Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
24. október 2021
0
681

Nebytový priestor

Prehľad a sumarizácia pojmu Nebytový priestor v zákonoch, vyhláškach a normách.
Nebytový priestor

V prehľade sa nebudem venovať samostatnej kategórii Nebytových budov, ktoré sú vymedzené v § 43c stavebného zákona.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • Nedefinuje

 

Zákon č. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - znenie účinné od 1.2.2020

 • § 2 ods. 3 - Nebytovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu (§ 121 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb.) ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.
 • § 2 ods. 4 - Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
 • § 2 ods. 5 - Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky. 
 • § 2 ods. 6 - Spoločnými časťami domu a príslušenstvom domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu (ďalej len „príslušenstvo“), sa na účely tohto zákona rozumejú oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu (ďalej len „priľahlý pozemok“).
 • § 2 ods. 13 - Garážou v dome sa na účely tohto zákona rozumie nebytový priestor v dome, ktorý je podľa rozhodnutia stavebného úradu určený na odstavenie a parkovanie vozidiel.
 • § 2 ods. 14 - Garážovým stojiskom sa na účely tohto zákona rozumie plošne vymedzená časť garáže v dome; garážové stojisko nie je samostatným nebytovým priestorom.
 • § 4 ods. 2 - Byt alebo nebytový priestor v dome môže byť vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, v podielovom spoluvlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

 

Zákon č. 40/1964 Zb.

občiansky zákonník - znenie účinné od 1.12.2019

 • § 121 ods. 2 - Príslušenstvom bytu sú vedľajšie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom užívali.

 

Zákon č. 582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - znenie účinné od 11.12.2021

 • § 14 ods. 2 - Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.
 • Zmieňuje v § 15 pri Základe dane.

 

Vyhláška č. 259/2008 Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia – znenie účinné od 1.6.2017

 • § 5 ods. 2 - Preslnenie bytov sa určuje podľa osobitného predpisu (Vyhláška č. 532/2002 Z. z.). Ak sú súbory miestností usporiadané do funkčného celku s vlastným uzavretím ako byty a nie sú označené ako nebytové priestory, ich preslnenie sa určuje rovnakým spôsobom ako preslnenie bytov.

 

Zákon č. 443/2010 Z. z.

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní - znenie účinné od 1.1.2021

 • § 2 ods. 1 písm. i) - celková Podlahová plocha bytovej budovy je súčet podlahovej plochy bytov, spoločných priestorov, pivníc, lodžií, balkónov, terás, garáží a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove a súvisiacich s bývaním; do plochy sa nezapočítava plocha výťahov a schodiskových ramien.
 • § 2 ods. 1 písm. n) - nebytový priestor je priestor, ktorý je rozhodnutím stavebného úradu určený na iný účel ako bývanie.

 

Zákon č. 447/2015 Z. z.

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov - znenie účinné od 30.11.2019

 • § 3 ods. 3 písm. a) - Predmetom poplatku za rozvoj nie je údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu, pri ktorej sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

 

STN 73 0532

Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky - rok vydania 2013

 • Príloha D (informatívna)
  • Nebytový priestor je miestnosť alebo súbor miestností v budove na bývanie, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie. Napríklad: kancelárie, obchodné miestnosti, sklady, garáže a pod. Nebytový priestor nie je príslušenstvo bytu a priestory domového vybavenia. 

 

STN 73 4301

Bytové budovy – rok vydania 2021

 • Článok 3.14 - Nebytový priestor v bytovej budove je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú určené na iné účely ako na bývanie. Nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu a ani priestory domového vybavenia.
 • Článok 5.1.4 - Nebytové priestory a technické vybavenie v bytových budovách možno navrhnúť, len ak sú zlučiteľné s funkciou bývania.
 • Článok 5.3.14 - Odvetranie možných zdrojov znečistenia ovzdušia v nebytových priestoroch musí byť zabezpečené prednostne nad strechu objektu, tak aby neohrozovalo zdravotnú neškodnosť a pohodu vnútorného prostredia v bytoch.
 • Článok 5.7 c) - Požiadavky na bezbariérové užívanie sa týkajú aj nebytových priestorov bytových budov.
 • Článok 6.6.1 - V bytových domoch sa môžu umiestňovať nebytové priestory ak sú splnené podmienky:
  • Priestorovými nárokmi nesmú obmedzovať funkciu, prevádzku a bezpečnosť bytovej budovy.
  • Ich prevádzka nesmie spôsobovať prekročenie prípustných hodnôt hluku, stanovených osobitným predpisom. Platí pri dotknutom vnútornom a aj vonkajšom prostredí.
 • Článok 6.6.2 - Odporúčané nebytové priestory vhodné na integráciu do bytových domov:
  • Administratíva, napríklad: prevádzka banky, notársky úrad, ateliér, kancelária.
  • Obchod a služby, napríklad: menšie potraviny, reštaurácia, kaviareň, predajňa (dennej tlače, zeleniny, textilu, športových potrieb, zmiešaného tovaru), kvetinárstvo, kaderníctvo a holičstvo, kozmetika, krajčírstvo, čistiareň, športové prevádzky.
  • Školstvo, napríklad: materské školy, jazykové školy, ľudové školy umenia, autoškoly.
  • Zdravotníctvo, napríklad: lekárne, jasle, špecializované lekárske ambulancie, fyzioterapia, masáže.
  • Sociálne služby, napríklad: kluby dôchodcov, jedálne pre dôchodcov, zariadenia ambulantnej sociálnej starostlivosti.
  • Kultúra, napríklad: knižnice, výstavné priestory a malé galérie, záujmové kluby.
 • Nebytové priestory umiestňované v bytových budovách podliehajú schvaľovaciemu konaniu orgánov štátnej správy.

 

Na čo si dať pozor?

(skúseností ľudí žijúcich nad nebytovým priestorom)

 • Aj keď je “živý mestotvorný parter” s obľubou vyžadovaný, k výberu prevádzky v bytovom dome do nebytového priestoru treba pristupovať citlivo a pamätať aj na súvisiacu hlukovú záťaž:
  • Pri potravinách to môže byť hluk v ranných hodinách od zásobovania (hluk nákladného auta, hluk z vykladania tovaru).
  • Pri reštauráciách / pivárňach to môže byť hluk z terasy, prípadne exteriérová hudobná produkcia.
 • Niektoré špecifické prevádzky si vyžadujú značné konštrukčné opatrenia, aby sa zabránilo prenosu hluku a vibrácií:
  • Pri športových prevádzkach / fitnes centrách to môže byť hluk a vibrácie, napríklad od nevhodne zaveseného boxovacieho vreca alebo skupinového cvičenia.
  • Pri športových prevádzkach s wellnessom to môže byť hluk a vibrácie od nevhodne osadených víriviek a ich technológií.

 

10/2021
aktualizácia 29.12.2021

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím