Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. máj 2024
0
362

Podlažná plocha

Prehľad a sumarizácia pojmu Podlažná plocha v zákonoch, vyhláškach a normách.
Podlažná plocha

Pojem podlažná plocha je späť, vrátil sa v novej vyhláške o všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia. Ostatná stavebná legislatíva a normy ale tento pojem nepozná.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.4.2024 do 31.3.2025

 • Nedefinuje

 

Zákon č. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - znenie účinné od 1.4.2024 do 31.3.2025

 • Nedefinuje

 

Zákon č. 215/1995 Z. z.

o geodézii a kartografii - znenie účinné od 1.4.2024

 • Nedefinuje

 

Vyhláška č. 300/2009 Z. z.

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov – znenie účinné od 1.4.2024

 • Nedefinuje

 

Zákon č. 200/2022 Z. z.

o územnom plánovaní - znenie účinné od 1.4.2024 do 31.3.2025

 • Nedefinuje

 

Zákon č. 201/2022 Z. z.

o výstavbe - znenie účinné od 1.4.2025

 • Nedefinuje

  

Vyhláška č. 392/2023 Z. z.

o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia - znenie účinné od 1.4.2024

 • § 2 Vymedzenie pojmov - Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
  • v) zastavanou plochou pozemku - plocha pôdorysného priemetu podlažných plôch všetkých nadzemných podlaží budovy na pôvodný terén,
  • y) podlažnou plochou - súčet plôch všetkých nadzemných alebo podzemných podlaží budovy vrátane jej obvodových konštrukcií,
  • z) regulatívom podlažných plôch - limit vyjadrený maximálnym percentuálnym podielom podlažnej plochy nadzemných podlaží a podzemných podlaží voči celkovej ploche priestorovo-funkčného celku alebo voči priestorovo-funkčnej časti, alebo voči pozemku,
 • § 16 ods. 2 - Základnými regulatívmi priestorového usporiadania územia pre územný plán mikroregiónu a územný plán obce sú regulatívy
  • a) zastavanosti alebo podlažných plôch,
 • § 16 ods. 5 - Základnými regulatívmi priestorového usporiadania územia pre územný plán zóny sú regulatívy
  • a) zastavanosti alebo regulatív podlažných plôch,

 

STN 73 4055

Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov - rok vydania 1962

 • Nedefinuje

 

STN 73 4301

Bytové budovy – rok vydania 2021

 • Nedefinuje

 

Nižšie uvedená vyhláška už nie je platná, ale okrem všeobecnej zastavanej plochy podrobne špecifikovala aj zastavanú plochu podlažia.

Vyhláška č. 255/2000 Z. z. - predpis bol zrušený

o stanovení hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku - koniec platnosti a účinnosti 28.2.2002

 •  Príloha č. 3 - C.1 - b.5. Zastavaná plocha podlažia
  1. Zastavanou plochou podlažia sa rozumie plocha pôdorysného rezu na úrovni horného okraja podlahy tohto podlažia ohraničená vonkajším okrajom obvodových konštrukcií tohto podlažia vrátane omietok. Pri objektoch poloodkrytých, resp. ich častí je zastavaná plocha ohraničená vonkajším obvodom obalovej čiary vonkajšieho okraja zvislých konštrukcií. Do zastavanej plochy sa započítavajú aj plochy lodžií a arkierov. Pri zastrešených stavbách alebo ich častí bez zvislých konštrukcií je zastavaná plocha vymedzená ortogonálnym priemetom strešnej konštrukcie do vodorovnej roviny.
  2. Do zastavanej plochy sa započítava aj plocha, v ktorej je strop nižšieho podlažia (napr. schodisko, haly, dvorany a pod.). Započítava sa aj priestor arkád, prejazdov a pod., ktoré sú súčasťou nosných konštrukcií stavby. Ak nie sú súčasťou nosných konštrukcií, ohodnotia sa samostatne a nezapočítavajú sa do zastavanej plochy.
  3. Priemerná zastavaná plocha sa zistí ako aritmetický priemer všetkých zastavaných plôch jednotlivých podlaží.

 

12.5.2024

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím