Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
2. september 2021
1
13391

Podlahová plocha

Prehľad a sumarizácia pojmu Podlahová plocha v zákonoch, vyhláškach a normách.
Podlahová plocha

Definícia a podmienky sa mierne odlišujú, preto je nutné vopred si uvedomiť pre aký účel a podľa akého predpisu má byť údaj uvedený.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.7.2023

 • Nedefinuje
 • Zmieňuje v § 43b ods. 1 pri definícii Bytovej budovy
 • Zmieňuje v § 43c ods. 1 pri definícii Nebytovej budovy
 • Zmieňuje v § 43c ods. 2 pri určovaní hlavného účelu Nebytovej budovy

 

Zákon č. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - znenie účinné od 1.2.2020

 • § 2 ods. 7 - Podlahovou plochou bytu sa na účely tohto zákona rozumie podlahová plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, bez plochy terás, lodžií a balkónov; to neplatí pri terasách, ktoré nie sú spoločnými časťami domu.

 

Zákon č. 582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - znenie účinné od 1.9.2023 

 • Nedefinuje
 • Zmieňuje v § 15 pri Základe dane

 

Vyhláška č. 259/2008 Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia – znenie účinné od 1.6.2017

 • § 9 ods. 2 písm. c) - Svetlá výška izby ubytovacieho zariadenia musí mať v podkroví so skloneným stropom najmenej nad polovicou svojej plochy svetlú výšku najmenej 2 400 mm; v miestach sklonenia má byť najmenšia svetlá výška aspoň 600 mm, pričom do podlahovej plochy miestnosti sa započítava plocha, nad ktorou je najmenšia svetlá výška 1 300 mm.

 

Vyhláška č. 300/2009 Z. z.

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov – znenie účinné od 1.10.2019

 • Spresňuje v § 9a ods. 1 písm. a) - údaje o úžitkovej ploche rodinného domu alebo o podlahovej ploche bytu; uvádzajú sa v m2 na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania
 • § 9a ods. 2 - Úžitková plocha rodinného domu je súčet všetkých podlahových plôch obytných miestností a príslušenstva rodinného domu bez plochy balkónov, lodžií a terás.

 

Zákon č. 443/2010 Z. z.

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní - znenie účinné od 1.1.2023

 • § 2 ods. 1 písm. g) - Podlahová plocha bytu je súčet plochy jeho obytných miestností, plochy príslušenstva bytu a plochy lodžií, balkónov a terás
 • § 2 ods. 1 písm. i) - celková Podlahová plocha bytovej budovy je súčet podlahovej plochy bytov, spoločných priestorov, pivníc, lodžií, balkónov, terás, garáží a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove a súvisiacich s bývaním; do plochy sa nezapočítava plocha výťahov a schodiskových ramien
 • § 2 ods. 1 písm. k) - priemerná Podlahová plocha bytov je podielom celkovej podlahovej plochy bytov a počtu bytov
 • Spresňuje v § 2 ods. 2 písm. a) - Do plochy obytných miestností a plochy príslušenstva bytu sa započítava plocha:
  • zastavaná kuchynskou linkou,
  • zastavaná zariaďovacími predmetmi,
  • zastavaná kachľami alebo inými vykurovacími telesami,
  • arkierov,
  • výklenkov, ak sú aspoň 1,20 m široké, 2 m vysoké a 0,30 m hlboké,
 • Spresňuje v § 2 ods. 2 písm. b) - Do plochy obytných miestností a plochy príslušenstva bytu sa nezapočítava plocha:
  • schodiskových ramien nachádzajúcich sa v byte,
  • dverných ústupkov a okenných ústupkov.

 

Zákon č. 447/2015 Z. z.

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov - znenie účinné od 30.11.2019

 • § 6 ods. 3 - Za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby sa na účely tohto zákona považuje vnútorný priestor stavby okrem zvislých konštrukcií, ktorého svetlá výška medzi úrovňou podlahy a stropom alebo strešnou konštrukciou dosahuje minimálne 1,3 metra. Do podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby sa započítava plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne najmenej 1,2 metra široké, 0,3 metra hlboké a 2 metre vysoké od podlahy. Do podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby sa započítava plocha zabratá vykurovacími telesami, inštalačnými predmetmi, technickým zariadením, strojovým vybavením alebo kuchynskou linkou. Za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby sa po splnení parametrov uvedených v prvej až tretej vete považuje aj podlahová plocha podkrovia ako vnútorný priestor stavby prístupný z posledného nadzemného podlažia vymedzený podlahou a konštrukciou krovu, prípadne ďalšími stavebnými konštrukciami.
 • Spresňuje v § 6 ods. 4 - Na účely tohto zákona sa do základu poplatku za rozvoj nezapočítava podlahová plocha výťahovej šachty, schodiska vrátane plochy medziposchodia, balkónu, lodžie, terasy bez presklenia a šachty s rozvodmi.

 

Zákon č. 222/2022 Z. z.

o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov - znenie účinné od 25.6.2023

 • Zmieňuje v § 2 ods. 1 písm. b) bod 3 pri definícii bytového domu
 • Zmieňuje v § 2 ods. 1 písm. c) bod 2 pri určení najmenšej a najväčšej podlahovej plochy bytovej jednotky podľa tohto zákona
 • § 2 ods. 1 písm. d) - podlahová plocha bytu je súčet plochy jeho miestností a príslušenstva bytu (§ 121 ods. 2 Občianskeho zákonníka) bez plochy terás, lodžií a balkónov,

 

Zákon č. 201/2022 Z. z.

o výstavbe - znenie účinné od 1.4.2024

 • Nedefinuje
 • Zmieňuje v § 2 ods. 7 pri definícii Bytovej budovy

 

STN 73 4055

Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov - rok vydania 1962

 • Nedefinuje

 

STN 73 5305 až STN 73 5305/c

Administratívne budovy - rok vydania 1979 až 1989

 • Nedefinuje

 

STN 73 4301

Bytové budovy - rok vydania 2021

 • Článok 3.18 - Podlahová (úžitková) plocha bytu: súčet plôch obytných miestností a miestností príslušenstva bytu bez plochy balkónov, lodžií a terás. Do podlahovej plochy bytu v bytovom alebo rodinnom dome sa nezapočítava plocha garáže.
 • Spresňuje článok 8.3.4 - Do Podlahovej plochy miestnosti so skloneným stropom v podkroví sa započítava plocha nad ktorou je minimálna svetlá výška 1,3 m.

 

V oblasti riadenia prenájmu a poskytovania služieb existuje európsky štandard pre potreby porovnávania veličín vo facility managemente.

STN EN 15221-6

Facility management. Časť 6: Meranie plôch a priestorov vo facility managemente - rok vydania 2012

Niektoré vybrané hodnoty z komplexnej hierarchie plôch:

 • Plocha podlažia (LA = level area) - počíta sa ako plocha jedného podlažia, vonkajší obvod dokončených povrchov budovy
 • Hrubá podlahová plocha (GFA = gross floor area) - počíta sa ako rozdiel plochy podlažia (LA) a nevyužiteľnej plochy (NLA)
 • Vnútorná podlahová plocha (IFA = internal floor area) - počíta sa ako rozdiel hrubej podlahovej plochy (GFA) a vonkajšej konštrukčnej plochy (ECA)
 • Čistá podlahová plocha (NFA = net floor area) - počíta sa ako rozdiel vnútornej podlahovej plochy (IFA) a vnútornej konštrukčnej plochy stavebného priestoru (ICA)
 • Čistá podlahová plocha miestnosti (NRA = net room area) - počíta sa ako rozdiel čistej podlahovej plochy (NFA) a plochy deliacich stien (PWA)


2.9.2021
aktualizácia 30.7.2023

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím