Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. december 2017
0
1338

Cena ZUUPS 2017

Cena Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku - výsledky
Cena ZUUPS 2017

V záujme rozvoja urbanistickej a krajinárskej tvorby a územného plánovanie vyhlasuje pravidelne Spolok architektov Slovenska (SAS) v spolupráci so Združením pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku súťaž o Cenu Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku.

Sedemčlenná porota, určená Radou ZUUPS, pracovala v zložení: Martin Bedatš, Martin Dúbravec, Milan Haviar, Ján Komrska, Bohumil Kováč (predseda poroty), Štefan Moravčík, Juraj Silvan.

Do súťaže bolo doručených 9 súťažných návrhov. Zameranie návrhov bolo od územného plánu stredne veľkého mesta, cez urbanisticko-krajinársku štúdiu ako podkladu pre Zmeny a doplnky UPN, urbanistickú štúdiu vybranej zložky dopravy mestskej časti, až po štúdie a projekty verejných priestranstiev vrátane ich realizácií.  

Porota pri rozhodovaní zohľadnila aj súčasné trendy a požiadavky v urbanizme a územnom plánovaní, a to najmä s dôrazom na: udržateľnú mobilitu, energetickú územnú efektívnosť, zmierňovanie dopadov klimatických zmien, manažment vody v území, strategický a participatívny proces a účasť verejnosti.

Na rozdiel od klasickej súťaže návrhov, kde je hodnotenie založené na porovnávaní návrhov vytvorených na základe rovnakých požiadaviek, je Cena ZUUPS skôr výročnou súťažnou prehliadkou. Hodnotenie je zložité vďaka rôznostiam tém, lokalít, mierke, možnosti rôznych foriem prezentácií prihlásených diel... Napriek zložitosti porovnávania ideových, koncepčných,  metodických, technických  a iných požiadaviek je cieľom danej prehliadky vybrať dielo, ktoré môže byť príkladom pre aplikáciu aktuálnych trendov spoločenských i odborných.  V cene ZUUPS sú tieto požiadavky súčasťou preambuly Štatútu ceny. Práve rôznosť zameraní diel je pre ich autorov príležitosťou k retrospektívnej úvahe, akými znakmi je ich dielo odlišné a výnimočné. Porota, napriek tomu že mnohé prezentované diela aj reálne pozná, tak súčasne hodnotí aj to, či sa autorom podarilo dielo, jeho ústrednú myšlienku, najlepšie a najvýstižnejšie prezentovať a to najmä z  takého uhla pohľadu, ktorý najlepšie vystihuje aj jeho vlastnosti z hľadiska cieľov súťaže. Okrem štandardných požiadaviek ako sú uvedené v kritériách hodnotenia podľa Štatútu ceny, sú to aj aktuálne trendy odboru. Základné spoločenské požiadavky na súčasnú urbanistickú a krajinársku tvorbu a plánovanie ako aj  na navrhovanie verejných priestorov  (čo je v zásade problémový okruh súťaže) sú vyjadrené aj v medzinárodných dohovoroch a chartách, ako sú napr. Nová aténska charta, Lipská charta, Nová urbánna agenda z Quita 2016 a Nová urbánna agenda pre EÚ (Amsterdamský pakt) a pod.  Z týchto materiálov vyplýva potreba reagovať na klimatické zmeny, zabezpečiť tvorbu zelenej infraštruktúry,  sociálne a spoločenské funkcie sídiel, súdržnosť, udržateľnú mobilitu a sociálnu participáciu - čo znamená dosiahnuť zmenu urbánnej paradigmy.

Tieto aktuálne témy urbanizmu boli aj predmetom úvodnej diskusie poroty v súťažnom ročníku 2017 a stali sa logicky aj súčasťou hodnotiacich kritérií. Porota s potešením konštatuje, že každý z návrhov svojim spôsobom reagoval na tieto výzvy.

Porota ceny ZUUPS konštatuje, že je v zásadne odlišnej situácii ako iné poroty súťaží realizovaných architektonických diel. Kým v Cene D. Jurkoviča, CE.ZA.AR a pod. má porota možnosť nominované realizované diela aj navštíviť a rozhodovať tak podľa zážitku z realizácie, tak v týchto súťažiach majú prezentačné panely len orientačný alebo kvalifikačný význam. V Cene ZUUPS je to ale iné. Ak sa vedľa seba stretnú realizácia stavby, ktorá má reálne vyhotovenie a bolo by teda možné ju navštíviť ( a teda aj panel by postačoval orientačný...) tak iné diela sú v oblasti urbanizmu prezentovateľné len vo výkresovej podobe. Preto v záujme rovnosti súťažiacich sa hodnotili všetky diela len tak, ako boli prezentované na paneloch. 

Víťaz súťaže - Laureát Ceny ZUUPS 2017: Dielo č. 4 - Mestské rekreačné lesy, Poprad  (dielo sme bližšie predstavili tu)
Autori: Ing. Anna Dobrucká, PhD., Ing. arch. Martin Jerguš 
Spolupráca: Ing. Monika Slováková, Ing. Lenka Ficeková, Mgr. Lucia Zúdorová, Ing. arch. Pavol Škorvánek

Hodnotenie poroty:
Prihlásené dielo hodnotí porota ako komplexný urbanisticko-krajinársky prístup. Návrh je zameraný na revitalizáciu prírodného prostredia v blízkosti mesta. Komplexnosť návrhu vychádza z dôsledných kompozičných, ekologických, hydrogeologických, kultúrnych a historických analýz priestoru, jeho urbanistických väzieb na mesto a uplatnenie v celkovom obraze krajiny. Návrh peších a cyklistických trás vytvára novú sieť spojení medzi sídlami . Okrem rekreačných a oddychových funkcií mestského lesa je dôležitá aj edukačná funkcia. Súčasťou diela je aj detailnejší návrh revitalizácie priestoru kúpeľného parku a kúpeľného centra Kvetnica. Do tohto prírodného rámca pod hranicou lesa je navrhnutý aj nový cintorín, čím spolu s Krížovou cestou nadobúda časť tohoto priestoru aj duchovný rozmer.  Urbanistickú koncepciu sprevádza prezentácia niekoľko originálnych detailných riešení krajinnej a malej architektúry. Práca predstavuje príklad vhodného spojenia urbanistického a krajinárskeho prístupu. Súčasne je toto dielo príkladom, ako sa s podporou verejnosti môže stať  urbanistická štúdia podkladom pre spoločensky akceptovanú zmenu územného plánu.

 

Diela nominované na Cenu ZUUPS 2017:

Dielo č. 5 - Voľnočasový priestor JAMA (dielo sme bližšie predstavili tu)
Autori: Martin Berežný, Katarína Fejo, Daniel Šubín, Eugen Lipka (záhradný architekt)

Hodnotenie poroty:
Jediné dielo v súťaži, ktoré predstavovalo realizáciu – stavbu verejného priestranstva, ktoré vzniklo na mieste dlhodobo nevyužívaného rumoviska po cyklistickom štadióne na Tehelnom poli v Bratislave. Táto realizácia je príkladom diela, ktoré reaguje najmä na klimatické zmeny, najmä realizáciou opatrení na zadržanie vody v území. Je prínosom tak ako oddychový a športovo-rekreačný komplex obytnej zóny ako aj  významný ekologický prvkom celej mestskej štvrte. Prezentácia návrhu sa sústredila najmä na realizáciu*) a v menej výraznom prevedení aj na  niektoré oporné myšlienky funkcie areálu. Porota ale podľa poznania stavu len konštatuje, že škoda že nebol využitý celý disponibilný priestor panelov aj na prezentáciu zrodu myšlienky v architektonickej súťaži, urbanistických kontextov (napr. tých ktoré viedli k vytvoreniu nástupného priestoru v zalomení ulice) ako aj vývoja a participatívnych procesov ktoré okolo vzniku diela prebehli. Vhodná v takýchto prípadoch je aj dokumentácia zameraná na markantný rozdiel kvality územia pred a po realizácii. V prípade, ak autori sa rozhodnú obopslať súťaž ECTS, porota odporúča takéto doplnenie. Realizáciu hodnotí porota ako riešenie na vysokej úrovni krajinného dizajnu s kvalitným detailom, ktoré vo forme jamy zachováva aj genius loci lokality.

Pozn.: Pri tejto príležitosti porota diskutovala aj o možnosti, či v takýchto prípadoch nezakomponovať do nových riešení aj fragmenty zaniknutých funkcií ako pamäť miesta, na ktorom sa zrodili aj olympijskí víťazi.

 

Dielo č. 6 - Úprava verejného priestranstva "Pomník padlých hrdinov"
Autori: Ing. Arch. Milan Csanda, Ing. Arch Pavlína Koniarová, Ing. Monika Slováková, Ing. Arch. Martin Lapšanský

Hodnotenie poroty:
Prihlásené dielo reprezentuje súťažný návrh z verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže, v ktorej získal najvyššiu 2. cenu (1. cena nebola udelená). Porota vysoko ocenila ideu (libreto návrhu) z ktorej vyplynula architektonická forma pásov priestore, ktorými autori vyjadrili poctu k obetiam vojen. Súčasne tento priestor je aj vstupom do už nefunkčnej štôlne Glanzenberg.  Autorom sa použitím minimalistických prostriedkov podarilo pri maximálnom zachovaní existujúcej a viac náhodilej ako koncepčnej zelene výtvarne zjednotiť priestor, ktorý súčasne je oddychovým, pietnym ale aj turistickým bodom mesta.  Porota želá návrhu úspešnú realizáciu vrátane atypických detailov (porota sa k historizujúcemu mobiliáru vyjadrila skôr kriticky...), čím sa priestor môže stať významným a atraktívnym bodom zelenej infraštruktúry mesta na jeho pozdĺžnej urbanistickej osi.

 

Dielo č. 9 - Územný plán mesta Hlohovec  
Autori: Ing. Mária Krumpolcová, Ing. arch. Juraj Krumpolec, 
Spolupráca: Ing. Vojtech Krumpolec, Ing. arch. Vladimír Vodný, Ing. arch. Kristína Košťálová, Dr. Ing. Peter Rakšányi PhD, Mgr. Jana Sálková

Hodnotenie poroty:
V súťaži jediný klasický príklad územnoplánovacej dokumentácie mesta. Návrh predstavuje hlavný urbanistický výkres ako nástroj na realizáciu urbanistickej koncepcie, ktorú autori vyjadrili aj verejnosti jasnými funkčnými, prevádzkovými a kompozičnými schémami. Porota vysoko ocenila práve túto časť prezentácie, pretože predstavuje tzv. „autorskú doložku“ územného plánu. Porota sa zhodla, že takáto časť by mala byť súčasťou opisu urbanistickej koncepcie každého územného plánu. Samotná podstata plánu spočíva na novej urbanistickej koncepcii mesta, ktorého rozvoj sa dostáva aj na druhú stranu rieky Váh. V súvislosti s mobilitou porota oceňuje návrh riešenia jedného z najzložitejších problémov mesta – dopravy.

 

Ostatné prihlásené diela:

Dielo č. 1 - Územný plán obce a ZaD Vyšné Ružbachy a urbanisticko-architektoniká štúdia Horbek
Autor: Ing. arch. Ivan Muránica

 

Dielo č. 2 - Koncepcia pešieho pohybu Petržalka časť Háje
Autori: Ing. arch. Igor Hianik, Ing. arch. Nikola Winková
Spolupráca: Ing. Marián Šipoš, Bc. René Majerník, Bc. Karin Tajtiová

 

Dielo č. 3 - Verejný priestor Stupava (publokáciu sme predstavili tu)
Autori: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD., Ing. arch. Margita Kubišová, PhD., Ing. Mgr. art. Pavol Pilař


Dielo č. 7 -  Komunitné centrum, Dubovce
Autori: Ing. arch. Marián Kuruc, Ing. Anna Dobrucká, Ing. Pavol Kňažek, Ing.arch. Ivan Čitáry
Spolupráca: Bc. Dominik Černík (vizualizácie)

 

Dielo č. 8 - Urbanistická štúdia Ekocentrum Lehnice
Autor: Ing. Vojtech Krumpolec
Spolupráca: Ing. arch. Vladimír Vodný, Ing. arch. Juraj Krumpolec

Dňa 11. decembra 2017 sa ihneď po vyhodnotení uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Ceny ZUUPS 2017 a zároveň bola otvorená výstava prihlásených diel. Výstava potrvá do 21. decembra 2017 v Sieni Dušana Jurkoviča na Panskej 15 v Bratislave.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím