Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. jún 2022
0
1581

Park Hliník Nové Zámky

Park Hliník Nové Zámky: Revitalizácia mestského parku na Hliníkovej a Holubyho ulici (KA štúdia 2019, DSP 2020, Stavebné povolenie 2021, Realizácia od 2021 - trvá). /// Projekt Parku Hliník vnáša do priestoru novú lokálnu identitu. Návrh svojím dispozičným riešením odkazuje na históriu územia. Do neformálne riešenej parkovej plochy vnáša kompozičný poriadok, funkčný program a priestor pre prezentáciu prírode-blízkych riešení a miestnych umeleckých diel. Myšlienka návrhu spočíva v prepojení historického odkazu so súčasným poslaním. Navrhnuté tvaroslovie parku vychádza z krajinného charakteru priestoru v 19. storočí, kedy predmetné územie obklopovala orná pôda a jeho stredom sa tiahol lúčny pás s poľnou cestou. V návrhu dochádza k symbolickej inverzií, pričom z lúčneho pásu sa stáva parkový pás lemovaný užšími meandrujúcimi lúčnymi líniami. Štylizovaný odkaz súčasnej doby možno čítať v geometrickej čistote línií, ktoré prírodný motív lúk dostávajú do kultúrno-architektonického vzhľadu upraveného a jasne organizovaného priestoru. Parková kompozícia pracuje so symbolickým prechodom medzi rôznorodými parkovými priestormi s rozmanitými funkciami, pričom lúčne pásy s umeleckými prvkami sú akousi prírodnou membránou medzi jednotlivými parkovými priestormi.
Park Hliník Nové Zámky

Park Hliník Nové Zámky

Revitalizácia mestského parku na Hliníkovej a Holubyho ulici

Zadávateľ, investor: Mesto Nové Zámky

Autori návrhu / zodpovední projektanti: doc. Ing. Attila Tóth, PhD., Ing. Tomáš Pavelka, krajinní architekti (KA štúdia 2019, KA projekt DSP 2020)

Spolupráca / generálna projektantka: Ing. Eva Wernerová, SKA - autorizovaná krajinná architektka (odborné konzultácie, autorizačné overenie projektu DSP)

Projekt verejného parkového osvetlenia: E-PLAN s.r.o. - Eleonóra Bartuseková

Projekt zdravotechniky, vodovodu a kanalizácie: Peter Szegheő, SKSI – autorizovaný stavebný inžinier

Realizátor vegetačných prvkov a výsadieb: Grandiflora Nové Zámky (https://grandiflora.sk/)

Realizátor stavebných prác (chodník, VO, ...): Brantner Nové Zámky (http://brantnernz.sk/sk)

Mobiliár: Mesto Nové Zámky, mmcité (https://www.mmcite.com/sk)

Park Hliník v treťom roku realizácie (2023) / Foto: Attila Tóth, V 2023

Park Hliník v druhom roku realizácie (2022)

Kvitnutie lúčnych plôch v druhom roku (2022)

Celkové urbanistické a krajinno-architektonické riešenie

Projekt Parku Hliník vnáša do priestoru novú lokálnu identitu. Návrh sa svojím dispozičným riešením odkazuje na históriu územia. Do neformálne riešenej parkovej plochy vnáša kompozičný poriadok, funkčný program a priestor pre prezentáciu prírode-blízkych riešení a miestnych umeleckých diel. Myšlienka návrhu spočíva v prepojení historického odkazu so súčasným poslaním. Navrhnuté tvaroslovie parku vychádza z krajinného charakteru priestoru v 19. storočí, kedy predmetné územie obklopovala orná pôda a jeho stredom sa tiahol lúčny pás s poľnou cestou. V návrhu dochádza k symbolickej inverzií, pričom z lúčneho pásu sa stáva parkový pás lemovaný užšími meandrujúcimi lúčnymi líniami. Štylizovaný odkaz súčasnej doby možno čítať v geometrickej čistote línií, ktoré prírodný motív lúk dostávajú do kultúrno-architektonického vzhľadu upraveného a jasne organizovaného priestoru. Parková kompozícia pracuje so symbolickým prechodom medzi rôznorodými parkovými priestormi s rozmanitými funkciami, pričom lúčne pásy s umeleckými prvkami sú akousi prírodnou membránou medzi jednotlivými parkovými priestormi.
Park Hliník podáva svojím kompozičným tvaroslovím historický odkaz. Priestor parku je jemným, prírode blízkym spôsobom rozdelený na štyri hlavné funkčné zóny – zóna pre kultúru a podujatia, zóna pre prechod a aktivity, zóna pre oddych a rekreáciu medzi lúkami a lúka biodiverzity. Medzi jednotlivými parkovými zónami sa tiahnu geometrizované lúčne meandre, ktoré umožňujú nerušený, avšak badateľný prechod. Do týchto lúčnych meandrov bude možné postupne osádzať umelecké prvky od miestnych alebo regionálnych umelcov podľa vizuálnej predlohy v krajinno-architektonickej štúdií a po konzultácií s autormi štúdie.
Súčasťou parkovej zóny pre oddych a rekreáciu je vymedzená časť pre voľný výbeh psov, keďže ich majitelia patria v súčasnosti medzi hlavných užívateľov parku. Koncepcia parku má ambíciu podporiť mestské ekosystémy a biodiverzitu prostredníctvom tzv. mozaikovitého manažmentu, pričom trávnaté plochy parkových zón budú kosené 6-8x ročne a lúčne plochy budú kosené iba 1-2x ročne. Tento prístup podporí nielen biodiverzitu, ale zároveň zníži aj celkové náklady na údržbu. Park počíta s jednou hlavnou mlatovou komunikáciou, pričom ostatné komunikačné prepojenia budú neformálne, cez trávnaté plochy, aby sa predišlo nadmernému členeniu priestoru a spevňovaniu plôch.
Ekologický prístup k tvorbe sa prejavuje aj tým, že existujúce dreviny sú v maximálnej možnej miere zakomponované do navrhovanej parkovej kompozície a priebežné zásahy do ich štruktúr bude koordinovať Referát životného prostredia mesta Nové Zámky. Návrh dopĺňa priestor parku o nové výsadby drevín, ktoré postupne prevezmú nosnú úlohu v kompozícií parku. V návrhu je osadených celkovo 123 stromov (111 listnatých a 12 ihličnatých drevín) a 93 listnatých kvitnúcich krov. Sortiment listnatých stromov tvoria rôzne druhy javorov (25 ks), líp (17 ks) a dubov (17 ks), doplnené o hraby (4 ks) a liesky (5 ks). Jarné estetické pôsobenie parku podporia kvitnúce okrasné hrušky (17 ks), čerešne (10 ks) a pagaštany pleťové (12 ks). Akcentujúcimi listnatými drevinami sú 2 ľaliovníky a 2 platany. Farebný akcent tvorí svojim olistením kultivar Acer platanoides ´Crimson King´(7 ks). V súčasnom sortimente drevín sa nachádzajú aj ihličnaté stromy – najmä borovice čierne a lesné a smreky pichľavé. Preto v návrhu tento sortiment len dopĺňame o 12 nových, svojím habitusom zaujímavých ihličnatých stromov, a to gínk dvojlaločných (5 ks), cédrov atlaských (3 ks) a jedlí srienistých (4 ks). Krovitý sortiment tvoria rôzne druhy orgovánov, kalín, zlatoviek, tavoľníkov, pajazmínov a trojpukov.

Reportáž Televízie Nové Zámky (NZTV) o Parku Hliník (XI 2021)

0
Facebook

Program parku a jeho funkčné členenie

a) Kultúra a podujatia v parku

Na rôznorodé kultúrne podujatia, zhromaždenia a sezónne programy je vymedzený západný cíp parku pri križovatke Holubyho a Hliníkovej ulice. Koncepcia a program kultúrneho využitia parku, resp. jeho časti má čiastočne otvorený charakter. Znamená to, že projekt iba navrhuje možnosti využitia otvorenej parkovej plochy vymedzenej skupinovou výsadbou stromov z jednej strany a lúčnym pásom z protiľahlej strany. Reálny program parku však bude aktívne reagovať na požiadavky a iniciatívy občanov, a to najmä okolitého susedstva. Z dôvodu historickej spätosti a súčasnej priestorovej blízkosti parku k otvorenej poľnohospodárskej krajine navrhujeme dočasné osadenie slamených balov od miestnych poľnohospodárov od jari do jesene. Slamené baly umožnia variabilnú konfiguráciu priestoru pre rôzne podujatia a je možné z nich vytvoriť dočasné sedenie. Výhodou je, že sú z prírodného materiálu, sú ľahko dostupné, finančne nenáročné, dočasné a recyklovateľné. Otvorené priestranstvo bude možné využiť aj na akcie ako skupinové cvičenie, šport v parku či menšie hudobné podujatia.
Originálnou myšlienkou, ktorá symbolicky prepojí miestne názvoslovie s programom parku je organizovanie „Novozámockého hrnčiarskeho festivalu“ na Hliníkovej ulici (Agyagos utca), čo park preslávi nielen v meste, ale i v širšom okolí a regióne. Pozvaní odborníci budú viesť workshopy a interaktívne dielne priamo v parku. Zapojiť sa budú môcť aj žiaci a učitelia miestnej ZUŠ. Park môže následne slúžiť ako dočasná galéria vyrobených diel pod holým nebom. Okrem hrnčiarskeho festivalu bude možné túto časť využívať aj na menšie koncerty, prednášky, stretnutia, zhromaždenia, výstavy umeleckých diel, hudbu v parku a pod.

b) Prechod a aktivity

V parku je navrhnutý jeden hlavný parkový chodník s mlatovým povrchom, ktorý prepája Holubyho a Hliníkovú ulicu a vytvára tak užitočnú skratku pre každodenné trasy obyvateľov okolitého susedstva. Trasa chodníka je inšpirovaná historickou cestičkou, ktorá kedysi viedla stredom lúky. Sprístupnenie ostatných plôch bude zabezpečené cez trávnaté plochy, aby sa minimalizoval povrch spevnených plôch a podporil prírode blízky charakter prostredia. Pozdĺž chodníka navrhujeme umiestniť parkové lavičky jednoduchého dizajnu a picie fontány pre návštevníkov parku. Táto časť parku bude charakteristická dynamikou prechodu a prechádzok, ako aj rozmanitých aktivít a hier detí. Herné prvky navrhujeme z prírodných materiálov ako drevo a prútie, ktoré okrem zábavy budú viesť deti k prírode blízkemu mysleniu a užšiemu vzťahu k mestskej prírode a krajine.

c) Oddych a rekreácia v parku

Zóna medzi lúčnym pásom a lúkou biodiverzity vytvára príjemné zákutie medzi dvomi lúkami. Užívatelia tejto časti parku sa môžu kochať pohľadmi na lúčne kvety, stromy a výhľadmi do aktívnejšej časti parku medzi dvoma lúčnymi pásmi. V tejto časti parku sa uvažuje s pasívnymi formami oddychu a relaxu. Parkový priestor tu preto obohatia prvky mobiliáru a vybavenia určené na rekreáciu, ako napr. lavičky na sedenie, lavičkové ležadlá a závesné sieťové ležadlá. Vykosená parkovo upravovaná časť trávnatej plochy bude v tomto priestore vizuálne atraktívne kontrastovať s prírodne pôsobiacimi širšími lúčnymi pásmi so solitérnymi a skupinovými výsadbami stromov. V súčasnosti je parková plocha na Hliníkovej ulici obľúbená v kruhu majiteľov psov, ktorí sem radi chodia na prechádzky. Z tohto dôvodu je do krajnej časti parkového pásu pre oddych a rekreáciu navrhnutý oplotený výbeh pre psy, čím sa predíde znehodnocovaniu ostatných častí parku a zminimalizuje sa konflikt medzi rôznymi skupinami užívateľov.

d) Biodiverzita v parku

Lúka biodiverzity je okrajová časť parku zameraná predovšetkým na podporu ekologickej rozmanitosti, a to založením extenzívneho lúčneho spoločenstva s kvitnúcimi lúčnymi bylinami. Do tejto časti parku sa nepredpokladá cielený vstup návštevníkov. Jedná sa o pohľadovú lúčnu plochu, ktorá vytvorí esteticky atraktívnu kulisu parku. Táto zároveň bude slúžiť ako adaptačné opatrenie na zmenu klímy, keďže prírode-blízkym spôsobom bude zadržiavať a postupne uvoľňovať vodu v prostredí parku. Lúka bude priestorovo plynulo nadväzovať na parkovú plochu pre oddych a rekreáciu. Častejšie kosený parkový trávnik vytvorí usporiadaný okrajový rámec a docieli harmonické pôsobenie kompozičného celku. Súvislé líniové výsadby rozmanitých kvitnúcich krov pozdĺž oplotenia vytvoria pohľadové pozadie lúčnej scenérie. Geometrické línie navrhovaných stromov vnesú do rozvoľnenej lúky poriadok. Kvitnúce byliny prilákajú včely, motýle a iný užitočný hmyz, ktorý nájde útočisko v hmyzích hoteloch a včelích úľoch. Na stromoch môžu byť umiestnené hniezdiská pre vtáctvo a netopiere. Keďže do plochy lúky sa okrem kosenia a obsluhy včelích úľov nepredpokladá pravidelné vstupovanie, je možné do nej osadiť aj napájadlá pre vtáctvo, hmyz, ježkov a inú drobnú zver. Hmyzie hotely, včelie úle, napájadlá a iné prírodu podporujúce prvky nie sú predmetom riešenia projektu pre stavebné povolenie. Ide skôr o programové odporúčanie pre prevádzkovateľa priestoru, ktorý môže koordinovať malé projektové iniciatívy miestnych komunitných a občianskych združení, prípadne miestnych včelárov. V projekte iba navrhujeme lokalizáciu včelích úľov a hmyzích hotelov tak, aby neboli v kolízií s využívaním susednej plochy pre oddych a rekreáciu.

e) Umenie v parku

Geometrické lúčne meandre sú priechodnou predeľujúcou líniou medzi jednotlivými parkovými priestormi. Návštevníkovi parku ponúkajú zaujímavý zážitok vstupu z jedného parkového priestoru do druhého cez štylizovaný pás prírody. Symbolickým prepojením medzi „kultúrou“ a „prírodou“, medzi „parkom“ a „lúkou“, budú umelecké prvky, ktoré budú postupne rozvoľnene umiestňované v lúčnych pásoch. Ich význam spočíva vo výtvarnej interpretácií lúčnej krajiny a prírody. Hlavným umeleckým motívom budú bodliaky, nevädze, vlčie maky, púpavy, pálky, trsť či iné charakteristické lúčne byliny vo forme kovových skulptúr alebo vyrezávaných siluet v jednotných kovových paneloch, prípadne iné materiálové prevedenie podľa dostupnosti umelcov a remeselných zhotoviteľov. Tieto prvky sa postupne stanú akcentujúcim umeleckým fenoménom parku a jeho poznávacím znakom. Parku Hliník a celému okolitému susedstvu vdýchnu novú identitu a ducha miesta a budú odkazom na jeho historický prírodný charakter. Tento kompozičný zámer umožní zapojiť do spolutvorby parku miestnych umelcov, umeleckých kováčov, rezbárov a iných umeleckých remeselníkov. Možným umocnením tejto myšlienky je organizovanie umeleckých festivalov, počas ktorých by sa park premenil na galériu „pod holým nebom“. Tieto umelecké prvky sú plánované vo výhľade a netvoria súčasť predkladanej projektovej dokumentácie. Zámerom je, aby sa z nich stal skôr zaujímavý program v parku. Projekt vyznačuje iba navrhované umiestnenie umeleckých prvkov tak, aby boli v súlade s koncepciou parku. Zhotovenie a osadenie umeleckých diel sa bude vykonávať postupne, a to vždy v spolupráci s autormi myšlienky, aby sa tak zachovala originalita a autentickosť diela a predišlo sa k potláčaniu prírodno-umeleckého pôsobenia celku.

 

V roku 2021 bola trafostanica v Parku Hliník ešte nevzhľadnou stavbou znehodnotenou čmáranicami taggerov. Autori projektu Parku Hliník oslovili v decembri 2021 mesto Nové Zámky s návrhom, aby trafostanicu premaľoval miestny umelec nástennými maľbami na tematiku prírody, zelene a biodiverzity, v súlade s celkovou filozofiou a témou Parku Hliník. Mesto Nové Zámky oslovilo miestneho umelca Martina Keleho (Esence Tattoo), ktorý v septembri 2022 toto zadanie zrealizoval. Dnes je už z predtým počmáranej trafostanice zaujímavý a pútavý umelecký akcent, ktorý umocňuje lokálnu identitu Parku Hliník.

Zhotoviteľ diela: Esence Tattoo, Nové Zámky - Martin Kele, 2022 IX
Zdroj fotiek: Attila Tóth (2021 XII), Facebook stránka Esence Tattoo (2022 IX)

f) Úprava plôch zelene
Navrhovaná zeleň plní environmentálne (zlepšenie mikroklímy, zníženie prašnosti, zlepšenie kvality vody a ovzdušia a iné), ekologické (zvýšenie a podpora biodiverzity) a sociálne funkcie (umocnenie estetického pôsobenia parku, možnosti na oddych, rekreáciu a sociálnu interakciu). Funkčné a estetické zhodnotenie parku významne obohatí aj zelenú infraštruktúru mesta a miestny územný systém zelene. Krajinno-architektonické úpravy zahŕňajú: 1) výsadbu nových drevín – odrastených sadeníc s koreňovým balom (123 stromov a 93 krov), 2) založenie lúčnych plôch výsevom trávnato-bylinných zmesí, zmesí pre kvetinové lúky a zmesi pre opeľovače (spolu 9 238 m2), 3) revitalizáciu existujúcich trávnatých plôch vertikutáciou, aerifikáciou a dosevom trávneho osiva na renováciu rekreačných trávnikov (spolu 18 577 m2). Samostatný stavebný objekt v rámci krajinno-architektonických úprav tvorí hlavná parková komunikácia – 2m široký mlatový chodník z valcovanej štrkovej drviny rôznych frakcií (856 m2), ku ktorému prislúchajú aj spevnené plochy pod lavičkami, smetnými košmi a picími fontánami z rovnakého materiálu (74 m2), t.j. spolu 930 m2.

g) Doprava
Prístup do parku je zabezpečený zo spevnených miestnych komunikácií, na ktoré sa parkový chodník napája v troch bodoch (1 na južnom konci parku a 2 na severnom konci parku). V severnej časti parku sa parkový chodník napája aj na zastávku MHD a prechod pre chodcov. Navrhovaná parková komunikácia je určená výhradne pre peších užívateľov. Cyklisti pri vstupe do parku musia z bicyklov zosadnúť a odložiť ich do navrhovaných cyklostojanov. Súčasťou jedného z dvoch navrhovaných cykloparkovísk bude aj pumpa.

Park Hliník v prvom roku realizácie (2021)

Kvitnutie lúčnych plôch v prvom roku (2021)

Krajinná architektúra

Návrh krajinno-architektonického riešenia

Projekt Parku Hliník vnáša do priestoru novú lokálnu identitu. Návrh sa svojím dispozičným riešením odkazuje na históriu územia. Do neformálne riešenej parkovej plochy vnáša kompozičný poriadok, funkčný program a priestor pre prezentáciu prírode-blízkych riešení a miestnych umeleckých diel. Myšlienka návrhu spočíva v prepojení historického odkazu so súčasným poslaním. Navrhnuté tvaroslovie parku vychádza z krajinného charakteru priestoru v 19. storočí. Štylizovaný odkaz súčasnej doby možno čítať v geometrickej čistote línií, ktoré prírodný motív lúk dostávajú do architektonického vzhľadu upraveného a jasne organizovaného priestoru. Parková kompozícia pracuje so symbolickým prechodom medzi rôznorodými parkovými priestormi s rozmanitými funkciami, pričom lúčne pásy s umeleckými prvkami sú akousi prírodnou membránou medzi jednotlivými parkovými priestormi. Priestor parku je jemným, prírode blízkym spôsobom rozdelený na štyri hlavné funkčné zóny – zóna pre kultúru a podujatia, zóna pre prechod a aktivity, zóna pre oddych a rekreáciu medzi lúkami a lúka biodiverzity. Medzi jednotlivými parkovými zónami sa tiahnu geometrizované lúčne meandre, ktoré umožňujú nerušený, avšak badateľný prechod. Do týchto lúčnych meandrov bude možné postupne osádzať umelecké prvky od miestnych alebo regionálnych umelcov podľa vizuálnej predlohy v krajinno-architektonickej štúdií a po konzultácií s autormi štúdie. Súčasťou parkovej zóny pre oddych a rekreáciu je vymedzená časť pre voľný výbeh psov. Koncepcia parku má ambíciu podporiť mestské ekosystémy a biodiverzitu prostredníctvom tzv. mozaikovitého manažmentu, pričom trávnaté plochy parkových zón budú kosené 6-8x ročne a lúčne plochy budú kosené iba 1-2x ročne. Tento prístup podporí biodiverzitu a zníži aj celkové náklady na údržbu. Park počíta s jednou hlavnou mlatovou komunikáciou. Ekologický prístup k tvorbe sa prejavuje aj tým, že existujúce dreviny sú v maximálnej možnej miere zakomponované do navrhovanej parkovej kompozície a priebežné zásahy do ich štruktúr bude koordinovať Referát životného prostredia mesta Nové Zámky. Návrh dopĺňa priestor parku o nové výsadby drevín, ktoré postupne prevezmú nosnú úlohu v kompozícií parku. V návrhu je osadených celkovo 123 stromov (111 listnatých a 12 ihličnatých drevín) a 93 listnatých kvitnúcich krov. Sortiment listnatých stromov tvoria rôzne druhy javorov (25 ks), líp (17 ks) a dubov (17 ks), doplnené o hraby (4 ks) a liesky (5 ks). Jarné estetické pôsobenie parku podporia kvitnúce okrasné hrušky (17 ks), čerešne (10 ks) a pagaštany pleťové (12 ks). Akcentujúcimi listnatými drevinami sú 2 ľaliovníky a 2 platany. Farebný akcent tvorí svojim olistením kultivar Acer platanoides ´Crimson King´(7 ks). V súčasnom sortimente drevín sa nachádzajú aj ihličnaté stromy – najmä borovice čierne a lesné a smreky pichľavé. Preto v návrhu tento sortiment len dopĺňame o 12 nových, svojím habitusom zaujímavých ihličnatých stromov, a to gínk dvojlaločných (5 ks), cédrov atlaských (3 ks) a jedlí srienistých (4 ks). Krovitý sortiment tvoria rôzne druhy orgovánov, kalín, zlatoviek, tavoľníkov, pajazmínov a trojpukov. Navrhovaná zeleň plní environmentálne (zlepšenie mikroklímy, zníženie prašnosti, zlepšenie kvality vody a ovzdušia a iné), ekologické (zvýšenie a podpora biodiverzity) a sociálne funkcie (umocnenie estetického pôsobenia parku, možnosti na oddych, rekreáciu a sociálnu interakciu). Funkčné a estetické zhodnotenie parku významne obohatí aj zelenú infraštruktúru mesta a miestny územný systém zelene. Krajinno-architektonické úpravy zahŕňajú: 1) výsadbu nových drevín – odrastených sadeníc s koreňovým balom (123 stromov a 93 krov), 2) založenie lúčnych plôch výsevom trávnato-bylinných zmesí, zmesí pre kvetinové lúky a zmesi pre opeľovače (spolu 9 238 m2), 3) revitalizáciu existujúcich trávnatých plôch vertikutáciou, aerifikáciou a dosevom trávneho osiva na renováciu rekreačných trávnikov (spolu 18 577 m2). Samostatný stavebný objekt v rámci krajinno-architektonických úprav tvorí hlavná parková komunikácia – 2m široký mlatový chodník z valcovanej štrkovej drviny rôznych frakcií (856 m2), ku ktorému prislúchajú aj spevnené plochy pod lavičkami, smetnými košmi a picími fontánami z rovnakého materiálu (74 m2), t.j. spolu 930 m2.

Krajinno-architektonický projekt (2020) - výber

Krajinno-architektonická štúdia (2019) - výber

Médiá

Televízia Nové Zámky (12.11.2021): Revitalizácia Parku Hliník  | https://www.facebook.com/tv.novezamky/videos/1234988786977346/

Castrum Novum 2021 31(22) - titulné strany: Park Hliník sa stane atraktívnym verejným priestorom s historickým odkazom / Az Agyagos Parkból egy magával ragadó, történelmi hagyatékú közterület lesz | https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=43611

Rádio Regina Západ (19.10.2020): Mesto Nové Zámky buduje nový park | https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/z-regionu/237635/mesto-nove-zamky-buduje-novy-park

Dnes 24 Nové Zámky (29.11.2019): Park pri nemocnici čaká revitalizácia: Radnica chce podporu mestských ekosystémov | https://novezamky.dnes24.sk/park-pri-nemocnici-caka-revitalizacia-radnica-chce-podporu-mestskych-ekosystemov-foto-347665

Nadácia COOP Jednota (2021): Program podpory lokálnych komunít - Vybrali ste víťaza: | https://coop.sk/sk/projekt/139/cj-nove-zamky-nove-zamky

Autor článku

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím