Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
24. október 2021
1
2946

Nebytový priestor

Prehľad a sumarizácia pojmu Nebytový priestor v zákonoch, vyhláškach a normách.
Nebytový priestor

V prehľade sa nebudem venovať samostatnej kategórii Nebytových budov, ktoré sú vymedzené v § 43c stavebného zákona.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.6.2021

 • Nedefinuje

 

Zákon č. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - znenie účinné od 1.2.2020

 • § 2 ods. 3 - Nebytovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu (§ 121 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb.) ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.
 • § 2 ods. 4 - Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
 • § 2 ods. 5 - Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky. 
 • § 2 ods. 6 - Spoločnými časťami domu a príslušenstvom domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu (ďalej len „príslušenstvo“), sa na účely tohto zákona rozumejú oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu (ďalej len „priľahlý pozemok“).
 • § 2 ods. 13 - Garážou v dome sa na účely tohto zákona rozumie nebytový priestor v dome, ktorý je podľa rozhodnutia stavebného úradu určený na odstavenie a parkovanie vozidiel.
 • § 2 ods. 14 - Garážovým stojiskom sa na účely tohto zákona rozumie plošne vymedzená časť garáže v dome; garážové stojisko nie je samostatným nebytovým priestorom.
 • § 4 ods. 2 - Byt alebo nebytový priestor v dome môže byť vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, v podielovom spoluvlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

 

Zákon č. 40/1964 Zb.

občiansky zákonník - znenie účinné od 1.12.2019

 • § 121 ods. 2 - Príslušenstvom bytu sú vedľajšie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom užívali.

 

Zákon č. 582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - znenie účinné od 11.12.2021

 • § 14 ods. 2 - Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.
 • Zmieňuje v § 15 pri Základe dane.

 

Vyhláška č. 259/2008 Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia – znenie účinné od 1.6.2017

 • § 5 ods. 2 - Preslnenie bytov sa určuje podľa osobitného predpisu (Vyhláška č. 532/2002 Z. z.). Ak sú súbory miestností usporiadané do funkčného celku s vlastným uzavretím ako byty a nie sú označené ako nebytové priestory, ich preslnenie sa určuje rovnakým spôsobom ako preslnenie bytov.

 

Zákon č. 443/2010 Z. z.

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní - znenie účinné od 1.1.2021

 • § 2 ods. 1 písm. i) - celková Podlahová plocha bytovej budovy je súčet podlahovej plochy bytov, spoločných priestorov, pivníc, lodžií, balkónov, terás, garáží a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove a súvisiacich s bývaním; do plochy sa nezapočítava plocha výťahov a schodiskových ramien.
 • § 2 ods. 1 písm. n) - nebytový priestor je priestor, ktorý je rozhodnutím stavebného úradu určený na iný účel ako bývanie.

 

Zákon č. 447/2015 Z. z.

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov - znenie účinné od 30.11.2019

 • § 3 ods. 3 písm. a) - Predmetom poplatku za rozvoj nie je údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu, pri ktorej sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

 

STN 73 0532

Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky - rok vydania 2013

 • Príloha D (informatívna)
  • Nebytový priestor je miestnosť alebo súbor miestností v budove na bývanie, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie. Napríklad: kancelárie, obchodné miestnosti, sklady, garáže a pod. Nebytový priestor nie je príslušenstvo bytu a priestory domového vybavenia. 

 

STN 73 4301

Bytové budovy – rok vydania 2021

 • Článok 3.14 - Nebytový priestor v bytovej budove je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú určené na iné účely ako na bývanie. Nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu a ani priestory domového vybavenia.
 • Článok 5.1.4 - Nebytové priestory a technické vybavenie v bytových budovách možno navrhnúť, len ak sú zlučiteľné s funkciou bývania.
 • Článok 5.3.14 - Odvetranie možných zdrojov znečistenia ovzdušia v nebytových priestoroch musí byť zabezpečené prednostne nad strechu objektu, tak aby neohrozovalo zdravotnú neškodnosť a pohodu vnútorného prostredia v bytoch.
 • Článok 5.7 c) - Požiadavky na bezbariérové užívanie sa týkajú aj nebytových priestorov bytových budov.
 • Článok 6.6.1 - V bytových domoch sa môžu umiestňovať nebytové priestory ak sú splnené podmienky:
  • Priestorovými nárokmi nesmú obmedzovať funkciu, prevádzku a bezpečnosť bytovej budovy.
  • Ich prevádzka nesmie spôsobovať prekročenie prípustných hodnôt hluku, stanovených osobitným predpisom. Platí pri dotknutom vnútornom a aj vonkajšom prostredí.
 • Článok 6.6.2 - Odporúčané nebytové priestory vhodné na integráciu do bytových domov:
  • Administratíva, napríklad: prevádzka banky, notársky úrad, ateliér, kancelária.
  • Obchod a služby, napríklad: menšie potraviny, reštaurácia, kaviareň, predajňa (dennej tlače, zeleniny, textilu, športových potrieb, zmiešaného tovaru), kvetinárstvo, kaderníctvo a holičstvo, kozmetika, krajčírstvo, čistiareň, športové prevádzky.
  • Školstvo, napríklad: materské školy, jazykové školy, ľudové školy umenia, autoškoly.
  • Zdravotníctvo, napríklad: lekárne, jasle, špecializované lekárske ambulancie, fyzioterapia, masáže.
  • Sociálne služby, napríklad: kluby dôchodcov, jedálne pre dôchodcov, zariadenia ambulantnej sociálnej starostlivosti.
  • Kultúra, napríklad: knižnice, výstavné priestory a malé galérie, záujmové kluby.
 • Nebytové priestory umiestňované v bytových budovách podliehajú schvaľovaciemu konaniu orgánov štátnej správy.

 

Na čo si dať pozor?

(skúseností ľudí žijúcich nad nebytovým priestorom)

 • Aj keď je “živý mestotvorný parter” s obľubou vyžadovaný, k výberu prevádzky v bytovom dome do nebytového priestoru treba pristupovať citlivo a pamätať aj na súvisiacu hlukovú záťaž:
  • Pri potravinách to môže byť hluk v ranných hodinách od zásobovania (hluk nákladného auta, hluk z vykladania tovaru).
  • Pri reštauráciách / pivárňach to môže byť hluk z terasy, prípadne exteriérová hudobná produkcia.
 • Niektoré špecifické prevádzky si vyžadujú značné konštrukčné opatrenia, aby sa zabránilo prenosu hluku a vibrácií:
  • Pri športových prevádzkach / fitnes centrách to môže byť hluk a vibrácie, napríklad od nevhodne zaveseného boxovacieho vreca alebo skupinového cvičenia.
  • Pri športových prevádzkach s wellnessom to môže byť hluk a vibrácie od nevhodne osadených víriviek a ich technológií.

 

10/2021
aktualizácia 29.12.2021

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím