Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. august 2021
1
1417

Zastavaná plocha

Prehľad a sumarizácia pojmu Zastavaná plocha v zákonoch, vyhláškach a normách.
Zastavaná plocha

Každodenne pri výkone povolania používame pojmy, ktoré sú na prvý pohľad (skoro) zrejmé. Podrobnejšie štúdium ich významu (a legislatívneho výkladu) však také nemusí byť. Problematiku stavebnej terminológie sa pokúsime priblížiť sériou článkov ktoré pripravil Peter Marčok:

“Vzhľadom na neustále prebiehajúcu aktualizáciu legislatívy a technických noriem, je častokrát náročné získať ucelené informácie a podmienky potrebné pri projektovaní. Informácie sú rozdelené (roztrúsené) v právne záväzných dokumentoch a technických odporúčaniach. Práve architektonicko-stavebná časť projektovej dokumentácie musí v sebe skĺbiť požiadavky a odporúčania viacerých profesných smerov. V publikovaných sumarizáciách by som rád ponúkol celistvý prehľad a prepojenie informácií v konkrétnych témach. Informácie v článkoch sú štruktúrované tak, aby ich bolo možno ľahko dohľadať a verifikovať.

Ambíciou je udržiavať články aktuálne a obsah dopĺňať o aktuálne témy a námety ktoré nám pošlete. Celistvý prehľad by taktiež mohla verejnosť v budúcnosti využiť pri výzvach na verejné prerokovanie návrhov technických noriem a v medzirezortných pripomienkových konaniach k novo pripravovanej legislatíve.”

 

ZASTAVANÁ PLOCHA

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • Nedefinuje
 • Zmieňuje v § 39a ods. 2 písm. b) pre zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby, konkrétne pri podiele zastavenej plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku
 • Zmieňuje v § 55 ods. 2 písm. f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ktoré postačuje ohlásiť
 • Zmieňuje v § 139b ods. 1 pri definícii Jednoduchej stavby
 • Zmieňuje v § 139b ods. 7 a ods. 8 pri definícii Drobnej stavby

 

Zákon č. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - znenie účinné od 1.2.2020

 • Nedefinuje

 

Zákon č. 582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - znenie účinné od 1.1.2021

 • § 11  - Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

 

STN 73 4055

Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov - rok vydania 1962

 • Zastavaná plocha - plocha pôdorysného rezu vymedzená vonkajším obvodom zvislých konštrukcií uvažovaného celku (budovy, podlažia alebo ich častí); v 1. podlaží sa meria nad podnožou alebo podmurovkou, pričom izolačné primurovky sa nezapočítavajú
 • Pri objektoch nezakrytých alebo poloodkrytých je zastavaná plocha vymedzená obalovými čiarami vedenými vonkajším lícom zvislých konštrukcií v rovine upraveného terénu

 

STN 73 4301

Bytové budovy – rok vydania 2021

 • Nedefinuje
 • Zmieňuje v článku 3.20 pri definícii Ustúpeného podlažia
 • Zmieňuje v článku 5.1.9 pri definícii Podzemného podlažia

 

Nižšie uvedená vyhláška už nie je platná, ale okrem všeobecnej zastavanej plochy podrobne špecifikovala aj zastavanú plochu podzemnej časti alebo zastavanú plochu podlažia.

Vyhláška č. 255/2000 Z. z. - predpis bol zrušený

o stanovení hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku  - koniec platnosti a účinnosti 28.2.2002

 • Príloha č. 3 - C.1 - b.2. Zastavaná plocha (ZP)
  • Zastavanou plochou stavby sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnymi (pravouhlými) priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých nadzemných a podzemných podlaží do vodorovnej roviny. Izolačné prímurovky sa nezapočítavajú.
  • Zastavanou plochou nadzemnej časti stavby sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnymi priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých nadzemných podlaží do vodorovnej roviny.
  • Zastavanou plochou podzemnej časti stavby sa rozumie plocha ohraničená kolmými priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých podzemných podlaží do vodorovnej roviny. Izolačné prímurovky sa nezapočítavajú.
 • Príloha č. 3 - C.1 - b.5. Zastavaná plocha podlažia
  • 1. Zastavanou plochou podlažia sa rozumie plocha pôdorysného rezu na úrovni horného okraja podlahy tohto podlažia ohraničená vonkajším okrajom obvodových konštrukcií tohto podlažia vrátane omietok. Pri objektoch poloodkrytých, resp. ich častí je zastavaná plocha ohraničená vonkajším obvodom obalovej čiary vonkajšieho okraja zvislých konštrukcií. Do zastavanej plochy sa započítavajú aj plochy lodžií a arkierov. Pri zastrešených stavbách alebo ich častí bez zvislých konštrukcií je zastavaná plocha vymedzená ortogonálnym priemetom strešnej konštrukcie do vodorovnej roviny.
  • 2. Do zastavanej plochy sa započítava aj plocha, v ktorej je strop nižšieho podlažia (napr. schodisko, haly, dvorany a pod.). Započítava sa aj priestor arkád, prejazdov a pod., ktoré sú súčasťou nosných konštrukcií stavby. Ak nie sú súčasťou nosných konštrukcií, ohodnotia sa samostatne a nezapočítavajú sa do zastavanej plochy.
  • 3. Priemerná zastavaná plocha sa zistí ako aritmetický priemer všetkých zastavaných plôch jednotlivých podlaží.

 

08/2021

Peter Marčok

Po ukončení štúdia na Stavebnej fakulte STU v roku 2005 pracoval Peter Marčok vo viacerých oblastiach stavebníctva. Na začiatku to bol architektonický ateliér s projektmi bytových a občianskych stavieb. Súčasťou praxe bol napríklad projekt pre operačné sály hrudnej chirurgie. Nasledovala kratšia skúsenosť v projekčnom tíme, ktorý sa venoval návrhu dielenských detailov pre hliníkové fasádne systémy. Počas absolvovania autorizačnej skúšky v SKA pôsobil v architektonickom ateliéri s projektmi administratívnych budov a obchodných centier. Následne pracoval na strane investora a zhotoviteľa na technickom zadaní a kontrole projektov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Aktuálne pracovné obdobie je spojené s digitálnou stratégiou, BIM a definovaním podmienok a štandardov pre projekty investora.

P.S.: Potešíme sa všetkým spätným pripomienkam a námetom na ďalšie témy, ktoré by bolo potrebné spracovať.

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím