Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Dnes
Zajtra
Čoskoro

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. december 2021
0
811

Verejná súťaž: Rekonštrukcia NKP a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb.
Vyhlásenie13.12.2021
22:00
Odovzdanie návrhov21.1.2022
10:00
VyhlasovateľŠtátna opera
AdresaNárodná 11,
Banská Bystrica,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktPhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
0905 866 712
bjbussinesshouse@gmail.com

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky

V súlade s ustanovením § 57, ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ - Štátna opera, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica, IČO: 35989327 - rozhodol o zrušení nadlimitnej zákazky s názvom: „Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu stavby „Rekonštrukcia NKP a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici“ spolu so súvisiacou inžinierskou činnosťou a autorským dozorom, ktorej Oznámenie o vyhlásení VO bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 290/2021 zo dňa 20.12.2021 pod číslom 59102-MSS a v Európskom vestníku č. 2021/S 245-645816 zo dňa 17.12.2021

Dôvodom zrušenia predmetného verejného obstarávania je zmena okolností, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

Verejný obstarávateľ informuje, že v najbližšom období bude vyhlásená nová verejná nadlimitná súťaž.
.
.
.

Štátna opera vyhlasuje verejnú súťaž na obnovu Bellušovho Národného domu

Predmetom zákazky je dodanie služieb v rámci zákazky s názvom: Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu stavby „Rekonštrukcia NKP a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici“ spolu so súvisiacou inžinierskou činnosťou a autorským dozorom. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 986.600,00 EUR bez DPH.

Kritériá hodnotenia ponúk: 

Kritérium 1: cena (Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH) - 30 bodov
Kritérium 2: kvalita (Najlepšia uznaná kvalita predošlých realizácií osôb určených na plnenie zmluvy) - 70 bodov

Cena - hodnotí sa najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH, maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou cenou.

Pri ostatných ponukách sa určí úmerou tak, že hodnotenie ceny sa určí ako podiel najnižšej ceny a ceny hodnotenej ponuky prenásobený maximálnym počtom bodov pre toto kritérium, a to cez vzorec: [(cenamin / cenanavrh) * (bodymax)]
cenamin - najnižšia ponuková cena za predmet zákazky vyhodnocovanej ponuky
cenanavrh - príslušná posudzovaná ponuková cena za predmet zákazky
bodymax - maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “cena“

Kvalita - uchádzač predloží zoznam 5 realizácií (stavieb), na ktorých sa podieľali osoby určené na plnenie rámcovej dohody v pozícii autor, spoluautor, alebo zodpovedný projektant.

Realizácie uvedené v zozname podľa predchádzajúceho bodu musia spĺňať všetky nasledovné požiadavky:

  • musí ísť minimálne v 2 realizáciách o rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.
  • musí ísť minimálne v 2 realizáciách o verejné, alebo súkromné stavby, svojim základným charakterom slúžiace na kultúrno-spoločenské účely.
  • musí ísť minimálne v 1 realizácii o riešenie vlastností techniky divadelných priestorov javiska a hľadiska.
  • musí ísť minimálne v 1 realizácii o výšku stavebných nákladov preukázateľne vyšších ako 5.000.000,00 EUR bez DPH

Za každú z realizácií uvedených v zozname je možné získať maximálny počet 14 bodov (t. j. za všetkých 5 realizácií spolu 70 bodov), a to podľa nasledovného kľúča:

Realizácia bola publikovaná v odbornom periodiku o architektúre: 4 body
Realizácia bola nominovaná na cenu za architektúru: 9 bodov
Realizácia vyhrala cenu za architektúru: 14 bodov
Maximálny počet bodov za jednu realizáciu:14 bodov

Pri každej realizácii (stavbe) bude verejný obstarávateľ prideľovať body len za najvyššie hodnotenú skutočnosť. To znamená, že ak realizácia bola publikovaná v odbornom periodiku a zároveň bola nominovaná na cenu za architektúru, body sa nesčítavajú, ale pridelia sa iba za nomináciu na cenu za architektúru (t. j. realizácia dostane 9 bodov). Ak rovnaká realizácia cenu za architektúru získala, dostane 14 bodov (maximum).

Za „odborné periodikum o architektúre“ bude verejný obstarávateľ uznávať tlačené odborné (teda nie voľnočasové) periodikum, v ktorého redakčnej rade má nadpolovičná väčšina členov vysokoškolské architektonické vzdelanie druhého stupňa a vyššieho.

Príklady periodík, ktoré bude verejný obstarávateľ uznávať: časopisy Arch, Projekt, ERA21.

Za „cenu za architektúru“ bude verejný obstarávateľ uznávať architektonické ocenenie, ktoré bolo udelené porotou zloženou z minimálne piatich členov s vysokoškolským architektonickým vzdelaním druhého stupňa a vyššieho. Ocenenie musí byť udeľované. Príklady cien za architektúru, ktoré bude verejný obstarávateľ uznávať: CE ZA AR, Cena ARCH, Cena Dušana Jurkoviča, Česká cena za architektúru, Mies van der Rohe award.

Za nomináciu na cenu za architektúru sa pokladá umiestnenie vo finálovom výbere, ktorý bol zostavený rovnakou porotou, aká vyberala víťaza. 

Všetky potrebné informácie nájdete vo Vestníku verejného obstarávania.

 

Súťažné podklady:

 

Stavebný zámer:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím