Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. júl 2015
0
3236

Revitalizácia bývalej židovskej štvrte v Lučenci- diplomová práca

Témou diplomovej práce je riešenie územia bývalej židovskej štvrte, ghetta, v meste Lučenec. Pre územie, patriace k druhej vývojovej etape sídla, je najtypickejším práve ťažký odkaz vojnových rokov. Tento fakt a najmä určenie tohoto územia počas druhej svetovej vojny zabránilo jeho dalšiemu kontinuálnemu rozvoju. Neskôr sa pridal urbanistický návrh CMZ Lučenec z roku 1978 a jeho, len torzálne úspechy v podobe sídliska. Od konca druhej svetovej vojny po súćasnost neprebehla na území ucelenejšia stavebná aktivita a územie degraduje. Práca bola nominovaná na Cenu prof. Jozefa Lacka.
Revitalizácia bývalej židovskej štvrte v Lučenci- diplomová práca
Autori: Ing. arch. Ivan SiláčiSpolupráca: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková (vedúca práce)Návrh: 2014 - 2015Adresa: bývalá židovská štvrť , Lučenec, SlovenskoPublikované: 21. júl 2015

Cieľom riešenia je návrh polyfunkćnej zóny, ktorá prirodzene nadväzuje na historické centrum mesta. Na území v riešení overujeme možnosti zástavby pre dochovanú parceláciu a zároveń navrhujeme rehabilitáciu daného územia a prilahlých zón, ktoré s riešeným územím bezprostredne súvisia. Riešenie v sebe kombinuje funkcie bývania, administratívy a rovnako tak poskytuje priestor pre rozvoj obchodu a služieb. Základné formovanie vychádza z analýzy mesta a mestského bloku priamo v Meste Lučenec. Súčastou návrhu je silný prírodný motív - vodný tok,ktorý považujeme za jednu zo základných kompozićných osí územia a z historický areál bývalej „Pedagogickej záhrady“, ktorý v návrhu rešpektujeme. Územie v návrhu tvorí kompaktnú spojnicu medzi historickým centrom a mestským parkom o východno-západnom smere a prepojenie nového centra s nemocnicou smerom k mestským cintorínom v severno-južnom smere.

Mesto Lučenec sa rozprestiera v južnej časti Banskobystrického kraja. Mesto má významnú geografickú polohu na križovatke ciest východ - západ a sever - juh a má aj postavenie pohranićného mesta. Je prirodzeným geografickým centrom južnej casti stredného Slovenska.Lokalita bola obývaná už v dobe kamennej. Najstarším dokladom o názve mesta je listina krála Bela IV. z roku 1247, kde sa Lućenec uvádza ako Luchunch. Výsledkom historického vývoja Lućenca je historická zástavba mestského typu s prevažujúcou architektúrou meštianskych domov postavených v druhej polovici 19. a zaciatkom 20. storočia s bohatou výzdobou fasád v centre mesta. Tieto je možné obdivovat na prechádzke Ulicou T. G. Masaryka. Medzi dominanty Lućenca patria objekty kostolov, synagóga, budova radnice, mestského hotela Reduty a historické jadro Kubínyiho námestia – v súčasnosti pamiatková zóna. Mesto je z hĺadiska dostupných služieb považované za obchodné, spolocenské a kultúrne centrum Novohradu a je rodiskom a pôsobiskom mnohých významných osobností slovenského spoločenského života. Množstvo zelene a oddychových zón poskytuje turistom miesto na príjemný oddych. Mesto je pravidelným usporiadateĺom tradicných kultúrnych podujatí. Neopakovatelná historická atmosféra mesta, malomestský ráz pulzujúcich uličiek a prívetiví obyvatelia, to všetko sú atribúty, pre ktoré sa oplatí mesto Lučenec navštívit. Lučenecký park (Mestský park) je jedným z najkrajších parkov na Slovensku a jedným z ôsmych parkov v meste.

Na základe dôkladných analýz sme určili niekolko jednoznačných determinánt riešenia. Najdôležitejším faktorom je stále dochovaná čast zástavby po bývalom ghette. Rovnako  sa nám dochovala na území mimoriadne cenná historická zeleň, tzv. Pedagogická záhrada z 18. storočia a pôvodne Kalvínsky cintorín zo 17. storočia. V okrajovej časti územia je hneď niekoľko mimoriadnych a pamiatkovo chránených budov. Tieto ale ostro kontrastujú s neskoršou panelovou výstavbou, najmä - v priestoroch Ulice garbiarskej, s Chirurgickým pavilónom NsP Lučenec. Väcšina pozemkov popri ulici je opustená a chátra, na základe podrobnejšieho bádania v dostupných dokumentoch vieme urćit základné regule, ktorých sa budeme pri navrhovaní držať.

Našou ambíciou bude vytvorenie polyfunkčnej a živej mestskej štruktúry, čerpajúc inšpirácie najmä z dobre fungujúcich štruktúr samotného mesta Lučenec. Cieľom riešenia bude obnova a rehabilitácia pôvodných mestských blokov s tradičnými meštianskymi a remeselníckymi domami. Samozrejme, dnes budeme k funkcií bývania, ktorá je vzhľadom aj na územný plán nevyhnutná a žiadúca, priraďovat kapacity pre obchod, služby, remeslá, bankovníctvo a v kontaktovej polohe k pavilónu nemocnice vytvoríme akési administratívne centrum lokality. Tu bude situovaná aj zastávka MHD, ktorá dnes v území absentuje. Dalšie zastávky budú lokalizované mimo riešeného územia, rešpektujúc ale dochádzkové vzdialenosti.

Územie poskytuje hned niekolko silných stránok. Prítomnosť už spomínanej historickej zelene, pomerne dochovaná historická parcelácia a tiež vodný tok sú atribútmi, na ktorých uvažujeme rozvíjat náš koncept riešenia. Územie má rovnako tak dobré napojenie na centrum mesta, mestský park, nemocnicu a cintoríny. Môžeme povedať že v návrhu budeme sledovať, aby sa územie opät stalo prirodzenou spojnicou medzi centrom mesta a parkom vo východno-západnom smere a medzi cintorínmi a areálom nemocnice ći nových štvrtí v smere severo-južnom.

Stanovili sme si jasný cieľ - rešpektovať prirodzenú hladinu zástavby v okolí. Územný plán síce dovoluje 4NP, no vo väcšine lokalít na území je to tzv. „priemerne 4NP“, ćo v praxi znamená, že ak výrazne okrešete index zastavanosti, umožní vám stavať vyššie stavby.

Celkový návrh konceptu mobility územia vychádza z prirodzene danej nadradenosti pešiaka. Bude platiť, že pešiak sa dostane na dané miesto rôznorodejšími možnostami ako automobil. Tento fenomén chceme dodržiavať najmä pre jeho prítomnost v organizme sídla.

Spojovacím motívom územia je vodný tok - Tuhársky potok, ktorý bude tvoriť prirodzenú hlavnú kompozicnú os územia spolu s Ulicou Husovou. Vodný tok bude poprepájaný so zelenou, južnou castou riešeného územia rôznymi prechodmi, alejami a koridormi.

Poloha diela

Ing. arch. Ivan Siláči
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím