Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. jún 2016
0
783

3D modelovanie chceme sprístupniť masám

Roz­ho­vor s Pav­lom Sovi­šom, ktorý nám pri­blí­žil nádejný slo­ven­ský pro­jekt Vec­tary.
3D modelovanie chceme sprístupniť masám

O VEC­TARY sme už písali. Je to sku­točne zaujímavý pro­jekt zo slo­ven­skej dielne, ktorý si zaslúži pozrieť sa naň viac z blízka a práve preto sa na partnerskom webe Startitup (kde nájdete mnoho ďalšieho obsahu o startupoch) poroz­prá­vali s Pav­lom Sovi­šom — CTO spo­loč­nosti (rozhovor moderoval Ľudovít Nastišin).

Ahoj Pavol, skús nám vlastnými slovami zhrnúť, čo je Vectary?

VEC­TARY je plat­forma, kde si môže kto­koľ­vek aj bez pred­chá­dza­jú­cich skú­se­ností vytvo­riť 3D model priamo vo svo­jom inter­ne­to­vom pre­hlia­dači. To, čo nadi­zaj­nuje, je okam­žite pou­ži­teľné do 3D tlače, vo vývoji hier, a podobne. Výni­močné je práve to, že okrem plno­hod­not­ného mode­lo­va­cieho nástroja má každý k dis­po­zí­cii aj galé­riu mode­lov od ostat­ných uží­va­te­ľov, ktoré si môže rovno stiah­nuť alebo modi­fi­ko­vať podľa seba. Na čo sa ešte zame­ria­vame je para­met­rický dizajn, vďaka kto­rému si každý môže vymo­de­lo­vať naprí­klad koleso len tým, že posúva pár sli­de­rov. Takýmto spô­so­bom sprí­stup­ňu­jeme 3D mode­lo­va­nie masám. Všetko fun­guje online, bez inšta­lá­cie a zadarmo.

V našich očiach je to skutočne kvalitný nástroj, ktorý využijú mnohí kreatívci. Ako vás to vôbec napadlo, pustiť sa do niečoho takého komplexného?

Niekto robí jednoduchú appku, vy 3D modelovací softvér, ktorý si vyžaduje pomerne komplexné výpočty.
Pôvodne sme vymys­leli spô­sob, ako fyzicky vyrá­bať veľké modely na domá­cich 3D tla­čiar­ňach o veľ­kosti mik­ro­vlnky. Po pár mesia­coch sme ale zis­tili, že s takým šikov­ným tímom doká­žeme omnoho viac. Napriek tomu to nebolo žiadne spon­tánne roz­hod­nu­tie. Za tým, čo je VEC­TARY teraz, stojí pre­pra­co­vaný biz­nis plán, stovky hodín argu­men­tá­cií a hľa­da­nia tých naj­lep­ších rie­šení.

Neobával si sa konkurencie veľkých softvérov svetových firiem? 3D modelovanie predsa len nie je tá najjednoduchšia oblasť.

Ale áno, tá obava je tu vždy. Obzvlášť, keď člo­vek zo všet­kých strán počúva: “Príde nie­kto s rádovo vyš­šou inves­tí­ciou a pre­val­cuje vás.” My sme sa však zavreli na dva roky do kanclu a tvrdo sme makali v tichosti a vedeli sme, že našou naj­väč­šou výho­dou je, že nie sme ska­me­nelý gigant. Až do decem­bra minu­lého roka o nás nikto neve­del. Ako­náhle sme spus­tili našu pre-rele­ase stránku, mali sme pocit, že vybu­chol inter­net. Za pár hodín sme naz­bie­rali tisíce záu­jem­cov o beta tes­ting a do dneš­ného dňa ich počet neus­tále ras­tie. Veľké soft­vé­rové firmy nás spo­čiatku neb­rali vážne, ale teraz nás pozorne sle­dujú a s nie­kto­rými aj roku­jeme. Svedčí o tom aj fakt, že nás pozvali na pre­stížnu kon­fe­ren­ciu Deve­lo­p3D­Live vo War­wicku, kde nás už čakali ich zástup­co­via. Cel­kovo sa kon­ku­ren­ciu nesna­žíme brať ako niečo zlé, ale ako prí­le­ži­tosť posu­núť náš biz­nis. A mys­lím, že je to vzá­jomné.

Kto všetko stojí za Vectary?

S nápa­dom pri­šiel Michal Koor (CEO), skú­sený prie­my­selný dizaj­nér a pod­ni­ka­teľ. Málo­kto vie, že máme na Slo­ven­sku člo­veka, kto­rého dizajny sa pre­dá­vajú v mili­ó­noch po celom svete. Michal zalo­žil aj FORM­LAB, aktu­álne jedno z naj­väč­ších pro­to­ty­po­vých štú­dií v stred­nej a východ­nej Európe. Dali sme sa dokopy, lebo len nápad a vízia nestačí, treba aj rea­li­zá­ciu. Tam som bol zase skú­se­nejší ja. Avšak bez skve­lých ľudí by sa nám o takomto pro­dukte ani nesní­valo. Z pôvod­ného tímu by som vyz­dvi­hol Milana Gla­diša a Romana Danie­lisa. Cha­lani k nám došli ako úplní juni­ori, ktorí sa za krátky čas vypra­co­vali na pro­duk­tovú a prog­ra­má­tor­skú špičku.

Ako dlho ste na Vectary pracovali, kým bola hotová prvá funkčná verzia?

Prvý interný mode­lo­vací hac­kat­hon pri­šiel asi po 8 mesia­coch vývoja, no porov­ná­vať to s dneš­nou ver­ziou nie je možné. Cel­kovo sa na pro­dukte makalo cez 20 mesia­cov, ale tento pro­ces nebude nikdy hotový. Mož­nosti, kam VEC­TARY posú­vať, sú obrov­ské.

6615
Youtube

Prezraď niečo o VECTARY z pohľadu programátora. Na akom programovacom jazyku fungujete? A čo by mal vedieť taký záujemca o prácu vo VECTARY?

Ak je otáz­kou, aký je náš tech­no­lo­gický stack, tak fun­gu­jeme výhradne na JavaSc­ripte. Či už ide o webovú plat­formu zalo­ženú na mik­ro­ser­vi­soch, alebo o 3D edi­tor, kto­rého engine sme si nakó­dili od piky v čis­tom JavaSc­ripte. Toto nie je také bežné, aj tie naj­po­pu­lár­nej­šie mode­lo­va­cie softy dnes fun­gujú na desiatky rokov sta­rých engi­noch — s tým súvisí aj to, prečo sa tak ťažko ino­vujú.

Jediná požia­davka na nových par­ťá­kov je, aby boli zve­daví. Všetko ostatné vieme naučiť a radi na to aj poskyt­neme pries­tor. Dokonca uva­žu­jeme aj nad ško­lou 3D prog­ra­mo­va­nia, najprv ale musíme zis­tiť, aký by bol o to v komu­nite záu­jem. Tak­tiež stojí za zmienku, že hľa­dáme aj ľudí, čo sa zau­jí­majú o fun­kci­onálne prog­ra­mo­va­nie, čo je rela­tívne neštan­dardné.

Nedá sa neopýtať sa, ako to bolo s financiami. Je to chúlostivá otázka, ale na to, aby ste to dali dokopy určite bolo treba nejaký kapitál, však?

Samoz­rejme, to bola jedna z pod­mie­nok našej spo­lu­práce. Na to, aby sme sa mohli sústre­diť iba na pro­dukt, sme zobrali exter­ných inves­to­rov, nakoľko vyro­biť tak veľký a kom­plexný soft­vér vo vlast­nej réžii nie je ľahké. Finan­ciám na roz­beh vďa­číme Neulogy Ven­tu­res a ďal­ším šty­rom súkrom­ným inves­to­rom.

Mal si aj neprajníkov a tých, čo ťa odhovárali?

Odho­vá­ra­nie až taký prob­lém nebol. Skôr sme sa stre­tá­vali so skep­tikmi. No pri dob­rom tíme, výdrži a možno aj tro­che tvrdo­hla­vosti sa dá dospieť k pozo­ru­hod­nému výsledku.

V čom má VECTARY výhodu oproti ostatným robustným softvérom a pre koho je vlastne určený?

Žiadna inšta­lá­cia, cena 0 eur, je oproti dra­hým etab­lo­va­ným 3D soft­vé­rom doslova na neza­pla­te­nie :) Možno naj­dô­le­ži­tej­šie ale je, že sme mini­ma­li­zo­vali počet fun­kcií a pou­ží­va­nie VEC­TARY by mali zvlá­dať aj menej skú­sení dizaj­néri — kuti­lo­via, makeri, šper­kári zo Sashe, hocikto, kto má chuť vytvo­riť si niečo vlastné — nech je to kera­mická váza, skle­ník v tvare slona, či posta­vička do hry. Práve pre túto cie­ľovú sku­pinu takýto nástroj chý­bal. Nemu­síte byť ani maji­te­ľom 3D tla­čiarne. Vo svete už exis­tuje nespo­četné množ­stvo slu­žieb, kde si svoj model môžete dať vytla­čiť.

Na dru­hej strane pro­fe­si­onáli oce­nia VEC­TARY najmä ako nástroj na vytvá­ra­nie kon­cep­tov. Nevý­hoda súčas­ných CAD nástro­jov, ktoré dizaj­néri väč­ši­nou pou­ží­vajú je, že je to skôr inži­nier­sky nástroj. Musíte mať naozaj pre­mys­lené, čo a ako idete dizaj­no­vať. A z pro­cesu tvorby sa akoby strá­cala kre­a­ti­vita — len tak sa hrať s for­mou bez kon­krét­neho plánu.

Ako sa mu teda teraz darí? U nás aj vo svete.

Odozvy sú zatiaľ skvelé a to sme ofi­ciálne ešte nespus­tili. Aktu­álne sme zahá­jili postupné vypúš­ťa­nie pre prvých desať tisíc nad­šen­cov na čaka­cej lis­tine. Počas nasle­du­jú­cich mesia­cov bude VEC­TARY v uzav­re­tom beta móde, kedy budeme vychy­tá­vať spätnú väzbu a tvrdo pra­co­vať na pro­dukte.

Určite máte nejaké zaujímavé plány do budúcna, vieš nám niečo prezradiť?

Plány do budúc­nosti máme obrov­ské — od otvo­re­ných API, vďaka kto­rým si bude môcť kto­koľ­vek vytvo­riť novú fun­kci­ona­litu, až po pre­po­je­nie s exis­tu­jú­cimi služ­bami na 3D tlač. Je to nikdy nekon­čiaci pro­ces, ale o to zau­jí­ma­vejší. Na rast firmy máme dosta­tok finan­cií. Tento rok chceme zdvoj­ná­so­biť tím na cca 30 — 40 ľudí. Čoskoro tiež otvo­ríme novú pobočku v New Yorku. Mož­nosť odsko­čiť si pra­co­vať na pár týž­dňov za veľkú mláku — to bude super prí­le­ži­tosť aj pre našich ľudí.

Chcel by si ešte niečo dodať?

Chcel by som vyzvať šikov­ných ľudí, aby nás nevá­hali kon­tak­to­vať ohľa­dom spo­lu­práce. Hľa­dáme ich množ­stvo najmä v oblasti 3D mode­lo­va­nia, dizaj­né­rov, javasc­rip­to­vých deve­lo­pe­rov, ale aj ľudí na mar­ke­ting a cus­to­mer ser­vice. Netreba sa báť, ak niečo neo­vlá­date, hľa­dáme ľudí s nad­še­ním a radi vás všetko naučíme. Viac info náj­dete na našom webe vectary.com, alebo nám môžete rovno napí­sať na jobs@vectary.com :)

Zdroj: Staritup

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím