Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. október 2021
0
1304

Schodiskový stupeň - bezpečnostné požiadavky

Tvarovanie hrany, protišmykovosť a iné bezpečnostné požiadavky zamerané na schodiskový stupeň v zákonoch, vyhláškach a normách.
Schodiskový stupeň - bezpečnostné požiadavky

Prehľad sa zameriava na detail schodiskového stupňa, hranu schodiskového stupňa (splávok), povrch a rozoznateľnosť z hľadiska bezpečnosti a pohodlnosti počas užívania. V prehľade sa nebudem venovať základným zásadám pre celkový návrh a výpočet schodiska, ktoré detailne popisuje STN 73 4130.

 

Vyhláška č. 59/1982 Zb.

ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení - znenie účinné od 30.11.1990

Pracovné a prevádzkové objekty a priestory

 • § 17 ods. 4 - V jednom schodišťovom ramene nesmú byť menej ako tri stupne. Prvý (nástupný) a posledný (výstupný) stupeň v každom ramene sa musí dať rozoznať od okolitej podlahy.
 • § 17 ods. 4 - Povrch stupňov musí mať protišmykovú úpravu. Priečny spád (klopenie v smere zostupu) schodišťových stupňov je zakázaný.

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020

 • § 19 ods. 8 - Pri výškovom rozdiele komunikácií a pri voľne prístupnom otvore sa musí použiť zábrana primeraná hĺbke poklesu. Zábrana musí odolávať primeranému horizontálnemu tlaku a mať primeranú výšku nad podlahou. Rozmery a sklony schodišťa, pevného rebríka alebo rampy musia byť navrhnuté v súlade so slovenskou technickou normou STN 73 4130 tak, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo pádu.
 • § 27 ods. 7 - Súčiniteľ šmykového trenia povrchu šikmej rampy, povrchov schodišťových podest a stupňov vonkajších schodíšť je daný slovenskou technickou normou STN 73 4130.
 • § 50 ods. 4 - Schodište v priemyselnej budove a sklade musí mať prvý a posledný stupeň schodišťového ramena výrazne rozoznateľný od okolitej podlahy 59/1982 Zb.
 • VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY ZABEZPEČUJÚCE UŽÍVANIE NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE
  • Príloha - 1.1.1. Povrch chodníka, schodiska a rampy musí byť upravený proti šmyku.
  • Príloha - 1.3.5. Nástupná hrana schodiskového stupňa nemôže prečnievať cez podstupnicu.
  • Príloha - 1.3.6. Schodisko so stupňami bez podstupníc sa nemôže navrhovať.
  • Príloha - 1.3.7. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy, musia byť výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia, napríklad reliéfnou dlažbou.

 

STN 73 4507

Skušobné metódy podláh. Stanovenie protiklzných vlastností povrchu podláh - rok vydania 1981

 • Článok PRÍLOHA I.2 - Pre chôdzu po schodoch (po horizontálnej komunikácii bez akejkoľvek ďalšej činnosti, pri ktorej by vznikala horizontálna sila) je μ = 0,2, na hrane schodu μ = 0,6.

 

STN 73 4130

Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia - rok vydania 1985

 • Článok 7 - Stupnica je horná vodorovná plocha schodiskového stupňa, na ktorú sa našľapuje.
 • Článok 8 - Podstupnica je predná, približne zvislá plocha schodiskového stupňa.
 • Článok 14 aa) - Nástupný stupeň je prvý dolný stupeň v schodiskovom ramene, nad úrovňou odpočívadla (podesty).
 • Článok 14 ab) - Výstupný stupeň je posledný horný stupeň v schodiskovom ramene v úrovni horného odpočívadla (stupeň môže mať inú šírku ako ostatné stupne).
 • Článok 29 - Najmenšia dovolená šírka schodiskového stupňa je 210 mm a najmenšia dovolená šírka stupnice je 250 mm (pokiaľ STN pre navrhovanie špecifických budov neurčuje inak).
Schéma STN 73 4130 - šírka schodiskového stupňa
Schéma STN 73 4130 - šírka schodiskového stupňaPeter Marčok
 • Článok 32 – Stupnica schodiska musí byť vodorovná, bez sklonu v priečnom aj pozdĺžnom smere.
 • Článok 33 – Hrana schodiskového stupňa (hrana stupnice a podstupnice) môže byť skosená alebo zaoblená. Najväčšie možné skosenie je 25 mm x 5 mm. Najväčší možný polomer zaoblenia je 10 mm.
Schéma STN 73 4130 - hrana schodiskového stupňa
Schéma STN 73 4130 - hrana schodiskového stupňaPeter Marčok
 • Článok 34 – Povrch schodiskových stupňov má byť odolný voči mechanickému namáhaniu, korozívnym vplyvom, v exteriéri odolný voči vonkajšiemu prostrediu (vlhkosť, voda).
 • Článok 35 - Požiadavky na protišmykové vlastnosti stupnice 
  • Súčiniteľ šmykového trenia pri okraji schodiskového stupňa musí byť najmenej μ = 0,6. Podľa STN 73 4507.
  • Poznámka: Protišmykovosť hrany schodiskového stupňa je možné dosiahnuť aj prídavnými úpravami ako lišty, profilované uholníky, protišmykové pásky. 
  • Súčiniteľ šmykového trenia na ostatných plochách stupnice musí byť najmenej μ = 0,2.
  • Protišmykové úpravy schodiskového stupňa nemôžu vystupovať nad povrch stupnice viac ako 3 mm.
 • Článok 36 – Povrch schodiskových stupňov má byť opticky odlišný od povrchu odpočívadiel (podest), tak aby bolo zrejmé, kde schodiskové rameno začína a kde končí. Neplatí pre schodisko v rodinnom dome alebo schodisko priamo v byte.

 

STN 73 3251

Navrhovanie konštrukcií z kameňa - rok vydania 1986

 • Článok 186 - Kamenné konštrukcie, konštrukčné detaily
Schéma STN 73 3251 - protišmykové drážky
Schéma STN 73 3251 - protišmykové drážkyPeter Marčok

 

STN 92 0201-3

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb - rok vydania 2000

 • Článok 14.7 - Schodisko sa navrhuje podľa STN 73 4130 a STN 74 3305.

 

STN EN 14843

Betónové prefabrikáty. Schodiská / Precast concrete products. Stairs - rok vydania 2008

 • Príloha A (informatívna)
  • 1.3.7 - Šírka stupňa je horizontálny rozmer medzi dvoma hranami stupňov, meraný na výstupnej čiare.
  • 1.3.8 - Šírka stupnice je horizontálny rozmer od hrany stupnice po hranu podstupnice.
  • 1.3.9 - Presah je horizontálny rozmer medzi zadným okrajom stupnice a hranou nad ním.
  • 1.5.2 - Stupnica je horizontálny prvok alebo vrchná plocha stupňa.
  • 1.5.3 - Podstupnica je časť uzatvárajúca čelnú plochu stupňa.
  • 1.5.5 - Hrana stupňa je vystupujúci predný okraj stupnice alebo podesty.

 

STN 73 4301

Bytové budovy - rok vydania 2021

 • Článok 6.3.12 (Bytové domy) - Pre navrhovanie schodísk v bytových budovách platí STN 73 4130.
 • Článok 7.3.4 (Rodinné domy) - Pre navrhovanie schodísk v bytových budovách platí STN 73 4130.

 

TP 048 Technické podmienky

Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách - rok vydania 2019

 

Na čo si dať pozor?

 • Pod termínom Splávok sa rozumie predná hrana schodu.
 • Skosenie alebo zaoblenie prednej hrany umožňuje pohodlnejší výstup po schodoch a chráni hranu pred mechanickým poškodením.
 • Pri prefabrikovaných schodiskových ramenách sa často nesprávne predpisuje skosenie 10 x 10 mm aj na prednú hranu, čo je v rozpore s STN 73 4130.
 • Povrch stupnice by mal byť drsný aby umožňoval istú a bezpečnú chôdzu.
 • Úprava podstupnice by v ideálnom prípade mala byť odlišná, čím sa dosiahne vizuálne rozlíšenie jednotlivých schodov medzi sebou. Pri kamennom obklade sa tento efekt dosahoval lešteným povrchom podstupnice a drsným povrchom stupnice.
 • Možným riešením je aj zapustenie podstupnice za hranu stupnice, prečnievajúca hrana vytvorí tieň, ktorý pomôže rozlíšiť jednotlivé schody. UPOZORNENIE: toto riešenie je v rozpore s Vyhláškou č. 532/2002 pri stavbách užívaných osobami z obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

Vizuálne rozlíšenie stupnice a podstupnice pomocou drážky

 • Riešenie z vlastného projektu Forum Business Center 1 - Bratislava (budova Telekom), exteriérové prefabrikované schodisko
 • Skosenie drážky zabezpečilo neusadzovanie nečistôt, nezmenšenie krytia výstuže pre statika, bezproblémové vybratie z formy prefabrikátu
Schéma - exteriérové prefabrikované schodisko
Schéma - exteriérové prefabrikované schodiskoPeter Marčok

10.10.2021

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím