Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
31. august 2015
0
356

3D tlač paralelne z desiatich materiálov

Dneš­né 3D tla­čiar­ne tla­čia pre­važ­ne pred­me­ty z plas­tu. Mô­žu tla­čiť po vrstvách pod­ľa prip­ra­ve­né­ho plá­nu, no naj­čas­tej­šie sú ob­me­dze­né na prá­cu s jed­ným ma­te­riá­lom na­raz. No­vá tla­čia­reň vy­tvo­re­ná pra­cov­ník­mi La­bo­ra­tó­ria po­čí­ta­čo­vých vied a ume­lej in­te­li­gen­cie pri MIT mô­že vy­tla­čiť je­den ob­jekt až z 10 ma­te­riá­lov.
3D tlač paralelne z desiatich materiálov

Tla­čia­reň Mul­ti­fab má tla­čo­vú hla­vu, kto­rá sa pod­stat­nej­šie ne­lí­ši od tých, kto­ré sa pou­ží­va­jú v at­ra­men­to­vých tla­čiar­ňach. Tá však ne­vyt­lá­ča ma­te­riál, ale mie­ša mik­ros­ko­pic­ké kva­pôč­ky fo­to­po­ly­mé­ru, kto­ré sa neod­li­šu­jú len far­bou, ale aj vlas­tnos­ťa­mi. Tie sa po­tom vy­tvr­dzu­jú ultra­fia­lo­vým žia­re­ním. V jed­nom ob­jek­te pri­tom mož­no kom­bi­no­vať rôz­ne dru­hy ma­te­riá­lov.

Tla­čo­vý sys­tém je po­mer­ne zlo­ži­tý. Tla­čo­vý prog­ram beží na cen­trál­nom po­čí­ta­či, kto­rý neus­tá­le pri­jí­ma prúd dát z 3D ske­ne­ra s roz­lí­še­ním 40 mik­ró­nov a z po­ľa ka­mier. Tla­čo­vý sys­tém tak do­ká­že za­kom­po­no­vať do tla­če aj pred­me­ty vy­ro­be­né iným vý­rob­ným pro­ce­som. La­se­ro­vý 3D ske­ner umož­ňu­je vy­hod­no­tiť po­lo­hu pri­da­ných sú­čas­tí. Mô­žu tak vznik­núť nap­rík­lad mo­du­ly, do kto­rých sú za­bu­do­va­né pro­ce­so­ry, ko­vo­vé puz­drá, ma­ti­ce či do­kon­ca fun­kčné pr­vky.

199080
Youtube

Nák­la­dy na zho­to­ve­nie tla­čiar­ne do­siah­li zhru­ba 7000 do­lá­rov, je te­da pod­stat­ne drah­šia ako bež­né hob­by mo­de­ly, ale na dru­hej stra­ne je to len zlo­mok nák­la­dov pot­reb­ných na vý­ro­bu niek­to­rých high-end prie­my­sel­ných 3D tla­čiar­ní.

Zdroj: itnews.sk, pop­sci.com, en­gad­get.com

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím