Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
31. august 2015
0
280

3D tlač paralelne z desiatich materiálov

Dneš­né 3D tla­čiar­ne tla­čia pre­važ­ne pred­me­ty z plas­tu. Mô­žu tla­čiť po vrstvách pod­ľa prip­ra­ve­né­ho plá­nu, no naj­čas­tej­šie sú ob­me­dze­né na prá­cu s jed­ným ma­te­riá­lom na­raz. No­vá tla­čia­reň vy­tvo­re­ná pra­cov­ník­mi La­bo­ra­tó­ria po­čí­ta­čo­vých vied a ume­lej in­te­li­gen­cie pri MIT mô­že vy­tla­čiť je­den ob­jekt až z 10 ma­te­riá­lov.
3D tlač paralelne z desiatich materiálov

Tla­čia­reň Mul­ti­fab má tla­čo­vú hla­vu, kto­rá sa pod­stat­nej­šie ne­lí­ši od tých, kto­ré sa pou­ží­va­jú v at­ra­men­to­vých tla­čiar­ňach. Tá však ne­vyt­lá­ča ma­te­riál, ale mie­ša mik­ros­ko­pic­ké kva­pôč­ky fo­to­po­ly­mé­ru, kto­ré sa neod­li­šu­jú len far­bou, ale aj vlas­tnos­ťa­mi. Tie sa po­tom vy­tvr­dzu­jú ultra­fia­lo­vým žia­re­ním. V jed­nom ob­jek­te pri­tom mož­no kom­bi­no­vať rôz­ne dru­hy ma­te­riá­lov.

Tla­čo­vý sys­tém je po­mer­ne zlo­ži­tý. Tla­čo­vý prog­ram beží na cen­trál­nom po­čí­ta­či, kto­rý neus­tá­le pri­jí­ma prúd dát z 3D ske­ne­ra s roz­lí­še­ním 40 mik­ró­nov a z po­ľa ka­mier. Tla­čo­vý sys­tém tak do­ká­že za­kom­po­no­vať do tla­če aj pred­me­ty vy­ro­be­né iným vý­rob­ným pro­ce­som. La­se­ro­vý 3D ske­ner umož­ňu­je vy­hod­no­tiť po­lo­hu pri­da­ných sú­čas­tí. Mô­žu tak vznik­núť nap­rík­lad mo­du­ly, do kto­rých sú za­bu­do­va­né pro­ce­so­ry, ko­vo­vé puz­drá, ma­ti­ce či do­kon­ca fun­kčné pr­vky.

195925
Youtube

Nák­la­dy na zho­to­ve­nie tla­čiar­ne do­siah­li zhru­ba 7000 do­lá­rov, je te­da pod­stat­ne drah­šia ako bež­né hob­by mo­de­ly, ale na dru­hej stra­ne je to len zlo­mok nák­la­dov pot­reb­ných na vý­ro­bu niek­to­rých high-end prie­my­sel­ných 3D tla­čiar­ní.

Zdroj: itnews.sk, pop­sci.com, en­gad­get.com

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím