava

Súvisiace články

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím