Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

Inteligentné inštalačné systémy

ABB i-bus® EIB / KNX je inteligentný...

ABB (výrobca)
ABB (distribútor)

umývadlo od SAPHIRKERAMIK

Dizajnéri kúpeľní často snívajú o možnosti...

Phoenix Design (autor)
LAUFEN Bathrooms AG (výrobca)
LAUFEN SK s.r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

For interior
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. december 2015
0
285

Obojsmerná nabíjačka elektromobilu umožní napájať domácnosť z jeho batérie

Došlo k podpisu o do­ho­de o za­ují­ma­vom pi­lot­nom pro­jek­te. Umož­ní to­tiž vy­uží­vať elek­tric­ké vo­zid­lá ako zá­lož­ný zdroj elek­tric­kej ener­gie.
Obojsmerná nabíjačka elektromobilu umožní napájať domácnosť z jeho batérie

Dohodu podpísali ja­pon­ská auto­mo­bil­ka Nis­san a jed­na z naj­väč­ších ener­ge­tic­kých spo­loč­nos­tí v Euró­pe Enel Group.

Vďa­ka tech­no­ló­gii naz­va­nej Ve­hic­le to Grid (V2G) sa elek­tro­mo­bil pre­me­ní na po­jaz­dnú zá­so­bá­reň ener­gie. Spojenie akumulačných kapacít energie automobilu a domácnosti nie je už nič nové. Poteší však každá reálna dohoda, ktorá sa dá uplatniť v praxi. Škoda, že u nás ešte nefungujú Grid siete, umožňujúce dodávanie prebytkov do regulérnej verejnej energetickej siete.

Po­mo­cou špe­ciál­nej oboj­smer­nej na­bí­jač­ky, kto­rú auto­mo­bil­ka uká­za­la mi­nu­lý týž­deň v Pa­rí­ži na 21. kon­fe­ren­cii OSN o kli­ma­tic­kých zme­nách, mož­no tie­to vo­zid­lá do­bí­jať, ale aj vy­uží­vať ener­giu z ich ba­té­rie pri cho­de do­mác­nos­ti, a to nap­rík­lad v špič­ke, keď je ta­ri­fa za od­ber zo sie­te naj­vyš­šia. Pre­by­toč­nú ener­giu mož­no do­kon­ca vrá­tiť do sie­te a zís­kať tak pe­nia­ze do ro­din­né­ho roz­poč­tu. Sys­tém V2G pos­kyt­ne pre­vádz­ko­va­te­ľom sie­tí väč­šiu flexibi­li­tu a lep­šiu sta­bi­li­tu.

„Dom­nie­va­me sa, že in­teg­rá­cia s elek­tric­ký­mi vo­zid­la­mi bu­de tvo­riť zá­klad­ný ka­meň bu­dúc­nos­ti elek­tric­ké­ho sys­té­mu. Im­ple­men­tá­cia tech­no­ló­gie Ve­hic­le-to-Grid umož­ní ma­ji­te­ľom elek­tro­mo­bi­lov uk­la­dať ze­le­nú ener­giu a uvoľ­niť ju späť do sie­te," po­ve­dal Er­nes­to Ciorra, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Enel zod­po­ved­ný za ino­vá­cie.

Pi­lot­ný pro­jekt V2G sa za­čne v Dán­sku a nes­kôr sa roz­ší­ri aj do Ne­mec­ka a Ho­lan­dska.

Zdroj: itnews.sk, for­bes.com
te­leg­raph.co.uk

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím