Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. október 2021
2
6598

Schodiskový stupeň - bezpečnostné požiadavky

Tvarovanie hrany, protišmykovosť a iné bezpečnostné požiadavky zamerané na schodiskový stupeň v zákonoch, vyhláškach a normách.
Schodiskový stupeň - bezpečnostné požiadavky

Prehľad sa zameriava na detail schodiskového stupňa, hranu schodiskového stupňa (splávok), povrch a rozoznateľnosť z hľadiska bezpečnosti a pohodlnosti počas užívania. V prehľade sa nebudem venovať základným zásadám pre celkový návrh a výpočet schodiska, ktoré detailne popisuje STN 73 4130.

 

Vyhláška č. 59/1982 Zb.

ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení - znenie účinné od 30.11.1990

Pracovné a prevádzkové objekty a priestory

 • § 17 ods. 4 - V jednom schodišťovom ramene nesmú byť menej ako tri stupne. Prvý (nástupný) a posledný (výstupný) stupeň v každom ramene sa musí dať rozoznať od okolitej podlahy.
 • § 17 ods. 4 - Povrch stupňov musí mať protišmykovú úpravu. Priečny spád (klopenie v smere zostupu) schodišťových stupňov je zakázaný.

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020 do 31.3.2025

 • § 19 ods. 8 - Pri výškovom rozdiele komunikácií a pri voľne prístupnom otvore sa musí použiť zábrana primeraná hĺbke poklesu. Zábrana musí odolávať primeranému horizontálnemu tlaku a mať primeranú výšku nad podlahou. Rozmery a sklony schodišťa, pevného rebríka alebo rampy musia byť navrhnuté v súlade so slovenskou technickou normou STN 73 4130 tak, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo pádu.
 • § 27 ods. 7 - Súčiniteľ šmykového trenia povrchu šikmej rampy, povrchov schodišťových podest a stupňov vonkajších schodíšť je daný slovenskou technickou normou STN 73 4130.
 • § 50 ods. 4 - Schodište v priemyselnej budove a sklade musí mať prvý a posledný stupeň schodišťového ramena výrazne rozoznateľný od okolitej podlahy 59/1982 Zb.
 • VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY ZABEZPEČUJÚCE UŽÍVANIE NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE
  • Príloha - 1.1.1. Povrch chodníka, schodiska a rampy musí byť upravený proti šmyku.
  • Príloha - 1.3.5. Nástupná hrana schodiskového stupňa nemôže prečnievať cez podstupnicu.
  • Príloha - 1.3.6. Schodisko so stupňami bez podstupníc sa nemôže navrhovať.
  • Príloha - 1.3.7. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy, musia byť výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia, napríklad reliéfnou dlažbou.

 

STN 74 4507

Skušobné metódy podláh. Stanovenie protiklzných vlastností povrchu podláh - rok vydania 1981

 • Článok PRÍLOHA I.2 - Pre chôdzu po schodoch (po horizontálnej komunikácii bez akejkoľvek ďalšej činnosti, pri ktorej by vznikala horizontálna sila) je μ = 0,2, na hrane schodu μ = 0,6.

 

STN 73 4130

Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia - rok vydania 1985

 • Článok 7 - Stupnica je horná vodorovná plocha schodiskového stupňa, na ktorú sa našľapuje.
 • Článok 8 - Podstupnica je predná, približne zvislá plocha schodiskového stupňa.
 • Článok 14 aa) - Nástupný stupeň je prvý dolný stupeň v schodiskovom ramene, nad úrovňou odpočívadla (podesty).
 • Článok 14 ab) - Výstupný stupeň je posledný horný stupeň v schodiskovom ramene v úrovni horného odpočívadla (stupeň môže mať inú šírku ako ostatné stupne).
 • Článok 29 - Najmenšia dovolená šírka schodiskového stupňa je 210 mm a najmenšia dovolená šírka stupnice je 250 mm (pokiaľ STN pre navrhovanie špecifických budov neurčuje inak).
Schéma STN 73 4130 - šírka schodiskového stupňa
Schéma STN 73 4130 - šírka schodiskového stupňaPeter Marčok
 • Článok 32 – Stupnica schodiska musí byť vodorovná, bez sklonu v priečnom aj pozdĺžnom smere.
 • Článok 33 – Hrana schodiskového stupňa (hrana stupnice a podstupnice) môže byť skosená alebo zaoblená. Najväčšie možné skosenie je 25 mm x 5 mm. Najväčší možný polomer zaoblenia je 10 mm.
Schéma STN 73 4130 - hrana schodiskového stupňa
Schéma STN 73 4130 - hrana schodiskového stupňaPeter Marčok
 • Článok 34 – Povrch schodiskových stupňov má byť odolný voči mechanickému namáhaniu, korozívnym vplyvom, v exteriéri odolný voči vonkajšiemu prostrediu (vlhkosť, voda).
 • Článok 35 - Požiadavky na protišmykové vlastnosti stupnice 
  • Súčiniteľ šmykového trenia pri okraji schodiskového stupňa musí byť najmenej μ = 0,6. Podľa STN 73 4507.
  • Poznámka: Protišmykovosť hrany schodiskového stupňa je možné dosiahnuť aj prídavnými úpravami ako lišty, profilované uholníky, protišmykové pásky. 
  • Súčiniteľ šmykového trenia na ostatných plochách stupnice musí byť najmenej μ = 0,2.
  • Protišmykové úpravy schodiskového stupňa nemôžu vystupovať nad povrch stupnice viac ako 3 mm.
 • Článok 36 – Povrch schodiskových stupňov má byť opticky odlišný od povrchu odpočívadiel (podest), tak aby bolo zrejmé, kde schodiskové rameno začína a kde končí. Neplatí pre schodisko v rodinnom dome alebo schodisko priamo v byte.

 

STN 73 3251

Navrhovanie konštrukcií z kameňa - rok vydania 1986

 • Článok 186 - Kamenné konštrukcie, konštrukčné detaily
Schéma STN 73 3251 - protišmykové drážky
Schéma STN 73 3251 - protišmykové drážkyPeter Marčok

 

STN 92 0201-3 až STN 92 0201-3/Zmena 4

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb - rok vydania 2000 až 2020

 • Článok 14.7 - Schodisko sa navrhuje podľa STN 73 4130 a STN 74 3305.

 

STN EN 14843

Betónové prefabrikáty. Schodiská / Precast concrete products. Stairs - rok vydania 2008

 • Príloha A (informatívna)
  • 1.3.7 - Šírka stupňa je horizontálny rozmer medzi dvoma hranami stupňov, meraný na výstupnej čiare.
  • 1.3.8 - Šírka stupnice je horizontálny rozmer od hrany stupnice po hranu podstupnice.
  • 1.3.9 - Presah je horizontálny rozmer medzi zadným okrajom stupnice a hranou nad ním.
  • 1.5.2 - Stupnica je horizontálny prvok alebo vrchná plocha stupňa.
  • 1.5.3 - Podstupnica je časť uzatvárajúca čelnú plochu stupňa.
  • 1.5.5 - Hrana stupňa je vystupujúci predný okraj stupnice alebo podesty.

 

STN 73 4301

Bytové budovy - rok vydania 2021

 • Článok 6.3.12 (Bytové domy) - Pre navrhovanie schodísk v bytových budovách platí STN 73 4130.
 • Článok 7.3.4 (Rodinné domy) - Pre navrhovanie schodísk v bytových budovách platí STN 73 4130.

 

STN 74 4505

Podlahy. Spoločné ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie - rok vydania 2022

 • Článok 4.18.3 - Povrchy a podlahy pochôdzných plôch verejných budov
  • Poznámka 1 - Podmienky pre schodiská sú uvedené v STN 73 4130
  • Poznámka 2 - Pri prednej hrane schodiskového stupňa (do 40 mm od okraja) musí protišmyková úprava spĺňať požiadavky:
   • súčiniteľ šmykového trenia najmenej 0,6 alebo
   • hodnota výkyvu kyvadla najmenej 50 alebo
   • uhol sklzu najmenej 13°

 

TP 048 Technické podmienky

Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách - rok vydania 2019

 

Na čo si dať pozor?

 • Vo všeobecnosti dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 11 zákona č. 60/2018 Z. z.). ALE: Požiadavky normy sú záväzné, ak je odkaz na slovenskú technickú normu alebo technickú normalizačnú informáciu uvedený priamo v texte všeobecne záväzného právneho predpisu (zákony, nariadenia, vyhlášky, ...).
 • Pod termínom Splávok sa rozumie predná hrana schodu.
 • Skosenie alebo zaoblenie prednej hrany umožňuje pohodlnejší výstup po schodoch a chráni hranu pred mechanickým poškodením.
 • Pri prefabrikovaných schodiskových ramenách sa často nesprávne predpisuje skosenie 10 x 10 mm aj na prednú hranu, čo je v rozpore s STN 73 4130.
 • Povrch stupnice by mal byť drsný aby umožňoval istú a bezpečnú chôdzu.
 • Úprava podstupnice by v ideálnom prípade mala byť odlišná, čím sa dosiahne vizuálne rozlíšenie jednotlivých schodov medzi sebou. Pri kamennom obklade sa tento efekt dosahoval lešteným povrchom podstupnice a drsným povrchom stupnice.
 • Možným riešením je aj zapustenie podstupnice za hranu stupnice, prečnievajúca hrana vytvorí tieň, ktorý pomôže rozlíšiť jednotlivé schody. UPOZORNENIE: toto riešenie je v rozpore s Vyhláškou č. 532/2002 pri stavbách užívaných osobami z obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

Vizuálne rozlíšenie stupnice a podstupnice pomocou drážky

 • Riešenie z vlastného projektu Forum Business Center 1 - Bratislava (budova Telekom), exteriérové prefabrikované schodisko
 • Skosenie drážky zabezpečilo neusadzovanie nečistôt, nezmenšenie krytia výstuže pre statika, bezproblémové vybratie z formy prefabrikátu
Schéma - exteriérové prefabrikované schodisko
Schéma - exteriérové prefabrikované schodiskoPeter Marčok

10.10.2021
aktualizácia 5.7.2024

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím