Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. november 2021
0
6758

Podlažie

Prehľad a sumarizácia pojmu Podlažie v zákonoch, vyhláškach a normách.
Podlažie

V stavebnej dokumentácii sa stretávame s pojmami Nadzemné podlažie, Podzemné podlažie ale aj Ustúpené podlažie a Podkrovie, ktoré sa pri uvádzaní počtu podlaží v bytových budovách uvádzajú samostatne.

Počtom podlaží a samozrejme účelom stavby podmieňuje legislatíva napríklad aj podmienky pre vertikálny pohyb osôb, ako je nutnosť schodiska, rampy, výťahu alebo schodiskovej plošiny.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • Nedefinuje
 • Zmieňuje v § 43b ods. 3 pri definovaní Rodinného domu.
 • Zmieňuje v § 139b ods. 1 písm. a) pri definovaní Jednoduchej stavby.

 

Zákon č. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - znenie účinné od 1.2.2020

 • Nedefinuje

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020

 • § 43 ods. 2 - Bytové budovy - Podlažie vymedzujú dve najbližšie nad sebou nasledujúce horizontálne deliace konštrukcie. Bytová budova môže mať podzemné, nadzemné a ustupujúce podlažie, ktorých kritériá sú dané slovenskou technickou normou STN 73 4301.

 

Vyhláška č. 94/2004 Z. z.

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb – znenie účinné od 1.1.2019

 

Zákon č. 582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - znenie účinné od 11.12.2021

 • Zmieňuje v § 12 ods. 3 pri Príplatku za podlažie.
 • § 12 ods. 4 - Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.
 • § 12 ods. 5  - Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.

 

Vyhláška č. 300/2009 Z. z.

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov – znenie účinné od 1.10.2019

 • § 9a ods. 1 písm. c) - O rodinnom dome, bytovom dome a byte v bytovom dome sa na podklade kolaudačného rozhodnutia a jeho príloh zapisujú údaje o počte podlaží rodinného domu alebo bytového domu; uvádzajú sa celým číslom od 1, ak odsek 4 neustanovuje inak.
 • § 9a ods. 4 - Viacpodlažný byt v bytovom dome sa označí slovom „mezonet“. Ak ide o podlažie, ktoré má aspoň jednu tretinu podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujú na šikmú strešnú alebo stropnú konštrukciu, sa označí slovom „podkrovie“. Byt na medziposchodí sa označí slovom „mezanín“.

 

Zákon č. 443/2010 Z. z.

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní - znenie účinné od 1.1.2022

 • Zmieňuje v § 2 ods. 1 písm. b) pri definovaní Rodinného domu.

 

STN 73 4055

Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov – rok vydania 1962

 • Nedefinuje
 • Zmieňuje pri definovaní Spodnej časti objektu a Vrchnej časti objektu pre výpočet.

 

STN 73 5305 až STN 73 5305/c

Administratívne budovy – rok vydania 1979 až 1989

 • Nedefinuje

 

STN 73 4301

Bytové budovy – rok vydania 2021

 • Zmieňuje v článku 3.6 pri definovaní Rodinného domu.
 • Článok 3.19 - Podlažie je časť budovy vymedzená dvoma najbližšie nad sebou nasledujúcimi horizontálnymi deliacimi konštrukciami.
 • Článok 3.20 - Ustúpené podlažie je vnútorný priestor domu prístupný z posledného nadzemného podlažia, vymedzený konštrukciou stropu a ďalšími stavebnými konštrukciami, určený na účelové využitie. Za ustúpené podlažie sa považuje také podlažie, ktorého zastavaná plocha je menšia ako polovica zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.
 • Článok 3.21 - Nadstavba je zmena už dokončenej budovy, ktorou sa zväčšuje objem budovy vytvorením ďalších podlaží, podkrovia alebo ustúpeného podlažia.
 • Článok 3.23 - Vstavba je zmena už dokončenej budovy, pri ktorej sa do jestvujúceho objemu budovy vkladá nová stavebno-priestorová štruktúra. Pri tejto zmene sa nemení vonkajší pôdorys a ani výškový rozmer budovy. Vstavbou sa podľa vloženej funkcie zväčšuje alebo zmenšuje počet podlaží a podlahová plocha objektu.
 • Článok 3.24 - Podkrovie je vnútorný priestor domu určený na účelové využitie, prístupný z posledného nadzemného podlažia, vymedzený krovom a ďalšími konštrukciami. Za podkrovie sa považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica odporúčanej výšky obytnej miestnosti bytovej budovy.
 • Článok 3.25 - Povala je vnútorný priestor domu bez účelového využitia, obvykle prístupný z posledného nadzemného podlažia, vymedzený strešnou konštrukciou.
 • Článok 5.1.9 - Bytové budovy môžu mať podzemné podlažie a nadzemné podlažie.
  • Za podzemné podlažie budovy sa považuje každé podlažie, ktorého obsypaná plocha fasády pôvodným terénom je viac ako 50 % z celkovej plochy fasády jedného uvažovaného podlažia. Plocha fasády podlažia je definovaná konštrukčnou výškou a obvodom zastavanej plochy.
  • Definíciu a výpočet podrobnejšie vyjadruje obrázok Prílohy C
 • Článok 5.1.10 - V bytovej budove alebo jej časti sa počet podlaží stanoví počtom nadzemných podlaží bez ohľadu na ich funkciu. Do počtu podlaží sa nezahŕňa, ale uvádza samostatne:
  • Podkrovie
  • Posledné ustúpené podlažie
 • Článok 8.3.5 - Za podkrovie sa považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica odporúčanej výšky obytnej miestnosti bytovej budovy, čiže 1 300 mm.
 • Príloha C (normatívna) - Výpočet podzemného podlažia [podrobnosti v norme].

 

Na čo si dať pozor?

 • Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z.).
 • Pre požiarnu ochranu stavieb platia samostatné podmienky na určenie Prvého nadzemného požiarneho podlažia.

 

15.11.2021
aktualizácia 29.1.2022

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím