Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. január 2016
0
720

3D tlačiareň Arke používa papier, atrament a lepidlo

Na veľtr­hu CES 2016 moh­li náv­štev­ní­ci vi­dieť aj sto­lo­vú 3D tla­čia­reň, kto­rá na vy­tvo­re­nie veľ­mi de­tail­ných ob­jek­tov pou­ží­va pa­pier, at­ra­ment a le­pid­lo.
3D tlačiareň Arke používa papier, atrament a lepidlo

Jej vý­rob­ca, ír­ska spo­loč­nosť Mcor, tvr­dí, že je to po pr­výk­rát, čo sa tá­to tech­no­ló­gia dos­ta­la do za­ria­de­nia vhod­né­ho na pou­ži­tie v učeb­niach či kan­ce­lá­riách.

3D tla­čia­reň Mcor Ar­ke má pra­cov­ný pries­tor s roz­mer­mi 240 × 210 × 125 mm a vy­tvá­ra fa­reb­né mo­de­ly v roz­lí­še­ní 4800 × 2400 dpi. Pos­tu­pu­je pri tom tak, že po­mo­cou ži­let­ky ore­že pa­pier do po­ža­do­va­né­ho tva­ru, za­far­bí ho at­ra­men­tom, le­pid­lom spo­jí jed­not­li­vé vrstvy a la­mi­nu­je vý­sled­ný ob­jekt. Na­mies­to hár­kov pa­pie­ra však tla­čia­reň pou­ží­va rol­ku, čo pri­ná­ša is­té vý­ho­dy. Ne­mu­sí sa nap­rík­lad pou­žiť ce­lý list pa­pie­ra, ak sa vy­re­zá­va­jú čas­ti s veľ­mi ma­lý­mi roz­mer­mi. Z rol­ky sa od­vi­nie len toľ­ko pa­pie­ra, koľ­ko tre­ba. Je to jed­nak ús­por­nej­šie, jed­nak to do­po­má­ha k urý­chle­niu ce­lé­ho pro­ce­su.

Spo­loč­nosť je pres­ved­če­ná, že pou­ži­tie bež­né­ho pa­pie­ra na zho­to­ve­nie vý­tlač­kov zna­me­ná veľ­kú kon­ku­ren­čnú vý­ho­du. Keď­že sa pri tla­či pou­ží­va len oby­čaj­ný pa­pier a iné ne­toxic­ké ma­te­riá­ly, nie je pot­reb­ná špe­ciál­na ven­ti­lá­cia a na lik­vi­dá­ciu zvyš­kov sta­čí smet­ný kôš.

Za­ria­de­nie ur­če­né pre ško­ly a úra­dy si mož­no v sú­čas­nos­ti pre­dob­jed­nať, do pre­da­ja by sa ma­lo dos­tať v jú­li s ce­nou 5995 do­lá­rov.

8577
Youtube

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím