Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. november 2021
0
2227

Podlažie

Prehľad a sumarizácia pojmu Podlažie v zákonoch, vyhláškach a normách.
Podlažie

V stavebnej dokumentácii sa stretávame s pojmami Nadzemné podlažie, Podzemné podlažie ale aj Ustúpené podlažie a Podkrovie, ktoré sa pri uvádzaní počtu podlaží v bytových budovách uvádzajú samostatne.

Počtom podlaží a samozrejme účelom stavby podmieňuje legislatíva napríklad aj podmienky pre vertikálny pohyb osôb, ako je nutnosť schodiska, rampy, výťahu alebo schodiskovej plošiny.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • Nedefinuje
 • Zmieňuje v § 43b ods. 3 pri definovaní Rodinného domu.
 • Zmieňuje v § 139b ods. 1 písm. a) pri definovaní Jednoduchej stavby.

 

Zákon č. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - znenie účinné od 1.2.2020

 • Nedefinuje

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020

 • § 43 ods. 2 - Bytové budovy - Podlažie vymedzujú dve najbližšie nad sebou nasledujúce horizontálne deliace konštrukcie. Bytová budova môže mať podzemné, nadzemné a ustupujúce podlažie, ktorých kritériá sú dané slovenskou technickou normou STN 73 4301.

 

Vyhláška č. 94/2004 Z. z.

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb – znenie účinné od 1.1.2019

 

Zákon č. 582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - znenie účinné od 11.12.2021

 • Zmieňuje v § 12 ods. 3 pri Príplatku za podlažie.
 • § 12 ods. 4 - Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.
 • § 12 ods. 5  - Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.

 

Vyhláška č. 300/2009 Z. z.

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov – znenie účinné od 1.10.2019

 • § 9a ods. 1 písm. c) - O rodinnom dome, bytovom dome a byte v bytovom dome sa na podklade kolaudačného rozhodnutia a jeho príloh zapisujú údaje o počte podlaží rodinného domu alebo bytového domu; uvádzajú sa celým číslom od 1, ak odsek 4 neustanovuje inak.
 • § 9a ods. 4 - Viacpodlažný byt v bytovom dome sa označí slovom „mezonet“. Ak ide o podlažie, ktoré má aspoň jednu tretinu podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujú na šikmú strešnú alebo stropnú konštrukciu, sa označí slovom „podkrovie“. Byt na medziposchodí sa označí slovom „mezanín“.

 

Zákon č. 443/2010 Z. z.

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní - znenie účinné od 1.1.2022

 • Zmieňuje v § 2 ods. 1 písm. b) pri definovaní Rodinného domu.

 

STN 73 4055

Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov – rok vydania 1962

 • Nedefinuje
 • Zmieňuje pri definovaní Spodnej časti objektu a Vrchnej časti objektu pre výpočet.

 

STN 73 5305 až STN 73 5305/c

Administratívne budovy – rok vydania 1979 až 1989

 • Nedefinuje

 

STN 73 4301

Bytové budovy – rok vydania 2021

 • Zmieňuje v článku 3.6 pri definovaní Rodinného domu.
 • Článok 3.19 - Podlažie je časť budovy vymedzená dvoma najbližšie nad sebou nasledujúcimi horizontálnymi deliacimi konštrukciami.
 • Článok 3.20 - Ustúpené podlažie je vnútorný priestor domu prístupný z posledného nadzemného podlažia, vymedzený konštrukciou stropu a ďalšími stavebnými konštrukciami, určený na účelové využitie. Za ustúpené podlažie sa považuje také podlažie, ktorého zastavaná plocha je menšia ako polovica zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.
 • Článok 3.21 - Nadstavba je zmena už dokončenej budovy, ktorou sa zväčšuje objem budovy vytvorením ďalších podlaží, podkrovia alebo ustúpeného podlažia.
 • Článok 3.23 - Vstavba je zmena už dokončenej budovy, pri ktorej sa do jestvujúceho objemu budovy vkladá nová stavebno-priestorová štruktúra. Pri tejto zmene sa nemení vonkajší pôdorys a ani výškový rozmer budovy. Vstavbou sa podľa vloženej funkcie zväčšuje alebo zmenšuje počet podlaží a podlahová plocha objektu.
 • Článok 3.24 - Podkrovie je vnútorný priestor domu určený na účelové využitie, prístupný z posledného nadzemného podlažia, vymedzený krovom a ďalšími konštrukciami. Za podkrovie sa považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica odporúčanej výšky obytnej miestnosti bytovej budovy.
 • Článok 3.25 - Povala je vnútorný priestor domu bez účelového využitia, obvykle prístupný z posledného nadzemného podlažia, vymedzený strešnou konštrukciou.
 • Článok 5.1.9 - Bytové budovy môžu mať podzemné podlažie a nadzemné podlažie.
  • Za podzemné podlažie budovy sa považuje každé podlažie, ktorého obsypaná plocha fasády pôvodným terénom je viac ako 50 % z celkovej plochy fasády jedného uvažovaného podlažia. Plocha fasády podlažia je definovaná konštrukčnou výškou a obvodom zastavanej plochy.
  • Definíciu a výpočet podrobnejšie vyjadruje obrázok Prílohy C
 • Článok 5.1.10 - V bytovej budove alebo jej časti sa počet podlaží stanoví počtom nadzemných podlaží bez ohľadu na ich funkciu. Do počtu podlaží sa nezahŕňa, ale uvádza samostatne:
  • Podkrovie
  • Posledné ustúpené podlažie
 • Článok 8.3.5 - Za podkrovie sa považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica odporúčanej výšky obytnej miestnosti bytovej budovy, čiže 1 300 mm.
 • Príloha C (normatívna) - Výpočet podzemného podlažia [podrobnosti v norme].

 

Na čo si dať pozor?

 • Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z.).
 • Pre požiarnu ochranu stavieb platia samostatné podmienky na určenie Prvého nadzemného požiarneho podlažia.

 

15.11.2021
aktualizácia 29.1.2022

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím