Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. február 2022
1
3087

Apartmán (Štúdio)

Prehľad a sumarizácia pojmu Apartmán, ktorý nie je definovaný v relevantných zákonoch, vyhláškach a normách.
Apartmán (Štúdio)

Používaný pojem Apartmán nie je známy legislatíve, v sumarizácii nájdete najčastejšie status “nedefinuje”. Apartmán sa aktuálne spomína v STN 73 6110 pre projektovanie miestnych komunikácii a v zákone o dani z pridanej hodnoty.

Sumarizáciu začnem vyhláškou, ktorá už nie je platná, ministerstvo hospodárstva v nej ustanovovalo klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia. Pozornosť si zaslúži, že pri definícií Apartmánu sa uvádzal pojem “Obývacia miestnosť” a nie pojem “Obytná miestnosť” ktorý používa ostatná stavebná legislatíva.

Vyhláška č. 277/2008 Z. z. - predpis bol zrušený

ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried - koniec platnosti a účinnosti 18.2.2021

 • § 5 ods. 8 - Apartmán je súbor dvoch alebo viacerých miestností na ubytovanie hostí. Jedna z týchto miestností spĺňa podmienky obývacej miestnosti. Súčasťou apartmánu je hygienické zariadenie. Apartmán v prípade apartmánového domu je vybavený kuchynkou alebo kuchynským kútom a možno ho nazvať i apartmánovým bytom.
 • § 5 ods. 9 - Štúdio je izba, ktorej súčasťou je kuchynský kút a hygienické zariadenie.
 • § 5 ods. 10 - Obývacia miestnosť je časť ubytovacieho objektu, apartmánu alebo apartmánového bytu určená na denný pobyt hosťa, čomu zodpovedá jej vybavenie. V obývacej miestnosti nie sú umiestnené stále lôžka. Vo vykurovacom období sa vykuruje.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • Nedefinuje
 • § 43b ods. 2 - Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
 • § 43b ods. 4 - Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.
 • § 43b ods. 5 - Obytná miestnosť je miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie.
 • § 43c ods. 1 - Nebytové budovy sú stavby, v ktorých je viac ako polovica ich využiteľnej podlahovej plochy určená na nebytové účely. Medzi nebytové budovy patria
  • § 43c ods. 1 písm. a) - hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty,

 

Zákon č. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - znenie účinné od 1.2.2020

 • Nedefinuje
 • § 2 ods. 1 - Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky.
 • § 2 ods. 2 - Bytovým domom (ďalej len „dom”) sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 • § 2 ods. 3 - Nebytovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu (§ 121 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb.) ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.

 

Zákon č. 162/1995 Z. z.

o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) - znenie účinné od 1.10.2019

 • Nedefinuje

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020

 • Nedefinuje
 • § 17 ods. 2 - Obytná miestnosť musí mať zabezpečené dostatočné denné osvetlenie, priame vetranie a má byť dostatočne vykurovaná s možnosťou regulácie tepla.

 

Vyhláška č. 94/2004 Z. z.

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb  - znenie účinné od 01.01.2019

 • § 94 ods. 1 - Stavby na bývanie alebo ubytovanie sú stavby alebo ich časti určené na bývanie alebo ubytovanie. Stavby na bývanie a ubytovanie sa podľa počtu obytných buniek v stavbe členia
  • a) na stavby skupiny A,
  • b) na stavby skupiny B.
 • § 94 ods. 2 - Obytná bunka je
  • a) byt (§ 121 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb., Zákon č. 182/1993 Z. z.),
  • b) izba alebo skupina izieb s príslušenstvom na ubytovanie najviac 20 osôb. 
 • § 94 ods. 5 - Stavba na bývanie a ubytovanie skupiny B je stavba s viac ako dvoma obytnými bunkami.

 

Zákon č. 582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - znenie účinné od 11.12.2021

 • Nedefinuje
 • Zmieňuje v § 37 pri dani za ubytovanie v ubytovacom zariadení (apartmánový dom).

 

Zákon č. 222/2004 Z. z.

o dani z pridanej hodnoty - znenie účinné od 1.1.2022

 • § 38 ods. 9 - Na účely odsekov 5 a 8 sa apartmánom v bytovom dome (Zákon č. 182/1993 Z. z.) rozumie miestnosť alebo súbor miestností v bytovom dome, ktorý je spôsobilý plniť rovnakú funkciu ako byt.

 

Vyhláška č. 259/2008 Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia – znenie účinné od 1.6.2017

 • Nedefinuje

 

STN 73 6110 až STN 73 6110/Z2

Projektovanie miestnych komunikácií - rok vydania 2004 až 2015

 • Zmieňuje v článku 16.3.10 v tabuľke 20 pri návrhu odstavných a parkovacích stojísk (STN 73 6110/Z2)
  • Odstavné stojiská
  • Druh objektu:  Viacpodlažné bytové domy - dočasné bývanie (napr. apartmány)
  • Účelová jednotka:  byt / dom
  • Stojisko pripadá na uč. jednotku:  1 / apartmán

 

STN 73 4301

Bytové budovy - rok vydania 2021

 • Nedefinuje

 

Na čo si dať pozor?

 • Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z.).
 • Z pohľadu legislatívy nie sú apartmány určené na trvalé bývanie.
 • Za povšimnutie stojí usmernenie pre katastrálne úrady z roku 2007:
  • Katastrálny bulletin č. 3/2007 (č. LPO – 7764/2007, otáz. č. 31)
   Ako zapísať do katastra nehnuteľnosti apartmán v bytovom dome?
   Podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, v katastri nehnuteľností sa evidujú byty a nebytové priestory. Pojem byt je definovaný v zákone NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ako vec určená na bývanie. Nakoľko katastrálny zákon nepozná pojem apartmán, zapíše do katastrálneho operátu apartmán ako byt – vec určená na bývanie, aj keď ide o sezóne bývanie, označený podľa údajov katastra t. j. číslom bytu, číslom poschodia v dome súp. č. stavby, na pozemku parc. č. a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podiel na pozemku, resp. priľahlom pozemku, alebo iné právo k pozemku. Z uvedeného vyplýva, že apartmán zapíšeme do katastra ako byt.

 

22.2.2022

Peter Marčok 

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím