Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. december 2015
0
319

Obojsmerná nabíjačka elektromobilu umožní napájať domácnosť z jeho batérie

Došlo k podpisu o do­ho­de o za­ují­ma­vom pi­lot­nom pro­jek­te. Umož­ní to­tiž vy­uží­vať elek­tric­ké vo­zid­lá ako zá­lož­ný zdroj elek­tric­kej ener­gie.
Obojsmerná nabíjačka elektromobilu umožní napájať domácnosť z jeho batérie

Dohodu podpísali ja­pon­ská auto­mo­bil­ka Nis­san a jed­na z naj­väč­ších ener­ge­tic­kých spo­loč­nos­tí v Euró­pe Enel Group.

Vďa­ka tech­no­ló­gii naz­va­nej Ve­hic­le to Grid (V2G) sa elek­tro­mo­bil pre­me­ní na po­jaz­dnú zá­so­bá­reň ener­gie. Spojenie akumulačných kapacít energie automobilu a domácnosti nie je už nič nové. Poteší však každá reálna dohoda, ktorá sa dá uplatniť v praxi. Škoda, že u nás ešte nefungujú Grid siete, umožňujúce dodávanie prebytkov do regulérnej verejnej energetickej siete.

Po­mo­cou špe­ciál­nej oboj­smer­nej na­bí­jač­ky, kto­rú auto­mo­bil­ka uká­za­la mi­nu­lý týž­deň v Pa­rí­ži na 21. kon­fe­ren­cii OSN o kli­ma­tic­kých zme­nách, mož­no tie­to vo­zid­lá do­bí­jať, ale aj vy­uží­vať ener­giu z ich ba­té­rie pri cho­de do­mác­nos­ti, a to nap­rík­lad v špič­ke, keď je ta­ri­fa za od­ber zo sie­te naj­vyš­šia. Pre­by­toč­nú ener­giu mož­no do­kon­ca vrá­tiť do sie­te a zís­kať tak pe­nia­ze do ro­din­né­ho roz­poč­tu. Sys­tém V2G pos­kyt­ne pre­vádz­ko­va­te­ľom sie­tí väč­šiu flexibi­li­tu a lep­šiu sta­bi­li­tu.

„Dom­nie­va­me sa, že in­teg­rá­cia s elek­tric­ký­mi vo­zid­la­mi bu­de tvo­riť zá­klad­ný ka­meň bu­dúc­nos­ti elek­tric­ké­ho sys­té­mu. Im­ple­men­tá­cia tech­no­ló­gie Ve­hic­le-to-Grid umož­ní ma­ji­te­ľom elek­tro­mo­bi­lov uk­la­dať ze­le­nú ener­giu a uvoľ­niť ju späť do sie­te," po­ve­dal Er­nes­to Ciorra, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Enel zod­po­ved­ný za ino­vá­cie.

Pi­lot­ný pro­jekt V2G sa za­čne v Dán­sku a nes­kôr sa roz­ší­ri aj do Ne­mec­ka a Ho­lan­dska.

Zdroj: itnews.sk, for­bes.com
te­leg­raph.co.uk

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím