Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. marec 2018
0
1259

Študentská súťaž o najlepší urbanistický projekt - výsledky

Výsledky XXIII. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže o nejlepší urbanistický projekt boli vyhlásené. Prvé dve miesta obsadili študenti Fakulty architektúry STU v Bratislave.
Študentská súťaž o najlepší urbanistický projekt - výsledky

Dňa 21. marca 2018 boli na pôde Fakulty architektúry ČVUT v Prahe vyhlásené výsledky už 23. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže O najlepší urbanistický projekt. Súťaž organizuje Ústav priestorového plánovania FA ČVUT v Prahe pod záštitou Asociácie pre urbanizmus a územné plánovanie. Sponzorsky sa na súťažných cenách, odmenách a nákladoch spojených s vystavením prác pravidelne podieľajú partnerské vysoké školy - Fakulta architektúry ČVUT, Stavebná fakulta ČVUT v Prahe, Fakulta architektúry VUT v Brne, Fakulta architektúry STU v Bratislave a Fakulta architektúry Vroclavskej polytechniky.

V tohtoročnom ročníku súťaže bolo hodnotených 46 prác - 12 projektov z ČVUT, 10 návrhov z FA STU, 18 z FA VUT a 4 z Vroclavskej Technickej univerzity. Medzi prihlásenými projektami mali zastúpenie po jednom projekte aj ČZU v Prahe a Fakulta umení a architektúry TUL v Liberci.

V porote zasadali: Ing. arch. Vanda Ciznerová (US Brno, AUUP ČR), Ing. arch. Petr Housa (CASUA), Václav Matoušek (HB Reavis), Ing. arch. Pavel Šváb CSc. (UAD Studio), Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. (FA STU v Bratislave), Doc. Ing. arch. Karel Havliš (FA VUT v Brně), Dr. Inž. Wawrzyniec Zipser (FA TU Wroclaw), Doc. Ing. arch. Jan Mužík, Csc. (FSV ČVUT v Praze) a prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc (FA ČVUT v Praze). Komisii predsedal Ing. arch. Pavel Šváb, CSc. 

V prvom kole bol ocenený najmä inovatívny prístup k riešeniu urbanistických problémov, v druhom kole bola hodnotená kvalita detailov a dotiahnutie prác. V 23. ročníku súťaže uspeli väčšinov projekty spracované kolektívom autorov, ktoré prevyšovali ostatné predovšetkým analytickou časťou a komplexným prístupom k riešeniu.

Neobvyklé dvojnásobné ocenenie témy Obchodnej ulice v Bratislave ukázalo, že atribúty samotného zadania môžu byť dobrým základom pre kvalitu výsledných návrhov. Porota nad rámec každoročne vyhlasovaných odmien tento rok ocenila zvláštnym uznaním precízne riešený územný plán, ktorý sa medzi prihlásenými prácami objavil po prvý krát.

O výsledkoch rozhodla porota nasledovne:

 

1.  Cena - Bratislava Miletičova - Zahradnícka ulica

Lenka Gallo, Natália Filová
FA STU, Ústav urbanizmu a územného plánovania, Urbanistický ateliér

Hodnotenie poroty:

Témou ocenenej ateliérovej práce bolo riešenie priestoru na krížení dvoch bratislavských ulíc Záhradníckej a Miletičovej, kde sa v súčasnosti nachádza známe trhovisko „Miletička“. Toto špecifické územie, svojou polohou a významom, má potenciál stať sa atraktívnou lokalitou mestskej časti Ružinov. Hlavným zámerom riešenia predmetného územia bolo navrhnúť ťažiskový spoločenský priestor s trhoviskom a zachovaným komínom pôvodného bitúnka, čo podčiarkuje aj slogan práce „Stretneme sa pri komíne, Miletička nezanikne“.

Súčasný stav jednotlivých objektov, uličných blokov a ich funkcií, aj samotné trhovisko statusu ťažiskového priestoru nezodpovedá. Filozofia návrhu ateliérovej práce spočíva v  spolyfunkčnení priestoru pozdĺž ulíc Záhradnícka a Miletičova, zachovanie plôch a línií verejnej zelene, doplnenie peších a cyklistických trás, nasmerovaných na hlavný kompozičný uzol priestoru - trhové námestie s komínom.

Prioritná funkcia trhoviska so svojim tradičným predajom ovocia a zeleniny sa v návrhu zachováva, pričom sa dopĺňa o nové funkcie - reštaurácie a kaviarne, tanečné štúdio a pódium na organizáciu rôznych sprievodných kultúrnych podujatí. Prínosom práce je optimálne zapojenie prírodného potenciálu do celkového návrhu, či už vo forme aleji alebo zelených pásov. Trhovisko, s navrhnutým verejným priestorom, sa tak stáva centrom spoločenského diania mestskej časti Ružinov a atraktívnou lokalitou pre obyvateľov, návštevníkov, predávajúcich, pestovateľov ako aj  výrobcov domácich produktov a remeselníkov, ktorá má jedinečnú, neopakovateľnú atmosféru. 

Porota ocenila prácu prvou cenou predovšetkým pre rozsiahlu analýzu riešeného územia, dôkladné poznanie východísk, ktoré ovplyvňujú celkový návrh lokality a jasnú a čitateľnú koncepciu.

 

2.  Cena - Bratislava, Obchodná ulica: Flexibilné mesto

Laura Foltínová, Veronika Mandicová
FA STU, Ústav urbanizmu a územného plánovania, 2_AT1_AU-Ateliér I

Hodnotenie poroty:

Obchodná ulica je jednou z najrušnejších starých bratislavských ulíc. Tvorí pokračovanie pešej zóny z historického jadra mesta od Michalskej ulice až po pri Kollárovo námestie. Dodnes si zachováva charakter mestskej ulice s prevažujúcou obchodnou funkciou, pravdepodobne aj pre jej výhodnú polohu v dostupnosti mestskej hromadnej dopravy. Pôvodne dvojpodlažná ulica v súčasnosti pôsobí zubato, staré meštianske domy boli doplnené budovami z obdobia modernizmu a vyššími budovami z konca storočia. Okrem výškového a typologického kontrastu objektov sú pre Obchodnú charakteristické úzke dlhé parcely, ktoré vytvárajú množstvo nefunkčných dvorov.

Filozofia návrhu ateliérovej práce je založená na vytvorení siete verejných priestorov, prepájaní dvorov a ulíc navzájom, v priečnom aj pozdĺžnom smere, ktoré umožnia plynulý peší prechod územím. Sfunkčnením zabudnutých pasáží a dvorov má návrh ambíciu vniesť život do vnútorného územia zástavby a zapojiť ho do aktívneho verejného priestoru Obchodnej ulice. Doplnením nových obchodných a gastronomických prevádzok sa docieli väčšia bezpečnosť a kontrolovateľnosť územia, ako aj vyššia architektonická kvalita a estetická úroveň vnútroblokového priestoru.

Z kompozičného hľadiska je prínosom práce riešenie ťažiskových priestorov na krížení ulíc Poštová a Obchodná, pred hotelom Crowne Plaza. Zmenou organizácie dopravy na Kollárovom námestí, presunutím cestnej komunikácie zo strany Obchodnej ulice pred potravinársko-chemickú fakultu STU, vznikne pomyselné ukončenie pešej zóny.

Porota kladne zhodnotila citlivý prístup dostavby pôvodnej zástavby, kultiváciu verejných priestorov a intervenčné zásahy do do nefunkčných pasáží a dvorov. Súčasne ocenila výborné grafické podanie  ateliérovej práce.

3. Cena - Holešovický meandr

Daniel Degtěv, Tereza Dejdarová, Tomáš Fiala, Nikola Karabcová
FA ČVUT, Ústav nauky o budovách, Ateliér Koucký

Hodnotenie poroty:

Téma pražských Dolních Holešovic provází ateliérové práce na pražské architektuře už po řadu desetiletí. Nové centrum města umisťoval do tohoto prostoru již Emanuel Hruška ve 30. letech minulého století. Studentský projekt hledá synergii nového a starého centra a logicky se odkazuje na komunikační rastry sousedních čtvrtí, jejich identitu a lidské měřítko.

Hlavním tématem práce je systém veřejných prostranství, kde autoři zpochybňují náměstí jako atributy města minulých dvou staletí a zdůrazňují dynamiku bulváru a dalších lineárních prostranství, která pojmou velká množství lidí a dopravy. Zástavba je horizontálně členěna na podnože zabírající celé bloky a uzavřenou blokovou zástavbu z nich vyrůstající. Větším plochám zeleně je vyhrazen pás podél Vltavy, soukromá zeleň je ve vnitroblocích, není však jasné, jak se slučuje s koncepcí podnože přes celý blok.

Do půdorysně razantního uspořádání do rastru uzavřených bloků pronikají oblouky zachovávaných železničních tratí do Děčína a Chomutova. Tratě procházejí po ulicích jako slavné nadzemní dráhy amerických velkoměst počátku 20. století. Řešení ale nepřihlíží k tomu, že vlastně skoro celá plocha nynějšího bubenského nádraží je vyrovnána na niveletu trati, takže navrhované vedení po viaduktech by znamenalo odkopání většiny této navážky, což by navíc zvýšilo riziko záplav při povodních.

Odmena - Centrum vzdělávání Krumlovia

Tereza Beránková
FA VUT Brno, Ústav urbanismu, Ateliér prof. Hany Urbáškové

Hodnotenie poroty:

Ateliérová semestrální práce představuje spojení pragmatistického záměru využití bývalého vojenského areálu s idealistickým motivem alternativního vzdělávání na principech Waldorfského školství.  Hledání konceptu k sestavení optimálního stavebního programu je využito také jako motivu prostorového uspořádání soběstačného celku.

Přes komplikovanou nestandartní typologii vzdělávacího a společenského centra je výsledné řešení příkladné uplatňováním udržitelných principů. Respekt k hodnotám okolní krajiny i k hodnotám historického města spolu se snahou řešit každodenní problémy města je hlavní hodnotou výsledného řešení se sociálním a ekologickým přesahem.

Odmena - Ohraničení - Hranice na Moravě

Maroš Kostelanský, Miriam Leštachová
FA VUT Brno, Architektura a Ústav prostorové tvorby, Studio FREE ASSIGNMENT1

Hodnotenie poroty: 

Projekt je zaměřen na řešení urbanisticky nesnadného úkolu, který je ale také velmi přitažlivý. Jedná se totiž o regeneraci centra malého (17 000 obyv.) moravského města a jeho historického jádra (MPZ). Jedinečnou urbanistickou formu, kompozici a obraz této části města určuje úzký terénní ostroh mezi řekami Veličkou a Ludinou.

Urbanistický návrh vychází ze správně zvoleného cíle, zvýraznit úlohu historického jádra a jeho stávající urbanistické i architektonické hodnoty v organismu celého města.

Pro dosažení tohoto cíle se autoři návrhu rozhodli nahradit části stávající nesourodé a architektonicky méně hodnotné zástavby v předpolí hradeb, parkově upravenými prostory, do kterých umísťují pestrou škálu vybavení pro kulturu, volný čas a relaxaci. Tím se jim podařilo zvýraznit jedinečnost struktury historického jádra, jeho obraz a také jeho architektonické i výškové dominanty. Zdařilé je také doplnění ponechané zástavby novými objekty soudobého architektonického výrazu, které svým měřítkem a charakterem úspěšně navazují nejen na okolní zástavbu ale také na strukturu historického jádra.

Pouze na západní straně historického jádra se zdá rozsah asanované zástavby neúměrně velký a tím méně citlivý. To pak do značné míry předurčuje méně zdařilou představu o hmotách navrhovaných objektů kulturní vybavenosti.

Dokumentace je zpracována komplexně, přehledně a na velmi dobré grafické úrovni. Jednotlivé výkresy, vizualizace a pracovní model svědčí o zodpovědném přístupu autorů návrhu k řešení nesnadného úkolu. Dále také prokazuje jejich zájem vyjádřit vlastní a jasný názor na řešení tak nesnadného, citlivého a současně tak významného urbanistického úkolu.

Odmena - Bratislava. Obchodná ulica „Flexibilné mesto“

Paula Bencová, Miroslava Mišurová
FA STU, Ústav urbanizmu a územného plánovania, 2_AT1_AU-Ateliér I

Hodnotenie poroty:

Obchodná ulica je súčasťou celomestského korza Bratislavy. Vznikla ako hlavná ulica bývalého predmestia a viedla od Michalskej brány k Schöndorfskej bráne, umiestnenej na vonkajšom palisádovom opevnení mesta. Domy tu pochádzajú približne z 18. storočia až po súčasnosť. Rekonštrukcia tohto verejného priestoru v rokoch 2005 a 2006 z nej vytvorila pešiu zónu s električkou.

V súčasnosti, takmer po celej dĺžke, je v parteri tvorená obchodnými a gastronomickými prevádzkami. Zámerom ateliérovej tvorby bolo vytvoriť verejné priestory, ktoré ulicu obohatia a rozšíria okruh záujmu pre široké spektrum obyvateľov. Pasívne zóny sa striedajú s aktívnymi, v ktorých návštevník nájde históriu spätú s vinohradníctvom, kultúru, obchodné a reštauračné prevádzky, oddych v záhradách, trhy aj športové aktivity.

Verejný priestor je navrhnutý ako flexibilný s možnosťou obmeny funkcií. Ťažiskové uzly sú doplnené letnými terasami, vodnými plochami a verejnou zeleňou. Súčasťou oživenia vinohradníckej tradície je sprístupnenie niektorých pivníc. Niektoré vnútorné priestory sú navrhnuté ako komunitné záhrady, ktoré využívajú rezidenti. Cez existujúcu pasáž s trhovou funkciou sa vstupuje do street-art zóny, ktorá poskytuje zázemie rôznym druhom umenia (maliari, sochári...). V závere pešej zóny, na Kollárovom námestí je navrhnutý stupňovitý verejný park s oddychovými priestormi. Dotvorenie voľných prelúk a nadstavieb je navrhnuté formou jednotnej ľahkej oceľovej konštrukcie, vyplnenej presklenými kvádrami. Prínosom práce je vnesenie nových kultúrno-spoločenských a oddychový funkcií do pešej zóny.

Porota ocelila rozsiahlu analytickú časť práce, s rozvinutými uličnými pohľadmi, ktoré zachytávajú súčasný stav aj návrh.

Zvláštne uznanie - Územní plán Nové Strašecí

Lenka Chlanová, Eva Krňanská, Daniel Nosek, Barbora Štěpánová
FŽP ČZU Praha - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování, Projekt M1

Hodnotenie poroty:

Práce prokazuje pochopení cílů a úkolů územního plánování včetně jeho principů.  Má jednoznačně stanovenou urbanistickou koncepci, koncepci dopravní infrastruktury a systému veřejných prostranství a koncepci uspořádání krajiny. Je patrné, že se opírá o podrobnou analýzu, která této práci předcházela (doplňující průzkumy a rozbory).

Územní plán je zpracován v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Je zajištěna provázanost mezi textovou (výrok + odůvodnění) a grafickou částí územní plánu. Textové části jsou přehledně strukturované, grafické zpracování územního plánu vychází z metodiky MINIS.

Jedná se o práci, která svou kvalitou a způsobem zpracování odpovídá standardům praxe a v této úrovni by byla plně využitelná.

Vyhlásenie víťazov sa uskutočnilo v ľavej dvorane Fakulty architektúry ČVUT a bolo zároveň vernisážou putovnej výstavy. "U Jelena" sa zišlo niekoľko desiatok divákov a celé vyhlasovanie prevádzal sekretár súťaže Ing. arch. Vít Řezáč. Diplomy odovzdali predseda Asociácie pre urbanizmus a územné plánovanie Doc. Ing. arch. Petr Durdík, dekan fakulty architektúry prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon FAIA a vedúci Ústavu priestorového plánovania prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Hovorilo sa o rešpekte k tradícii súťaže, ktorej prestíž a atraktivita vzrastá s narastajúcim počtom zastúpených vysokých škôl. K pôvodným školám architektúry v Prahe, Brne a Bratislave sa pred niekoľkými rokmi pridala poľská Vroclav. Medzi účastníkmi sa pravidelne objavujú tiež práce z Ostravy či Liberca. Profesor Karel Maier, ktorý stál pri zrode súťaže pripomenul, že sa vďaka tomu rozširuje prezentácia možných prístupov a foriem riešenia problémov dnešných miest a regiónov. Upozornil, že vďaka zastúpeniu porotcov z praxe sa naviac študentské práce dostávajú "na trh" mimo akademickú pôdu.

Vyhlásenie víťazov v ľavej dvorane Fakulty architektúry ČVUT
Vyhlásenie víťazov v ľavej dvorane Fakulty architektúry ČVUT
Víťazky súťaže Natália Filová a Lenka Gallo - študentky Fa STU v Bratislave
Víťazky súťaže Natália Filová a Lenka Gallo - študentky Fa STU v Bratislave
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím