Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
24. január 2018
0
949

Areál brnenského výstaviska a nadväzujúcich území - výsledky súťaže

Očakávaná ideová súťaž na nové využitie brnenského výstaviska skončila bez víťazného návrhu. Architekti boli v súťaži v úlohe vizionárov. Neplnili len striktne daný lokalitný program, ale sa aktívne podieľali aj na jeho tvorbe.
Areál brnenského výstaviska a nadväzujúcich území - výsledky súťaže

Jedinečné miesto, veľké zadanie, atraktívna téma. Výsledky sú výborným študijným materiálom. Mesto Brno v máji minulého roku vyhlásilo ideovú súťaž, ktorej cieľom bolo nájsť optimálne urbanistické riešenie, otvoriť areál výstaviska verejnosti a nájsť nové možnosti jeho využitia. Organizátorom súťaže bola Kancelária architekta mesta a súťaž bola hodnotená v dvoch kolách. 

Súťaž bola z hľadiska spracovania návrhov kombinovaná. Do prvého kola súťaže bolo odovzdaných 20 súťažných návrhov, z ktorých porota vybrala 4 postupujúce návrhy, ktoré autori bližšie rozpracovali (nájdete ich podrobnejšie prezentované ďalej v článku). Tento postup je vzhľadom na rozsiahlosť zadania logický a šetrí prácu súťažiacim v úvodne súťaženia.

Porota sa rozhodla neudeliť prvú cenu. Druhú cenu získal návrh brnenských architektov Milana Raka a Pavla Radu z projekčnej kancelárie Archteam a RadaArchitekti. Tretia cena bola udelená architektom z ateliéru AiD team.

„Výběr mezi dvěma oceněnými návrhy nebyl jednoduchý, každý z nich má odlišný pohled na možné urbanistické řešení areálu výstaviště. Porota neudělila první cenu, protože žádný z návrhů nevyřešil optimálně zadání soutěže, což je způsobeno především složitostí území výstaviště a jeho okolí. Neudělení první ceny není neobvyklé, pokud jde o takto náročnou soutěž,“ upresnil mestský architekt Michal Sedláček, ktorý bol zároveň členom poroty.

Cieľom súťaže bolo nájsť riešenie, ktoré umožní úspešné pokračovanie veľtržnej funkcie areálu, ale tiež rozvoj menej využívaných častí a väčšie priblíženie areálu širokej verejnosti pre každodenné využitie. Zadanie sa týkalo tiež priľahlého územia vozovne dopravného podniku, vodárne i rekreačného areálu Riviéra.

„Ideová urbanistická soutěž splnila to, co jsme od ní očekávali - přinesla portfolio návrhů a témat, která můžeme využít jako podklad pro zadání územní studie. Nejprve je ale potřeba ideje a témata zhodnotit a upravit je tak, aby vyhovovaly požadavkům všech stran, které se na rozvoji výstaviště podílí. Návrhy přinesly například nové řešení západního vstupu areálu nebo návrh skladového a servisního zázemí pro výstaviště. Vzniknout by mohlo nové propojení mezi ulicí Lipovou a Riviérou pro pěší a cyklisty,“ doplnil Sedláček.

Výsledky medzinárodnej urbanistickej ideové súťaže „Areál brněnského výstaviště a navazujících území“ sú nasledovné:

1. cena: 2.000.000,- Kč - nebola udelená

2. cena: 1.500.000,- Kč

Účastník: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, RadaArchitekti 
Autori: Ing. arch. Pavel Rada, doc. Ing. arch. Milan Rak, Ing. arch. Alena Režná, Ph.D., Ing. arch. Martina Řehořová
Spolupráca: Ing. arch. Tomáš Sysel, Ing. arch. Radim Petruška, Ing. arch. Václav Hájek

Krátky popis návrhu: Zapojení areálu Výstaviště do organismu města. Otevření nového veřejného prostoru - zpřístupnění historické části areálu veřejnosti (využití památkově chráněných původních pavilonů). Posílení urbanistických a architektonických hodnot areálu - prodloužení historických pěších a kompozičních os - zajišťuje prostupnost území a vytváří nové dominanty. Bezbariérové propojení města s rekreační zónou - areál Riviéra, park Antropos a lesopark Červený kopec. Posílení výstavní funkce areálu - nové pavilony, vstupní terminály, provozní zázemí - variabilní využití.

Súťažný návrh č. 5 - vizualizácia
Súťažný návrh č. 5 - vizualizácia
Súťažný návrh č. 5 - vizualizácia
Súťažný návrh č. 5 - vizualizácia
Súťažný návrh č. 5 - vizualizácia
Súťažný návrh č. 5 - vizualizácia

Hodnotenie poroty v II. fáze súťaže: Návrh vytváří novou urbanistickou strukturu, která nebrání rozvoji BVV. Západní část umožňuje nadměstské funkce a vytváří vstupní bránu při příjezdu od dálnice. Nová struktura západní části vymezuje pevnou hranu a jasně odděluje areál BVV a nové Expo City, které vytváří „městské pódium“ na konci výstaviště. Návrh definuje novou strukturu zastavění, ale etapizace jejího rozvoje může být problematická. Měřítko západní části je nepřiměřené, neodpovídá měřítku areálu, dominovala by areálu a velké části Brna. Kapacity Expo City (HPP) jsou pro potřeby Brna pravděpodobně naddimenzované. Sportovní a rekreační aktivity jsou v návrhu dále rozvíjeny. Multifunkční hala je vhodně umístěna v rekreační zóně v prodloužení kompoziční osy, je však nutné prověřit, zda má odpovídající měřítko. Dlouhá fronta skladů tvoří v jedné části bariéru mezi parkem kolem zámečku a Riviérou. Nová obslužná komunikace mezi manipulačním prostorem a sklady nemůže plnohodnotně plnit funkci městské ulice. Kapacity parkování jsou soustředěny převážně do jednoho místa, vhodnější by bylo rovnoměrné rozmístění. Návrh respektuje původní kompozici areálu. Navržené uzavírání areálu by bylo nutné lépe definovat. Prostor hlavního vstupu zůstává nezastavěný, jsou zachovány jeho prostorové kvality. Pavilony Brno, Morava, Umprum a divadlo jsou zpřístupněny veřejnosti. Je nutné dořešit rozpor provozu BVV a veřejného prostranství a zvážit vhodnost přemístění hlavního vstupu do pavilonu A. V blízkosti křižovatky Hlinky-Lipová je třeba dořešit nástup pro pěší přes zhlaví vozovny a její manipulační smyčku. Zapuštění tramvaje na úroveň BVV by generovalo nutnost kompletní přestavby vozovny, což není reálné. Zapuštění nepřináší odpovídající kvality v území. Umístění stanice HZS je vhodně napojeno na VMO. Otázkou je dostatečná manipulační plocha kolem budovy, která není z návrhu zcela patrná.

Súťažný návrh č. 5 - Panel 1
Súťažný návrh č. 5 - Panel 1
Súťažný návrh č. 5 - Panel 2
Súťažný návrh č. 5 - Panel 2
Súťažný návrh č. 5 - Panel 3
Súťažný návrh č. 5 - Panel 3
Súťažný návrh č. 5 - Panel 4
Súťažný návrh č. 5 - Panel 4
Súťažný návrh č. 5 - Panel 5
Súťažný návrh č. 5 - Panel 5
Súťažný návrh č. 5 - Panel 6
Súťažný návrh č. 5 - Panel 6

 

3. cena: 1.000.000,- Kč

Účastník: AiD team a.s.
Autori: Ing. arch. Jiří Babánek, Ing. arch. Pavel Bainar, Ing. arch. Marek Focher, Ing. arch. Marian Kolařík, Ing. arch. Petr Ondráček
Spolupráca: Ing. Jaromír Černý, CSc., Ing. Zdenek Sendler

Krátky popis návrhu: Proměna výstaviště v moderní městskou část. Svoboda pohybu: prostupností územím, severojižní a východozápadní propojení, prorůstání bytové a smíšené zástavby do území. Místa setkávání: otevření východní části areálu výstaviště městu, zapojení předprostoru pavilonu A do veřejného prostoru, nový park u Bauerova zámečku. Zdravé město: doplnění zeleně v parterech a obnova bulvárů, zelené střechy, zeleň na fasádách, zadržení vody v území, kontinuita se stávající rostlou strukturou města. Aktivní obyvatelé: zapojení nábřeží Svratky a využití potenciálu řeky...

Súťažný návrh č. 10 - vizualizácia
Súťažný návrh č. 10 - vizualizácia
Súťažný návrh č. 10 - vizualizácia
Súťažný návrh č. 10 - vizualizácia
Súťažný návrh č. 10 - vizualizácia
Súťažný návrh č. 10 - vizualizácia

Hodnotenie poroty v II. fáze súťaže: Návrh ukazuje, jak dalece lze propojit městskou blokovou zástavbu s areálem nadmístního významu. Z jihovýchodu navazuje na stávající blokovou zástavbu, nabízí širokou škálu a variabilitu funkčního využití. Rozsah blokové zástavby je předimenzovaný, redukuje některé výstavní funkce areálu, což je přijatelné pouze v rámci etapizace v dlouhodobém horizontu. Etapizace návrhu je jasně definovaná. Těžiště výstaviště se přesouvá do západní části s hlavním vstupem od západu (IAD) v přímé návaznosti na VMO a pražskou radiálu a pro pěší z ulice Hlinky, kam je také umístěn nový terminál MHD a IDS. Návrh vytváří nový vstup a výstavní náměstí kolem pavilonu Z. Nově navržené lineární formy pavilonů nejsou provozně optimální. Jednostranné zásobování hal není provozně vhodné. Celkové plochy areálu BVV jsou redukovány, vysoká míra vnášení nových funkcí by mohla ohrozit fungování areálu BVV pro veletržní účely. Parkování návštěvníků BVV je koncentrováno do jednoho místa, což může působit problémy při odjezdu. Parkování v rezidenční zástavbě je součástí jednotlivých objektů. Park kolem zámečku je vhodně začleněn do nové struktury. Propojení lávkou Riviéra – Hlinky může být v konfliktu s lanovkou, vytváří se velmi dlouhé neatraktivní propojení. Stávající památkově chráněné objekty mají novou náplň. Zvýrazněny jsou historické kompoziční osy, z nichž jedna je proměněna v městskou třídu (kombinace bydlení a výstavnictví). Stávající hlavní vstup může vložením nového objektu bytového domu ztratit část své hodnoty. Tramvaj zůstává ve stávající poloze. Rozšíření vozovny není řešeno. Návrh přidává nové sportovní aktivity v oblasti Riviéry. Stanice HZS je v navržené poloze možná.

Súťažný návrh č. 10 - Panel 1
Súťažný návrh č. 10 - Panel 1
Súťažný návrh č. 10 - Panel 2
Súťažný návrh č. 10 - Panel 2
Súťažný návrh č. 10 - Panel 3
Súťažný návrh č. 10 - Panel 3
Súťažný návrh č. 10 - Panel 4
Súťažný návrh č. 10 - Panel 4
Súťažný návrh č. 10 - Panel 5
Súťažný návrh č. 10 - Panel 5
Súťažný návrh č. 10 - Panel 6
Súťažný návrh č. 10 - Panel 6

 

Odmena: 400.000,- Kč

Účastník: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.

Hodnotenie poroty v II. fáze súťaže: Urbanistická struktura odpovídá místu, měřítko vychází z velikosti stávajících objektů. Beze změny jsou zachovány všechny kompoziční osy. Plocha kolem zámečku je navržena jako rozsáhlý park s výstavním náměstím. Západní část území je z hlediska výstavnictví problematicky obsloužitelná. Umístění skladovacích a výrobních ploch je pro výstavní účely nevyhovující, před pavilonem P chybí rozptylová plocha, která je pro účely výstavnictví potřebná. Zavedení MHD je považováno za pozitivní přínos. Napojení navržené tramvajové tratě na ulici Hlinky a Veletržní je však v dané městské struktuře obtížně realizovatelné. Je vhodné zvážit nahrazení jinou formou MHD (autobus, trolejbus). Variabilita rozsahu areálu ve východní části je z hlediska BVV problematická. Jižní strana zástavby území vytváří blokovou strukturu, její dopravní napojení na VMO v naznačeném rozsahu není možné. Předpokládaný provoz navržené městské ulice v západní části by mohl být v kolizi s hlavními zásobovacími trasami BVV. Památkově chráněné objekty jsou respektovány ve stávající podobě. Stávající hlavní vstup může vložením nového objektu bytového domu ztratit část své hodnoty. Nový vstup v západní části nevytváří reprezentativní předpolí areálu BVV. Rozšířením vozovny se návrh nezabývá. Plochy rekreace podél Svratky zůstávají beze změny. Stanice HZS je přimknuta k vozovně, z dopravního hlediska není její napojení na VMO ideální. 

Súťažný návrh č. 14 - vizualizácia
Súťažný návrh č. 14 - vizualizácia
Súťažný návrh č. 14 - vizualizácia
Súťažný návrh č. 14 - vizualizácia

Súťažné panely:

Súťažný návrh č. 14 - Panel 1
Súťažný návrh č. 14 - Panel 1
Súťažný návrh č. 14 - Panel 2
Súťažný návrh č. 14 - Panel 2
Súťažný návrh č. 14 - Panel 3
Súťažný návrh č. 14 - Panel 3
Súťažný návrh č. 14 - Panel 4
Súťažný návrh č. 14 - Panel 4
Súťažný návrh č. 14 - Panel 5
Súťažný návrh č. 14 - Panel 5
Súťažný návrh č. 14 - Panel 6
Súťažný návrh č. 14 - Panel 6

 

Odmena: 150.000,- Kč

Účastník: prof. Ing. arch. Ivan Ruller

Hodnotenie poroty v II. fáze súťaže: Koncepce výstavní části navrhuje nový mega-pavilon, který vymezuje nové výstavní náměstí. Megapavilon je mimo měřítko areálu i území a pro účely výstavnictví je obtížně využitelný. Stejně tak etapizace výstavby je problematická. Parkování na střeše velkorozponového pavilonu je ekonomicky nereálné. Návrh nepřináší rozmanité funkční využití území. Chybí rozptylový prostor u pavilonu P. Nový vstup z Lipové je možný ze dvou úrovní, řešení však nepřináší nové kvality. Nové technické řešení tramvajové linky – její umístění pod terén je nereálné s ohledem na niveletu vozovny. Zástavba v jihovýchodní části je zcela odtržená od okolí. Proporce a výšková hladina nemá žádnou souvislost s areálem ani oblastí Riviéry. Lávka podél mega-pavilonu vytváří velmi dlouhé neatraktivní propojení Hlinky – Riviéra. Prodloužení lávky přes VMO je špatně odůvodnitelné. Navržený rondel nad současnou mimoúrovňovou křižovatkou je nereálný. Památkově chráněné objekty zůstávají bez zásahu. Využití pavilonů mění funkci. Pavilon Z je propojen s novým mega-pavilonem a vstupem z ulice Hlinky komunikačními krčky. Přístavba hlavního vstupu je necitlivá a nepřináší nové kvality. Sportovně rekreační aktivity zachovávají stávající stav. HZS je umístěna v jihozápadní poloze s návazností na VMO.

Súťažný návrh č. 19 - vizualizácia
Súťažný návrh č. 19 - vizualizácia
Súťažný návrh č. 19 - vizualizácia
Súťažný návrh č. 19 - vizualizácia
Súťažný návrh č. 19 - vizualizácia
Súťažný návrh č. 19 - vizualizácia

Súťažné panely:

Súťažný návrh č. 19 - Panel 1
Súťažný návrh č. 19 - Panel 1
Súťažný návrh č. 19 - Panel 2
Súťažný návrh č. 19 - Panel 2
Súťažný návrh č. 19 - Panel 3
Súťažný návrh č. 19 - Panel 3
Súťažný návrh č. 19 - Panel 4
Súťažný návrh č. 19 - Panel 4
Súťažný návrh č. 19 - Panel 5
Súťažný návrh č. 19 - Panel 5
Súťažný návrh č. 19 - Panel 6
Súťažný návrh č. 19 - Panel 6

V polovici januára 2018 zasadala odborná porota v zložení: prof. Ing. arch. Ivan Koleček - predseda poroty, Ing. arch. Petr Hlaváček, MgA Jakub Kořínek, prof. Dipl. Ing. Ivan Reimann, Ing. arch. Zdeňka Vydrová, Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka, doc. Ing. arch. Radek Kolařík, prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, Ing. Jiří Kuliš - miestopredseda poroty, Ing. Petr Vokřál, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Jaroslav Kacer, Mgr. Petr Hladík, Bc. Matěj Hollan, Richard Mrázek, doc. Ing. arch. Michal Sedláček, PhDr. Dana Maria Staňková, Ph.D., MSc, MBA. K jednotlivým návrhom si porota vypočula posúdenie prizvanými odborníkmi na urbanizmus, dopravu, prevádzku výstaviska a ekonómiu. Prizvaní odborníci: Ing. arch. Jiří Fixel, Ing. Petr Halámek. Ph.D., Ing. Vlastislav Novák, Tomáš Ctibor, Ing. arch. Lenka Štěpánková, Ing. Josef Veselý.

Protokol zo zasadania poroty nájdete v prílohe nižšie:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím